Content

(Czech)

  Gender can be understood as a socially formed set of characteristics, behaviour, interests, appearance, etc., as a social construct of sex, feminity and masculinity. This construct is historically variable and is manifested variously not only in different cultures and different historical epochs, but also in various social classes. Gender is a "useful category" of historical analysis, and as was illustrated by recent studies, is also a useful category of analysis of cultural history and creation of art.
 
  The aim of following learning material is to make students familiar with the content and genesis of the concept of culture, with meaning of category „gender“ and its application in the history within the process of formation of terms and connotation of masculinity and feminity. From the point of gender aspect will be introduced the formation and transformation of gendered subjectivity, with emphasis on changes in the social status of women, which meant disruption in historical constructs of feminity.
 
 

Contents

 

Introduction

definition of basic concepts - gender, gender history, male and female identity, masculinity and feminity in the historical context, "other" identity; historical phases of the feminist movement.
 SOURCES:
a) Daniela Tinková, "Oddělené sféry": tradiční polarita, nebo dědictví 19. století? In: Milan Řepa (ed.), 19. století v nás. Metody, instituce a reprezentace, které přetrvaly. Praha 2008, s. 458 – 469.
b) M. Wollstonecraft, A Vindication of The Rights of Women (digest)
c) B. Friedan. Feminine Mystique. Praha 2003, s. 49 - 72.
d) J. W. Scott, Gender: A Useful Category of Historical Analysis. The American Historical Review, Vol. 91, No. 5, p. 1053-1075.
e) J. Butler, Bodies that matter: On The Discoursive Limit of “Sex“. New York 1993,
f) J. Butler, Trampoty s rodom. Feminizmus a podrývanie identity. Bratislava 2003, s. 15-46.
 

Gender and philosophy

  SOURCES:
a) Jean-Jacques Rousseau, Emile ou de l´éducation. Paris 1874.
b) Bernard Bolzano, O povolání a důstojnosti pohlaví ženského. Ženské listy 1881, s. 141 an.
c) Albína Dratvová, Duše dnešní ženy. Praha 1947.
 

Gender and law

 SOURCES:
a) Marie Macková, Sňatek ve světle rakouského Všeobecného občanského zákoníku. In: Martina Halířová (ed.), Oznamuje se láskám vašim aneb svatby a svatební zvyky v českých zemí v průběhu staletí.Sborník z konference konané 13. a 14. září 2007 ve Východočeském muzeu v Pardubicích, Pardubice 2008, s. 67 – 73.
b) Obecný zákoník občanský císařství Rakouského, Vídeň 1862.
 

Formulation of gender in prescriptive and fiction literature

 SOURCES:
a) Sofie Podlipská, Listy staré vychovatelky k někdejším schovankám. Praha 1868.
b) Julie Gintlová,  Ideál ženy emancipované. Ženské listy 1878, s. 51 an.
c) František V. Kodym, O vychování mládeže v našich domácnostech. Praha 1884.
 

Formulation of genderu in ego-documents

 SOURCES:
a) Salomon Friedberg-Mírohorský, Literární archiv Památníku národního písemnictví, Salomon z Friedbergu, Osobní fond, Paměti.
b) Zdeňka Šemberová, Dopis otci, 20. 6. 1864. Archiv Městského muzea Vysoké Mýto.
c) Deníky Františky Honlové z České Třebové. K vydání připravili a poznámkami opatřili Vladan Hanulík, Sylvie Černá, Andrea Hudáková, Lucie Jelínková a Michaela Šandová. Úvod Milena Lenderová, Pardubice 2005.
 

Formulation of gender in visual arts, gender colours

  SOURCES:
b) City of women. Illustration to allegorical romance of Christine de Pisan Město City of Women, construction depicted as counterbalance to tradition of misogyny.
c) A spinner and a digger. Symbol of archetypal division of work. Woman if breastfeeding and by that is spinning. Eva a Adam. Sborník náboženských traktátů z Českého Krumlova, první /4 15. st. Knihovna NM Praha, s g. III B 10, pag. 6.
d) Adélaide Labille-Guiard (1749 – 1803), one of the adoration of maternity in paintings.
e) Václav Mánes (1793 – 1858), Bivoj and daughters of Krok
f)  Alexander de Valentini, Empress Sophie with children, 1849.
g) The four part mill. Humoristické listy. Obrázkový politicko-satyrický týdeník. 14, 1872, s. 325.
h) Illustration to Czech literature – motive of unmarried mother. Humoristické listy. II. ročníku půlletí II. 1860. Tisk Kateřiny Jeřábkové, s. 23.
i) The beginning: Laugh kisses… Motive of unmarried mother. Humoristické listy 1920, s. 31.
j) Motive of unmarried mother. Humoristické listy 1920, s. 32.
k) The souvenir from wake. Motive of unmarried mother. Kopřivy. List satyrický. 1909. Nákl. tiskového odboru českoslovanské sociálně-demokratické strany dělnické, č. 9, s. 2.
l) Home sweet home 1905: construct of feminity in the beginning of 20th century.
m) Man of modern woman – allusion on the process of emancipation. Humoristické listy 1915, č. 5.
n) Family business; the problem of contraception. Kopřivy. List satyrický. 1910, č. 9.
o) Flyaway wife. Humoristické listy 1920, č. 3.
p) You, girl from Minerva.., Kopřivy 1910, č. 13.
r) Female lawyers. Humoristické listy 1915, č. 9.
s) Ministry office female workers. Humoristické listy 1920, č. 24.
t) Lady´s confection – Kopřivy 1914.
u) Dressmaking of wedding dress
 

The body, his social role and ways of displaying, gender in the medical discourse

 SOURCES:
b) K.Canning, The body as a Method? Reflections on the Place of The Body in Gender History.Gender and History, Vol. 11, No. 3, 1999, p. 499-513.
c)A. Bayerová, O Zabránění těhotenství, In: A. Bayerová Žena lékařkou. Vídeň 1907, s. 3-14.
d) F. S. Kodym, Zdravověda čili nejlepší způsob, aby člověk svého života ve zdraví a vesele užiti a k tomu dlouhého věku dosáhnout mohl. Praha 1854, s. 172-180.
e) P. Montegazza, Physiologie ženy. Praha 1912, s. 3-13, 117-121, 330-345.
f) Image source – female and male skeleton
g) Image source - displaying of genital organs
h) Image source - displaying of syphilis – woman
i) Image source – displaying of syphilis – man
j) Image source - childbirth
k) Image source – negatives of corset wearing
l) Image source - midwifery
m) V. Hnojka, Tělo lidské s ohledem na duši lidskou. Praha 1853, s. 34-35.
 

Masculinity, men´s studies and men´s history

 SOURCES:
b) M. Kessel, The Whole Man: The Longing for a Masculine World in 19th Century Germany. Gender and History, Vol. 15, No. 1, 2003, p 1-31.
c) J. Svátek, Souboje v Čechách. In: J. Svátek, Obrazy z kulturních dějin českých. Praha 1891, s. 3-33.
d) Všeobecný slovník právní, Praha 1989, s. 556-558.
e) V. Macek, Stav manželský a příprava k němu. Praha 1890, s. 115-120.
f) Image source – type of vulnerable man in advertisement
g) Image source – type of vulnerable man in advertisement 2
i) Image source – the way to ideal (hegemonic) type of masculinity 1
j) Image source – the way to ideal (hegemonic) type of masculinity 2
k) Image source – the way to ideal (hegemonic) type of masculinity 3
 

Recherche from the funds of National Library of Czech Republic

a) Neurology of Miloslava Sísová
b) Articles about M. Sísová
c) M. Sísová, author of articles in Československý boj
d) M. Sísová, author of articles in Národní listy
e) M. Sísová – author of articles in Národní sjednocení
 
 
Picture on the cover: Humoristické listy. Obrázkový týdenník humoristicko-satirický. 57, 1914, č. 35, s. 506.