Válka, šlechta a společnost v raném novověku

Válka, šlechta a společnost v raném novověku (výběrový seminář, 0/2, z LS)

Obsah:

Seminář se nesnaží pohlížet na válku skrze ústí ručnice, svedené bitvy nebo optikou použité strategie. Válka je zde chápána jako fenomén, který je integrální součástí a spoluformujícím prvkem kultury a myšlenkového světa raněnovověké společnosti, především pak její nejvýše postavené vrstvy, aristokracie. Cílem semináře je sledovat, jak jsou válka a její podoby reflektovány v praktické rovině (vojenská kariéra, militarizace panství, dopad válečných konfliktů), tak i symbolické (reprezentace, umění, architektura) a v rovině mentalit (prestiž vojenského velitele, utváření obrazu šlechtice – válečníka v očích společnosti).


Požadavky:

 • aktivní podíl na seminářích
 • četba připravených textů
 • ochota a schopnost diskuse
 • závěrečný semestrální test

Nutná alespoň pasivní znalost angličtiny, němčina výhodou

 

Program seminářů:

 1. Válka jako kulturní a civilizační fenomén evropských dějin
 2. Proměny válečnictví v raném novověku - tzv. „vojenská revoluce“ mezi realitou a historiografickým konstruktem
 3. Válka a násilí jako předmět zájmu intelektuálů v 16. století
 4. Renesanční a barokní fortifikace a jejich symbolický i skutečný význam
 5. Vojenská role aristokratické rezidence aneb od opěrného bodu k „zahradní pevnosti“
 6. Rezidenční zbrojnice na cestě od užitného korpusu k reprezentaci
 7. Šlechtické turnaje – válka v malém nebo divadlo mocných?
 8. Šlechtic bojovník – Archetyp1: „Rytíř cti a slávy“
 9. Šlechtic bojovník – Archetyp 2: „Obchodník s válkou“
 10. Aristokracie z českých zemí a důstojnický sbor habsburské armády
 11. Reflexe vojenské kariéry v raněnovověké společnosti
 12. Inter Arma Silent Musae? Odraz války a válečných hrdinů v soudobém umění
   

Výběr základní literatury (další tituly budou diskutovány v seminářích):

BARKER, Thomas M.: Army, Aristocracy, Monarchy: Essays on War, Society and Government in Austria 1618 – 1780. New York 1982.
BLACK, Jeremy: A Military Revolution? Military Change and European Society, 1550 – 1800. Hampsire-London 1991.
BLACK, Jeremy (ed.): Origins of War in Early Modern Europe. Edinburgh 1987.
ELIAS, Norbert: Die höfische Gesellschaft. Neuwied-Berlin 1969.
ENGLUND, Peter: Nepřemožitelný: Historie první severní války. Praha 2004.
GLETE, Jan: War and the State in Early Modern Europe. Spain, the Dutch Republic and Sweden as Fiscal-Military States, 1500-1660. London – New York 2002.
HALE, John Rigby: Renaissance War Studies. London 198.
HANLON, Gregory: The Twilight of Military Tradition: Italian Aristocrats and European Conflicts, 1560 – 1800. London 1998.
HOWARD, Michael: Válka v evropské historii. Praha 1993.
KEEGAN, John: Historie válečnictví: Vývoj válečnictví od ritualizovaných kmenových bojů doby kamenné až po destruktivní masové války v moderní době. Praha - Plzeň 2004.
KEEGAN, John: The Face of Battle: a study of Agincourt, Waterloo and the Somme. London 20042.
KOLDINSKÁ, Marie - ŠEDIVÝ, Ivan: Válka a armáda v českých dějinách: Sociohisotrické črty. Praha 2008.
KLUČINA, Petr: Třicetiletá válka: Obraz doby 1618 – 1648. Praha - Litomyšl 2000.
MAŤA, Petr: Svět české aristokracie (1500 – 1700). Praha 2004.
MENZEL, Thomas: Der Fürst als Feldherr: Militärisches Handeln und Selbstdarstellung zwischen 1470 und 1550. Dargestellt an ausgewählten Beispielen. Berlin 2003.
PARET, Peter: Imagined Battles: Reflections of War in European Art. Chapel Hill 1997.
PARKER, Geoffrey: The Military Revolution: Military Innovation and thze Rise of the West, 1500 – 1800. Cambridge 19962.
ROGERS, Clifford J.(ed.): The Military Revolution Debate: Readigs on the Military Transformation of Early Modern Europe. Boulder – San Francisco – Oxford 1995.
SCHÜTTE, Ulrich: Das Schloss als Wehranlage: Besfestigte Schlossbauten der Frühen Neuzeit. Darmstadt 1994.
TOWNSHEND, Charles (ed.): Historie moderní války. Praha 2007.
TRIM, D.J.B. (ed.): The Chivalric Ethos and the Development of Military Professionalism. Leiden – Boston – Köln 2003.
Vojenské dějiny Československa, II. díl. Praha 1986.