Šárka Nekvapil Jirásková

Kancelář: EA 12 035

Telefon: +420 466 036 221

E-mail: sarka.nekvapilJiraskova@upce.cz 

Konzultační hodiny: po dohodě e-mailem
 

Specializace:

- historická demografie

- historická antropologie

- sociální dějiny venkova v 18. – 19. století

 
Studium:

2001 - 2005  -  Gymnázium Přelouč

2005 - 2008   -  Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická, Katedra historických věd,
obor Kulturní dějiny, Bc.; bakalářská práce: Demografický vývoj farnosti Zdechovice
v 18. století (vedoucí práce prof. PhDr. Eduard Maur, CSc.)

2008 - 2010  -  Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická, Ústav historických věd,
obor Kulturní dějiny, Mgr.; diplomová práce: Demografický vývoj farnosti Zdechovice
v letech 1790-1899 (vedoucí práce prof. PhDr. Eduard Maur, CSc.)

2010 - 2017 - Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická, Ústav historických věd,
obor Historie; disertační práce: Populační vývoj a majetkový transfer v protoindustriální oblasti severovýchodních Čech v letech 1700-1850 (školitel prof. PhDr. Eduard Maur, CSc.)


Praxe:

2010 - 2015 - Historický ústav AV ČR, v. v. i., Mapová sbírka – externí spolupráce na projektu Kartografické zdroje jako kulturní dědictví. Výzkum nových metodik a technologií digitalizace, zpřístupnění a využití starých map, plánů, atlasů a glóbů: NAKI, identifikační kód projektu: DF11P01OVV021 (2011-2015)

2013 – 2018 - externí vyučující na ÚHV FF Univerzity Pardubice

2018 – dosud - odborná asistentka na ÚHV FF Univerzity Pardubice
 

Publikační činnost:

Šárka NEKVAPIL JIRÁSKOVÁ, Mezigenerační transfer majetku v protoindustriální oblasti severozápadních Čech v 18. a první polovině 19. století, Východočeský sborník historický 33, 2018, s. 29-53.

Šárka NEKVAPIL JIRÁSKOVÁ, Protoindustrializace v dosavadním výzkumu evropských dějin, in: X. sjezd českých historiků: Ostrava, 14.–16. 9. 2011. Svazek 4, Ostrava 2015, s. 209–218.

Šárka NEKVAPIL JIRÁSKOVÁ, Protoindustrializace a možnosti studia populačního vývoje v oblasti severovýchodních Čech, Český časopis historický 113, 2015, č. 1, s. 27-49. 

Ladislav NEKVAPIL – Šárka NEKVAPIL JIRÁSKOVÁ, Prameny pro výzkum sociálních a náboženských dějin českého venkova v raném novověku (výukový text), Pardubice 2013.

Šárka JIRÁSKOVÁ, Vývoj obyvatelstva farnosti Zdechovice v letech 1790-1899, Historická demografie 36, 2012, č. 1, s. 65-114.

Šárka JIRÁSKOVÁ, Obec Zdechovice na přelomu 18. a 19. století (obraz věkové a sociální struktury obyvatel), Východočeský sborník historický 19, 2011, s. 171-183.

Šárka JIRÁSKOVÁ, Demografický vývoj farnosti Zdechovice v 18. století, Historická demografie 33, 2009, s. 109-144. ISSN 0323-0937.

Šárka JIRÁSKOVÁ – Ladislav NEKVAPIL, Historická demografie v kvalifikačních pracích studentů Univerzity Pardubice, Historická demografie 33, 2009, s. 181-187.


Redakční a ediční činnost:

Eduard MAUR et al., Historik bez hranic. Z díla profesora Eduarda Maura, ed. Šárka Nekvapil Jirásková, Pardubice 2017.

Spolupráce na Lexikonu českých historiků 2010. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2012.
 

Další činnost:

Členka Akademického senátu Univerzity Pardubice (2011-2013)
 

Zahraniční studijní pobyty:

září 2011 – Krakov, Polsko (týdenní studijní pobyt)

říjen-listopad 2011 – Vídeň, Rakousko (Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte, Universität Wien, stipendium Aktion)

září 2012 – Vídeň, Rakousko (týdenní studijní pobyt)
 

Granty:

2013: FRVŠ - G5 (č. FRVS/2013/95): Tvorba předmětů "Možnosti výzkumu sociálních dějin českého venkova v raném novověku" a "Možnosti výzkumu náboženských dějin českého venkova v raném novověku"; spoluřešitel

Výuka na ÚHV:

HIPRO – Historický proseminář (od ZS 2017/2018)
KHAN - Kulturní a historická antropologie (od ZS 2017/2018)
ZVENK - Žena ve venkovské společnosti 1650-1850 (od LS 2014/2015)
HDEM - Historická demografie (od ZS 2014/2015)
SDCV - Sociální dějiny českého venkova v raném novověku (od ZS 2013/2014)
VSPOL - Proměny venkovské společnosti v 17. až 19. století (ZS 2012/2013
 

Výukový text "Prameny k sociálním a náboženským dějinám venkova v raném novověku", část 1: Prameny pro výzkum sociálních dějin (autoři Ladislav Nekvapil - Šárka Nekvapil Jirásková)
 

Vedené bakalářské práce:

Lukáš HRADECKÝ, Demografický vývoj farnosti Svinčany v letech 1684-1783, Pardubice 2016.
Markéta KIŠÁKOVÁ, Demografický vývoj farnosti Sezemice v 18. století, Pardubice 2016.
Anna PECHOVÁ, Demografický vývoj farnosti Horní Jelení v 19. století, Pardubice 2016.