Petr Vorel

prof. PhDr. Petr Vorel, CSc.

Kancelář: budova EA, kancelář 12 030

Telefon: +420 466 036 208

E-mail: Petr.Vorel@upce.cz

Konzultační hodiny: po domluvě na mailuSpecializace
: dějiny raného novověku, hospodářské dějiny, numismatika, regionalistika

Narozen: 12. 10. 1963, Pardubice

Studia:

Filosofická fakulta Univerzity Karlovy Praha  (absolvoval 1986, doktorát 1988, habilitace 1999)

Historický ústav AV ČR Praha (externí vědecká aspirantura 1995)

profesorské řízení 2004 (FF UP Olomouc)
 

Úspěšně řešené projekty v rámci oponovaných grantových projektů vědy a výzkumu:

2012-2015 (UPce) Válka knížat v říši a české země 1546-1555 (grantový projekt GA ČR, IKP GA405/12/1000)

2007-2009: GAČR, Stříbro v evropském peněžním oběhu 16.-17. století

2003-2005: GAČR, Peněžní oběh ve střední Evropě na počátku raného novověku (Pokusy o zavedení společné měny jako projev politické kultury 16. století)

2002-2004 GAČR, Říšské sněmy a jejich vliv na historický vývoj zemí Koruny české v letech 1526-1618

2001-2004 České žetony do 20. století (grantový projekt Ministerstva kultury ČR, IKP RK01P03OMG029)

1998-2000 GAČR, Rezidenční města české a moravské aristokracie v 15.-17.století

1997-1999 Peníze v Čechách v 16.století (libreto muzejní expozice), grantový projekt Ministerstva kultury ČR (IKP KZ97PO10MG004).

1996-1998 Stavovský odboj roku 1547 - První krize habsburské monarchie (vědecká konference), grantový projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (IKP PR96380 a PG97308)

1995-1996 GAČR, Česká a moravská aristokracie v polovině 16. století (edice register listů bratří z Pernštejna z let 1550-1551)

2003-2009 FRVŠ: Paleografická čítanka Pardubického kraje I.-VII.

2003 FRVŠ Panství Choltice v roce 1700

Publikační činnost (výběr):

Samostatné odborné publikace:

Dějiny evropského světa 1453-1576 (Historický obraz počátku raného novověku v pojetí Daniela Adama z Veleslavína který českému čtenáři předložil v druhém českém vydání Kroniky světa Jana Kariona roku 1584), Praha 2008, 288 s. A4, (ISBN 978-80-87067-77-2), kniha vyšla s podporou odboru informování o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR v rámci projektu Euroknihovna

Stříbro v evropském peněžním oběhu 16. - 17. století (1472-1717), Praha 2009 (407 + XXXII s.), ISBN 978-80-87067-51-2 (publikováno v rámci řešení grantového projektu GA ČR č. 404/07/0200)

Dějiny jáchymovské mincovny a katalog ražeb I. (1519/1520-1619), Pardubice 2010 (278 s. + XXIV s.), ISBN 978-80-7395-335-5 (spoluautor Lubomír Nemeškal; podíl 50%)

Od srebrnego talara do światowego dolara (narodziny talara i jeho droga w europejskim i światowym obiegu pieniężnym w XVI-XX wieku), Toruń 2010 (182 s. + LXXXIV s.), ISBN 978-83-7611-812-3


Páni z Pernštejna (Vzestup a pád rodu zubří hlavy v dějinách Čech a Moravy), 2. vyd. Praha 2012 (rozšířené a doplněné, 342 s.) ISBN 978-80-87067-21-5


From the Silver Czech Tolar to a Worldwide Dollar (The Birth of the Dollar and its Journey of Monetary Circulation in Europe and the World from the 16th to the 20th Century), East European Monographs - Columbia University Press, New York 2013 (191 s. + LXXX. tab.), ISBN: 978-0-88033-705-2

La storia della piastra d´argento di Urbano VIII (L’attività della zecca romana sul finire del pontificato di Urbano VIII e il catalogo dettagliato delle piastre d’argento pontificie degli anni 1634-1644), Biblioteca dell´Istituto Storico Ceco di Roma, Tomo 2, Praga - Roma 2013 (249 s.), ISBN 978-80-7286-224-5 (Za tuto knihu udělena Cena ministra školství za excelentní výsledek vědy a výzkumu)


The War of the Princes: The Bohemian Lands and the Holy Roman Empire 1546-1555, Helena History Press LLC, Santa Helena - California (USA) 2015 (272 s. + VIII tab.) ISBN: 978-1-943596-03-4 (publikováno v rámci řešení grantového projektu GA ČR č. GA405/12/1000)

Monetary Circulation in Central Europe at the Beginning of the Early Modern Age – Attempts to Establish a Shared Currency as an Aspect of the Political Culture of the 16th Century (1524-1573), Univerzita Pardubice – Filozofická fakulta, Monographica VI., Pardubice 2006, 212 str, ISBN 80-7194-827-6 (publikováno v rámci řešení grantového projektu GA ČR č. 404/03/1057)

Navštivte Pardubický kraj, Pardubice 2006 (A4, 36 str.) + jazykové mutace

Velké dějiny zemí Koruny české, Svazek VII. 1526-1618, Praha - Litomyšl 2005, 639 s. ISBN 80-7185-648-7.

Říšské sněmy a jejich vliv na vývoj Koruny české v letech 1526-1618, Pardubice 2005, 207 s. ISBN 80-86046-74-5.

Od pražského groše ke koruně české (Průvodce dějinami peněz v českých zemích), Praha 2004, 577 str. + XXXII. stran bar. obr. příloh, ISBN 80-86515-40-0.

Peníze v Čechách 1520-1620, Pardubice 2004 (32 str. A5), ISBN 80-86046-68-0.

The Money in Bohemia 1520-1620, Pardubice 2004 (32 str. A5), ISBN 80-86046-69-9.

Od českého tolaru ke světovému dolaru (zrození tolaru a jeho cesta v evropském a světovém peněžním oběhu 16. - 20. století) Praha 2003 (302 + XXXII str.) ISBN 80-86182-71-1.

Dějiny města Přelouče, díl druhý 1618-1848, Přelouč 2002 (278 str. A5) ISBN 80-238-8800-5.

Rezidenční vrchnostenská města v Čechách a na Moravě v 15. - 17. století, Pardubice 2001 (248 str.), ISBN 80-86046-47-8.

Od pražského groše ke koruně české 1300-2000 (Průvodce dějinami peněz v českých zemích), Praha 2000 (552 str.), ISBN 80-86182-36-3.

Lexikon současných českých historiků, Praha 1999 (369 str. A4), ISBN 80-85268-84-1 (spolu s J.Pánkem).

Páni z Pernštejna (Vzestup a pád rodu zubří hlavy v dějinách Čech a Moravy), Praha 1999 (318 str.), ISBN 80-86182-24-X.

Dějiny města Přelouče, díl první 1086-1618, Přelouč 1999 (223 str. A5), ISBN 80-238-4119-X.

Česká a moravská aristokracie v polovině 16.století (Edice register listů bratří z Pernštejna z let 1550-1551), Pardubice 1997 (320 str. A4), ISBN 80-86046-07-9.

Páni z Pernštejna (Českomoravský rod v zrcadle staletí), Pardubice 1993 (54 str. A4).

Nejstarší urbář pardubického panství a jeho vypovídací hodnota o vývoji města Pardubic v letech 1506 až 1516, Pardubice 1990 (60 str. A5).

Knihy rudé města Pardubic (regesta z let 1515-1585), I.díl (vnitřní město), Pardubice 1987 (150 str. A5)

Podíl na samostatných odborných publikacích:

Václav VEBER - Milan HLAVAČKA - Petr VOREL - Miloslav POLÍVKA - Martin WIHODA - Zdeněk MĚŘÍNSKÝ, Dějiny Rakouska, Praha 2002.

Kronika Českých zemí, Praha 1999 (autor textu pro období 1526-1575 na s. 259-260, 262-269, 272-282 a stati "Vilém z Pernštejna" na s. 254).

Historische Stätten Böhmen und Mähren (Hg. J. Bahlcke - W. Eberhard - M. Polívka), Stuttgart 1998 (autor hesel pro okresy Pardubice a Chrudim).

Historický atlas měst České republiky, svazek č. 2 - Pardubice (red. P. Vorel), Praha 1995 (redakce celého svazku a výběr obrazových příloh, spoluautorství průvodního textu "Historický vývoj města Pardubic", autorství rekonstrukčních retrospektivních map č. 3-5, bibliografie k dějinám Pardubic).

František ŠEBEK a kol., Dějiny Pardubic I, Pardubice 1990 (hlavní autorský podíl na přípravě kapitol IX. a X. pro období 1491-1618).


Studie:

Zahraniční a cizojazyčné studie:

Adelige Höfe und Residenzen, in: Kulturen an der Grenze (Hg. A.Komlossy-V.Bůžek-F.Svátek), Wien 1995, s.191-195 (spolu s V.Bůžkem a R.Sakem)

Die außenbeziehungen der böhmischen Stände um die Mitte des 16.Jahrhundert und das Problem der Konfessionalisierung, in: J.Bahlcke - A.Strohmeyer (Hgg.), Konfessionalisierung in Ostmitteleuropa. Wirkung des religiösen Wandels im 16. und 17. Jahrhundert in Staat, Gesellschaft und Kultur, Stuttgart 1999, s.169-178

Frühkapitalismus und Steuerwesen in Böhmen (1526-1648), in: Anzeiger der philosophisch - historischen Klasse, Österreichische Akademie der Wissenschaften, 137. Jahrgang, 2002, s. 167-182

Landesfinanzen und Währung in Böhmen (Finanz- und Münzpolitik im Spannungsfeld von Ständen und Königtum während der Regierung Ferdinands I. und Maximilians II.), in: Finanzen und Herrschaft (Zu den materiellen Grundlagen fürstlicher Politik in den habsburgischen Ländern und im Heiligen Römischer Reich im 16. Jahrhundert) [Hgg. von Friedrich Edelmayer – Maximilian Lanzinner - Peter Rauscher], Veröffentlichungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung, Band 38, München / Wien 2003, s. 186 – 214

Aristokratische Residenzstädte im regionalen Kontext (Die böhmischen Länder während der Frühen Neuzeit), in: Holger Th. Gräf – Karin Keller [Hgg.], Städtelandschaft – Réseau Urbain – Urban Network (Städte im regionalen Kontext in Spätmittelalter und Frühen Neuzeit), Städteforschung – Veröffentlichungen des Instituts für vergleichende Städtegeschichte in Münster, Reihe A: Darstellungen, Band 62, Köln – Weimar – Wien 2004, ISBN 3-412-17803-9, s. 155 – 169

Money in the Political Culture of 16th Century central Europe, in: Halina Manikowska – Jaroslav Pánek (red.), Political Culture in Central Europe (10th – 20th Century), Part I – Middle Ages and Early Modern Era, Prague 2005, s. 179-201 (ISBN 80-7286-073-9)

Hrabstwo kłodzkie i polityka finansowa króla Ferdynanda I od lat trzydziestych do sześćdziesiątych XVI wieku, Zeszyty Muzeum Ziemi kłodzkiej 8-9, 2007, s. 96-106 (ISSN 0860-1186)

Problemy rodzinne i finansowe Piastów Ciesiňskich w połowie XVI wieku, in: Bogusław Czechowicz (red.), Historia u Piastów, Piastowie w Historii (Z okazji trzechsetlecia śmierci ostatniej z rodu, księżnej Karoliny), Brzeg 2008, s. 155-164, ISBN 978-83-88945-91-5

Depictions of Johann Amos Comenius on Czechoslovak and Czech legal tender of the 20th century, in: Svatava Chocholová – Markéta Pánková – Martin Steiner [edd.], Jan Amos Komenský (odkaz kultuře vzdělávání) – Johannes Amos Comenius )The legacy to the Culture of Education), Praha 2009 (ISBN 978-80-200-1700-0), s. 650 – 660

Czech Roots of the American Dollar, Kosmas 23, 2010, Number 2, s. 32-42 (ISSN 1056-005X; Texas AM University)

Monety polskie w obiegu pieniężnym na terenie Królewstwa Czeskiego w XV-XVII wieku, in: Iwańczak Wojciech - Smołucha Janusz [red.], Wspólnoty małe i duże w społeczeństwach Czech i Polski w średniowieczu i w czasach wczesnonowożytnych, Kraków 2010 (ISBN 978-83-7188-769-7), s. 361-376

Die Länder der böhmischen Krone und das Heilige Römische Reich in der Frühen Neuzeit, in: Jiří Pešek - Petr Vorel [Hgg.], Neue tschechische Interpretationen der Fragen des tschechisch-deutschen Zusammenlebens (47. Deutscher Historikertag / Dresden 2008 - Die Vortragende der tschechischen Gastsection), Magdeburg 2011, ISBN 978-3-941305-19-9, s. 21-32

Nationality and confession in the political life under the Jagiellonian dynasty (Contribution by Vilém of Pernštejn to the formation of a new societal model), in: Eva Doležalová - Jaroslav Pánek [red.], Confession and Nation in the Era of Reformations (Central Europe in comparative Perspective), Prague 2011 (ISBN 978-80-7286-180-4), s. 113-122

Trade and Civilization in the History and the Evolution of Civilizations (Prologomena), The Czech Historical Review / Český časopis historický 109, 2011, s. 193-217 (ISSN 0862-6111)

The political context of the origin and the exportation of thaler-coins from Jáchymov (Joachimsthal) in the first half of the sixteenth century, in: Nicholas Holmes [ed.], Proceedings of the XIVth International Numismatic Congress Glasgow 2009, II, Glasgow 2011 (ISBN 978-1-907427-17-6), s. 1778-1782

Pernstein, in: Werner Paravicini [Hg.], Höfe und Residenzen im Spätmittelalterlichen Reich – Grafen und Herren, Residenzforschung (Herausgegeben von der Residenzen-Kommision der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen), Band 15. IV, Teilband 2, Ostfildern 2012 (ISBN 978-3-7995-4525-9), s. 1098-1103

Zwycięzcy i pokonani w walce o spłatę długów władcy w Czechach w 1615 roku, in: Wojciech Iwańczak - Dariusz Karczewski (ed.), Zwycięzcy i przegrani w dziejach średniowiecznych i wczesnonowożytnych Czech i Polski, Kraków 2012 (ISBN 978-83-7638-073-5), s. 209-217

L’acquisto di argento e la coniazione di monete commerciali nella zecca pontificia di Roma sul finire del pontificato di Urbano VIII (1643), Bolletino dell´Istituto Storico Ceco di Roma 8, 2012, s. 63-86 (ISBN 978-80-7286-203-0; ISSN 1214-9438)

Die Fiskal- und Währungsstrategie der böhmischen Stände in den Jähren 1609-1618, in: Jaroslava Hausenblasová - Jiří Mikulec - Martina Thomsen [Hgg.], Religion und Politik im frühneuzeitlichen Böhmen - Der Majestätsbrief Kaiser Rudolfs II. von 1609, Forschungen zur Geschichte und Kultur des östlichen Mitteleuropa, Band 46, Stuttgart 2014, s. 133-140

Drobne monety na obszarze czesko-austriacko-śląskim jako przedmiot działalności menniczej hrabiów Hardeków w Ziemi Kłodzkiej na początku XVI wieku, in: Borys Paszkiewicz [red.], Moneta czasów kryzysu – moneta czasów pomyślności (XV Ogólnopolska sesja numizmatyczna w Nowej Soli), Nowa Sól 2015 (ISBN 978-83-60681-20-6), s. 213-225

The Importance of the Bohemian Reformation for the Political Culture of Central Europe from the 15th to the 17th century, Comenius – Journal of Euro-American Civilization 2, 2015 (ISSN 2333-4142), Nr. 2, p. 171-180

Die Münztätigkeit der Herren von Rosenberg im 15. und 16. Jahrhundert, in: Martin Gaži – Jaroslav Pánek – Petr Pavelec [Hgg.], Die Rosenberger – Eine mitteleuropäische Magnatenfamilie, České Budějovice 2015 (ISBN 978-80-87890-08-0), s. 198-207 (celkem kniha 651 s.)

Political symbolism on the coins of the Holy Roman Empire in the mid-sixteenth century, in: Krzysztof Filipow (red.), Pieniadz a propaganda – wspólne dziedzictwo Europy, Augustów – Warzszawa 2015 (vyšlo v červnu 2016), ISBN 978-83-85057-96-3, s. 126-138 (celkem kniha 302 s.)

Polska i książęta śląscy w okresie wojny szmalkaldzkiej w cesarstwie w latach 1546-1547, in: Tomasz Cieselski - Wojciech Iwańczak (red.), Czechy i Polska między Wschodem i Zachodem – średniowiecze i wczesna epoka nowożytna (materialy międzynarodowej konferencji naukowej), Warszawa – Bellerie-sur-Allier 2016 (ISBN 978-83-7181-945-2), s. 227-236 (celkem kniha 429 s.)

Elita polityczna i jej komunikacja z innymi warstwami społecznymi w Czechach w dobie powstania stanowego w 1547 roku, in: Agnieszka Januszek-Sieradzka - Henryk Gmiterek - Wojciech Iwańczak - Paweł Kras (red.), Elity i masy w społeczeństwach Czech i Polski w średniowieczu i wczesnych czasach nowożytnych, Lublin 2016 (ISBN 978-83-8061-250-1), s. 275-285 (celkem kniha 477 s.)

Conditions for Integration of Central Europe at the End of the Middle Ages (1356-1495), Comenius – Journal of Euro-American Civilization 4, 2017 (ISSN 2333-4142) , pp. 173-196

The activities of the Roman Mint at the end of the pontificate of Urban VIII. and rolling of Papal gold, silver and copper coins during the years 1634-1644, in: Maria Caccamo Caltabiano et all. (edd.), XV International Numismatic Congress Taormina 2015 - PROCEEDINGS, Roma – Messina 2017, pp. 1294-1298 (celek 636 + 686 s.), ISBN: 978-88-94820-31-7

Domácí studie:

Okolo jednoho sta domácích studií - viz http://biblio.hiu.cas.cz


Redigované odborné publikace a sborníky z vědeckých konferencí:

Východočeský sborník historický, sv. 1-32, 1991-2017

Heraldica viva (Sborník příspěvků z konference českých, moravských a slezských heraldiků, konané ve dnech 7.-8.června 1991 v Pardubicích), Pardubice 1992 (80 str. A4)

Pernštejnové v českých dějinách (Sborník příspěvků z konference konané 8.-9.9.1993 v Pardubicích), Pardubice 1995 (354 str. A4)

Stavovský odboj roku 1547 - První krize habsburské monarchie (Sborník příspěvků z vědecké konference konané v Pardubicích 29.-30.9.1997), Pardubice-Praha 1999 (204 str. A5), ISBN 80-86046-34-1

Heraldica viva II. (Sborník příspěvků z konference českých, moravských a slezských heraldiků, konané ve dnech 21.-22. října 1999 v Pardubicích), Pardubice 2002 (119 str. A4) ISBN 80-86046-58-3

Arnošt z Pardubic (1297-1364). Osobnost – okruh – dědictví / Postać – środowisko – dziedzictwo, Wrocław – Praha – Pardubice 2005 (red. spolu s L. Bobkovou a R. Gładkiewiczem) 279 str., [ISBN 83-88430-40-8 / 80-7308-107-6 / 80-7194-822-5]

Čeští králové, Praha – Litomyšl 2008 (red. spolu s M. Ryantovou), 584 str., [ISBN 978-80-7185-940-6]

Josef Petráň, České dějiny ve znamení kultury - Výbor studií (red. spolu s J. Pánkem), Pardubice 2010, 594 s. (ISBN 978-80-7395-336-2)

Neue tschechische Interpretationen der Fragen des tschechisch-deutschen Zusammenlebens (47. Deutscher Historikertag / Dresden 2008 - Die Vortragende der tschechischen Gastsection), (red. spolu s J. Peškem), Magdeburg 2011 [ISBN 978-3-941305-19-9]

Gender History – to přece není nic pro feministky (Kniha kterou napsali přátelé a žáci Mileny Lenderové u příležitosti jejího těžko uvěřitelného životního jubilea), Pardubice 2017, ISBN 978-80-7560-088-2 (spolu s T. Jiránkem a K. Rýdlem; celek 427 s.)

Další pracoviště:

Východočeské muzeum Pardubice

Od roku 1996 do roku 2008 externí vyučující Ústavu českých dějin FF UK Praha.

Další aktivity:

Redakční rady: Východočeský sborník historický (vyd. Východočeské muzeum Pardubice; redaktor od roku 1991), Theatrum Historiae (vyd. Univerzita Pardubice, redaktor od 2006); Historia Slavorum Occidentis (vyd. Marszalek Toruń – Univerzita Poznań, Polsko, redaktor od 2012); Český časopis historický (vyd. Historický ústav AV ČR Praha; člen redakční rady od r. 2005); Folia Historica Bohemica (vyd. Historický ústav AV ČR Praha; člen redakční rady od r. 1999); Comenius – Journal of Euro-American Civilization (vyd. Comenius Academic Club, New York, člen redakční rady od 2014)

Odborné komise, odborná sdružení: Sdružení historiků České republiky (Historický klub), člen výboru od 1992 a předseda 2005-2013; Národní komitét historiků ČR; člen od 2002, předseda od 2013; Učená společnost ČR, člen od 2011; Collegium Carolinum München, člen od 2011; The Comenius Academic Club (New York), člen od 2012; Akademický sněm Akademie věd ČR, člen od 2014.