Tomáš Jiránek

doc. PhDr. Tomáš Jiránek,Ph.D.

Kancelář: budova EA, kancelář 12 038

Telefon: 466 036 210

Fax: 466 036 228

E-mail: Tomas.Jiranek@upce.cz

 

Specializace:

Hospodářské dějiny českých zemí 19. a 20. století.
Vojenské dějiny 19. a 20. století.
 

 

Studia:
Filosofická fakulta Univerzity Karlovy
PhDr. 1988 (FF UK Praha)
Ph.D. 1999 (FF UK Praha)
doc. 2004 (Historický ústav Jihočeské univerzity České Budějovice)
 

Vědecká činnost

 

Granty:

Grant GAČR č. 404/05/2493, léta 2005-2007: Příprava edice pamětí Emanuela Salomona z Friedbergu – Mírohorského

Grant FRVŠ, č. 1623/2001 (okruh G5): Soupis pramenů k hospodářským, sociálním a kulturním dějinám regionu (řešitel: PhDr. Tomáš Jiránek, Ph.D., spoluřešitelé: Martina Kaplanová, Martina Halířová, Jana Stráníková, Jana Matěnová, Jan Levý)

Grant GA ČR, č. 409/01/0249, 2001-2003: Projevy hospodářského nacionalismu v obchodních a živnostenských komorách v českých zemích v době habsburské monarchie.
 

 

Publikační činnost (výběr):

 

Monografie a skripta:

Z dějin české každodennosti. Život v 19. století. (S M. Lenderovou a M. Mackovou) Praha, Karolinum 2009.
ISBN 978-80-246-1683-4

Projevy hospodářského nacionalismu v obchodních a živnostenských komorách v českých zemích 1850-1918, UPa 2004. ISBN 80-7194-638-9 (habilitační práce).

Organisační základna podpory vývozu v meziválečném Československu. Scientific Papers of the University of Pardubice, Series C, Institute of Languages and Humanities, Supplement 2, 1999, 161 s. ISSN 1211-6629, ISBN 80-7194-228-6 (disertační práce).

 

Odborné studie:

Dětství v Praze ve 30. letech 19. století v pamětech Emanuela Salomona z Friedbergu – Mírohorského, in: Pražský sborník historický XXXIX, 2011 (vyšlo 2012), s. 245-266.
ISBN 978-80-86852-45-4, ISSN 0555-0238

Československá vojenská mise v Kanadě za 2. světové války – práce a výsledky, in: Theatrum historiae 8, 2011, s. 247-278.
ISSN 1802-2502

Československá vojenská mise v Kanadě za 2. světové války – předhistorie, in: Theatrum historiae 6, Pardubice, Universita Pardubice 2010, s.163-176.
ISSN 1802-2502

Přijetí prvního překladu Remarqueova románu Na západní frontě klid v Československu, in: Čas optimismu a ctižádostivých nadějí. (Dagmar Blümlová a kol. – eds.), Jihočeský sborník historický – Supplementum 1, České Budějovice 2009, s. 337-353. ISBN 978-80-904446-0-7

Emanuel Salomon z Friedbergu – Mírohorský a jeho Paměti z mého žití, in: Theatrum historiae 3, Pardubice, Universita Pardubice 2008, s. 161-199. ISSN 1802-2502, ISBN 978-80-7395-139-9.

Vojenské manželství v 19. století, in: Oznamuje se láskám našim ... aneb Svatby a svatební zvyky v českých zemích v průběhu staletí, Pardubice 2007, s. 149-155.
ISBN 978-80-86046-97-6

Zdravotní poměry a zdravotní péče v armádě habsburské monarchie v dlouhém 19. století, in: Theatrum historiae 2, Pardubice, Universita Pardubice 2007, s. 335-353. ISBN 978-80-7395-027-9.

Těžký život abstinenta v rakouské armádě poloviny 19. století. (Průkopník střídmosti Emanuel Salomon z Friedbergu – Mírohorský), in: Pivo lepších časů, Ústí nad Labem 2007, s. 179-187. ISBN 978-80-7044-930-1.

Vojenské manželství v 19. století, in: Oznamuje se láskám našim ... aneb Svatby a svatební zvyky v českých zemích v průběhu staletí. Pardubice 2007, s. 149-155. ISBN 978-80-86046-97-6.

Národnostní vztahy v Obchodní a živnostenské komoře v Brně a v Olomouci v době moravského vyrovnání, in: Moravské vyrovnání z roku 1905: možnosti a limity národnostního smíru ve střední Evropě, Brno 2006, s. 333 – 346. ISBN 80-86488-36-5.

Druhý, tzv. Gibišův transport československých legií z Ruska do Francie (1917 – 1918). Theatrum historae I, 2006. Pardubice. Universita Pardubice. s. 233 – 247. ISBN 80-7194-857-8.

Česko – německé vztahy v obchodních a živnostenských komorách v době habsburské monarchie: etnické spory, nebo hospodářský nacionalismus? in: O hospodářskou národní državu. Úvahy a stati o moderním českém a německém nacionalismu Českých zemích. Acta Universitatis Carolinae – Philosophica et historica 1 - 2005, Studia Historica LIX (vyšlo 2008), s. 167-178. ISBN 978-80-246-1391-8, ISSN 0567-8293.

Institucionální zajištění zahraničního obchodu v počátcích první Československé republiky, in: Česko-slovenská historická ročenka 2004, Brno, Masarykova univerzita 2004, s. 283-307. ISBN80-210-3596-X + ISSN 1214-8334.

Česko – německé vztahy v Obchodní a živnostenské komoře v Plzni (1850-1914). Hospodářské dějiny – Economic History 23, 2004, s. 9-64. ISBN 80-7286-059-3, ISSN 0231-7540.

Československá domobrana v Itálii 1918-1919 očima pamětníků, in: Armáda a společnost v Českých zemích v 19. a první polovině 20. století, Ústí nad Labem 2004, s. 137-146. ISBN 80-7044-560-2.

Culture de guerre et culture de paix. Le moment "Remarque" et la réception du roman A l'Ouest rien de nouveau en Grande-Bretagne, en France et en Tchécoslovaquie (1928-1929), in: Histoire, défense & sociétés 1, 2004, Guerre, paix et sociétés. Pour une histoire total, s. 39-57. (S M. Lenderovou a F. Rousseauem)

Kronika československé vojenské mise v Kanadě (1941-1943), Scientific Papers of the University of Pardubice, Series C, Faculty of Humanities 9, 2003, s. 205-238. ISBN 80-7194-594-3; ISSN 1211-6629.

Učedník – mučedník?, in: Tomáš Jiránek - Jiří Kubeš (edd.), Dítě a dětství napříč staletími (2. pardubické bienále 4. - 5. dubna 2002), Scientific Papers of the University of Pardubice, series C, Faculty of Humanities, Supplementum 5 (2002), Pardubice 2003, s. 127-133. ISBN 80-7194-515-3; ISSN 1213-3485.

Vývoj národnostních vztahů v obvodu Obchodní a živnostenské komory v Liberci na počátku 20. století v širších souvislostech. Východočeský sborník historický, 11 (2002), s. 181-208. ISBN 80-86046-62-1. ISSN 1213-1733.

Návrh chrudimských obchodníků na reformu obchodních a živnostenských komor z roku 1866. Edice s překladem. Východočeský sborník historický, 9 (2000), s. 67-91. ISSN 1213-1733, ISBN 80-86046-45-1.

Německé vojenské přípravy v Argentině. Edice s překladem. Historie a vojenství, 3, 2000, s. 874-884. ISSN 0018-2583.

Vývoj národnostních vztahů v obvodu Obchodní a živnostenské komory v Liberci v 19. století. (Přípravná studie.) Scientific Papers of the University of Pardubice, Series C, Faculty of Humanities, 6 (2000), s. 179-192. ISSN 1213-3485, ISBN 80-7194-341-X.

Kompensační ústředí a Ústav pro zemědělský průmysl a obchod - dva neúspěšné pokusy o podporu vývozu v letech světové hospodářské krise. Scientific Papers of the University of Pardubice, Series C, Institute of Languages and Humanities, 5 (1999), s. 137-148.

Obchodní politika meziválečného Československa. Pokus o shrnutí. Scientific Papers of the University of Pardubice, Series C, Institute of Languages and Humanities, 4 (1998), s. 219-241. ISSN 1211-6629, ISBN 80-7194-173-5.

La mission militaire française en Tchécoslovaquie vue par le public et la presse du pays (1919 - 1926) ( s M. Lenderovou). Revue historique des Armées, 4, 1997, s. 47-60.

Listy z osmatřicátého roku. (Cesta na GULag.) Edice s překladem. Scientific Papers of the University of Pardubice, Series C, Institute of Languages and Humanities, 3 (1997), s. 207-251. ISSN 1211-6629, ISBN 80-7194-116-6.

Válka o Chaco Boreal očima účastníka. Historie a vojenství, 5, 1997, s. 136-162. ISSN 0018-2583.

První svépomocná obchodní a živnostenská komora v Rakousku - Uhersku a její další činnost v Československé republice. Scientific Papers of the University of Pardubice, Series C, Institute of Languages and Humanities, 2 (1996), s. 143-155. ISSN 1211-6629.

Z Prahy do La Pazu. Cesta československých důstojníků do Bolívie v roce 1934. Scientific Papers of the University of Pardubice, Series C, Institute of Languages and Humanities, 2 (1996), s. 201-224. ISSN 1211-6629.

Hradec Králové - Pardubice. Rivalita ve východních Čechách. (S M. Lenderovou.) Východočeský sborník historický, 5, 1996, s. 245-262. ISBN 80-86046-01-X.

Českoslovenští důstojníci ve válce o Chaco Boreal. Historie a vojenství, 4, 1994 (XLIII), s. 40-49. ISSN 0018-2583.

Obchodní a živnostenská komora v životě regionu. XXIII. mikulovské symposium s tématem Ústřední moc a regionální samospráva a současně IV. symposium s mezinárodní účastí Spojující a rozdělující na hranici, Mikulov 5. - 7. X. 1993. Sborník s. 311-317. ISBN 80-8504852-3.

Las Actividades del Embajador Checoslovaco Dr. Vlastimil Kybal en México de 1935 a 1938. Iberoamericana Pragensia, XXVII, 1993, s. 51-61.

Český regionalismus mezi světovými válkami (s M. Lenderovou). Sociologický časopis, 3, 1993, s. 383-396. ISSN 0038-0288.

Exportní ústav československý (1934-1944). Hospodářské dějiny - Economic History, XX, 1992, s. 209-258. ISBN 80-85268-20-5.

La Participación Checoslovaca en la Guerra del Chaco Boreal. Iberoamericana Pragensia, XXVI, 1992, s. 107-123. ISBN 80-7066-644-7.
 

Redigovamé sborníky:

Scientific Papers of the University of Pardubice, Series C, Institute of Languages and Humanities

1 (1995), 172 s. ISBN 80-7194-031-3

2 (1996), 242 s. ISSN 1211-6629

3 (1997), 280 s. ISSN 1211-6629, ISBN 80-7194-116-6

4 (1998), 276 s. ISSN 1211-6629, ISBN 80-7194-173-5

5 (1999), 284 s. ISSN 1211-6629, ISBN 80-7194-225-1

Scientific Papers of the University of Pardubice, Series C, Faculty of Humanities
6 (2000), 337 s. ISSN 1213-3485, ISBN 80-7194-341-X

Scientific Papers of the University of Pardubice, Series C, Faculty of Humanities, Supplement

3 (2000), 186 s. (Sborník příspěvků z kolokvia Evropa - region - kultura, Pardubice, 13. - 14. IV. 2000.) ISSN 1213-3485, ISBN 80-7194-330-4

Scientific Papers of the University of Pardubice, Series C, Faculty of Humanities, Supplement 5 (2002), 260 s. (Sborník příspěvků z kolokvia Dítě a dětství napříč staletími, Pardubice, 4.-5. IV. 2002.) Red. s J. Kubešem. ISSN 1213-3485, ISBN 80-7194-515-3

Scientific Papers of the University of Pardubice, Series C, Faculty of Humanities 9 (2003), 348 s. Red. s J. Kubešem. ISSN 1211-6629, ISBN 80-7194-594-3