Publikace

Knižní počiny členů ústavu za posledních cca 15 let:

Mgr. Martina Halířová, Ph.D.

HALÍŘOVÁ, Martina, Sociální patologie a ochrana dětství do roku 1914. Disciplinace jako součást ochrany dětství, Pardubice 2012.

Mgr. Vladan Hanulík, Ph.D.

HANULÍK, Vladan, Nekonvenční léčebné taktiky v době profesionalizace medicíny: vznik a vývoj lázní Gräfenberg v 1. polovině 19. století, nepublikovaná disertační práce, Pardubice 2013.

doc. PhDr. Vladimír Hrubý

HRUBÝ, Vladimír a kol., Chrám Svatého Ducha v životě města a v proměnách času. Katedrála a její sousedé, Hradec Králové 2008,
HRUBÝ, Vladimír, Katedrála sv. Ducha, Hradec Králové 2002.
HRUBÝ, Vladimír, Pozdní gotika a raná renesance v Pardubicích. Malířství a sochařství 1491-1548, Pardubice 2003.

PhDr. Jan Jílek, Ph.D.

JÍLEK, Jan, Bronzové nádoby z doby římské na Moravě a naddunajské části Dolního Rakouska. Roman period bronze vessels in Moravia and in Lower Austria North of the Danube, Pardubice 2012.

doc. PhDr. Tomáš Jiránek, Ph.D.

JIRÁNEK, Tomáš - SOUŠEK, Radovan, Dějiny československého železničního vojska, Praha 2014.
LENDEROVÁ, Milena - JIRÁNEK, Tomáš - MACKOVÁ, Marie, Z dějin české každodennosti. Život v 19. století, Praha 2009.
JIRÁNEK, Tomáš, Projevy hospodářského nacionalismu v obchodních a živnostenských komorách v českých zemích 1850-1918, UPa 2004.
JIRÁNEK, Tomáš, Organisační základna podpory vývozu v meziválečném Československu, Pardubice 1999 (= Scientific Papers of the University of Pardubice, Series C, Institute of Languages and Humanities, Supplement 2).

doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D.

KUBEŠ, Jiří, Náročné dospívání urozených. Kavalírské cesty české a rakouské šlechty (1620-1750), Pelhřimov 2013.
KUBEŠ, Jiří, Trnitá cesta Leopolda I. za římskou korunou (1657–1658). Volby a korunovace ve Svaté říši římské v raném novověku, České Budějovice 2009.
KUBEŠ, Jiří, Reprezentační funkce sídel vyšší šlechty z českých zemí (1500-1740), nepublikovaná disertační práce HÚ JU, České Budějovice 2005
KUBEŠ, Jiří (ed.), Kryštof Václav z Nostic, Deník z cesty do Nizozemí, Praha 2004.

prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.

LENDEROVÁ, Milena, Dcera národa? Tři životy Zdeňky Havlíčkové, Praha - Litomyšl 2013.
LENDEROVÁ, Milena, Dějiny vysokého učení v Pardubicích. Univerzita v proměnách času 1950–2010, Pardubice 2011.
LENDEROVÁ, Milena a kol., Žena v českých zemích od středověku do 20. století, Praha 2009.
LENDEROVÁ, Milena - JIRÁNEK, Tomáš - MACKOVÁ, Marie, Z dějin české každodennosti. Život v 19. století, Praha 2009.
LENDEROVÁ, Milena, A ptáš se, knížko má... Ženské deníky 19. století, Praha 2008.
LENDEROVÁ, Milena - PLŠKOVÁ, Jarmila, Gabriela ze Schwarzenbergu: Krátká cesta životem a Evropou, Praha 2006.
LENDEROVÁ, Milena - RÝDL, Karel, Radostné dětství? Dítě v Čechách devatenáctého století, Praha 2006.
LENDEROVÁ, Milena, Tragický bál. Život a smrt Pavlíny ze Schwarzenbergu, Praha - Litomyšl 2004.
LENDEROVÁ, Milena, "Chytila patrola" aneb prostituce v Čechách císařských republikánských, Praha 2002.
LENDEROVÁ, Milena, Zdenka Braunerová, Praha 2000.
LENDEROVÁ, Milena, K hříchu i k modlitbě. Žena v minulém století, Praha 1999.

doc. PhDr. Marie Macková, Ph.D.

MACKOVÁ, Marie, To byla c. k. trafika, Praha 2010.
MACKOVÁ, Marie, Tajemství správce Riedera. Pověsti a fakta z Lanškrounska, Lanškroun 2010.
LENDEROVÁ, Milena - JIRÁNEK, Tomáš - MACKOVÁ, Marie, Z dějin české každodennosti. Život v 19. století, Praha 2009.
MACKOVÁ, Marie, Voršilky v Čechách do roku 1918, Pardubice 2007.
MACKOVÁ, Marie, Tabáková továrna v Lanškrouně jako součást státní tabákové režie, Lanškroun 2007.
MACKOVÁ, Marie, Výprachtice 1304-2004, Výprachtice 2004.
MACKOVÁ, Marie, Úřednictvo venkovských okresů v Čechách. (1850 - 1914) (Se zřetelem k okresům východních Čech), Ústí nad Labem 2001.

doc. Mgr. Pavel Marek, Ph.D.

MAREK, Pavel, La embajada española en la corte imperial (1558-1641). Figuras de los embajadores y estrategias clientelares, Praga 2013.
MAREK, Pavel - ARCHER, Robert - KAŠPAROVÁ, Jaroslava, Bohemia hispánica: Fondos españoles de los siglos XV a XVII en bibliotecas checas, Barcelona 2013. 
MAREK, Pavel, Svědectví o ztrátě starého světa. Manželská korespondence Zdeňka Vojtěcha Popela z Lobkovic a Polyxeny Lobkovické z Pernštejna, České Budějovice 2005.

prof. PhDr. Eduard Maur, CSc.

MAUR, Eduard, Paměť hor: Šumava, Říp, Blaník, Hostýn, Radhošť, Praha 2006.
MAUR, Eduard, 12. 5. 1743. Marie Terezie. Korunovace na usmířenou, Praha 2003.
HORSKÁ, Pavla - MAUR, Eduard - MUSIL, J., Zrod velkoměsta. Urbanizace českých zemí a Evropa, Praha-Litomyšl 2002.
MAUR, Eduard, Gutsherrschaft und „zweite Leibeigenschaft" in Böhmen, Studien zur Wirtschafts-, Sozial- und Bevölkerungsgeschichte (14.-18. Jahrhundert), Wien-München 2001.

doc. Mgr. Pavel Panoch, Ph.D.

PANOCH, Pavel (ed.), Slavné vily Pardubického kraje, Praha 2009.
LUKEŠ, Zdeněk - PANOCH, Pavel, Ve víru modernosti. Architektura 20. století v Královéhradeckém kraji, Pardubice 2008.
PANOCH, Pavel - LUKEŠ, Zdeněk - BARTOŠ, Štěpán, Kaleidoskop tvarů. Století moderní architektury v Pardubickém kraji, Pardubice 2006.
PANOCH, Pavel - BARTOŠ, Štěpán, Karel Řepa. Pardubický architekt ve věku nejistot, Pardubice 2003.
HRUBÝ, Vladimír - NETUŠILOVÁ, Markéta - PANOCH, Pavel - PODDANÁ, Jana, Architektonické a stavební plány Pardubicka. Katalog výstavy. Státní okresní archív Pardubice 1999.

PhDr. Vítězslav Prchal, Ph.D.

PRCHAL, Vítězslav, Válka, zbraně a zbroj v reprezentečních strategiích české a moravské aristokracie v letech 1550-1750, dizertační práce, Praha 2012.

Mgr. Kateřina Ptáčková, Ph.D.

ČADKOVÁ, Kateřina, Kateřina za Sieny a její duchovní průvodci. Geneze vzoru ženské svatosti ve vrcholném středověku, disertační práce, Pardubice 2011.

prof. Ing. arch. Jiří Škabrada, CSc.

ŠKABRADA, Jiří (ed.), Holašovice. Vesnická památková rezervace, Praha 2010.
ŠKABRADA, Jiří, Konstrukce historických staveb, Praha 2003.
DRAGOUN, Zdeněk - ŠKABRADA, Jiří - TRYML, M., Románské domy v Praze, Praha 2002 (anglicky 2003).
ŠKABRADA, Jiří, Lidové stavby (Architektura českého venkova), Praha 1999.

doc. PhDr. Václav Veber

VEBER, Václav, Nikita na trůně. Chruščov v čele SSSR v letech 1953-1964, Praha 2014.
VEBER, Václav, Osudové únorové dny 1948, Praha 2008.
VEBER, Václav, Příběh pantomimy, Praha 2006.
VEBER, Václav, Dějiny sjednocené Evropy – od antických počátků do současnosti, Praha 2004, Praha 2009 (2.)
VEBER, Václav, Leninova vláda - Rusko 1917-1924, Praha 2003.
VEBER, Václav, Stalinovo impérium - Rusko 1924-1953, Praha 2003.
VEBER, Václav, Mikuláš II. a jeho svět, Praha 2000.

prof. PhDr. Petr Vorel, CSc.

VOREL, Petr, From the silver Czech tolar to a worldwide dollar. The birth of the dollar and its journey of monetary circulation in Europe and the world from the 16th to the 20th century, New York 2013.
VOREL, Petr, La storia della piastra d'argento di Urbano VIII. l'attivita della zecca romana sul finire del pontificato di Urbano VIII e il catalogo dettagliato delle piastre d´argento pontificie degli anni 1634-1644, Praha - Roma - Pardubice 2013.
VOREL, Petr, Páni z Pernštejna. Vzestup a pád rodu zubří hlavy v dějinách Čech a Moravy, Praha 1999 + 2012 (2.) 
NEMEŠKAL, Lubomír - VOREL, Petr, Dějiny jáchymovské mincovny a katalog ražeb. I. 1519/20-1619, Pardubice 2010.
VOREL, Petr, Stříbro v evropském peněžním oběhu 16. - 17. století, Praha 2009.
VOREL, Petr, Monetary Circulation in Central Europe at the Beginning of the Early Modern Age – Attempts to Establish a Shared Currency as an Aspect of the Political Culture of the 16th Century (1524-1573), Pardubice 2006.
VOREL, Petr, Velké dějiny zemí Koruny české, Svazek VII. 1526-1618, Praha - Litomyšl 2005.
VOREL, Petr, Říšské sněmy a jejich vliv na vývoj Koruny české v letech 1526-1618, Pardubice 2005.
VOREL, Petr, Od pražského groše ke koruně české (Průvodce dějinami peněz v českých zemích), Praha 2004.
VOREL, Petr, Peníze v Čechách 1520-1620, Pardubice 2004.
VOREL, Petr, Od českého tolaru ke světovému dolaru (zrození tolaru a jeho cesta v evropském a světovém peněžním oběhu 16. - 20. století), Praha 2003.
VOREL, Petr, Dějiny města Přelouče, díl druhý 1618-1848, Přelouč 2002.
VOREL, Petr, Rezidenční vrchnostenská města v Čechách a na Moravě v 15. - 17. století, Pardubice 2001.
VOREL, Petr (ed.), Česká a moravská aristokracie v polovině 16. století. Edice register listů bratří z Pernštejna z let 1550-1551, Pardubice 1997.

Mgr. Zbyněk Vydra, Ph.D.

VYDRA, Zbyněk, Život za cara? Krajní pravice v předrevolučním Rusku, Červený Kostelec 2010.
VYDRA, Zbyněk, Židovská otázka v carském Rusku, 1881-1906. Vláda, Židé a antisemitismus, Pardubice 2006.