Zuzana Pavelková Čevelová

Mgr. Zuzana Pavelková Čevelová, Ph.D.

Kancelář: EA 10 033

Telefon:
+420 466 036 691

E-mail: zuzana.pavelkovacevelova@upce.cz

Konzultační hodiny:

dle předchozí dohody

 

Studium:

1998 – 2005 Teologická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

2000 – 2005 Historický ústav, Pedagogická fakulta (dnes Filozofická fakulta), Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

2005 – 2009 doktorské studium na ÚHV FF, Univerzita Pardubice

 

Studijní pobyty v zahraničí:
 

2002 – 2003 Universität Passau, Theologische Fakultät, Německo

2007 Universität Wien, Institut rakouských dějin, Rakousko

 

 

Vědecká činnost

Granty:

2005 – 2009 spolupráce  na grantu GAČR č. 409/06/1063 „Žena v českých zemích od středověku do poloviny 20. století“


2007 spolupráce na doktorandském projektu „Konfliktní situace jako forma interakce sociálních, kulturních a národnostních skupin v dějinách“ Program rozvojových aktivit FF v rámci specifického výzkumu, Univerzita Pardubice


2008 spolupráce na doktorandském projektu „Maskulinita a role mužů v dějinách“, Program rozvojových aktivit FF v rámci specifického výzkumu, Univerzita Pardubice


2009 – dosud - vedení projektu „Inovace studijního programu Historických věd Filozofické fakulty a Výtvarných umění Fakulty restaurování Univerzity Pardubice“ CZ.1.07/2.2.00/07.0188 na pozicích výkonný manažer projektu, asistent a studijní referent; projekt podléhá MŠMT ČR v rámci evropských strukturálních fondů, operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost (ESF OP VpK)

 

Publikační činnost:

Zuzana ČEVELOVÁ, Dobré símě v dobrou zemi. Katolické modlitební knihy z počátku 19. století, in: Tinková, Daniela – Lorman, Jaroslav (edd.), Od barokní piety k interiorizaci víry? Problémy „osvícenského katolicismu“ a „katolického osvícenství“. Praha, 2009 (v tisku).

Zuzana ČEVELOVÁ – Jana STRÁNÍKOVÁ. Přítel příteli, bratr bratru, muž muži. Jan, František, Josef a Alois Vojtěch Šemberovi ve své vzájemné korespondenci, Theatrum historie 5, Univerzita Pardubice. Pardubice 2009.

Zuzana ČEVELOVÁ, Zdraví a jeho ohrožení alkoholismem jako téma katolických kázání v 2. polovině 19. století, in: Blümlová, Dagmar – Kubát, Petr (edd.), Čas zdravého ducha v zdravém těle. Kapitoly z kulturních dějin přelomu 19. a 20. století, Jihočeský sborník historický, Supplementum 2. České Budějovice 2009, s. 44-48 (v tisku).

Zuzana ČEVELOVÁ, Katolicismus kolem roku 1800 – římskokatolický kněz jako příslušník jedné sociální vrstvy, podoby pastorace a její dopad, in: Tinková, Daniela – Lorman, Jaroslav (edd.), Post tenebras spero lucem? Duchovní tvář českého a moravského osvícenství. Praha, 2008, s. 314-318. ISBN 978-80-7308-246-8.

Zuzana ČEVELOVÁ, Výuka katechismu v 1. polovině 19. století, in: Od početí ke školní brašně. Sborník z odborného semináře konaného 29. – 30. května 2008 ve Východočeském muzeu v Pardubicích. Pardubice, 2008, s. 75-79. ISBN 978-80-87151-01-3.

Zuzana ČEVELOVÁ, Katolické manželství v 2. polovině 19. stol. pohledem lidových katechismů, in: Svoboda Rudolf – Weis Martin – Zubko Peter (edd.), Duchovní a myšlenkové proměny druhé poloviny 19. století. Sborník příspěvků z vědecké konference konané na Teologické fakultě Jihočeské univerzity 23. února 2006. České Budějovice, 2006, s. 133-143. ISBN 80-7040-900-2.

Zuzana ČEVELOVÁ, Normativní církevní prameny jako jeden ze zdrojů genderových konstruktů 19. století, in: Čadková, Kateřina – Lenderová, Milena – Stráníková, Jana (edd.), Dějiny žen aneb Evropská žena od středověku do poloviny 20. století v zajetí historiografie. Sborník příspěvků z IV. Pardubického bienále 27.-28. dubna 2006. Pardubice 2006, s. 495-500. ISBN 80-7194-920-5.

Zuzana ČEVELOVÁ, Eva a Marie. Pohled na ženu v církvi v 19. století, Universum, č. 2, r. XVI, 2006, s. 42-43.

Zuzana ČEVELOVÁ, „Postavte si kostel třeba o osmnácti věžích ...“ Vznik a život Církve československé v Kroměříži v roce 1920, in: Archivní sborník 2003, Kroměříž 2003, s. 100-113.

 

Redigování publikací:

Čadková, Kateřina – Čevelová, Zuzana – Hanulík, Vladan – Stráníková, Jana (edd.), Konfliktní situace v dějinách. Sborník z doktorandské konference, 5. října 2007, Pardubice 2007.