Vladimír Hrubý

doc. PhDr. Vladimír Hrubý

 

E-mail: Vladimir.Hruby@uhk.cz

Konzultace:
Úterý 11:45 - 12:45, případně dle dohody

Studia: 
PhDr. 1976: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor dějiny umění – dějepis, 1969-1975, rigorózní zkoušky - 1976, diplomová a rigorózní práce Pečeti Přemysla Otakara II. Katedra dějin umění FF UK Praha 1975. s. 269. Nepubl. rkp.

doc. 2002: Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, habilitační práce Pozdní gotika a raná renesance v Pardubicích.  Malířství a sochařství. Olomouc 2002, 286 s., vydaná tiskem v roce 2003, habilitační přednáška: Raně renesanční nástěnné malby na zámku v Prostějově

Zaměstnání:
1975-1987, Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody Východočeského kraje v Pardubicích
1987-1995, FF UK Praha, katedra dějin umění
1995- dosud, Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové
1999-2006, Fakulta humanitních studií Univerzity Pardubice, katedra historie, externě

Členství ve vědeckých radách a v poradních sborech :
Vědecká rada Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové

Ceny:
Medaile města Pardubice za dlouholetou a obětavou práci v oblasti badatelské činnosti zaměřené na město Pardubice a východní Čechy. Zastupitelstvo města Pardubic dne 15. září 2009

Specializace: 
umění středověku a renesance, církevní dějiny a památky, umění východních Čech, památková péče, urbanismus

Publikační činnost (výběr 2002-2010):

Monografie, hesla v encyklopediích, kapitoly v monografiích, publikace a texty v publikacích a ve sbornících:

Katedrála sv. Ducha. Hradec Králové 2002, 181 s.
Šumné Pardubice in: R.Lipus, D. Vávra: Šumná města. Brno 2002, 294-297. 
Pozdní gotika a raná renesance v Pardubicích. Malířství a sochařství 1491-1548. Pardubice Helios – Jiří Razskazov 2003 (habilitační práce), 253 s. 
in: E. Semotanová, R. Šimůnek ( ed.) a kol.: Historický atlas měst České republiky sv. č. 13 – Chrudim, Historický ústav Akademie věd ČR Praha 2003. Grantová agentura ČR, grant č.404/03/1081 Město Chrudim. 
Role Poděbradů ve výtvarném umění, in : O. Felcman, R. Fukala a kol., Poděbradové. Rod českomoravských pánů, kladských hrabat a slezských knížat. Šlechtické rody Čech, Moravy a Slezska. Praha nakladatelství Lidové noviny, 2008, s.  504-552.
s kolektivem, Chrám Svatého Ducha v životě města a v proměnách času. Katedrála a její sousedé. Hradec Králové 2008, 270 s.
Patroni a ochránci Hradce Králové, in: M. Bedřich, B. Mohelník OP, T. Petráček, N. Schmidt ( eds.)  In Spiritu Veritatis. Almanach k 65narozeninám Dominika Duky OP. Praha 2008, s. 483-508.
kapitoly z výtvarného umění (celkem 62 s.) in : O. Felcman (ed.), F.Musil, ved. autor. kol., Dějiny východních Čech  v pravěku a středověku (do roku 1526), Nakladatelství Lidové noviny, Univerzita Hradce Králové 2009 

Katalogy:
V.Hrubý - P. Panoch( ed.) a kol. : Ke slávě Ducha. Katalog výstavy Sedm století výtvarného umění v královéhradecké diecézi. Pardubice Východočeská galerie 2003.
V. Hrubý - Historické mapy a plány, in:  Z.Kukánová , J. Poddaná:   Poklady východočeských archivů. Katalog výstavy.  Pardubice Státní okresní archiv 2004
V. Hrubý – P. Laštůvková ( eds.), Od chrámu ke katedrále. 700 let historického a uměleckého vývoje katedrály Svatého Ducha v Hradci Králové. Průvodce výstavou. Katedrála 2008 o.s., 52s.
V. Hrubý a kol., Katedrála v Chartres. O historii, architektuře i umění francouzské katedrály. Katalog výstavy. Chrudim 2009, 71 s.

Výstavy:
V. Hrubý - P. Panoch a kol. : Výstava " Ke slávě Ducha. Sedm století výtvarného umění v královéhradecké diecézi." Východočeská galerie v Pardubicích (prosinec 2002- září 2004).
V. Hrubý a kol., Výstava - Od chrámu ke katedrále. 700 let historického a uměleckého vývoje katedrály sv. Ducha. Muzeum východních Čech Hradec Králové (květen 2008- duben 2009). 
V. Hrubý a kol., Výstava - Katedrála v Chartres. O historii, architektuře i umění francouzské katedrály. Ze sbírek  Musée des Beaux- Arts de Chartres. Regionální muzeum v Chrudimi 17. 9. - 29. 11.2009

Výběrová bibliografie do r. 2002 :

V. Hrubý - Pečeti Přemysla II. v politice doby, Acta Universitatis  Carolinae , Philosophica et Historica 4, 1980, s. 9-51 
V. Hrubý - K interpretaci architektonických motivů na velkých majestátních brakteátech Přemysla II. Sborník konference Umění 13. století v českých zemích. ÚTDU ČSAV Praha 1983, s. 409-422.
V. Hrubý - Pečeti Přemysla Otakara II. Sborník ČSPSČ - Sborník Kruhu přátel Muzea hl. města Prahy I, 1988, s. 103-112.
V. Hrubý, kapitoly z dějin umění, 46 s. in:  F. Šebek a kol., Dějiny Pardubic. Pardubice 1990, 227s. 
V. Hrubý, V. Zikmunda - Pardubice. Pressfoto Praha 1990, 128s.
V. Hrubý, P. Vorel -"Buriánova báseň " a pozdně gotické Pardubice, 161-190 in: Pocta  Josefu  Petráňovi, Opera Instituti historici Pragae ,  Miscellanea C-4,Praha 1991.
V. Hrubý, J. Royt -Nástěnná malba s námětem Zákon a Milost na zámku v Pardubicích, Umění 2, 1992,124-138.
V. Hrubý - Současný stav výuky a přípravy posluchačů na katedře dějin umění FF UK Praha se zaměřením na památkovou péči a oborové muzejnictví in: Seminář k výchově a vzdělávání  pracovníků  památkové péče v mezioborových souvislostech (19.11.1991).  In: Bulletin SÚPP, č. 8 (1992), 101-102.
V. Hrubý, V. Hovorka a T. Šimek- Katalog výstavy.  Královéhradecká diecéze. Hradec Králové 1994.
V. Hrubý, V. Hovorka a T. Šimek- Výstava "330 let královéhradecké diecéze". Římsko -katolické  biskupství Hradec Králové 1994, 41s.
V. Hrubý, Královéhradecká diecéze. Hradec Králové 1994, 96s.
V. Hrubý-Pardubicko. Pardubice 1995.
V. Hrubý in: P. Vorel ( ed.) a kol., Pardubice. Historický atlas měst České republiky, sv. č.  2. Historický ústav ČAV Praha, Muzeum Pardubice 1995  
V. Hrubý, J. Siegl  -Poutní odznak s vyobrazením sv. Stanislava z výzkumu v Hradci Králové .  Archeologia historica, 21/  96, Hradec Králové , Brno 1996. s.7-15, XXVIII. celostátní  konference archeologie středověku v Hradci Králové 1995.
V. Hrubý -Architektonická skulptura a plastika, s.591-613 in : J.Fajt a kol.:Gotika v  západních Čechách III. Národní galerie v Praze 1996
V. Hrubý  - hesla Czech Republik, XIII. Museums , 8, s.424, 425,  Prague, IV.Buildings, 25, Hradčany and Prague Castle, s.437,438, Loretta Church and Treasury, s. 443 Staronová Synagoge and Jewish Quarter, s.443,444, Monastery of Strahov, s.444, 445, Wallenstein Palace, s.445, 446, Bardejov, 3,s. 223-225, Cheb, 6, s. 525, 526, Jindřichův Hradec,17, s.587, 588, Pardubice,  24, s.54,55, Plzeň, 25, 108, 109, in: The Dictionary of Art. Edited by Joan Turner. London 1996 V. Hrubý -Výstava "Kostel sv. Bartoloměje v Pardubicích". Východočeské  muzeum Pardubice listopad 1996 - duben 1997,
V. Hrubý, V. Hovorka, J. Poddaná -Výstava "Pardubicko na mapách a plánech." Státní okresní archiv Pardubice září, říjen 1997
V. Hrubý, V. Hovorka, J. Poddaná -Pardubicko na mapách a plánech. Státní okresní archív Pardubice 1997.
V. Hrubý, J.Royt -Ikonografie arcibiskupa Arnošta z Pardubic,  31-45, in: Lidová zbožnost ve východních Čechách a v Kladsku. Státní galerie výtvarného umění v Náchodě, Muzeum  Ziemi Klodzkiej v Klodzku 1997
V. Hrubý, J. Royt -Výstava " Lidová zbožnost ve východních Čechách a v Kladsku.  Státní galerie výtvarného umění v Náchodě, Muzeum Ziemi  Klodzkiej v Klodzku 1997, červenec - září Náchod, září -prosinec  Klodzko
V. Hrubý, V. Hovorka, J. Poddaná -. Výstava "Pardubicko na situačních a orientačních plánech".  Státní okresní archív Pardubice září, říjen 1998
V. Hrubý: V. Hrubý, M. Netušilová, P. Panoch, J. Poddaná, Architektonické a stavební plány Pardubicka. Katalog výstavy. Státní okresní archív Pardubice. Pardubice 1999.
V. Hrubý, M. Netušilová, P. Panoch, J. Poddaná: Výstava " Architektonické a stavební plány Pardubicka " Státní okresní archív Pardubice (září, říjen 1999).
 V. Hrubý, Pečetní obraz na typářích pražských i mimopražských cechů a jeho proměny v umění doby s.18-30 in : J. Hrdlička, J.Jásek,  V.Hrubý, Pět století řemeslné symboliky ve sbírce pečetidel a  razítek Archívu hlavního města Prahy, Praha 1999
V. Hrubý - J. Staněk: Kostel sv. Bartoloměje v Pardubicích. Pardubice 2000, s.128