Zuzana Pavelková Čevelová

Mgr. Zuzana Pavelková Čevelová, Ph.D.


Od roku 2021 externí zaměstnankyně ÚHV

E-mail:
 zuzana.cevelova@email.cz

 

 

Studium:

1998 – 2005 Teologická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

2000 – 2005 Historický ústav, Pedagogická fakulta (dnes Filozofická fakulta), Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

2005 – 2009 doktorské studium na ÚHV FF, Univerzita Pardubice

 

Studijní pobyty v zahraničí:
 

2002 – 2003 Universität Passau, Theologische Fakultät, Německo

2007 Universität Wien, Institut rakouských dějin, Rakousko

8/2015 Universität Wien, Institut für Geschichte

8/2016 Universität Wien, Institut für Geschichte

6-11/2018 Universität Wien, Institut für Geschichte

 

 

Vědecká činnost

Granty:

2017-2019 – spolupráce na projektu GAČR 17-14082S, „Porodní báby: profesionalizace, institucionalizace a výkon historicky prvního ženského kvalifikovaného povolání v průběhu dvou staletí, 1804-1848“.


2016 – projekt CRP 2016/C2 „Podpora vzdělávání doktorandů a kariérního růstu postdoktorandů“, vedení fakultní části.


2011-2015 – postdoktorský projekt GAČR P410/11/P218 „Každodennost manželství v „dlouhém“ 19. století. Výzkum normativních a institucionálních pramenů“.


2009-2012 – vedení projektu „Inovace studijního programu Historických věd Filozofické fakulty a Výtvarných umění Fakulty restaurování Univerzity Pardubice“ CZ 1.07/2.2.00/07.0188, MŠMT ČR, ESF OP VpK.


2005-2009 – spolupráce na projektu GAČR 409/06/1063 „Žena v českých zemích od středověku do poloviny 20. století“.


2007 spolupráce na doktorandském projektu „Konfliktní situace jako forma interakce sociálních, kulturních a národnostních skupin v dějinách“ Program rozvojových aktivit FF v rámci specifického výzkumu, Univerzita Pardubice


2008 spolupráce na doktorandském projektu „Maskulinita a role mužů v dějinách“, Program rozvojových aktivit FF v rámci specifického výzkumu, Univerzita Pardubice


2009 – dosud - vedení projektu „Inovace studijního programu Historických věd Filozofické fakulty a Výtvarných umění Fakulty restaurování Univerzity Pardubice“ CZ.1.07/2.2.00/07.0188 na pozicích výkonný manažer projektu, asistent a studijní referent; projekt podléhá MŠMT ČR v rámci evropských strukturálních fondů, operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost (ESF OP VpK)

 

Publikační činnost:

Zuzana Pavelková Čevelová, Silné vzory. Archiv ženských pozůstalostí na vídeňské univerzitě, Dějiny a současnost 3, 2017.


Zuzana Pavelková Čevelová, Každodennost manželství 19. století v Čechách pohledem soudních akt a příruček pro katolické kněze, Pardubice – České Budějovice, 2015.


Zuzana Pavelková Čevelová, Ehestreitigkeiten vor dem erzbischöflichen Gericht in Prag in den 60. Jahren des 19. Jahrhunderts, Frühneuzeit-Info, 26, 2015, s. 131-141.


Zuzana Pavelková Čevelová, Die Ehe aus der Sicht des Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuchs und des Kirchenrechts, Schriften zur Europäischen Rechts- und Verfassungsgeschichte 59, Berlin, 2014, s. 127-143.


Zuzana Čevelová, Třináct nešťastných let - případ manželů Houškových. Příspěvek ke každodennosti manželství na venkově v 19. století. Historická demografie 1, 2012, s. 41-63.


Zuzana Čevelová, Bolest a potupa lidského osudu. Manželské spory při pražském arcibiskupství, Dějiny a současnost, 2011.


Zuzana Čevelová, Modlitební knihy jako pramen k obrazu zbožnosti a genderovým konstruktům 19. století. Theatrum historie 6, Univerzita Pardubice, 2010, s. 49-78.


Zuzana ČEVELOVÁ – Jana STRÁNÍKOVÁ, Přítel příteli, bratr bratru, muž muži. Jan, František, Josef a Alois Vojtěch Šemberovi ve své vzájemné korespondenci. Theatrum historie 5, Univerzita Pardubice. Pardubice 2009, s. 245-262.


Zuzana ČEVELOVÁ, Katolicismus kolem roku 1800 - římskokatolický kněz jako příslušník jedné sociální vrstvy, podoby pastorace a její dopad, in: Tinková, Daniela – Lorman, Jaroslav (edd.) Post tenebras spero lucem? Duchovní tvář českého a moravského osvícenství, Praha, 2008, s. 314-318.


Zuzana ČEVELOVÁ, Dobré símě v dobrou zemi. Aleš Pařízek, Jiljí Jais a jejich modlitební knihy z počátku 19. století, HOP 1, 2009, s. 199-203.

 

Zuzana ČEVELOVÁ, Zdraví a jeho ohrožení alkoholismem jako téma katolických kázání v 2. polovině 19. století, in: Blümlová, Dagmar – Kubát, Petr (edd.), Čas zdravého ducha v zdravém těle. Kapitoly z kulturních dějin přelomu 19. a 20. století, Jihočeský sborník historický, Supplementum 2. České Budějovice 2009, s. 44-48 (v tisku).

 

Zuzana ČEVELOVÁ, Výuka katechismu v 1. polovině 19. století, in: Od početí ke školní brašně. Sborník z odborného semináře konaného 29. – 30. května 2008 ve Východočeském muzeu v Pardubicích. Pardubice, 2008, s. 75-79. ISBN 978-80-87151-01-3.

Zuzana ČEVELOVÁ, Katolické manželství v 2. polovině 19. stol. pohledem lidových katechismů, in: Svoboda Rudolf – Weis Martin – Zubko Peter (edd.), Duchovní a myšlenkové proměny druhé poloviny 19. století. Sborník příspěvků z vědecké konference konané na Teologické fakultě Jihočeské univerzity 23. února 2006. České Budějovice, 2006, s. 133-143. ISBN 80-7040-900-2.

Zuzana ČEVELOVÁ, Normativní církevní prameny jako jeden ze zdrojů genderových konstruktů 19. století, in: Čadková, Kateřina – Lenderová, Milena – Stráníková, Jana (edd.), Dějiny žen aneb Evropská žena od středověku do poloviny 20. století v zajetí historiografie. Sborník příspěvků z IV. Pardubického bienále 27.-28. dubna 2006. Pardubice 2006, s. 495-500. ISBN 80-7194-920-5.

Zuzana ČEVELOVÁ, Eva a Marie. Pohled na ženu v církvi v 19. století, Universum, č. 2, r. XVI, 2006, s. 42-43.

Zuzana ČEVELOVÁ, „Postavte si kostel třeba o osmnácti věžích ...“ Vznik a život Církve československé v Kroměříži v roce 1920, in: Archivní sborník 2003, Kroměříž 2003, s. 100-113.

 

Redigování publikací:

Čadková, Kateřina – Čevelová, Zuzana – Hanulík, Vladan – Stráníková, Jana (edd.), Konfliktní situace v dějinách. Sborník z doktorandské konference, 5. října 2007, Pardubice 2007.