Pomocné vědy historické

Pomocné vědy historické - přednáška a seminář (pro OHM+HIST a SSEU+HIST, 1/2, z LS)

Anotace:

Předmět nabízí seznámení se základy některých pomocných věd historických. Poznání paleografie, chronologie, historické metrologie, diplomatiky, numismatiky, sfragistiky, epigrafiky, heraldiky, genealogie, kodikologie, historické geografie a dalších pomocných věd umožní posluchačům všestrannou kritiku autentického historického pramene.

 

Požadavky k zápočtu:

  • genealogický vývod do 4 generací
  • test o praktické a teoretické části s úspěšností min. 70%
  • ústní prezentace (5 min) vybraného tématu za použití audiovizuální techniky

 

Obsah:

Přednášky jsou věnovány základním pomocným vědám historickým, jejich vývoji, metodickým postupům, terminologii a významu pro badatelskou praxi. Seminář je zaměřen zejména na nácvik praktických znalostí a činností spojených s některými pomocnými vědami historickými - paleografií, chronologií, heraldikou, genealogií, metrologií či epigrafikou.

 

Literatura:

Obecná:

HLAVÁČEK, Ivan - KAŠPAR, Jaroslav - NOVÝ, Rostislav, Vademecum pomocných věd historických, Praha 1994 (2. vydání), Praha 2003 (3. vydání).
von BRANDT, Ahasver, Werkzeug des Historikers. Eine Einführung in die Historischen Hilfswissenschaften, 17. Auflage 2007. (je v UK Pardubice)
Pomocné vědy historické a jejich místo mezi historickými obory, Praha 1996. (= Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et Historica. 1/1996. Z pomocných věd historických. 13.)
RAMEŠ, Václav, Slovník pro historiky a návštěvníky archivů, Praha 2005.

Paleografie:

Číslo a jeho symbolika od antiky po renesanci. Sborník z kolokvia pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty, Brno 2003 (v tom např. Bečvářová, Martina, Zápis čísel v Evropě 500-1600, s. 161-173).
EBELOVÁ, Ivana, Klíč k novověké paleografii, Praha 2004.
FLODR, Milan, Filigranologie, Úvod do studia filigránů, Brno 1974.
FRIEDRICH, Gustav, Učebná kniha paleografie latinské, Praha 1898.
HLEDÍKOVÁ, Zdeňka - KAŠPAR, Jaroslav, Paleografická čítanka, Praha 1982; Praha 2000 (2.)
HÚŠČAVA, Alexander, Dejiny a vývoj nášho písma, Bratislava 1951.
JANEČEK, Jiří, Rozluštěná tajemství. Luštitelé, dešifranti, kódy a odhalení, Praha 2006.
KAŇÁK, Bohdan, Paleografické texty, Sešit č. 1-2, Olomouc 1994, 1999.
KAŠPAR, Jaroslav, Názvosloví latinského písma v novověku, Archivní časopis 20, 1970, s. 73-102.
KAŠPAR, Jaroslav, Novogotické písmo v Čechách v letech 1500-1750, AUC, Philosophica et historica 3-4, 1971, s. 111-159.
KAŠPAR, Jaroslav, Příspěvek k řešení tajného písma ze 17. století, AUC 1963, Philosophica et historica 5, Pomocné vědy historické, s. 95-107.
KAŠPAR Jaroslav, Soubor statí o novověkém písmu, Praha 1993.
KAŠPAR, Jaroslav, Školní písmo v Čechách v letech 1774-1932, Sborník Národního muzea v Praze, řada C, 17, 1972, s. 57-86.
KAŠPAR, Jaroslav, Uvedení humanistického písma do češtiny, Archivní časopis 24, 1974, s. 25-35.
KAŠPAR, Jaroslav, Úvod do novověké latinské paleografie se zvláštním zřetelem k českým zemím, 1-2, Praha 1987.
MUZIKA, František, Krásné písmo ve vývoji latinky, 1-2, Praha 1963.
NOVÁK, Jozef a kol., Paleografická čítanka. Pomôcka na čítanie rukopisov z 12.-19. storočia, Martin 2001.
PÁTKOVÁ, Hana, Album pozdně středověkého písma, svazek I (Severní Čechy – Soudní knihy města Loun), Praha 2002; svazek II (Severní Čechy – Městská kniha soudní a pamětní Ústí nad Labem 1438-1514), Praha 2003; svazek III (Severní Čechy – Kniha přijímání za měšťany města České Lípy 1461-1722), Praha 2003.
PÁTKOVÁ, Hana – BASTL, Ondřej, Texty k výuce diplomatiky, Praha 2004.
PIPER, Fred, Kryptografie, Praha 2006.
PETRÁSEK, Jan, Dějiny těsnopisu, Praha 1973.
POLÁK, Stanislav, Grafologie a její význam pro paleografii, Sborník archivních prací 35, 1985, s. 398-485.
POLÁK, Stanislav, Studium novověkého písma. Problémy paleografie, Vlastivědný sborník Podbrdska 7, 1973, s. 3-154.
PRAŽÁK, Jiří, Latinské písmo v českých zemích od 11. do 16. století, Příloha Archivního časopisu 1970-1977 (nedokončeno).
PRAŽÁK, Jiří, Původ české bastardy, Studie o rukopisech 20, 1981, s. 93-118.
PRAŽÁK, Jiří, Výbor kodikologických a paleografických rozprav a studií, Praha 2006.
RYBA, Bohumil, K tajnému písmu v listech Husových, Sborník historický 1, 1953, s. 46-52.
SKLADANÝ, Marián, Prehlad vývoja rímských číslic a arabských cifier v stredoveku, in: Sborník studentských prací-III. celostátní studentská vědecká konference z oboru společenských věd, Ostrava 1962, s. 165-180.
ŠEBÁNEK, Jindřich, Pomocné vědy historické I. Paleografie, Učební texty VŠ, Praha 1966.
VYKYDAL, M. - KORDA, J. (ed.), František Zuman, Papír. Historie řemesla a výrobní techniky, Praha 1983.
http://pvh.ff.cuni.cz/paleografie/welcome.htm (paleografická čítanka on-line)
http://uhv.upce.cz/cs/paleograficka-citanka/ (paleografická čítanka KHV FF UPa)

Chronologie:

BLÁHOVÁ, Marie, Historická chronologie, Praha 2001.
BLÁHOVÁ, Marie, Křesťanský kalendář, DaS 22, 2000, č. 2, s. 7-12.
DOSKOČIL, Karel, Vývoj cisiojánu u nás, Sborník historický 6, 1959, s. 97-170.
DRAGOUN, Michal, Církevní kalendář přemyslovských Čech a některé aspekty jeho vlivu na život soudobé společnosti, in: Celostátní studentská vědecká konference - Historie 1995. Ostrava, FF Ostravské univerzity v Ostravě 1996, s. 27-43.
EMLER, Josef, Rukověť chronologie křesťanské, zvláště české, Praha 1876.
FRIEDRICH, Gustav, Rukověť křesťanské chronologie, Praha 1934 (přetisk 2000).
GUREVIČ, Aron J., Kategorie středověké kultury, Praha 1978.
HLADKÝ, Vojtěch - ŠOLC, Martin, Tadeáš Hájek z Hájku a gregoriánská reforma kalendáře, in: Tadeáš Hájek z Hájku. K 400. výročí úmrtí, Praha 2000, s. 55-60.
HLAVÁČEK, Ivan, Církevní kalendář a čeští světci v datovací praxi diplomatického a vyprávěcího materiálu přemyslovských Čech, AUC 1971, Z pomocných věd historických, Studia historica 6-7, s. 39-63.
HLAVÁČEK, Ivan, Chronologie a její studium v českých zemích, Sborník archivních prací (dále SAP) 28, 1978, s. 410-423.
HORSKÝ, Zdeněk, Příspěvek k poznání průběhu gregoriánské kalendářní reformy v českých zemích, Z dějin geodézie a kartografie v českých zemích 4, 1985, s. 17-34.
KLÍMA, Vladimír, Kalendář mění tvář. Vnímání času v proměnách staletí, Olomouc 1998.
KOLLMANN, Josef, Zavedení gregoriánského kalendáře v českých zemích, SAP 24, 1974, s. 3-41.
KOTULOVÁ, Eva, Kalendář aneb kniha o věčnosti a času, Praha 1978.
KROPÁČEK, Luboš, Islámský kalendář a magický rok 2000, DaS 22, 2000, č. 2, s. 19-21.
Le GOFF, Jacques, Kultura středověké Evropy, Praha 1991.
LENFELD, Jiří, Sluneční hodiny ze sbírek UPM v Praze, Praha 1984.
MICHAL, Stanislav, Měření času a vývoj hodinářské výroby, Sborník Národního technického muzea 5, 1968, s. 16-110.
NODL, Martin, Čas a minulost ve vnímání vesničanů pozdněstředověkých Čech, LF 121, 1998, č. 3-4, s. 255-275.
NOVÁKOVÁ, Julie, České cisiojány od 14. století, Studie ČSAV 1971, č. 3.
NOVÁKOVÁ, Julie, Počátky českého cisiojánu, Sborník historický 15, 1967, s. 5-43.
PEŠEK, Jiří, Hora ruit – hodiny v pražských interiérech okolo roku 1600, in: J. Pánek-M. Polívka-N. Rejchrtová (edd.), Husitství-Reformace-Renesance. Sborník k 60. narozeninám Františka Šmahela, 3, Praha 1994, s. 871-884.
PRACNÝ, Pavel, Český kalendář světců, Praha 1994.
ROSICKÝ, V., O počátcích bicích hodin v Čechách, ČSPSČ 36, 1928, s. 97-104.
ROSICKÝ, V., O rozvoji bicích hodin v Čechách ve století XV., ČSPSČ 37, 1929, s. 120-132, 196-202.
SELEŠNIKOV, S. I., Člověk a čas. Dějiny kalendáře a chronologie, Praha 1974.
ŠAROUNOVÁ, Alena, Historie našeho kalendáře, in: Matematika v 16. a 17. století. Seminář Historie matematiky 3. Jevíčko, 18. 8. - 21. 8. 1997, Praha 1999, s. 311-319.
VONDRUŠKA, Isidor, Kalendarium svatých, Praha 1932.
ŽUDEL, Juraj, Príručka chronológie, Bratislava 2003.

Genealogie:

BUBEN, Milan, Encyklopedie českých a moravských sídelních biskupů, Praha 2000.
DOSKOČIL, Karel, Vývoj farních matrik v českých zemích ve světle právních předpisů, Časopis rodopisné společnosti československé v Praze, Praha 1940.
ELZNIC, Václav, Glosář pro rodopisce a kronikáře, Praha 1978.
ELZNIC, Václav - PALIVEC, Viktor, Latinsko-český slovník genealogický, Praha 1976.
KASALICKÝ, V. - LUTONSKÝ, Boleslav, Slovník německo-český pro genealogy, Praha 1997.
KNESCHKE, Ernst H., Neues allgemeines Deutsches Adels-Lexicon, 1-10, Leipzig 1929-1930.
KOPEČNÝ, F., Průvodce našimi jmény, Praha 1974.
KREJČÍK, Tomáš, Z dějin českých genealogických a heraldických zájmů do poloviny 19. století, SAP 32, 1982, s. 480-505.
KREJČÍKOVÁ, Jarmila - KREJČÍK, Tomáš, Základy heraldiky, genealogie a sfragistiky, Praha 1987.
LUTONSKÝ, Boleslav - MELICHAR, Rudolf a kol., Základy genealogie 1-2, Praha 1999.
MAREČKOVÁ, Marie, Příručka praktické genealogie. Jak sestavit rodokmen, Praha 2004.
MAREŠ, J., Slovník latinsko-český pro genealogy, Praha 1997.
MAŠEK, Petr, Modrá krev. Minulost a přítomnost 445 šlechtických rodů v českých zemích, Praha 2003 (3. vydání).
MAUR, Eduard, Vývoj matričního zápisu v Čechách, Historická demografie 6, 1972, s. 40-58.
MOLDANOVÁ, D., Naše příjmení, Praha 1983.
genealogická hesla Ottova slovníku naučného
POHANKA, Henry, Sám proti toku času aneb s genealogií k vlastním kořenům, Litvínov 2002.
PILNÁČEK, Josef, Rody starého Slezska, Jílové u Prahy 1969.
PILNÁČEK, Josef, Staromoravští rodové, Vídeň 1930.
PILNÁČEK, Josef - ŠVÁBENSKÝ, Mojmír, Neznámé rody a znaky staré Moravy, Brno 1983.
RAMEŠ, Václav, Po kom se jmenujeme, Praha 2000.
ŘIČAŘ, Kristoslav, Občanská genealogie. Základy rodopisné práce, Praha 2000.
ŘIČAŘ, Kristoslav, Úvod do genealogie, Praha 1995.
SEDLÁČEK, August, Hrady, zámky a tvrze Království českého 1-15, Praha 1882-1927.
SKUTIL, J., Moravský a slezský genealogický slovník, 1, Brno 1983.
SVOBODA, Jan, Staročeská osobní jména a příjmení, Praha 1964.
von WURZBACH, Constant, Biographisches Lexicon des Kaiserthums Oesterreich enthaltend die Lebensskizzen der denkwürdigen Personen, welche seit 1750 bis 1850 im Kaiserstaate und in seinen Kronländern gelebt haben 1-60, Wien 1856-1891.
Časopisy:
Časopis rodopisné společnosti československé v Praze (1929-46); Heraldika a genealogie; Heraldické a genealogické informace; v Praze má sídlo Česká genealogická a heraldická společnost

Historická metrologie:

BĚLOHLÁVEK, Miloslav, Staré míry, váhy a peníze, Stručný přehled, Plzeň 1984.
DUŠEK, Ladislav, Zavedení dolnorakouských měr a vah v Čechách, Historický sborník Ústecka 1971, s. 3-46.
HELLWIG, Gerhard, Lexikon der Masse und Gewichte, München 1988.
HLADÍK, Čestmír, Metrologický přehled, Archivní časopis 3, 1953, s. 87-114.
HOFMANN, Gustav, Metrologická příručka pro Čechy, Moravu a Slezsko do zavedení metrické soustavy, Plzeň 1984.
HOFMANN, Gustav, Snahy o sjednocení měr a vah v Čechách do roku 1765, Sborník historický 27, 1980, s. 5-44.
HOFMANN, Gustav, Vývoj, stav a úkoly naší metrologie, Archivní časopis 24, 1974, s. 215 n.
CHVOJKA, Miloš - SKÁLA, Jiří, Malý slovník jednotek měření, Praha 1982.
JANGL, Ladislav, Změny délkových měr v českém hornictví a jejich příčiny, Dějiny vědy a techniky 38, 2005, č. 3, s. 153-170.
JINDRA, Bohumír, Míry a váhy ve Slezsku a jejich redukce, Slezský sborník 60, 1962, s. 324-350, 475-499.
NOVOTNÝ, Jaroslav, Míry, měny a ceny v urbářích a odhadech na Moravě a ve Slezsku, Slezský sborník 58, 1960, s. 89-111, 236-256.
ROUBÍK, František, Zemští měřiči v Čechách v 16. až 18. století, SAP 15, 1965, s. 269-301.
SEDLÁČEK, August, Paměti a doklady o staročeských mírách a váhách, Praha 1923 (k tomu sepsal Rejstříky Adolf L. Krejčík, Praha 1933).

Sfragistika:

BRODSKÝ, Pavel, Pečeti Jana Lucemburského, Časopis národního muzea 150, 1981, s. 117-136.
ČAREK, Jiří, O pečetech českých knížat a králů z rodu Přemyslova, Sborník příspěvků k dějinám hl. m. Prahy 8, 1938, s. 1-56.
KAŇÁK, Bohdan, Buly basilejského koncilu a papeže Pavla II., Ročenka OAO 9 (28), 2000 [vyd. 2001], s. 187-194.
KOLDA, Vlastimil, Olověné buly v archivu města Českých Budějovic, JSH 69-70, 2000-2001 [vyd. 2001], s. 175-187.
KOTLÍKOVÁ, Martina, Pečeti brněnských dominikánů na listinách od konce první třetiny 15. století do doby rušení klášterů Josefem II., in: Ad laetitiam. Studenti doc. Vladimíru Vašků k 75. narozeninám, Brno 2008, s. 33-53.
KREJČÍK, Tomáš, Ikonografie církevních pečetí v českém státě ve 13.-15. století, in: Sacri canones servandi sunt. Ius canonicum et status ecclesiae saeculis XIII-XV. Kolektivní monografie. = Collective Treatise, Praha 2008, s. 525-530.
KREJČÍK, Tomáš, Pečeť v kultuře středověku, Šenov u Ostravy 1998.
KREJČÍKOVÁ, Jarmila - KREJČÍK, Tomáš, Úvod do české sfragistiky, Ostrava 1989.
KREJČÍK, Tomáš – MÜLLER, Karel, Encyklopedie sfragistiky (v tisku).
KUKÁNOVÁ, Miluše, Soupis zlatých bul v českých a moravských archivech, SAP 40, 1990, s. 345-378.
KUKÁNOVÁ, Zlatuše, Olověné buly německých císařů aneb co Posse na rozdíl od dalších generací archivářů neviděl, in: Inter laurum et olivam, Praha 2007, s. 193-209.
KUTHAN, Jiří, Pečetě posledních Přemyslovců, in: Splendor et Gloria Regni Bohemiae. Umělecké dílo jako projev vladařské reprezentace a symbol státní identity, Praha 2007, s. 153-206.
MARÁZ, Karel, Falzátor listin a pečetí. Příspěvek k portrétu Oldřicha II. z Rožmberka, DaS 21, 1999, č. 3, s. 17-21.
MARÁZ, Karel, K problematice padělání pečetí na sklonku středověku. Sfragistický příspěvek k falzům Oldřicha II. z Rožmberka, SAP 48, 1998, s. 49-103.
MARÁZ, Karel, Úvod do problematiky jezdeckých pečetí Rožmberků, JSH 71, 2002, s. 123-149.
MARKEL, Martin, Pečetě jaroslavických sedláků z 18. a 19. století, Ročenka Státního okresního archivu ve Znojmě [Sv. 13], 1998 [vyd. 1999], s. 78-90.
NOVOTNÁ, Ludmila, Pečeti rodu Gutštejnů, Minulostí Západočeského kraje 41/2 2006, s. 495-519.
NOVÝ, Rostislav, Pečeti pražských a olomouckých biskupů, SAP 10, 1960, s. 181-214.
PAKOSTA, Oldřich, Pečeti litomyšlských biskupů, Litomyšl 2003. (2. vydání)
PAKOSTA, Oldřich, Visutá pečeť Kostků z Postupic, Litomyšl 2004.
RŮŽIČKOVÁ, Renáta, Nejvzácnější sfragistické památky SOkA v Chrudimi, Chrudim 1997.
ŠVÁBENSKÝ, Mojmír, Soupis pečetí moravských markrabat a markraběnek, Brněnský archivní věstník 1960, s. 9-26.
TRUC, Miroslav, Rožmberské pečeti XIV. století, Jihočeský sborník historický 28, 1955, s. 1-11.
VOJTÍŠEK, Václav, O pečetech a erbech měst pražských a jiných českých, Praha 1928.
VOJTÍŠEK, Václav, O starých pečetích a erbech českých měst, VKČSN, filos.-hist.-filol. třída 1952, Praha 1953.
VOJTÍŠEK, Václav, O starých pečetích Univerzity Karlovy, Sborník historický 3, 1955, s. 89-110.
-heraldicko-sfragistická díla o českých městech, srov. citace v oddílu heraldika.
http://database.aipberoun.cz/pecete (databáze pečetí on-line)

Heraldika:

BUBEN, Milan, Encyklopedie heraldiky, Praha 1994, Praha 2003 (4. vydání).
BUBEN, Milan, Heraldika, Praha 1986.
ČAREK, Jiří, Městské znaky v českých zemích, Praha 1985.
DŘÍMAL, Jaroslav - ŠTARHA, Ivan (red.), Znaky a pečeti jihomoravských měst a městeček, Brno 1979.
ELZNIC, Václav, Pirenská erbovní kniha, Heraldika a genealogie 27, 1994, s. 75-90.
HRABĚTOVÁ, Irena, Erbovní pověsti v českých spisech Bartoloměje Paprockého z Hlohol, Brno 1992.
JERÁNKOVÁ, Martina, Erbovní galerie jako prostředek reprezentace raněnovověké šlechty, Studie o rukopisech 36, 2005-2006 [vyd. 2008], s. 141-203.
KOLÁŘ, Martin - SEDLÁČEK, August, Českomoravská heraldika 1-2, Praha 1902-1925.
KRÁL z Dobré Vody, Vojtěch, Heraldika, Praha 1900-1901.
KREJČÍK, Tomáš, Z dějin českých genealogických a heraldických zájmů do poloviny 19. století, SAP 32, 1982, s. 480-505.
KREJČÍKOVÁ, Jarmila - KREJČÍK, Tomáš, Základy heraldiky, genealogie a sfragistiky, Praha 1987.
LOBKOWICZ, František, Encyklopedie řádů a vyznamenání, Praha 1995.
LOBKOWICZ, František, Zlaté rouno v zemích českých, Zvláštní otisk ze zpravodaje Heraldika a genealogie 24, 1991.
LOUDA, Jiří - JANÁČEK, Josef, České erby, Praha 1974.
MÜLLER, Karel – POLÁCH, Radek – ZEZULČÍK, Jaroslav, Kamenné svědectví minulosti. Heraldické památky Novojičínska, Nový Jičín 2008.
NOVÁK, Jozef, Rodové erby na Slovensku, 1-2, Martin 1980.
NOVOTNÝ, David, Heraldické motivy v pohřebních kázáních raného novověku, Genealogické a heraldické listy 29, 2009, č. 1, s. 30-43.
PASTOUREAU, Michel, Původ erbů: problém k vyřešení?, SAP 50, 2000, s. 353-369.
PASTOUREAU, Michel, Rozšíření erbů a počátky heraldiky, SAP 50, 2000, s. 370-394.
PASTOUREAU, Michel, Vznik erbů v západní Evropě. Stav problému, SAP 50, 2000, s. 339-352.
PELANT, Jan, Znaky a pečetě západočeských měst a městeček, Plzeň 1985.
PETRÁŇ, Josef, Český znak, Praha 1970.
POKORNÝ, Pavel R., Vídeňský rukopis CVP 8330, SAP 50, 2000, s. 395-432.
POKORNÝ, Pavel R., Heraldika jako mezioborová disciplína, in: Pomocné vědy historické a jejich místo mezi historickými obory, Praha 1996 [vyd. 1997], s. 111-117.
POKORNÝ, Pavel R., Z erbovních galerií Pražského hradu, Heraldická ročenka 2007, s. 21-28.
PREISS, Pavel, Orli, skřivani a bílý pás na zkrvaveném rouchu (Rakouská heraldická pověst na malbách v Habsburském sále zámku hraběte Václava Vojtěcha ze Šternberka u Prahy), Heraldická ročenka 1996, s. 3-23.
RUDA, V. a kol., Znaky severočeských měst, Most 1970.
RŮŽEK, Vladimír, Česká heraldická literatura v letech 1946-1980, SAP 34, 1984, s. 512-539.
PŘIBYL, Alois - LIŠKA, Karel, Znaky a pečetě středočeských měst, Praha 1975.
RŮŽEK, Vladimír, Česká znaková galerie na hradě Laufu u Norimberka z roku 1361, SAP 38, 1988, s. 37-311.
SEDLÁČEK, August, Atlasy erbů a pečetí české a moravské středověké šlechty, 1-5, Praha 2002-2003.
SEDLÁČEK, August, Českomoravská heraldika, 1-2, Praha 1997.
SEDLÁČKOVÁ, Helena - MALINOVSKÝ, Anton F., Vyobrazení erbů v archivním fondu Salbuchy, Paginae historiae 16, 2008, s. 437-488.
SCHWARZENBERG, Karel, Heraldika, Praha 1941, Uherské Hradiště 1992 (2.).
SCHWARZENBERG, Karel VI., Torzo díla, vybral, sestavil a úvodní studií opatřil Martin C. Putna, Praha 2007.
ŠTĚPÁN, Jan, Heraldická tvorba na dvoře olomouckých biskupů na přelomu renesance a baroka, SAP 58, 2008, s. 102-150.
ŠTORM, Břetislav, Úvod do heraldiky, Praha 1941.
TEPLÝ, Jaroslav, Pernštejnské reliéfy s erbovní pověstí, in: Heraldika Viva, Pardubice 1992, s. 53-68.
VOREL, Petr, Heraldický spor Viléma z Pernštejna z roku 1486, in: Heraldika Viva, Pardubice 1992, s. 69-74.
ZVOLSKÝ, F., Znaky moravských měst, Brno 1947.
Časopisy:
Genealogické a heraldické informace (od 1981); Heraldika a genealogie, Erbovní knížka (1935-1941), Heraldická ročenka atd.
http://members.tripod.com/heraldika genealogie

Epigrafika:

Epigraphica & Sepulcralia. Sborník příspěvků ze zasedání k problematice sepulkrálních památek pořádaných Ústavem dějin umění AV ČR v letech 2000 až 2004, (edd.) Prix, Dalibor - Roháček, Jiří, Praha 2005.
FLODR, Miroslav, Zásady popisu středověkých a novověkých epigrafických památek, SPFFBU C 21-22, 1975, s. 167-174.
HEJNIC, Josef, Náhrobky v lapidáriu Národního muzea, Sborník Národního muzea, řada A, 13, 1959, s. 141-220.
HEJNIC, Josef, Nápisy na českých zvonech ve 14. a 15. století, Časopis Národního muzea 129, 1960, s. 1-33.
HEJNIC, Josef, O nápisných textech v lapidariu Národního muzea, Časopis Národního muzea 129, 1960, s. 117-161.
HLAVÁČEK, Ivan, Několik úvah a poznámek o současném stavu studia středověké a novověké epigrafiky a jejich potřebách u nás, Umění 30, 1982, s. 146-151.
KAMARÝT, Jan, Kolínské náhrobky a nápisné texty, Středočeský sborník historický 16, 1981, s. 155-192.
MADĚRA, Ferdinand, Heraldické a nápisové památky Chomutovska, Chomutov 2003.
Pernštejnské nápisy, in: Zprávy Státního památkového ústavu v Brně 4, 2000, s. 104-153 (studie H. Bočkové a E. Škrabalové)
ROHÁČEK, Jiří, Epigrafika v památkové péči, Praha 2007.
ROHÁČEK, Jiří, Epigrafická autoprezentace pražských měst a jejich elit, in: Pater familias. Sborník příspěvků k životnímu jubileu Prof. Dr. Ivana Hlaváčka, Praha 2002, s. 39-54.
ROHÁČEK, Jiří, Nápisy města Kutné Hory, Praha 1996.
ROHÁČEK, Jiří, K epigrafice Kutné Hory 17. a 18. století, Antiqua Cuthna 1, 2005, s. 125-143.
ROHÁČEK, Jiří, Nápisy na české figurální sepulkrální plastice jagellonského období, Epigraphica & Sepulcralia 2005, č. 1, s. 183-199.
RYBA, Bohumil, Epitafy v kapli Betlémské, VKČSN 1951, č. 4, Praha 1952.
RYBA, Bohumil, Nástěnné nápisy v kapli Betlémské, VKČSN 1952, č. 6, Praha 1952.
ŠONSKÁ, Zuzana - JAKUBEC, Pavel, Epigrafické památky na Turnovsku do poloviny 19. století, ZČRP 21, 2008, s. 211-228.
VIDMAN, Ladislav, Psáno do kamene, Antická epigrafie, Praha 1975.
-mnoho nápisů evidováno v Soupise památek uměleckých a historických v království Českém, od 1897, 51 svazků podle bývalých politických okresů, nedokončeno.

Numismatika:

Česká a slovenská numismatika po deseti letech (1993-2003). Sborník příspěvků ze semináře numismatiků - Pardubice, 19.-20. listopadu 2003, Pardubice 2005.
FIALA, E., České denáry, Praha 1895.
HALAČKA, J., Mince zemí Koruny české 1-3 (1526-1856), Kroměříž 1987.
HÁSKOVÁ, J., České mince v době románské, Cheb 1975.
HÁSKOVÁ, J., Pražské groše (1300-1526), Praha 1991.
HÁSKOVÁ, J., Úvod do problematiky denárového období, Praha 1978.
HLINKA, Bohuslav - RADOMĚŘSKÝ, Pavel, Peníze celého světa, Praha 1981, 1987.
JAN, Libor, Nové poznatky o mincovní reformě krále Václava II., Folia numismatica 21, 2006-2007 [vyd. 2008], s. 103-116.
LEMINGER, Emanuel, Královská mincovna v Kutné Hoře, Praha 1912.
LUKÁŠ, V., Instrukce Ferdinanda I. pro nejvyššího mincmistra království českého, Numismatický sborník 7, 1962, s. 215-228.
LUKÁŠ, V., Počátky úřadu nejvyššího mincmistra království českého, Numismatický sborník 6, 1960, s. 169-206.
NĚMEČKOVÁ, Věra, Peníze posledních Přemyslovců a počátky české grošové měny, Folia numismatica 21, 2006-2007 [vyd. 2008], s. 91-101.
NEMEŠKAL, Lubomír, Českobudějovická mincovna v letech 1569-1611, České Budějovice 1969.
NEMEŠKAL, Lubomír, Jáchymovská mincovna v první polovině 16. století, Praha 1964.
NEMEŠKAL, Lubomír, Snahy o mincovní unifikaci v 16. století, Praha 2001.
NOHEJLOVÁ-PRÁTOVÁ, Emanuela, Česká numismatika a historie, ČsČH 4, 1956, s. 365-388.
NOHEJLOVÁ-PRÁTOVÁ, Emanuela, Dvě století vědecké numismatiky v českých zemích (1771-1971), Praha 1971.
NOHEJLOVÁ-PRÁTOVÁ, Emanuela, Krátký přehled českého mincovnictví a tabulky cen a mezd, Opava 1964.
NOHEJLOVÁ-PRÁTOVÁ, Emanuela, Z příběhů pražské mincovny, Praha 1929.
NOHEJLOVÁ-PRÁTOVÁ, Emanuela, Základy numismatiky, Praha 1987.
NOHEJLOVÁ-PRÁTOVÁ, Emanuela (red.), Nálezy mincí v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, 1-4, Praha 1955-1959.
NOVOTNÝ, Vlastislav, Mince Ferdinanda III. 1627-1657, Hodonín 2009.
NOVOTNÝ, Vlastislav, Mince Františka Josefa I. 1848-1916, 4., dopl. vyd. Hodonín 2006.
PETRÁŇ, Zdeněk, Co vypovídají mince o Slavníkovcích, in: Slavníkovci v českých dějinách, Praha 2007, s. 107-121.
PETRÁŇ, Zdeněk – RADOMĚŘSKÝ, Pavel, Ilustrovaná encyklopedie české, moravské a slezské numismatiky, Praha 2001. (Praha 2006, 2. vyd.)
POŠVÁŘ, Jaroslav, Horní regál a jeho vývoj v českých zemích, NČČ 20, 1951, s. 17-26.
POŠVÁŘ, Jaroslav, Měna v Čechách, na Moravě a ve Slezsku do počátku 20. století, Praha 1977.
POŠVÁŘ, Jaroslav, Mincovní regál v českých zemích, MNZ 1960, č. 7, s. 37 n.
POŠVÁŘ, Jaroslav, Moravské mincovny, Brno 1970.
SAKAŘOVÁ-MALÁ, A., Jáchymovská mincovna od zavedení zlatníkové měny (1561) do konce jejího trvání (1671), Rozpravy ČSAV 1967.
SEJBAL, Jiří, Dějiny peněz na Moravě, Brno 1979.
SÉMA, J., Papírové peníze na území Československa 1762-1975, Hradec Králové 1977.
SKALSKÝ, Gustav, Stručný přehled vývoje českého mincovnictví, Praha 1937.
SMOLÍK, J., Pražské groše a jejich díly, Praha 1894, 1971.
ŠIMEK, E., Česká mince v peněžním oběhu druhé poloviny 16. století, Studie ČSAV, č. 5, Praha 1972.
ŠIMEK, E., Česká mince v prvních desetiletích 17. století, Sborník Národního muzea, řada A, 31, 1977.
VÁCHA, Štěpán, Příbramské barokní medaile ve světle pramenů, Podbrdsko 13, 2006, s. 51-88.
VOREL, Petr, Od českého tolaru ke světovému dolaru. Zrození tolaru a jeho cesta v evropském a světovém peněžním oběhu 16.-20. století, Praha 2003.
VOREL, Petr, Od pražského groše ke koruně české, Praha 2000.
VOREL, Petr, Peníze v Čechách 1520-1620, Pardubice 2004.
Časopisy:
FN=Folia numismatica; MNZ=Moravské numizmatické zprávy; NČČ=Numizmatický časopis československý; NL=Numizmatické listy; NS=Numismatický sborník

Další pomocné vědy (kodikologie, historická geografie...):

BOHATCOVÁ, Mirjam (red.), Česká kniha v proměnách staletí, Praha 1989.
HLINOMAZ, Milan, Historická antropologie jako pomocná věda historická. Několik poznámek, AUC, Philosophica et historica 1996, vydáno 1997, s. 155-157.
HOJDA, Zdeněk, Historická ikonografie - pomocná věda historická? AUC, Philosophica et historica 1996, vydáno 1997, s. 145-154.
KAŠPAR, Jaroslav, Historická geografie jako pomocná věda historická, AUC, Philosophica et historica, Z pomocných věd historických 5, Praha 1982, s. 17-28.
SEMOTANOVÁ, Eva, Historická geografie a její místo v systému věd, AUC, Philosophica et historica, Z pomocných věd historických 13, Praha 1996, s. 115-122.
SEMOTANOVÁ, Eva, Historická geografie českých zemí, Praha 1998.
http://fpf.slu.cz (server pro kartografii a hist. geografii)