Věda a výzkum

Pracoviště se profiluje zejména v těchto oblastech:

1) gender history (prof. M. Lenderová, dr. Z. Pavelková Čevelová, dr. K. Ptáčková, dr. V. Hanulík, dr. J. Stráníková, dr. M. Halířová)

2) dějiny elit v novověku a moderní době (prof. M. Lenderová, prof. P. Vorel, doc. M. Čapský, doc. J. Kubeš, doc. P. Marek, dr. Z. Vydra, dr. V. Prchal, dr. V. Hanulík, dr. D. Homolová)

3) dějiny venkova v novověku (prof. E. Maur, prof. J. Škabrada)

4) hospodářské dějiny (prof. P. Vorel, doc. T. Jiránek, doc. M. Macková)

5) vojenské dějiny (doc. T. Jiránek, dr. V. Prchal)

6) dějiny umění (doc. P. Panoch, doc. V. Hrubý) 

7) dějiny správy (doc. M. Macková, dr. H. Pochobradská)

 

Ústav pravidelně pořádá dvě odborné akce


V sudých letech se na jaře koná tzv. pardubické bienále (dvoudenní), v lichých pak před Vánoci tzv. adventní kulatý stůl (jednodenní). Příspěvky z těchto setkání většinou vycházejí tiskem. Dosud byly uspořádány tyto akce:


Pardubické bienále

I.  Evropa - region - kultura (13. - 14. 4. 2000) - vyšlo jako Supplementum 3 v rámci řady Scientific Papers of the University of Pardubice, Series C, Institute of languages and humanities, Pardubice 2000.

II. Dítě a dětství napříč staletími (4. - 5. 4. 2002) - vyšlo jako JIRÁNEK, Tomáš - KUBEŠ, Jiří (edd.), Dítě a dětství napříč staletími. Sborník příspěvků z 2. pardubického bienále 4. - 5. dubna 2002, Pardubice 2003.

III. Bratrstva. Světská a církevní sdružení a jejich role v kulturních a společenských strukturách od středověku do moderní doby (29. - 30. 4. 2004) - vyšlo jako JIRÁNEK, Tomáš - KUBEŠ, Jiří (edd.), Bratrstva. Světská a církevní sdružení a jejich role v kulturních a společenských strukturách od středověku do moderní doby. Sborník příspěvků z III. pardubického bienále, 29.-30. dubna 2004, Pardubice 2005. ISBN 80-7194-772-5.

IV. Tzv. dějiny žen aneb Evropská žena od středověku do 20. století v zajetí historiografie (27. - 28. 4. 2006) - vyšlo jako ČADKOVÁ, Kateřina - LENDEROVÁ, Milena - STRÁNÍKOVÁ, Jana (edd.), Dějiny žen aneb Evropská žena od středověku do 20. století v zajetí historiografie, Pardubice 2006.

V. Peníze a jejich lidé (15. - 16. 5. 2008) - vyšlo v rámci 6. čísla časopisu Theatrum historiae v roce 2010 na s. 177-370.

VI. Nemoc, neduh, choroba. Pacienti a zdravotní personál v dějinách (22. - 23. 4. 2010) - vyšlo v rámci časopisu Theatrum historiae 11, 2012.

VII. Poutě a poutní místa v českých zemích jako téma kulturních dějin (Potštejn, 19. - 20. 4. 2012) - vyšlo v roce 2013 v rámci časopisu Východočeský sborník historický 23, 2013.

VIII. Město a válka (Pardubice, 24. - 25. 4. 2014) - část příspěvků vyšla v rámci časopisu Theatrum historiae 16 (2015).

IX. Ars Culinaria Europaea. Gastronomie v interdisciplinární perspektivě (Pardubice, 29. - 30. 4. 2016). Pořádáno ve spolupráci s KLKS FF UPa a Východočeským muzeem v Pardubicích.

X. Jak se u nás podvádělo: za monarchie i za republiky (Kutná Hora, 26. - 27. 4. 2018). Call for papers + přihláška.


Adventní kulatý stůl

I. Tolerance a obraz "druhého" (11. 12. 2001) - tiskem nevyšlo.

II.  Osobní deník - snaha o prezentaci, autoreflexi nebo (proto)literární vyjádření? (11. 12. 2003) - vyšlo LENDEROVÁ, Milena - KUBEŠ, Jiří (edd.), Osobní deník - snaha o prezentaci, autoreflexi nebo (proto)literární vyjádření? Sborníček příspěvků z 2. adventního kulatého stolu, který se konal na půdě Katedry historických věd FHS Univerzity Pardubice dne 11. prosince 2003, Pardubice 2004.

III. Prameny k dějinám šlechtického cestování 1550-1800 (28. 11. 2005) - vyšlo jako KUBEŠ, Jiří (ed.), Šlechtic na cestách v 16. - 18. století, Pardubice 2007. ISBN 978-80-7194-928-2.

IV. V zajetí veřejné prospěšnosti. Církevní řády v českých zemí v 17. - 20. století (20. 12. 2007) - vyšlo v rámci 3. čísla časopisu Theatrum historiae v roce 2008 na s. 263-344.

V. Prameny osobní povahy k vojenským dějinám 17. - 19. století (4. 12. 2009) - vyšlo jako PRCHAL, Vítězslav a kol., Mezi Martem a Memorií. Prameny osobní povahy k vojenským dějinám 16. - 19. století, Pardubice 2011. ISBN 978-80-7415-047-0.

VI. Cestování v 19. století: reflexe ztráty výjimečnosti (2. 12. 2011) - vyšlo jako součást 12. čísla časopisu Theatrum historiae v roce 2013.

VII. Historické stavby - jejich vývoj, výzdoba, minulé a současné využití (4. 12. 2013) - program je zde.

VIII. Železnice a hospodářský rozvoj v 19. století (4. 12. 2015) - program naleznete zde.

IX. Migrace a emigrace jako téma moderních dějin (5. 12. 2017) - program je zde

X. Historická krajina: její proměny, výzkum a současné trendy bádání (6. 12. 2019) - program je zde.