Research

Research

Research themes of the Institute of Historical Sciences

1) gender history (prof. M. Lenderová, dr. Z. Čevelová, Mgr. K. Čadková, Mgr. V. Hanulík)

2) history of nobility in early modern and modern times (prof. M. Lenderová, prof. P. Vorel, dr. J. Kubeš, dr. Z. Vydra, Mgr. V. Prchal, Mgr. V. Hanulík)

3) history of peasants on the countryside in early modern and modern times (prof. E. Maur, prof. J. Škabrada, dr. A. Velková)

4) economic history (prof. P. Vorel, doc. T. Jiránek, doc. M. Macková)

5) military history (doc. T. Jiránek, Mgr. V. Prchal)

6) history of Russia (doc. V. Veber, dr. Z. Vydra) 

7) administrative history (doc. M. Macková, Mgr. H. Pochobradská)

 

Books of the members of the institute (last ten years):

doc. PhDr. Tomáš Jiránek, Ph.D.

JIRÁNEK, Tomáš, Projevy hospodářského nacionalismu v obchodních a živnostenských komorách v českých zemích 1850-1918, Pardubice 2004. ISBN 80-7194-638-9.
JIRÁNEK, Tomáš, Organisační základna podpory vývozu v meziválečném Československu, Pardubice 1999. ISSN 1211-6629, ISBN 80-7194-228-6.

Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D.

KUBEŠ, Jiří, Trnitá cesta Leopolda I. za římskou korunou (1657–1658). Volby a korunovace ve Svaté říši římské v raném novověku, České Budějovice 2009. ISBN 978-80-86829-43-2.
KUBEŠ, Jiří (ed.), Kryštof Václav z Nostic, Deník z cesty do Nizozemí, Praha 2004. ISBN 80-86197-36-0.

prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.

LENDEROVÁ, Milena - PLŠKOVÁ, Jarmila, Gabriela ze Schwarzenbergu: Krátká cesta životem a Evropou, Praha 2006. ISBN 80-86197-63-8.
LENDEROVÁ, Milena - RÝDL, Karel, Radostné dětství? Dítě v Čechách devatenáctého století, Praha 2006. ISBN 80-7185-647-9.
LENDEROVÁ, Milena, Tragický bál. Život a smrt Pavlíny ze Schwarzenbergu, Praha - Litomyšl 2004. ISBN 80-7185-657-6.
LENDEROVÁ, Milena, "Chytila patrola" aneb prostituce v Čechách císařských republikánských, Praha 2002.
LENDEROVÁ, Milena, Zdenka Braunerová, Praha 2000.
LENDEROVÁ, Milena, K hříchu i k modlitbě. Žena v minulém století, Praha 1999.

doc. PhDr. Marie Macková, Ph.D.

MACKOVÁ, Marie, Voršilky v Čechách do roku 1918, Pardubice 2007.  ISBN 978-80-7395-045-3.
MACKOVÁ, Marie, Tabáková továrna v Lanškrouně jako součást státní tabákové režie, Lanškroun 2007.
MACKOVÁ, Marie, Výprachtice 1304-2004, Výprachtice 2004. ISBN 80-239-3426-0.
MACKOVÁ, Marie, Úřednictvo venkovských okresů v Čechách (1850 - 1914). (Se zřetelem k okresům východních Čech), Ústí nad Labem 2001. ISBN 80-86368-04-1.

prof. PhDr. Eduard Maur, CSc.

MAUR, Eduard, Paměť hor : Šumava, Říp, Blaník, Hostýn, Radhošť, Praha 2006. ISBN 80-86515-60-5.
MAUR, Eduard, 12. 5. 1743. Marie Terezie. Korunovace na usmířenou, Praha 2003.
HORSKÁ, Pavla - MAUR, Eduard - MUSIL, J., Zrod velkoměsta. Urbanizace českých zemí a Evropa, Praha-Litomyšl 2002.
MAUR, Eduard, Gutsherrschaft und „zweite Leibeigenschaft" in Böhmen, Studien zur Wirtschafts-, Sozial- und Bevölkerungsgeschichte (14.-18. Jahrhundert), Wien-München 2001.

Mgr. Pavel Panoch, Ph.D.

PANOCH, Pavel - LUKEŠ, Zdeněk - BARTOŠ, Štěpán, Kaleidoskop tvarů. Století moderní architektury v Pardubickém kraji, Pardubice 2006. ISBN 80-85211-19-X.
PANOCH, Pavel - BARTOŠ, Štěpán, Karel Řepa. Pardubický architekt ve věku nejistot, Pardubice 2003. ISBN 80-85211-15-7.
HRUBÝ, Vladimír - NETUŠILOVÁ, Markéta - PANOCH, Pavel - PODDANÁ, Jana, Architektonické a stavební plány Pardubicka. Katalog výstavy. Státní okresní archív Pardubice 1999. ISBN 80-902581-3-1.

doc. Mgr. Jan Stejskal, M.A., Ph. D.

STEJSKAL, Jan, Podivuhodný život Jana Jeronýma z Prahy, Praha 2003. ISBN 80-204-1083-X.

prof. Ing. arch. Jiří Škabrada, CSc.

ŠKABRADA, Jiří, Konstrukce historických staveb, Praha 2003.
DRAGOUN, Zdeněk - ŠKABRADA, Jiří - TRYML, M., Románské domy v Praze, Praha 2002 (anglicky 2003).
ŠKABRADA, Jiří, Lidové stavby (Architektura českého venkova), Praha 1999.

doc. PhDr. Václav Veber

VEBER, Václav, Příběh pantomimy, Praha 2006. ISBN 80-7331-054-6.
VEBER, Václav, Dějiny sjednocené Evropy – od antických počátků do současnosti, Praha 2004. ISBN 80-7106-663-X
VEBER, Václav, Leninova vláda - Rusko 1917-1924, Praha 2003. ISNB 80-7254-356-3.
VEBER, Václav, Stalinovo impérium - Rusko 1924-1953, Praha 2003. ISNB 80-7254-391-1.
VEBER, Václav, Mikuláš II. a jeho svět, Praha 2000.

prof. PhDr. Petr Vorel, CSc.

VOREL, Petr, Monetary Circulation in Central Europe at the Beginning of the Early Modern Age – Attempts to Establish a Shared Currency as an Aspect of the Political Culture of the 16th Century (1524-1573), Univerzita Pardubice – Filozofická fakulta, Monographica VI., Pardubice 2006. ISBN 80-7194-827-6.
VOREL, Petr, Velké dějiny zemí Koruny české, Svazek VII. 1526-1618, Praha - Litomyšl 2005. ISBN 80-7185-648-7.
VOREL, Petr, Říšské sněmy a jejich vliv na vývoj Koruny české v letech 1526-1618, Pardubice 2005. ISBN 80-86046-74-5.
VOREL, Petr, Od pražského groše ke koruně české (Průvodce dějinami peněz v českých zemích), Praha 2004. ISBN 80-86515-40-0.
VOREL, Petr, Peníze v Čechách 1520-1620, Pardubice 2004 (32 p. A5), ISBN 80-86046-68-0. (also in English)
VOREL, Petr, Od českého tolaru ke světovému dolaru (zrození tolaru a jeho cesta v evropském a světovém peněžním oběhu 16. - 20. století), Praha 2003. ISBN 80-86182-71-1.
VOREL, Petr, Dějiny města Přelouče, díl druhý 1618-1848, Přelouč 2002. ISBN 80-238-8800-5.
VOREL, Petr, Rezidenční vrchnostenská města v Čechách a na Moravě v 15. - 17. století, Pardubice 2001. ISBN 80-86046-47-8.

Mgr. Zbyněk Vydra, Ph.D.

VYDRA, Zbyněk, Židovská otázka v carském Rusku, 1881-1906. Vláda, Židé a antisemitismus, Pardubice 2006. ISBN 80-7194-801-2.