PhDr. Zuzana Vlasáková (Růžková)

PhDr.. Zuzana Vlasáková (Růžková)
Kancelář: EA 10 027
E-mail: ruzkovazuzana@seznam.cz
Konzultační hodiny: čtvrtek 13:15–15:45 (případně domluvou)
Specializace, odborné zaměření:

právní dějiny a dějiny správy v raném novověku (s důrazem na vrchnostenskou a městskou správu)
regionální dějiny
každodennost, „history from below“
didaktika dějepisu

Studium:

2004 – 2008 Gymnázium Pardubice – Dašická 1083, zakončeno maturitní zkouškou
2008 – 2011 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav českých dějin, obor Historie, bakalářské studium Téma bakalářské práce: Nectní pardubičtí „občané“ – město a měšťané ve 2. polovině 16. století (vedoucí práce: prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc.)

2011 – 2013 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav českých dějin, obor Historie, specializace České dějiny raného novověku, magisterské studium Téma diplomové práce: Mezi kladivem a kovadlinou. Vrchnostenský aparát pardubického panství v letech 1560–1630 (vedoucí práce: prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc.)

2013 Kurz NIDM – Studium pedagogiky pro pedagogy volného času
2014 Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta, Ústav historických věd, obor Historie, interní doktorské studium
Téma disertační práce: Mezi normou a každodenní praxí. Správa komorních panství Pardubice, Poděbrady a Kolín v letech 1614–1702 (školitelka: doc. PhDr. Marie Macková, Ph.D.)

Duben 2015 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav českých dějin, obor Historie, specializace České dějiny raného novověku – rigorózní zkouška

Zaměstnání:
2008 – doposud Dům dětí a mládeže BETA Pardubice, Štolbova 2665,
Pardubice 530 02
Externí zaměstnankyně Oddělení sportovní a společenské výchovy, sekce vlastivědy a historie

leden 2014 – doposud Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Pardubicích, Zámek 5, Pardubic, 531 16
Kancelář ředitelky – redakční, ediční i edukační činnost, organizace a koordinace přednáškové činnosti, výstav a dalších akcí pořádaných danou organizací, PR

Praxe:
2005, 2007 a 2011- Státní hrad Kunětická hora – krátkodobá průvodcovská činnost
2008 – doposud – DDM BETA Pardubice – příprava a realizace besed a přednášek pro ZŠ a SŠ v Pardubickém kraji, členství v porotě okresního a krajského kola dějepisné olympiády
2012 (s přesahem do února r. 2013) realizace projektu Pernštejnové dětem a děti Pernštejnům, který byl zařazen do tematického grantu Statutárního města Pardubice vypsaného u příležitosti Pernštejnského roku 2012

Studijní pobyty v zahraničí:

Květen 2015 - Universität Wien, Institut für Geschichte (AKTION Česká republika – Rakousko)

Výuka:
LS 2015/2016 - semestrální přednáška Vrchnostenský úřad a jeho představitelé v raném novověku (VRU)

Projekty
- účast na projektu Lists of Jewish Families and Jewish Familiants in Bohemia from 1724 (1618) to 1811 – zpracována data pro Chrudimský kraj
- účast na přípravě Pardubické elektronické encyklopedie (hesla pro raněnovověké správní dějiny)

Konference a kolokvia
duben 2016- kolokvium Ochrana památek a její metody (Dačického dům v Kutné Hoře)
červen 2016 - organizační výpomoc s 15. konferencí SHP – Městský dům
 

Drobná publikační činnost:
- Pernštejnové dětem a děti Pernštejnům, in: Zprávy Klubu přátel Pardubicka (ZKPP) 11-12/2012
- Nástin právního vědomí pardubických měšťanů ve druhé polovině 16. století (7-8/2013)

Cyklus Vybrané kapitoly z dějin komorní éry na Pardubicku, prozatím vydáno:
– Pardubické panství jako součást komplexu komorních panství v 16. a 17. století – část první, in: ZKPP 9– 10/2014
V tisku:
– Pardubické panství jako součást komplexu komorních panství v 16. a 17. století – část druhá
– Česká komora – vznik úřadu a jeho struktura

Drobná přednášková činnost:
– Raněnovověký úředník předmětem historikova bádání - pardubický hejtman Jiřík Adlspach z Damsdorfu ve světle dobových pramenů (FF UK, březen 2014, proneseno v rámci specializační přednášky profesora Čechury Konstanty a proměnné tradiční společnosti)

– Řády a neřády úřadů na Pardubicku – správa komorního panství Pardubice v 16. a 17. století (přednáška, jež se uskutečnila v říjnu 2014 v rámci podzimního přednáškového cyklu Hovory o Pardubicku pořádaného Klubem přátel Pardubicka)