Kulturní dějiny vojenství v raném novověku

Kulturní dějiny vojenství v raném novověku (výběrový seminář, 0/2, z LS)

Obsah:

Seminář se nesnaží pohlížet na válku skrze ústí ručnice, svedené bitvy nebo optikou použité strategie. Válka je zde chápána jako fenomén, který je integrální součástí a spoluformujícím prvkem kultury a myšlenkového světa raněnovověké společnosti, především pak její nejvýše postavené vrstvy, aristokracie. Cílem semináře je sledovat, jak jsou válka a její podoby reflektovány v praktické rovině (vojenská kariéra, militarizace panství, dopad válečných konfliktů), tak i symbolické (reprezentace, umění, architektura) a v rovině mentalit (prestiž vojenského velitele, utváření obrazu šlechtice – válečníka v očích společnosti).


Požadavky:

  • aktivní podíl na seminářích
  • četba připravených textů
  • ochota a schopnost diskuse
  • závěrečný semestrální test

Nutná alespoň pasivní znalost angličtiny, němčina výhodou. Důraz bude kladen na individuální i týmovou práci v seminářích, vedoucí k osvojení si metod kritického myšlení v rámci rozboru textových i ikonografických materiálů a schopnost formulace vlastních odůvodněných kritických stanovisek, názorů a přístupů k probírané tematice.

Program seminářů:

Válka jako kulturní a civilizační fenomén evropských dějin
Tradiční dějiny vojenství mezi faktografií a pomocnou vědou vojenskou
Tzv. Nové vojenské dějiny mezi historií, sociologií a antropologií
Tzv. "vojenská revoluce" a její důsledky
Budování předmoderního evropského státu: Fiscal-Military State
Raně novověké fortifikace a jejich symbolický i vojenský význam
Šlechtic bojovník - Archetyp1: "Rytíř cti a slávy"
Šlechtic bojovník - Archetyp 2: "Obchodník s válkou"
Aristokracie z českých zemí a důstojnický sbor habsburské armády
Vznik stálé profesionální armády a sociálně ekonomické důsledky
Reflexe vojenské kariéry v raněnovověké společnosti
Inter Arma Silent Musae? Odraz války v soudobém umění
 

Výběr základní literatury (další tituly budou diskutovány v seminářích):

BARKER, T. M. Army, Aristocracy, Monarchy. Essays on War, Society and Government in Austria 1618 - 1780. New York: Columbia University Press, 1982.
BLACK, J. A Military Revolution? Military Change and European Society, 1550 - 1800. Hampsire-London: Humanities Press International, 1991.
BREWER, J. The Sinews of Power. War, Money and the English State, 1688-1783. London: Century Hutchinson, 1988.
DUFFY, Ch. Kámen a oheň. Bastionová pevnost, její vznik a vývoj v dějinách pevnostního válečnictví. Brno: Books Bonus a – Memorabilia, 1998.
ELIAS, N. Die höfische Gesellschaft. Neuwied-Berlin, 1969.
GAT, A. The Origins of Military Thought from the Enlightement to Clausewitz. Ofxord: Clarendon Press, 1989.
GEERTZ, C. Interpretace kultur - vybrané eseje. Praha: Sociologické nakladatelství – SLON, 2000.
GLETE, J. War and the State in Early Modern Europe. Spain, the Dutch Republic and Sweden as Fiscal-Military States. London: Routledge, 2002.
GODSEY, W. D. The Sinews of Habsburg Power. Lower Austria in a Fiscal-Military State 1650-1820. Oxford: Oxford University Press, 2018.
HANLON, G. The Twilight of Military Tradition: Italian Aristocrats and European Conflicts, 1560 - 1800. New York: Holmes & Meier, 1988.
HOCHEDLINGER, M. Austria’s Wars of Emergence 1683-1797. London: Pearson Education Limited, 2003.
HOWARD, M. Válka v evropské historii. Brno: Barrister & Principal, 1993.
KEEGAN, J. Historie válečnictví. Vývoj válečnictví od ritualizovaných kmenových bojů doby kamenné až po destruktivní masové války v moderní době. Praha – Plzeň: Beta, 2004.
KEEGAN, J. The Face of Battle: a study of Agincourt, Waterloo and the Somme. London: Pimlico, 2004.
LYNN, John A. Battle. History of Combat and Culture. New York: Basic Books, 2003.
MAŤA, P. Svět české aristokracie (1500 - 1700). Praha: NLN, 2004.
MENZEL, T. Der Fürst als Feldherr. Militärisches Handeln und Selbstdarstellung zwischen 1470 und 1550. Dargestellt an ausgewählten Beispielen. Berlin: Logos Verlag, 2003.
MURRAY, W. – KNOX, M. (edd.). The Dynamics of Military Revolution, 1300-2050. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.
PARKER, G. Global Crisis. War, Climate Change and Catastrophe in the Seventeenth Century. New Haven – London: Yale Univeristy Press, 2013.
PARKER, G. The Military Revolution: Military Innovation and the Rise of the West, 1500 - 1800. Cambridge: Cambridge University Press, 1996.
PARROTT, D. The Business of War. Military Enterprise and Military Revolution in Early Modern Europe. Cambridge: Cambridge University Press, 2012.
ROGERS, C. J. (ed.). The Military Revolution Debate. Readigs on the Military Transformation of Early Modern Europe. Boulder-San Francisco-Oxford: Westview Press, 1995.
STORRS, Ch. (ed.). The Fiscal-Military State in Eighteenth-Century Europe. Essays in Honour of P. G. M. Dickson. Farnham – Burlington: Ashgate, 2009.
TRIM, D. J. B. (ed.). The Chivalric Ethos and the Development of Military Professionalism. Leiden-Boston-Köln: Brill, 2003.
Vojenské dějiny Československa, II. díl. Praha: Naše vojsko, 1986.
WOHLMUTH, P. Krev, čest a hrůza. Historická antropologie pevnostní války na příkladu britských deníků z obléhání pevnosti Bergen op Zoom z roku 1747. Praha: Scriptorium, 2017.
WREDE, M. Ohne Furcht und Tadel – Für König und Vaterland. Frühneuzeitliche Hochadel zwischen Familienehre, Ritterideal und Fürstendienst. Stuttgart: Thorbecke 2012.