Pokyny

Pokyny pro předávání příspěvků pro časopis Theatrum historiae

 

Rukopisy o velikosti přibližně 15-30 stran A4 se stránkovým resumé (ideálně v němčině či angličtině) odevzdávejte ve vytištěné i v digitální podobě na CD disku na adresu Jiří Kubeš, Katedra historických věd FF UPa, Studentská 84, Pardubice 532 10. Digitální podobu můžete poslat též e-mailem na Jiri.Kubes@upce.cz. Použijte standardní textové editory (nejlépe Word).
 
Podrobnější informace:
Posílejte příspěvky ve fontu Times New Roman, řádkování 1, velikost písma 12. Používejte průběžně číslované poznámky pod čarou (velikost písma 10), ovšem nepište nic do záhlaví a zápatí. Nenastavujte žádné zjednodušující úpravy (jako např. pevné mezery po předložkách, automatické číslování, nepoužívejte dělení slov...). V českém textu používejte zásadně české uvozovky („ “), ne anglické. Je nutno označit odstavce. Po interpunkci musí být bezpodmínečně mezera (pouze uvnitř závorek bez mezer po a před závorkou).
Pokud zařadíte obrazový materiál, posílejte jej buď v kvalitní digitální reprodukci (nejlépe formát TIF, aspoň 300 dpi), nebo jej dodejte v kvalitní předloze. Svolení k otištění obrázku zajišťuje autor studie a jeho kopii musí dodat redakci: bez tohoto povolení nebude žádný obrázek, na nějž se vztahují autorská práva, publikován.
 
Citace
Citování je shodné se zavedeným systémem v časopise Český časopis historický. Srov. http://www.hiu.cas.cz/cs/nakladatelstvi/periodika/cesky-casopis-historicky/citacni-uzus.ep/.
 
Vzor citací v poznámkách:
 
1.       Josef PEKAŘ, Bílá hora. Její příčiny a následky, Praha 1921, s. 19.
2.       Ivan HLAVÁČEK – Jaroslav KAŠPAR – Rostislav NOVÝ, Vademecum pomocných věd historických, Praha 1985, s. 250.
3.       Petr VOREL, Hofmistrovská instrukce Vratislava z Pernštejna z roku 1555, Východočeský sborník historický 6, 1997, s. 165-182.
4.       Zdeněk BENEŠ, Mezi pragmatikou a konceptualizací (Dějiny československé Josefa Pekaře jako historický text), in: Jaroslav Pánek (ed.), Vlast a rodný kraj v díle historika. Sborník prací žáků a přátel věnovaný profesoru Josefu Petráňovi, Praha 2004, s. 159; TÝŽ, Historický text a historická skutečnost. Studie o principech českého humanistického dějepisectví, Praha 1993, s. 28.
5.       Tamtéž, s. 122n., 128nn.
6.       Martin KOLÁŘ, Chotek z Chotkova a Vojnína, in: Ottův slovník naučný, XII, Praha 1897, s. 370.
 
Při opakování odkazu stačí uvést:
7.       J. PEKAŘ, Bílá hora, s. 13.
Při citacích archivního materiálu je třeba nejprve uvést název a místo archivu, název fondu a dále bližší určení pramene.
 
Zkratky a označení
Zkratkou pro označení strany nebo stran je s., ročníky časopisů se uvádějí arabskými, díly vícesvazkových zpracování a edic římskými číslicemi. Pokud jsou dokumenty v edicích číslovány, je třeba uvádět vedle stran i číslo.
Vzor: Codex diplomaticus Bohemiae II, s. 328, č. 324.