Studijní materiály

Členové Ústavu historických věd FF UPa se podílejí na zpřístupňování odborných statí, editování pramenů a vytváření interaktivních výukových materiálů, které jsou k dispozici nejen studentům univerzity, ale i široké veřejnosti.

 

Databáze je členěna do dvou části - první je založena na bázi rozhraní www, druhá část obsahuje materiály  a skripta ve formátu pdf k volnému stažení.

 

Interaktivní učební pomůcky ke kulturním dějinám:

Antologie zaniklých ženských ctností
(Milena Lenderová)

Mluvící průčelí. Novověké sgrafitové a malované fasády jako pramen k poznání kulturní historie
(Pavel Panoch)

Paleografická čítanka
(Petr Vorel)

Úvod do studia gender history
(Milena Lenderová, Vladan Hanulík)

Úvod do studia kulturních dějin
(Milena Lenderová)

 

 Materiály ke stažení ve formátu pdf:

LENDEROVÁ, Milena - MACKOVÁ, Marie - BEZECNÝ, Zdeněk - JIRÁNEK, Tomáš, Dějiny každodennosti "dlouhého" 19. století, II. díl: Život všední i sváteční, Univerzita Pardubice 2004.

KUBEŠ, Jiří, Dějiny každodennosti II, 1. díl , Univerzita Pardubice 2007-2012.

NEKVAPIL, Ladislav - NEKVAPIL JIRÁSKOVÁ, Šárka, Prameny k sociálním a náboženským dějinám venkova v raném novověku, Část 1: Prameny pro výzkum sociálních dějin, Pardubice 2013.