Mgr. et Mgr. Veronika Lacinová Najmanová

Kancelář: budova CB místnost 03 031
Kontakt: veronika.najmanova@email.cz
Konzultační hodiny: středa 9 – 12 (nebo dle dohody)

Specializace:
- Gender history
- Dějiny těla v 19. století

Studium:
2003 - 2007 ČAO Dr. E. Beneše, Praha, obor Ekonomické lyceum
2007 - 2011 FHS UK, Praha, obor Studium humanitní vzdělanosti
Bakalářská práce: Zapomenuté představitelky Ženského výrobního spolku českého ve světle jejich pozůstalosti a dobového tisku.
Vedoucí práce: PhDr. Miloslava Turková, CSc.
2011 - 2014 FHS UK, Praha, obor Genderová studia
Diplomová práce: Vnímání mužského a ženského těla v české lékařské literatuře druhé poloviny 19. a počátku 20. století.
Vedoucí práce: doc. Věra Sokolová, Ph.D.
2012 - 2014 FF Univerzita Pardubice, obor Kulturní dějiny - gender history
Diplomová práce: Genderové aspekty českého eugenického hnutí
v 1. polovině 20. století.
Vedoucí práce: Mgr. Vladan Hanulík, Ph.D.
2014 - dosud FF Univerzita Pardubice, interní doktorské studium
Disertační práce (předběžný název): Kontracepce v českých zemích v
1. polovině 20. století. Otázka feministická, sociální, medicínská...?
Školitelka: prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.

Účast na konferencích:
Prosinec 2013 Kolokvium Dějiny těla v 19. století - vizualizace / disciplinace / svoboda / gender, Pardubice
Název příspěvku: Tělo jako důkaz méněcennosti. Biologický determinismus v eugenice coby legitimizační nástroj společenské hierarchizace
Duben 2014 Celostátní studentská vědecká konference Historie 2013, Pardubice
Název příspěvku: Gender jako užitečná kategorie historické analýzy na příkladu českého eugenického diskurzu
Listopad 2014 Workshop Dějiny těla, Olomouc
Název příspěvku: Tělo jako (ne)důležitá kategorie eugenického myšlení