Nuevo portal La facción española / Mezinárodní portál Španělská strana

NUEVO PORTAL: La facción española. Las relaciones de la Casa de Austria a través de grupos informales


http://faccion.hypotheses.org

Esta página nace como plataforma de la red de estudios del mismo nombre, dirigida por los doctores Rubén González Cuerva (Instituto Histórico Alemán de Roma) y Pavel Marek (Universidad de Pardubice). Cuenta con el apoyo del IULCE y el Instituto Histórico Alemán de Roma y financiación de las Marie Curie Actions (FP7-PEOPLE-2012-IEF 328536). Agrupa a una veintena de investigadores internacionales dedicados a las relaciones de las dos ramas de la Casa de Austria durante los siglos XVI y XVII, que representaron un importante capítulo de la historia europea tanto para el desarrollo de la diplomacia como para la imposición de un gusto artístico común. El enfoque pretende trascender el tradicional marco institucional para centrarse en los grupos informales que vincularon los reinos ibéricos, Italia, Centroeuropa y los Países Bajos compartiendo el común servicio a la dinastía de los Austrias.

La página anuncia nuevas publicaciones y eventos, cuenta con un foro para realizar debates metodológicos y temáticos y una sección de enlaces útiles a fuentes editadas, bibliografías temáticas y artículos recientes. Además, la red está creando una ambiciosa base de datos biobibliográfica de los miembros de la “facción española”.


NOVÝ PORTÁL: Španělská strana. Neformální mocenské skupiny a jejich zprostředkovatelská činnost mezi habsburskou říší a hispánskou monarchií.


http://faccion.hypotheses.org

Tato webová stránka by se ráda stala platformou pro výzkum neformálních mocenských skupin, které se podílely na procesu komunikace mezi oběma habsburskými impérii v 16. a 17. století. Vzniká z podnětu Rubéna Gonzáleze Cuervy (Deutsche Historische Institut in Rom) a Pavla Marka (Univerzita Pardubice). Spolu s nimi se projektu účastní téměř dvě desítky historiků z různých evropských i mimoevropských zemí, kteří se ve svých studiích zabývají neformálními mocenskými skupinami, jež ve sledovaném období plnily zprostředkovatelskou úlohu mezi zeměmi hispánské monarchie a Střední Evropou, a jejichž společným jmenovatelem byla služba habsburské dynastii. Hlavním impulsem ke vzniku tohoto projektu byla stoupající potřeba uchopit tuto důležitou a v dosavadní historiografii neprávem opomíjenou kapitolu z evropských dějin.

Prezentovaná webová stránka bude přinášet informace o nových publikacích, seminářích a kongresech, které se vztahují ke sledovanému tématu. Její součástí je fórum, které nabízí historikům možnost diskutovat o některých ze stěžejních otázek současného výzkumu z dějin diplomacie. Na prezentované webové stránce je rovněž zpřístupněna základní bibliografie členěná do tematických bloků, odkazy na volně přístupné studie a vydané prameny. Jedním z cílů projektu bude příprava databáze obsahující biografické informace o osobách, jež byly v klientském poměru ke španělskému králi, resp. k některému z dalších členů španělské větve habsburského domu.

Webová stránka je prozatím přístupná ve španělském jazyce. Připravuje se její anglická mutace. Celý projekt je zaštítěn podporou univerzitního institutu La Corte en Europa (IULCE, Universidad Autónoma de Madrid), Německého historického ústavu v Římě a Marie Curie Actions (FP7-PEOPLE-2012-IEF 328536).