Šlechta mezi centrem a regionem v raném novověku

Anotace:

Cílem kurzu bude pojednat o šlechtě usazené v Čechách a na Moravě od počátku 16. do poloviny 18. století a jejím světě – půjde o to představit základní pilíře její stavovské identity, a to nadgenerační pocit společenské výjimečnosti, tituly, majetek, společenské uplatnění, rodinné zázemí a životní styl.

Požadavky na studenta:

aktivita v kurzu + ústní zkouška (seznam 10 titulů literatury)

Přehled probírané tématiky:

1. Urozenost a tituly (Vladislavské zřízení zemské, Obnovené zřízení zemské, vyšší a nižší šlechta, starožitné a novožitné rody, nobilitační politika, reflexe urozenosti, Řád zlatého rouna atd.)
a) spor Viléma z Rožmberka s Jindřichem z Plavna
b) srovnání Vladislavského a Obnoveného ZZ - struktura šlechty
c) nová knížata
d) Řád zlatého rouna a česká šlechta

2. Majetková základna (formy vlastnictví, dynamický trh se statky, období nestability majetku, fideikomisy jako řešení nestability, od českých faraónů k federální aristokracii, převrat v 20. a 30. letech 17. století, geografický horizont pozemkové držby pobělohorské aristokracie, nejbohatší rody, rozsah jejich majetku, velkostatkové podnikání, manufaktury a hospodářské reformy 18. století atd.)
a) nejbohatší předBH české rody (Rožmberk, Pernštejn, z Hradce, Smiřický, Trčka)
b) konfiskace a proměna skladby šlechty v Čechách
c) přeshraniční šlechta (Sasko, Uhry, Rakousy)
d) fideikomisy a jejich rozšíření

3. Kariéra (zemské úřady a český zemský sněm, dvorské úřady a jejich náplň, životní světy Habsburků, život u dvora, Vídeň jako rezidence Habsburků, Praha a Brno jako sídla zemských úřadů, služba ve vojsku, v diplomacii, v řadách katolické církve atd.)
a) nejvyšší zemské úřady a jejich proměna po OZZ
b) nejvyšší dvorské úřady
c) role diplomatické služby pro kariéru
d) možnosti církevní kariéry
e) kariéra v armádě

4. Rodina a sociální sítě (patriarchální model „celého“ domu, vztahy v rodině, postavení manželky, matky, rodové aliance – švagři, tchýně apod.; fenomén komunikace – ústní a psaná, role dopisů)
a) hausväterliche Literatur
b) výběr manželky a jeho aspekty
c) rodina versus rod – existuje povědomí o rodové spřízněnosti?
d) fenomén „pánů a přátel“

5. Každodenní a sváteční život (itineráře, ceremoniál, strava, oblečení, koně, šlechtické zábavy – hudba, divadlo, lov, tanec, míčovny atd.)
a) itineráře české šlechty
b) kůň a jeho role pro šlechtice
c) vybrané formy zábavy
d) oblečení

6. Šlechta a paměť (nadgenerační zodpovědnost, formy reprezentace – rezidence jako médium, hrobky jako místa paměti, deníky a paměti jako místa uchovávání paměti)
a) místa paměti – hrobky
b) místa paměti – výmalba hlavních sálů
c) místa paměti – deníky
d) místa paměti – urozenost a rodokmeny

 

Povinná literatura:

BŮŽEK, Václav a kol., Společnost českých zemí v raném novověku. Struktury, identity, konflikty, Praha 2010.
BŮŽEK, Václav – HRDLIČKA, Josef – KRÁL, Pavel – VYBÍRAL, Zdeněk, Věk urozených. Šlechta v českých zemích na prahu novověku, Praha 2001.
CERMAN, Ivo, Šlechtické kultura v 18. století. Filozofové, mystici, politici, Praha 2011.
EVANS, Robert J. W., Vznik habsburské monarchie 1550-1700, Praha 2003.
KOLDINSKÁ, Marie – CERMAN, Ivo a kol., Základní problémy studia raného novověku, Praha 2013.
MAŤA, Petr, Svět české aristokracie (1500-1700), Praha 2004.
ŠIMŮNEK, Robert, Obraz šlechtického panství v Čechách 1500 – 1750, Praha 2018.

Doporučená literatura:

ASCH, Ronald G., Nobilities in Transition 1550-1700. Courtiers and Rebels in Britain and Europe, London 2003.
BRŇOVJÁK, Jiří, Šlechticem z moci úřední: udělování šlechtických titulů v českých zemích 1705-1780, Ostrava 2015.
BŮŽEK, Václav – HRDLIČKA, Josef a KOL., Dvory velmožů s erbem růže. Všední a sváteční dny posledních Rožmberků a pánů z Hradce, Praha 1997.
BŮŽEK, Václav – KRÁL, Pavel (edd.), Aristokratické rezidence a dvory v raném novověku, České Budějovice 1999 (= Opera historica 7).
BŮŽEK, Václav a kol., Světy posledních Rožmberků, Praha 2011.
BŮŽEK, Václav a kol., Rytíři renesančních Čech ve válkách, Praha 2016.
BŮŽEK, Václav – SMÍŠEK, Rostislav (eds.), Habsburkové. Země Koruny české ve středoevropské monarchii 1526-1740, Praha 2017.
CERMAN, Ivo, Habsburgischer Adel und Aufklärung. Bildungsverhalten des Wiener Hofadels im 18. Jahrhundert, Stuttgart 2010.
CERMAN, Ivo, Chotkové. Příběh úřednické šlechty, Praha 2008.
DOSKOČIL, Karel, Popis Čech r. 1654. Berní rula 2, svazky 1-2, Praha 1953-1954.
FELCMAN, Ondřej, Majetkové poměry feudální třídy v druhé polovině 17. století, AUC, Phil et hist 1, 1976, s. 195-228.
HAVLÍK, Jiří M., Jan Fridrich z Valdštejna: arcibiskup a mecenáš doby baroka, Praha 2016.
HOLÝ, Martin, Zrození renesančního kavalíra. Výchova a vzdělávání šlechty z českých zemí na prahu novověku (1500-1620), Praha 2010.
Van HORN MELTON, James, The Nobility in the Bohemian and Austrian Lands, 1620-1780, in: H[amish] M. SCOTT (ed.), The European Nobilities in the Seventeenth and Eighteenth Centuries, 2, London – New York 1995, s. 110-143.
HRBEK, Jiří, Barokní Valdštejnové v Čechách (1640-1740), Praha 2013.
HRBEK, Jiří, Proměny valdštejnské reprezentace: symbolické sítě valdštejnského rodu v 17. a 18. století, Praha 2015.
HRDLIČKA, Josef, Hodovní stůl a dvorská společnost. Strava na raně novověkých aristokratických dvorech v českých zemích (1550-1650), České Budějovice 2000.
HRDLIČKA, Josef, Autobiografie Jana Nikodéma Mařana Bohdaneckého z Hodkova, České Budějovice 2003.
KALISTA, Zdeněk, Mládí Humrechta Jana Černína z Chudenic. Zrození barokního kavalíra, Praha 1932.
KLÍMA, Arnošt, Manufakturní období v Čechách, Praha 1955.
KLINGENSTEIN, Grete, Der Aufstieg des Hauses Kaunitz. Studien zur Herkunft und Bildung des Staatskanzlers Wenzel Anton, Göttingen 1975.
KNOZ, Tomáš, Pobělohorské konfiskace. Moravský průběh, středoevropské souvislosti, obecné aspekty, Brno 2006.
KNOZ, Tomáš, Karel starší ze Žerotína. Don Quijote v labyrintu světa, Praha 2008.
KOREŠ, František, Moc, válka a společenský vzestup v dějinách rodu Robmhápů ze Suché od 16. do 18. století a jejich rodinné paměti, Opera historica 16, 2015, č. 1, s. 100-148.
KRÁL, Pavel, Konec manželství Adama Pavla Slavaty z Chlumu a Košumberka a Marie Markéty z Eggenberku, Opera historica 16, 2015, č. 2, s. 185-206.
KRÁL, Pavel, Mezi životem a smrtí. Testamenty české šlechty v letech 1550-1650, České Budějovice 2002.
KRÁL, Pavel, Smrt a pohřby české šlechty na počátku novověku, České Budějovice 2004.
KUBEŠ, Jiří, Náročné dospívání urozených. Kavalírské cesty české a rakouské šlechty (1620-1750), Pelhřimov 2013.
KUBEŠ, Jiří, Reprezentační funkce sídel vyšší šlechty z českých zemích (1500-1740), disertační práce HÚ FF JU, České Budějovice 2005.
KUBEŠ, Jiří, Sídla Jana Jiřího Jáchyma hraběte Slavaty z Chlumu a Košumberka (1634/37-1689) v proměně, Scientific Papers of the University of Pardubice, Series C, Faculty of Humanities 9, 2003, s. 55-87.
KUBEŠ, Jiří, Sídelní strategie knížat Lobkoviců ve Vídni v raném novověku (1624-1734), Porta Bohemica. Sborník historických prací 3, 2005, s. 86-119.
KUBEŠ, Jiří, Trnitá cesta Leopolda I. za říšskou korunou (1657-1658). Volby a korunovace ve Svaté říši římské v raném novověku, České Budějovice 2009.
KUBEŠ, Jiří a kol., V zastoupení císaře. Česká a moravská aristokracie v habsburské diplomacii 1640-1740, Praha 2018.
MAŤA, Petr, Soumrak venkovských rezidencí. „Urbanizace“ české aristokracie mezi stavovstvím a absolutismem, Opera historica 7, 1999, s. 139-162.
MAŤA, Petr, Der Adel aus den böhmischen Ländern am Kaiserhof 1620-1740. Versuch, eine falsche Frage richtig zu lösen, Opera historica 10, 2003, s. 191-233.
MAŤA, Petr, Der Adel Böhmens und der Adel Schlesiens in der Frühen Neuzeit in vergleichender und beziehungsgeschichtlicher Perspektive, in: Jan Harasimowicz – Matthias Weber (Hg.), Adel in Schlesien, Bd. 1: Herrschaft – Kultur – Selbstdarstellung, München 2010, s. 223-262.
MAŤA, Petr, Der Aufstieg des Hauses Schaffgotsch in Böhmen im 17. und 18. Jahrhundert, in: Joachim Bahlcke – Ulrich Schmilewski – Thomas Wünsch (Hg.), Das Haus Schaffgotsch. Konfession, Politik und Gedächtnis eines schlesischen Adelsgeschlechts vom Mittelalter bis zur Moderne, Würzburg 2010, s. 57-126.
MÍKA, Alois, Majetkové rozvrstvení české šlechty v předbělohorském období, Sborník historický 15, 1967, s. 45-76.
NEBESKÝ, Jiří, Urozenost Lukáše Dembinského z Dembině. K problému uchování rodové paměti v prostředí nižší šlechty na přelomu 16. a 17. století, Časopis Matice moravské 132, 2013, s. 151-173.
NOKKALA MILTOVÁ, Radka, Ve společenství bohů a hrdinů: mýty antického světa v české a moravské nástěnné malbě šlechtických venkovských sídel v letech 1650-1690, Praha 2016.
PAVLÍČKOVÁ, Radmila, "Graf Zierotin, ist hin!" Komemorativní tisky v kontextu rodové, kazatelské a řádové sebeprezentace, ČMM 132, 2013, č. 2, s. 329-350.
PAVLÍČKOVÁ, Radmila, Nesmrtelná sláva vojevůdce. Pohřební kázání nad generálem Janem Šporkem, rodová komemorace a historiografie, Historie a vojenství 58, 2009, č. 1, s. 31-43.
PAVLÍČKOVÁ, Radmila, Triumphus in mortem. Pohřební kázání nad biskupy v raném novověku, České Budějovice 2008.
PEČAR, Andreas, Die Ökonomie der Ehre. Der höfische Adel am Kaiserhof Karls VI. (1711-1740), Darmstadt 2003.
PETRÁŇ, Josef a KOL., Dějiny hmotné kultury II/1, Kultura každodenního života od 16. do 18. století, Praha 1995.
PILS, Susanne Claudine, Schreiben über Stadt. Das Wien der Johanna Theresia Harrach 1639-1716, Wien 2002.
PLEVA, Martin, Hmotná kultura moravské barokní šlechty ve světle pozůstalostních inventářů, Acta Mus. Moraviae, Sci. soc. 85, 2000, s. 131-155.
PLICHTA, Alois (ed.), O životě a umění, Listy z jaroměřické kroniky, Brno 1974.
POKORNÝ, Pavel R. – PREISS, Pavel, Zámek Duchcov. Valdštejnská rodová galerie, Václav Vavřinec Reiner. Obrazy a fresky, Praha 1992.
POLIŠENSKÝ, Josef – SNIDER, Frederick, Změny ve složení české šlechty v 16. a 17. století, ČsČH 20, 1972, s. 515-525.
POLLEROß, Friedrich, Die Kunst der Diplomatie. Auf den Spuren des kaiserlichen Botschafters Leopold Joseph Graf von Lamberg (1653-1706), Petersberg 2010.
POLLEROSS, Friedrich, Tradition und Recreation. Die Residenzen der österreichischen Habsburger in der frühen Neuzeit (1490-1780), Majestas 6, 1998, s. 91-148.
PREISS, Pavel, František Antonín Špork a barokní kultura v Čechách, Praha – Litomyšl 2003.
PREISS, Pavel – HORYNA, Mojmír – ZAHRADNÍK, Pavel, Zámek Trója u Prahy, Dějiny, stavba, plastika a malba, Praha 2000.
PRCHAL, Vítězslav, Společenstvo hrdinů: válka a reprezentační strategie českomoravské aristokracie 1550-1750, Praha 2015.
PRCHAL, Vítězslav, Sídlo a jeho pán. Rezidenční strategie hraběte Františka Karla Swéerts-Sporcka ve 2. čtvrtině 18. století, Theatrum historiae 9, 2011, s. 43-76.
PRCHAL, Vítězslav, Mezi vojenskou funkcí a symbolem. Militární atributy sídel nobility raného novověku, in: Martin Elbel - Radmila Pavlíčková (edd.): Miscellanea ze semináře starších dějin. Olomouc 2005, s. 121-147.
RYANTOVÁ, Marie, Polyxena z Lobkovic: obdivovaná i nenáviděná první dáma království, Praha 2016.
SAMEK, Bohumil (ed.), Sál předků na zámku ve Vranově nad Dyjí, Brno 2003.
SEDLÁČEK, August, Hrady, zámky a tvrze Království českého I-XV, Praha 1882-1927.
SMÍŠEK, Rostislav, Císařský dvůr a dvorská kariéra Ditrichštejnů a Schwarzenberků za vlády Leopolda I., České Budějovice 2009.
SMÍŠEK, Rostislav, Císařský dvůr v polovině 17. století očima nejvyššího hofmistra arciknížete Leopolda Viléma: deník Jana Adolfa ze Schwarzenberku z roku 1657, Folia Historica Bohemica 27, č. 2, 2012, s. 263-314.
SMÍŠEK, Rostislav, Šlechtic a sňatek ve druhé polovině 17. století. Sňatkové strategie Jana Adolfa a Ferdinanda ze Schwarzenberku, Folia Historica Bohemica 24, č. 1, 2009, s. 167-198.
SVOBODA, Milan, Redernové v Čechách. Nalézání zapomenutých příběhů 16. a 17. věku, Praha 2011.
ŠIMŮNEK, Robert, Reprezentace české středověké šlechty, Praha 2013.
URFUS, Valentin, Rodinný fideikomis v Čechách, Sborník historický 9, 1962, s. 193-237.
VALENTA, Aleš, Lesk a bída barokní aristokracie, České Budějovice 2011.
VLČEK, Pavel, Ilustrovaná encyklopedie českých zámků, Praha 1999.
VOKÁČOVÁ, Petra, Příběhy o hrdé pokoře. Aristokracie českých zemí v době baroka, Praha 2014.
VOREL, Petr, Páni z Pernštejna: Vzestup a pád rodu zubří hlavy v dějinách Čech a Moravy, Praha 1999 (2. vyd. 2012).
WINKELBAUER, Thomas, Fürst und Fürstendiener: Gundaker von Liechtenstein, ein österreichischer Aristokrat des konfessionellen Zeitalters, Wien – München 1999.
WINKELBAUER, Thomas, Krise der Aristokratie? Zum Strukturwandel des Adels in den böhmischen und niederösterreichischen Ländern im 16. und 17. Jahrhundert, MIÖG 100, 1992, s. 328-353.

Publikované prameny:

BOK, Václav – KUBÍKOVÁ, Anna (Hg.), Bericht über die Reise Johann Christians und Johann Seyfrieds von Eggenberg durch die Länder Mittel- , West- und Südeuropas in den Jahren 1660-1663. Eine kommentierte Edition, České Budějovice 2012.
BRŇOVJÁK, Jiří a kol. (edd.), Kryštof Bernard Skrbenský z Hříště: paměti hornoslezského barokního šlechtice, Ostrava – Opava – Český Těšín 2010.
BŮŽEK, Václav – HRDLIČKA, Josef, Rodinný život posledních pánů z Hradce ve světle jejich korespondence, Opera historica 6, 1998, s. 145-272 (edice 83 dopisů).
DURAJOVÁ, Miroslava – SMÍŠEK, Rostislav (Hg.), Hieronymus der Ältere Schlick: Das Tagebuch. Eine Selbstdarstellung aus den Jahren 1580-1582, České Budějovice 2008.
DVORSKÝ, František (ed.), Dopisy Karla z Žerotína (z let 1591-1610), AČ 27, 1904, s. 1-562.
DVORSKÝ, František (ed.), Dopisy pana Viléma z Pernštejna z let 1480-1521, AČ 16, 1897, s. 1-72; AČ 17, 1899, s. 541-547.
DVORSKÝ, František (ed.), Dopisy pana Zdeňka Lva z Rožmitálu z let 1508-1535, AČ 7, 1887, s. 1-200 (do 1520); AČ 8, 1888, s. 161-320 (1520-6); AČ 9, 1889, s. 1-120 (1526); AČ 10, 1890, s. 121-240 (1526-8); AČ 11, 1892, s. 1-120 (1530-3); AČ 12, 1893, s. 112-189 (1532-5).
DVORSKÝ, František (ed.), Dopisy pánův Jana a Vojtěcha z Pernštejna z let 1509-1548, AČ 20, 1902, s. 1-276, s. 526-535.
DVORSKÝ, František (ed.), Zuzana Černínová z Harasova. Dopisy české šlechtičny z polovice 17. století, Praha 1886.
HOJDA, Zdeněk – CHODĚJOVSKÁ, Eva (eds.), Heřman Jakub Černín na cestě za Alpy a Pyreneje. Kavalírská cesta českého šlechtice do německých zemí, Itálie, Francie, Španělska a Portugalska, I-II, Praha 2014.
HRDLIČKA, Josef (ed.), Autobiografie Jana Nikodéma Mařana Bohdaneckého z Hodkova, České Budějovice 2003.
HRUBÝ, František (ed.), Moravské korespondence a akta z let 1620-1636 I-II, Brno 1934-1937.
JIREČEK, Hermenegild (ed.), Obnovené právo a zřízení zemské dědičného království Českého 1627, Praha 1888.
JIREČEK, Hermenegild (ed.), Obnovené zřízení dědičného markrabství moravského 1628, Brno 1880.
KALISTA, Zdeněk (ed.), Korespondence císaře Leopolda I. s Humprechtem Janem Černínem z Chudenic I, Praha 1936.
KALISTA, Zdeněk, Korespondence Zuzany Černínové z Harasova s jejím synem Humprechtem Janem Černínem z Chudenic, Praha 1941.
KELLER, Katrin – CATALANO, Alessandro (Hg.), Die Diarien und Tagzettel des Kardinals Ernst Adalbert von Harrach (1598-1667), 1-7, Wien – Köln – Weimar 2010.
KOLDINSKÁ, Marie – MAŤA, Petr (edd.), Deník rudolfinského dvořana. Adam mladší z Valdštejna 1602-1633, Praha 1997.
KUBEŠ, Jiří (ed.), Kryštof Václav z Nostic, Deník z cesty do Nizozemí v roce 1705, Praha 2004.
LÍVA, Václav, Berní rula 3., Pražská města, Praha 1949.
MARAT, František, Soupis poplatnictva 14 krajů v Království českém z roku 1603, VKČSN roč. 1898, Praha 1899, s. 1-130.
MAREK, Pavel (ed.), Svědectví o ztrátě starého světa. Manželská korespondence Zdeňka Vojtěcha Popela z Lobkovic a Polyxeny Lobkovické z Pernštejna, České Budějovice 2005.
MAREŠ, Petr (ed.), Korespondence Albrechta Pětipeského z Chýš a Egrberku z let 1570-1596, České Budějovice 2015.
MENČÍK, Ferdinad (ed.), Paměti Jana Jiřího Haranta z Polžic a z Bezdružic od roku 1624 do roku 1648, Praha 1897.
PANGERL, Irmgard – SCHEUTZ, Martin – WINKELBAUER, Thomas (Hg.), Der Wiener Hof im Spiegel der Zeremonialprotokolle (1652-1800): eine Annäherung, Innsbruck et al. 2007.
RATAJOVÁ, Jana (ed.), Alžběta Lidmila z Lisova, Rodinné paměti, Praha 2002.
SEDLÁČEK, August, Rozvržení sbírek a berní roku 1615 dle uzavření sněmu generálního nejvyššími berníky učiněné, VKČSN 1869, Praha 1870.
SCHULZ, Václav (ed.), Korespondence hraběte Václava Jiřího Holického ze Šternberka, Praha 1898.
SMÍŠEK, Rostislav (Hg.), Das Tagebuch Ferdinands zu Schwarzenberg aus den Jahren 1686-1688 und 1696-1697: eine vollständige kritische Edition, České Budějovice 2015.
Sněmy české od léta 1526 po naši dobu, 1-15, Praha 1877-1941 (sv. 4, 1574-6; 5, 1577-80; 6. 1581-5; 7, 1586-91; 8, 1592-4; 9, 1595-9; 10, 1600-4; 11, 1605)
TISCHER, František (ed.), Dopisy Sylvie hraběnky Černínové, rozené Caretto-Millesimovy, s chotěm jejím Heřmanem hrabětem Černínem z Chudenic z let 1635-1651, VKČSN 1908, Praha 1909, 108 s.
TISCHER, František (ed.), Dopisy Viléma hraběte Slavaty Jaroslavu Bořitovi hraběti z Martinic, SH 1, 1883, s. 305-322; SH 2, 1884, s. 32-37, 92-98; SH 3, 1885, s. 193-202, 283-292, 360-364; SH 4, 1886, s. 352-363.
VOREL, Petr (ed.), Česká a moravská aristokracie v polovině 16. století, Edice register listů bratří z Pernštejna z let 1550-1551, Pardubice 1997.
VYBÍRAL, Zdeněk (ed.), Paměti Pavla Korky z Korkyně: zápisky křesťanského rytíře z počátku novověku, České Budějovice 2014.
WÜHRER, Jakob – SCHEUTZ, Martin (Hg.), Zu Diensten Ihrer Majestät: Hofordnungen und Instruktionsbücher am frühneuzeitlichen Wiener Hof, Wien – München 2011.
ŽITNÝ, Miroslav (ed.), Korespondence Šťastného Václava Pětipeského z Chýš a Egrberku z let 1600-1610, České Budějovice 2015.
ŽITNÝ, Miroslav (ed.), Korespondence Šťastného Václava Pětipeského z Chýš a Egrberku z let 1611-1621, České Budějovice 2015.