Petr Vorel

prof. PhDr. Petr Vorel, CSc.

Kancelář: budova EA, kancelář 12 030

Telefon: +420 466 036 208

E-mail: Petr.Vorel@upce.cz

Konzultační hodiny: po domluvě na mailuSpecializace
: dějiny raného novověku, hospodářské dějiny, numismatika, regionalistika

Narozen: 12. 10. 1963, Pardubice

Studia:

Filosofická fakulta Univerzity Karlovy Praha  (absolvoval 1986, doktorát 1988, habilitace 1999)

Historický ústav AV ČR Praha (externí vědecká aspirantura 1995)

profesorské řízení 2004 (FF UP Olomouc)

Úspěšně řešené projekty v rámci oponovaných grantových projektů vědy a výzkumu:

2007-2009: GAČR, Stříbro v evropském peněžním oběhu 16.-17. století

2003-2005: GAČR, Peněžní oběh ve střední Evropě na počátku raného novověku (Pokusy o zavedení společné měny jako projev politické kultury 16. století)

2002-2004 GAČR, Říšské sněmy a jejich vliv na historický vývoj zemí Koruny české v letech 1526-1618

2001-2004 České žetony do 20. století (grantový projekt Ministerstva kultury ČR, IKP RK01P03OMG029)

1998-2000 GAČR, Rezidenční města české a moravské aristokracie v 15.-17.století

1997-1999 Peníze v Čechách v 16.století (libreto muzejní expozice), grantový projekt Ministerstva kultury ČR (IKP KZ97PO10MG004).

1996-1998 Stavovský odboj roku 1547 - První krize habsburské monarchie (vědecká konference), grantový projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (IKP PR96380 a PG97308)

1995-1996 GAČR, Česká a moravská aristokracie v polovině 16. století (edice register listů bratří z Pernštejna z let 1550-1551)

2003-2009 FRVŠ: Paleografická čítanka Pardubického kraje I.-VII.

2003 FRVŠ Panství Choltice v roce 1700

Publikační činnost (výběr):

Samostatné odborné publikace:

Monetary Circulation in Central Europe at the Beginning of the Early Modern Age – Attempts to Establish a Shared Currency as an Aspect of the Political Culture of the 16th Century (1524-1573), Univerzita Pardubice – Filozofická fakulta, Monographica VI., Pardubice 2006, 212 str, ISBN 80-7194-827-6 (publikováno v rámci řešení grantového projektu GA ČR č. 404/03/1057)

Navštivte Pardubický kraj, Pardubice 2006 (A4, 36 str.) + jazykové mutace

Velké dějiny zemí Koruny české, Svazek VII. 1526-1618, Praha - Litomyšl 2005, 639 s. ISBN 80-7185-648-7.

Říšské sněmy a jejich vliv na vývoj Koruny české v letech 1526-1618, Pardubice 2005, 207 s. ISBN 80-86046-74-5.

Od pražského groše ke koruně české (Průvodce dějinami peněz v českých zemích), Praha 2004, 577 str. + XXXII. stran bar. obr. příloh, ISBN 80-86515-40-0.

Peníze v Čechách 1520-1620, Pardubice 2004 (32 str. A5), ISBN 80-86046-68-0.

The Money in Bohemia 1520-1620, Pardubice 2004 (32 str. A5), ISBN 80-86046-69-9.

Od českého tolaru ke světovému dolaru (zrození tolaru a jeho cesta v evropském a světovém peněžním oběhu 16. - 20. století) Praha 2003 (302 + XXXII str.) ISBN 80-86182-71-1.

Dějiny města Přelouče, díl druhý 1618-1848, Přelouč 2002 (278 str. A5) ISBN 80-238-8800-5.

Rezidenční vrchnostenská města v Čechách a na Moravě v 15. - 17. století, Pardubice 2001 (248 str.), ISBN 80-86046-47-8.

Od pražského groše ke koruně české 1300-2000 (Průvodce dějinami peněz v českých zemích), Praha 2000 (552 str.), ISBN 80-86182-36-3.

Lexikon současných českých historiků, Praha 1999 (369 str. A4), ISBN 80-85268-84-1 (spolu s J.Pánkem).

Páni z Pernštejna (Vzestup a pád rodu zubří hlavy v dějinách Čech a Moravy), Praha 1999 (318 str.), ISBN 80-86182-24-X.

Dějiny města Přelouče, díl první 1086-1618, Přelouč 1999 (223 str. A5), ISBN 80-238-4119-X.

Česká a moravská aristokracie v polovině 16.století (Edice register listů bratří z Pernštejna z let 1550-1551), Pardubice 1997 (320 str. A4), ISBN 80-86046-07-9.

Páni z Pernštejna (Českomoravský rod v zrcadle staletí), Pardubice 1993 (54 str. A4).

Nejstarší urbář pardubického panství a jeho vypovídací hodnota o vývoji města Pardubic v letech 1506 až 1516, Pardubice 1990 (60 str. A5).

Knihy rudé města Pardubic (regesta z let 1515-1585), I.díl (vnitřní město), Pardubice 1987 (150 str. A5)

Podíl na samostatných odborných publikacích:

Václav VEBER - Milan HLAVAČKA - Petr VOREL - Miloslav POLÍVKA - Martin WIHODA - Zdeněk MĚŘÍNSKÝ, Dějiny Rakouska, Praha 2002.

Kronika Českých zemí, Praha 1999 (autor textu pro období 1526-1575 na s. 259-260, 262-269, 272-282 a stati "Vilém z Pernštejna" na s. 254).

Historische Stätten Böhmen und Mähren (Hg. J. Bahlcke - W. Eberhard - M. Polívka), Stuttgart 1998 (autor hesel pro okresy Pardubice a Chrudim).

Historický atlas měst České republiky, svazek č. 2 - Pardubice (red. P. Vorel), Praha 1995 (redakce celého svazku a výběr obrazových příloh, spoluautorství průvodního textu "Historický vývoj města Pardubic", autorství rekonstrukčních retrospektivních map č. 3-5, bibliografie k dějinám Pardubic).

František ŠEBEK a kol., Dějiny Pardubic I, Pardubice 1990 (hlavní autorský podíl na přípravě kapitol IX. a X. pro období 1491-1618).

Studie:

Okolo jednoho sta zahraničních i domácích studií - viz http://biblio.hiu.cas.cz

Redigované odborné publikace a sborníky z vědeckých konferencí:

Východočeský sborník historický, sv. 1-17, 1991-2009

Heraldica viva (Sborník příspěvků z konference českých, moravských a slezských heraldiků, konané ve dnech 7.-8.června 1991 v Pardubicích), Pardubice 1992 (80 str. A4)

Pernštejnové v českých dějinách (Sborník příspěvků z konference konané 8.-9.9.1993 v Pardubicích), Pardubice 1995 (354 str. A4)

Stavovský odboj roku 1547 - První krize habsburské monarchie (Sborník příspěvků z vědecké konference konané v Pardubicích 29.-30.9.1997), Pardubice-Praha 1999 (204 str. A5), ISBN 80-86046-34-1

Další pracoviště:

Východočeské muzeum Pardubice

Od roku 1996 stále externí vyučující Ústavu českých dějin FF UK Praha.

Další aktivity:

Redakční rady: Východočeský sborník historický (vyd. Východočeské muzeum Pardubice; redaktor od roku 1991), Muzejní a vlastivědná práce - Časopis společnosti přátel Starožitností (vyd. Národní muzeum Praha; člen redakční rady od r. 1995), Folia Historica Bohemica (vyd. Historický ústav AV ČR Praha; člen redakční rady od r. 1999)

Odborné komise, odborná sdružení: Sdružení historiků České republiky (Historický klub), člen výboru a předseda pardubické pobočky (od r. 1992), Památková komise Rady města Pardubic, člen (od r. 1999), Grantová agentura Akademie věd ČR; člen oborové rady (od r. 2000), Český národní komitét pro středoevropská a východoevropská studia, člen (od r. 2001), Národní komitét historiků ČR (od 2002)