Vítězslav Prchal

PhDr. Vítězslav Prchal, Ph.D.

Kancelář: budova EA, kancelář 12 034Vítězslav Prchal

Telefon:+420 466 036 039

E-mail: Vitezslav.Prchal@upce.cz

Konzultační hodiny: v LS 2019-20
úterý 13:00 - 14:00

 

Specializace:

Dějiny raného novověku, dějiny vojenství 16.–18. století, kulturní dějiny šlechty 16.–17. století, sociální reprezentace elit, dějiny raně novověké diplomacie

 

Studia a praxe:

1993 – 1997 Gymnázium Dašická, Pardubice

1997 - 1998, 2002 Východočeské muzeum v Pardubicích

1998 - 2004 Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, obor historie (Mgr.)

1998 - 2004 Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, obor archivnictví (Bc.)

2004 - 2007 interní doktorské studium českých dějin na Ústavu českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

2007 - 2012 externí doktorské studium tamtéž

od 2006 asistent (od 2012 odborný asistent) pro dějiny raného novověku na Filozofické fakultě Univerzity Pardubice

 

Zahraniční stáže:

leden-únor, červen-červenec 2009: výzkumný stipendijní pobyt (Günther Findel Stiftung) při Herzog August Bibliothek ve Wolfenbüttelu, Německo

červen 2005, červenec 2006: přednášková činnost (české dějiny) na FH St. Pölten a OeSB Consulting GmbH Wien

duben-květen, prosinec 2003: badatelská stáž v Rakousku (Vídeň, Graz) v rámci plnění projektu FRVŠ č. 129/2003

říjen-listopad 2002: stipendijní pobyt na Instytutu historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej v Lublinu, Polsko

 

Pedagogická činnost na ÚHV FF UPa:

NOV1: Dějiny novověku I - přednáška (ZS) - společně s doc. Markem

NOV1S: Dějiny novověku I - seminář (pro KD, ZS) - společně s doc. Markem

NOV2: Dějiny novověku II - přednáška (LS) - společně s doc. Kubešem a doc. Markem

NOV2S: Dějiny novověku II - seminář (pro KD, LS) - společně s doc. Markem

KMR: Kulturní mecenát raného novověku - seminář (pro Mgr. studium KD, LS)

SCR: Šlechta mezi centrem a regionem v raném novověku (pro Mgr. studium KD, ZS)

HIPR: Historický proseminář (pro KD, LS; pro SSEU+HIST a OHM+HIST, ZS)

PVHI: Pomocné vědy historické - přednáška a seminář (pro SSEU+HIST a OHM+HIST, LS; pro KD, ZS)

PALE2: Paleografie II (pro SAS, LS)

RNOV: Kulturní dějiny vojenství v raném novověku (výběrový seminář LS)

 

HCL1: History of the Czech Lands I (English course only for Erasmus students)

 

Vědecká činnost

Granty:

  • 2014-2016: postdoktorský grant GA ČR, č. 14-03517P "Aristokracie z českých zemí a její služba v císařské armádě, 1650 - 1750"
  • 2013-2017: standardní grant GAČR, č. 13-12939S "Česká a moravská šlechta v diplomatických službách rakouských Habsburků, 1640-1750" (člen řešitelského týmu)
  • 2009-2011: grant GA AV ČR, č. j. KJB808160903 „Zápisky Tobiáše Antonína Seemana, hofmistra hraběte Šporka, z let 1730 až 1747: komentář a vědecká edice“
  • 2006-2009: grant GA ČR č. 408/07/0848 „Olomouc a barokní kultura na Moravě“ (člen řešitelského týmu)
  • 2003-2004: grant Novicius Vzdělávací nadace Jana Husa (stipendista)
  • 2003: Prameny a dokumenty k hmotné kultuře šlechtických sídel v raném novověku; grant FRVŠ, č. 129/2003 (spoluřešitel)

od 2016 výkonný redaktor časopisu Theatrum historiae, ISSN 1802-2502 (do r. 2019 spolu s Jiřím Kubešem)

od 2019 místopředseda Společnosti pro výzkum dějin vojenství, z. s.  (www.dejinyvojenstvi.cz)

 

Publikační činnost

Monografie a kvalifikační práce:

(člen autorského kolektivu), V zastoupení císaře. Česká a moravská aristokracie v habsburské diplomacii 1640-1740, Praha 2018. ISBN 978-80-7422-574-1.

 

 

 

Společenstvo hrdinů. Válka a reprezentační strategie českomoravské aristokracie 1550 - 1750. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2015. ISBN  978-80-7422-279-5.

  • vítězná kniha ankety časopisu Dějiny a Současnost "O historickou knihu roku 2015"
  • vládní Rada pro výzkum, vývoj a inovace ohodnotila v roce 2017 knihu jako excelentní výsledek vědy

  

(s kolektivem) Mezi Martem a Memorií. Prameny osobní povahy k vojenským dějinám 16.-19. století. Pardubice 2011. ISBN 978-80-7415-047-0.

Válka, zbraně a zbroj v reprezentečních strategiích české a moravské aristokracie v letech 1550-1750, disertační práce na ÚČD FF UK, školitel prof. PhDr. Petr Vorel, CSc.. Praha 2012. (obhájeno 13. září 2012)

Pevnost i rezidence. Obranyschopnost aristokratického sídla na prahu novověku (osudy zámecké zbrojnice Pernštejnů na Pardubicích v polovině 16. století), dipomová práce FF UP, Olomouc 2004. (obhájeno květen 2004)

 

Odborné studie (výběr):

Mírovská zbrojnice Karla z Lichtensteinu-Castecorna jako místo biskupovy paměti, in: Rostislav ŠVÁCHA - Martina POTŮČKOVÁ - Jiří KROUPA (edd.), Karel z Lichtesteinu-Castelcorna (1624-1695) II: Místa biskupovy paměti, Olomouc 2019, s. 367-378. ISBN 978-80-88103-55-4.

Z rytíře důstojníkem aneb k proměnám militární maskulinity v raném novověku, in: Josef HRDLIČKA - Pavel KRÁL - Rostislav SMÍŠEK (edd.), Symbolické jednání v kultuře raného novověku. Věnováno Václavu Bůžkovi k jeho životnímu jubileu, Praha 2019, s. 183-197. ISBN 978-80-7422-666-3.

Kladruby nad Labem za časů pánů z Pernštejna (1491-1560), in: Ochrana kulturní krajiny. Organizace kulturní krajiny se zvláštním zřetelem k chovu koní / Cultural Landscape Conversation. The Organisation of Cultural Landscapes with Special Regard to Horse Breeding, Kladruby nad Labem 2018, s. 107-115, ISBN 978-80-907015-0-2.

Sázka na nejistou kartu. armádní služba a sociální úpadek Raduitů de Souches na přelomu 17. a 18. století, in: Theatrum historiae 18, 2016, s. 113-152. ISSN 1802-2502.

(spoluautor Jiří KUBEŠ) Aristokratický sport v deníkových záznamech, in: Rostislav Švácha (ed.), START. Sport jako symbol ve výtvarném umění, Praha: Arbor Vitae 2016, s. 55-60. ISBN 978-80-7467-089-3 (také vyšlo v anglické verzi Sports of the Aristocracy as Recorded in Their Diary Entries).

"Toto střelby v cejghauzu i jinde po zámku."  Vývoj a zánik pernštejnského vojenského arzenálu v Pardubicích v 16. století, Východočeský sborník historický 26, 2014, s. 179-222.

Podřimující Goliáš. Pernštejnská zbrojnice na pardubickém zámku v 16. století, Dějiny a současnost 2012, č. 8, s. 39-41. ISSN 0418-5129.

Rüstkammern in Residenzen: Die Repräsentation der Aristokratie aus den böhmischen Ländern und Wandlungen der adeligen Militärtätigkeit in 16. und am anfang des 17. Jahrhundert, in: David SCHRIFFL - Niklas PERZI (Hg.), Schlaglichter auf die Geschichte der Böhmischen Länder vom 16. bis 20. Jahrhundert. Ausgewählte Ergebnisse zu den österreichisch-tschechischen Historikertagen 2006 und 2008. Wien - Berlin 2011, s. 53-62.

(spoluautor Jiří KUBEŠ) Tobiáš Anotnín Seeman a jeho kalendářové zápisy z let 1726-1747, in: Theatrum historiae 9, 2011, s. 7-21. ISSN 1802-2502.

Sídlo a jeho pán. Rezidenční strategie hraběte Františka Karla Swéerts-Sporcka ve 2. čtvrtině 18. století, in: Theatrum historiae 9, 2011, s. 43-76. ISSN 1802-2502.

(spoluautor Jan MUNZAR) Počasí v Čechách ve 30. a 40. letech 18. století v denících Tobiáše Antonína Seemana, in: Theatrum historiae 9, 2011, s. 159-172. ISSN 1802-2502.

Odtažitý glosátor. Slezské války v diariích Tobiáše Antonína Seemana, hofmistra hraběte Swéerts-Sporcka, in: Vítězslav PRCHAL a kol., Mezi Martem a Memorií. Prameny osobní povahy k vojenským dějinám 16.-19. století. Pardubice 2011, s. 75-92. ISBN 978-80-7415-047-0.

(spoluautor Radmila PAVLÍČKOVÁ) "Koluje tak mnoho lží, až z toho bolí uši." Dopisy Maxmiliána Hillebrandta hraběti Vratislavovi z Mitrovic z obsazené Prahy roku 1742, in: Theatrum historiae 8, 2011, s. 121-150. ISSN 1802-2502.

Vojáci Fortuny. Bitevní triumf a společenská legitimizace v 17. století, Dějiny a současnost 2010, č. 5, s. 28-31. ISSN 0418-5129.

Války s Pruskem a přeměna Olomouce na pevnost, in:  Martin ELBEL- Ondřej JAKUBEC (edd.): Olomoucké baroko I. Proměny ambicí jednoho města. Olomouc 2010, s. 285-292. ISBN 978-80-87149-38-6.

Velitel olomoucké pevnosti Karl Gustav svobodný pán Keuhl a druhá slezská válka, in: Martin ELBEL- Ondřej JAKUBEC (edd.): Olomoucké baroko I. Proměny ambicí jednoho města. Olomouc 2010, s. 301-306. ISBN 978-80-87149-38-6.

Městská zbrojnice a obranyschopnost města, in: Dějiny Olomouce 1, Olomouc 2009, s. 302-303. ISBN 978-80-2369-2.

Palácová zbrojnice hrabat Černínů na Hradčanech jako typ „umělecké sbírky“, in: Olga FEJTOVÁ - Václav LEDVINKA - Jiří PEŠEK (red.), Život pražských paláců. Šlechtické paláce jako součást městského organismu od středověku na práh moderní doby, Praha 2009 (= Documenta Pragensia XXVIII), s. 301-326. ISBN 978-80-86852-30-0, ISSN 0231-7443.

Privátní zbrojnice a aristokratická sídla v českých zemích (1500-1750), in: Svorník 6, 2008, s. 141-148. ISBN 978-80-86562-11-7, ISSN 1802-8128.

Obraz křesťanského rytíře? Turcika ve šlechtických zbrojnicích raného novověku, in: Theatrum historiae. Sborník prací Katedry historických věd Fakulty filozofické Univerzity Pardubice 2, Pardubice 2007, s. 123 – 136. ISBN 978-80-7395-027-9, ISSN 1802-2502.

Recepce myšlenek antických autorů v Machiavelliho díle „Dell‘ Arte della Guerra“, in: Inter arma silent musae. Zbrane v dejinách ľudstva. Zborník príspevkov z rovnomenného sympózia 11. november 2005 Trnava. Trnava 2006, s. 71 – 86. ISBN 8096957767.

Mezi vojenskou funkcí a symbolem. Militární atributy sídel nobility raného novověku, in: Martin ELBEL - Radmila PAVLÍČKOVÁ (edd.): Miscellanea ze semináře starších dějin. Olomouc 2005, s. 121 - 147. ISBN 80-244-1076-1.

Znamení moci. Opevňování sídel a měst pánů z Pernštejna na přelomu 15. a 16. století. (K vojensko-reprezentačním funkcím fortifikační architektury), Historie a vojenství LIII, 2004, č. 1, s. 34 - 43. ISSN 0018-2583.

Úřednický personál na pernštejnském panství Pardubice v letech 1491-1560, in: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Historica 31, 2002, Olomouc 2003, s. 79-99. ISBN 80-244-0450-8.

(spoluautor Slavomír HORÁK) Život a odbojová činnost Arnošta Košťála, hoteliéra na Veselce (26. 6. 1904 – 2. 7. 1942), in: Východočeský sborník historický 8, 1999, s. 117–138. ISBN 80-86046-40-0.