Tereza Siglová

Mgr. Tereza Siglová, Ph.D.
E-mail:                        tereza.siglova@seznam.cz
 
 
Studium:
2002 –2010                 Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta, kombinované doktorské studium, obor české dějiny, dizertační práce „Soudové zisku nenesou“. Spory obyvatel městeček pardubického panství v 16. a 17. století. (školitel PhDr. Bronislav Chocholáč, Dr.)
1996 – 2002                Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta, obory studia: historie, pomocné vědy historické, dipl. práce „Sirotci a vdovy v městečku Dašicích v letech 1563-1618“ (vedoucí práce PhDr. Bronislav Chocholáč, Dr.)
1992 – 1996               Gymnázium Pardubice, Dašická ul.
 
 
Zaměstnání:
2011, březen – dosud  Ústav historických věd Filozofické fakulty Univerzity Pardubice, obor Spisová a archivní služba, externí výuka
2003, září – dosud      Státní okresní archiv Pardubice, odborná archivářka
 
 
Badatelské zaměření:
-          dějiny raného novověku
-          dějiny poddanských městeček
-          sociální a hospodářské dějiny
-          stavebně historické průzkumy
 
 
Granty
Úvěr a zadlužení obyvatel městeček pardubického panství v 16. a 17. století (GAČR, 13-14506P, 1.2.2013-31.12.2015)
 
 
Zahraniční cesty
2014, 1.-7. listopad, Vídeň (badatelský pobyt)
2014, 3.-6. září, Lisabon (konference: 12th International Conference on Urban History: Cities in Europe, Cities in the World)
2013, 13. srpen-3. září, Cambridge (badatelský pobyt – University Library, Faculty of Economics – prof. Sheilagh Ogilvie)
2013, 31. říjen-9. listopad, Vídeň (badatelský pobyt – Österreichisches Staatsarchiv, Österreichische Nationalbibliothek,Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte - knihovna)
 
 
Monografie
 • Soudové zisku nenesou. Spory obyvatel městeček pardubického panství v 16. a 17. století. Brno: Matice moravská, 2011. 385 s. (Knižnice Matice moravské, sv. 32) ISBN:978-80-86488-80-6
 
Studie a recenze
 • Zadlužení usedlostí městeček pardubického panství za třicetileté války a poválečná obnova, Theatrum historiae 16, 2015, s. 107-134.
 • Sirotčí knihy, in: Doušek, Roman a kol.: Archivní prameny v etnologickém výzkumu I, Masarykova univerzita, Brno 2014, s. 20-39 (ISBN 978-80-210-6862-9), spoluautorka Renáta Růžičková
 • Svatební smlouvy, in: Doušek, Roman a kol.: Archivní prameny v etnologickém výzkumu I, Masarykova univerzita, Brno 2014, s. 102-118, spoluautorka Renáta Růžičková
 • Dějiny venkova v českých zemích 18.-20. století: Historiografie, metody, problémy. Časopis Matice moravské 133, č. 1 (2014), s. 229-232 [zpráva z konference: Hradec Králové, 13. - 14. 6. 2014]
 • Dluhy domácností v městečku Dašicích v letech 1550-1700, Východočeský sborník historický 25, 2014, s. 3-45.
 • Novotný, David, Královští rychtáři ve východočeských zeměpanských městech v době předbělohorské (rec.), Theatrum historiae 12, 2013, s. 211-215.
 • Spor dlužníka Jiříka Rožce z Bohdanče a Mikuláše Haltýřníka o platnost prodeje usedlosti (1584-1594), Východočeský sborník historický 21, 2012, s. 97-116.
 • Role cti ve sporech poddaných na příkladu pardubického panství v 16. a 17. století, in: Spory o čest ve středověku a raném novověku (sborník příspěvku z workshopu konaného 12.11.2009 na FF MU v Brně), Brno 2010, s. 186-200.
 • Fara ve Zdechovicích čp. 8 – její stavební historie, stavební vývoj a současný stav (prezentace stavebně historického průzkumu, Zdechovice 2010, spoluautor František R. Václavík
 • Apelační soud a případy řešené v inkvizičním soudním řízení na pardubickém panství v 16. – 18. století, Sborník prací východočeských archivů 14, 2010, s. 13-114, spoluautorka Renáta Růžičková.
 • Apelační soud a odvolání proti rozhodnutím nižších soudů pardubického panství (Případy řešené v civilním soudním řízení v 16.–18. století), Sborník prací východočeských archivů 13, 2009, s. 13-130, spoluautorka Renáta Růžičková.
 • „Soudové zisku nenesou“: Smírné řešení sporů poddaných pardubického panství v 16. a 17. století, Východočeský sborník historický 16, 2009, s. 93-126.
 • Spory o čest mezi poddanými pardubického panství, Theatrum historiae 5, 2009, s. 227 - 244.
 •  Konference „Oznamuje se láskám našim… aneb svatby a svatební zvyky v českých zemích v průběhu staletí“ konané 13–14. září 2007 v Pardubicích (zpráva), Časopis Matice moravské 126, 2007/2, s. 491493.
 • Svatební smlouvy a manželství na příkladu městečka Dašic v letech 1563–1652, In: „Oznamuje se láskám našim… aneb svatby a svatební zvyky v českých zemích v průběhu staletí“, Pardubice 2007, s. 27–45.
 • Ogilvie, Sheilagh: A Bitter Living. Women, Markets and Social Capital in Early Modern Germany (rec.), Časopis Matice moravské 126, 2007/1, s. 204–206.
 • Foyster, Elizabeth: Marital Violence. An English Family History, 1660–1857 (rec.), Časopis Matice moravské 125, 2006/2, s. 517–521.
 •  „Súď se pokud súd“: Spor o opatrovnictví nezletilého dítěte v městečku Bohdanči v letech 1583–1584, Východočeský sborník historický 13, 2006, s. 3–18.
 •  Sirotci a vdovy v městečku Dašicích v letech 1563–1618, Východočeský sborník historický 11, 2002, s. 3–40.
 • Struktura a platy zaměstnanců komorního panství Pardubice v roce 1741, Východočeský sborník historický 8, 1999, s. 99–115.
 
Veřejná vystoupení
 •  Credit and Indebtedness in Small Towns: The Case of the Pardubice Estate in the 16th and 17th Centuries, 12th International Conference on Urban History: Cities in Europe, Cities in the World, Lisbon, Portugal, 3-6 September 2014
 • Dluhy a zadlužení poddanského obyvatelstva na příkladu pardubického panství v 16. a 17. století, konference Dějiny venkova v českých zemích 18.-20. století. Historiografie, metody, problémy. Hradec Králové 13.-14. června 2014
 • Zadlužení usedlostí městeček pardubického panství za třicetileté války a poválečná obnova, konference Město a válka. VIII. pardubické bienále, Pardubice 24.-25. dubna 2014.
 • Příběh pardubických tór, přednáška Státní okresní archiv Pardubice, 28. listopad 2012.
 • Vrchnost versus úředník (Případy defraudantů z řad úředníků pardubického panství z 1. poloviny 18. století), konference Barokní úředník a jeho šlechtic. Tobiáš Antonín Seeman, František Antonín Špork a jeho dědicové v polovině 18. století. Pardubice 26.-28. května 2011.
 • Role cti ve sporech poddaných na příkladu panství Pardubice v 16. a 17. století, workshop Spory o čest ve středověku a raném novověku pořádaný FF MU v Brně 12. listopad 2009.
 • Čest ve sporech poddaných pardubického panství, doktorandský seminář Koncepty maskulinity. Univerzita Pardubice – Východočeské muzeum Pardubice, 20. října 2008.
 • Svatební smlouvy a manželství na příkladu městečka Dašic v letech 1563-1652, konference „Oznamuje se láskám našim… aneb svatby a svatební zvyky v českých zemích v průběhu staletí“. Pardubice, 13.–14. září 2007.
 • Vdovy a sirotci v předbělohorském městečku Dašice, přednáška Kroužek pro dějiny raného novověku při Archivu hlavního města Prahy, 23. listopad 2004.
 
 
Výstavy
 • Voda ve městě, 16. říjen – 7. prosinec 2014 (Státní okresní archiv Pardubice)
 • Nerealizovaná budoucnost, 17. říjen -8. prosinec 2013 (Státní okresní archiv Pardubice), spolukurátorka
 • Pod hvězdou Davidovou. Židé na Pardubicku od 16. století do současnosti, 11. říjen – 9. prosinec 2012 (Státní okresní archiv Pardubice)
 • Bílá pohádka. 80 let od konání celostátní výstavy tělesné výchovy a sportu v Pardubicích, 6. říjen – 13. listopad 2011 (Státní okresní archiv Pardubice)