Pavel Panoch

Mgr. Pavel Panoch, Ph.D.

Kancelář: budova EA, kancelář 12 034

Telefon: +420 466 036 039

E-mail: Pavel.Panoch@upce.cz

Konzultační hodiny:

v období ZS 2014/2015: středa 13:45-14:45 hod., ve zkouškovém období v rámci vypsaných zápočtových a zkouškových termínů; jinak dle domluvy e-mailem

datum a místo narození:        2. ledna 1974 v Pardubicích

střední škola:                          Gymnázium Pardubice 1988-1992

magisterské studium:

1992-1998                  Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, obor Teorie a dějiny výtvarného umění

                                   Téma diplomové práce: Život a dílo architekta Antonína Balšánka

Školitel: Prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc.

postgraduální studium:

2001-2008                   Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, obor Teorie a dějiny výtvarného umění

Téma dizertační práce: Kult sv. Jana Nepomuckého v barokním umění   

východních Čech. Historie, ikonografické okruhy, donátorské pozadí.

Školitel: Prof. PhDr. Milan Togner

Obhajoba proběhla 24. ledna 2008.

zaměstnání:

1997-VII/2003             Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Pardubicích, Oddělení dokumentace movitého a nemovitého památkového fondu

VIII/2003-II/2006        Krajský úřad Pardubického kraje, Odbor kultury a památkové péče, oddělení památkové péče (památkář)

od III/2006                  Ústav historických věd FF Univerzity Pardubice (asistent; od VIII/2008 odborný asistent, od roku 2011 tajemník Ústavu historických věd)

 

stipendia:

2004-2005                  Stipendium Dr. Alfreda Badera pro výzkum malířství 17. století (téma: Malířské dílo J. J. Heringa a jeho italské souvislosti)

 

řešené a vyřešené vědecké projekty:

 

2011-2013      GA ČR standardní grant č.. P/409/11/525, Sochařské křížové cesty a kalvárie v raně novověkých Českých zemích. Typologie, ikonografie, interpretace.

2009-2010      GA ČR postdok grant č. 408/09/P079, Emblematika v raně novověké kultuře Čech a Moravy. Sonda k typologii, interpretaci a funkci.

 

2010    Jednoroční grant FRVŠ č. 508/2010 (F5/d): Učební pomůcka „Poselství tesaná do kamene. Novověké sochařské památky jako pramen k poznání kulturní historie“

2007    Jednoroční grant FRVŠ č. 1153/2007 (F5/d): Učební pomůcka „Mluvící průčelí. Novověké sgrafitové a malované fasády jako pramen k poznání kulturní historie“

 

přednáškové pobyty v zahraničí:

květen 2014                týdenní přednáškový pobyt na Institut Historii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Sokrates/Erasmus – výměna učitelů)

 

květen 2014                týdenní přednáškový pobyt na Oddelek za slavistiko, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

 

 

akademické funkce:

 

od IV/2013 předseda AS FF UPa

 

 

vědecká činnost

 

 monografie, skripta, editorské aktivity

(celkem dvě samostatné autorské vědecké práce, čtyři výrazné podíly na kolektivních monografiích)

PANOCH, Pavel (společně s HRUBÝ, Vladimír - NETUŠILOVÁ, Markéta -  PODDANÁ, Jana):

Architektonické a stavební plány Pardubicka. Katalog výstavy. Státní okresní archív Pardubice 1999. ISBN 80-902581-3-1. (cca 25% autorský podíl).

                Recenze: Markéta Svobodová, Umění 47, 1999, č. 5, s. 437-438.

 

PANOCH, Pavel: Karel Řepa. Pardubický architekt ve věku nejistot. Pardubice: Helios 2003. ISBN 80-85211-15-7.

                 Recenze: Zdeněk Lukeš, Vychází monografie architekta Karla Řepy, Kritická příloha Revolver revue 28, březen (2004), s. 80-82.

PANOCH, Pavel – LUKEŠ, Zdeněk – BARTOŠ, Štěpán: Kaleidoskop tvarů. Století moderní architektury v Pardubickém kraji. Pardubice: Helios 2006. ISBN 80-85211-19-X (autorský podíl cca 60 % textové části knihy; fotografie Š. Bartoš).

PANOCH, Pavel – LUKEŠ, Zdeněk – BARTOŠ, Štěpán: Ve víru modernosti. Architektura 20. století v Královéhradeckém kraji. Pardubice 2008. ISBN 80-85211-23-8 (autorský podíl cca 50 % textové části knihy; fotografie Š. Bartoš).

PANOCH, Pavel – POTUČEK, Jakub – KAŇKA, Miroslav: Slavné vily Pardubického kraje. Praha: Foibos 2009. ISBN 978-80-87073-12-4. (Editor a autorský podíl 60 % textové části knihy; fotografie Š. Bartoš).

LUKEŠ, Zdeněk (ed.), Josef Gočár. Praha: Titanic 2010 (spoluautoři D. Karasová, P. Panoch, J. T. Kotalík; fotografie - E. Havlová, Š. Bartoš, P. Frič). ISBN 978-80-86652-44-3. Spoluautorství (společně se Z. Lukešem) části "Architektonické dílo Josefa Gočára" (s. 17-241) a autorství kapitoly "Josef Gočár a moderní urbanismus Hradce Králové" (s. 243-251).

Recenze: Josef Chuchma, Velká kniha o velkém díle. Mf Dnes 18.12.2010, příloha Scéna, s. 35. Viz též http://kultura.idnes.cz/recenze-nova-monografie-gocara-odpovida-velikosti-tvurce-p3c-/vytvarne-umeni.aspx?c=A101217_131709_vytvarneum_tt

PANOCH, Pavel: Barokní umění na Chrudimsku. Nové Město nad Metují 2011. Fotografie Š. Bartoš. ISBN 978-80-260-0337-3. Autorství koncepce a textu knihy.

Cituje: Jiří Mikulec, Barokní kultura v českých zemích, Praha 2013, s. 27.    

odborné studie v cizím jazyce(celkem dvě – obě v angličtině)

Městské divadlo Pardubice/City Theatre Pardubice. In: Igor Kovačević (ed.), Beyond everydayness. Theatre architecture in Central Europe, The National Theatre, Prague 2010, s. 262-264. ISBN 978-80-7258-364-5.

Ecclesiastical Emblematics in Baroque Bohemia and Moravia. New Findings. In: Studia Comeniana et historica roč. 41 (2011), č. 85-86, s. 7-36. ISSN 0328-2220.

 

                 odborné studie v češtině

(celkem 24 autorských a 3 další ve spoluautorství – jedna na Slovensku, ostatní v domácích časopisech a sbornících)

Jan František Kryštof z Talemberku. Skica k portrétu barokního preláta. (spoluautor F. R. Václavík) In: Historická Olomouc XIII, Olomouc 2002, s. 187-197. ISBN 80-244-0177-0.

Cituje: Pavel Preiss, Kořeny a letorosty výtvarné kultury baroka v Čechách. NLN, Praha 2013, s. 277.

 

Eklekticismus jako stav ducha. K literárně-teoretickému dílu architekta Antonína Balšánka. In: Dodatek k výroční zprávě Národního památkového ústavu v Pardubicích za rok 2003. Pardubice 2004, s. 35-46. ISBN 80-903148-4-8.

Nová zjištění ke stavebnímu vývoji a původní barevnosti fasády kostela sv. Markéty v Podlažicích. (spoluautor Sl. Kudláčkem). In: Dějiny staveb 2004. Sborník příspěvků z konference Dějiny staveb 2004. Plzeň 2004, s. 130-135. ISBN 80-86596-62-1.                                                                                                                                                                                                                   

Uničovské sousoší sv. Jana mezi anděly. Moravské suplementum k ikonografii tzv. svatojánského oratoria. In: Studia Moravica II, Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Facultas Philosophica Moravica 2, Univerzita Palackého v Olomouci 2004, s. 245-253. ISBN 80-244-0975-5.

                Cituje: Martin Pavlíček, Severin Tischler. Sochař pozdního baroka na pomezí Moravy a Čech. Olomouc 2008, s. 102.

Architekt Otakar Novotný a Holice: apoštolát moderny na české periférii. In: MONUMENTORUM TUTELA. Ochrana pamiatok 16. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 2005, s. 311-320.

Architekt Antonín Balšánek a Podlipanské muzeum. In: Památky středních Čech 19, 2005, č. 2, s. 71-78. ISSN 0862-1586.

Bublina: mor(t)alita nebo lehký žánr? Nástin kulturních dějin jednoho motivu. In: Kuděj 7, 2005, č. 1-2, s. 100-120. ISSN 1211-8109.

                  Cituje: Ondřej Jakubec a kol., Ku věčné památce. Malované renesanční epitafy v českých zemích. Muzeum umění Olomouc 2007, s. 71. – Radmila Pavlíčková, Triumphus in Mortem. Pohřební kázání nad biskupy v raném novověku. Veduta 2008, s. 57.

Voda, loď, ryba: k ikonografii „mokrého“ světa v českém baroku. In: Historický obzor 17, 2006, č. 9-10, s. 194-202. ISSN 1210-6097.

 

Nepomucká sousoší v Olomouci a v Žarošicích a jejich východočeské paralely. Příspěvek k poznání barokního sochařství na Moravě. In: Theatrum historiae 1. Sborník prací Katedry historických věd Fakulty filozofické Univerzity Pardubice. Pardubice 2006, s. 109-119. ISBN 80-7194-857-8.

Cituje: Ondřej Jakubec – Marek Perůtka (eds.), Olomoucké baroko. Výtvarná kultura let 1620-1780. 2/Katalog. Olomouc 2010, s. 636.                                                                                                                                        

K ikonografii obrazu Vidění sv. Jana Nepomuckého v jihlavském kostele sv. Jakuba (Příspěvek ke svatojánské úctě v oblasti jihozápadní Moravy). In: Mezi Jihlavou a Vídní 1700-1900. Hospodářský, kulturní a politický život jihozápadní Moravy a Dolního Rakouska v 18. a 19. století. Sborník přednášek z konference 25.-27. 10. 2006. Muzeum Vysočiny Jihlava 2006, s. 101-109. ISBN 80-86382-18-4.

Štuková výzdoba zámku v Rokytnici v Orlických horách a její emblematické zdroje. In: Muzejní a vlastivědná práce 44/ Časopis společnosti přátel starožitností 114, 2006, č. 3-4, s. 189-200. (Vyšlo v létě 2007). ISSN 0027-5255.

 

„Dionýsův templ“ a secesní nálady v Pardubicích po roce 1900. In: Dagmar Blümová - Zuzana Gilarová (eds.), Čas secese. Kapitoly z kulturních dějin přelomu 19. a 20. století. České Budějovice 2007, s. 7-16. ISBN 978-80-7394-049-2.

„Nezdárného jazyka potvora...“ K ikonografii pomluvy v barokním sochařství Čech a Moravy. In: Jan Falta - Irena Kučerová (red.), Sborník Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Pardubicích za rok 2006, Pardubice 2007, s. 76-94. ISBN 80-903148-7-0.

 

Jan Václav Michna z Vacínova a emblematická výzdoba kostela sv. Jakuba Většího v Kratonohách. In: Theatrum historiae. Sborník prací Katedry historických věd Fakulty filozofické Univerzity Pardubice sv. 2, Pardubice: Univerzita Pardubice 2007, s. 157-198. ISBN 978-80-7395-027-9; ISSN 1802-2502.

                                        Cituje: Radmila Pavlíčková, Triumphus in Mortem. Pohřební kázání nad biskupy v raném novověku. Veduta 2008, s. 240.

Jakub Teplý. Příspěvek k charakteru východočeského sochařského rokoka. In: Oldřich Vaňura (red.), Sborník Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Pardubicích za rok 2007. Pardubice 2008, s. 49-52. ISBN 978-80-87104-26-2.

Rodová paměť a „sebepředstavení“ v podání Kryštofa Václava z Nostic (1648-1712). Příspěvek k reprezentačním strategiím barokní slezské šlechty. In: Helena Dáňová - Jan Klípa - Lenka Stolárová (eds.), Slezsko - země Koruny české. Historie a kultura 1300-1740. Národní galerie v Praze 2008, s. 347-372 (spoluautoři Jiří Kubeš a Marie Marešová). ISBN 978-80-7035-396-7.

Citují: Joachim Bahlcke – Wojciech Mrozowicz (Hg.), Adel in Schlesien, Bd. 2: Repertorium: Forschungsperspektiven – Quellenkunde – Bibliographie, München 2010, s. 360, 574.

Křížová cesta v Nových Hradech u Vysokého Mýta. Neznámé dílo litomyšlských sochařů Bartoloměje a Václava Hendrichů (Henrichů)? In: Sborník Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Pardubicích za rok 2009, Pardubice 2009, s. 26-32. ISBN 978-80-904097-3-6

Chrudimský Kristus a zázračné souřadnice jeho barokní legendy. In: Theatrum historiae. Sborník prací Katedry historických věd Fakulty filozofické Univerzity Pardubice sv. 5, Pardubice: Univerzita Pardubice 2009, s. 39-52. ISSN 1802-2502.

Nad malířským dílem Jana Jiřího Heringa (1587-1648). In: Lenka Stolárová (ed.), Karel Škréta a malířství 17. století v Čechách a Evropě, Praha: Národní galerie v Praze 2011, s. 89-97. ISBN 978-80-7035-463-6.

Kristus ukřižovaný na palmě, "locus tristis" a emblematika 17. století. In: Theatrum historiae. Sborník prací Katedry historických věd Fakulty filozofické Univerzity Pardubice, sv. 8 (2011), Pardubice: Univerzita Pardubice 2011, s. 99-120. ISSN 1802-2502.

Wenkeův dům v Jaroměři: idea, tvůrci, realizace. In: Olga Mertlíková (ed.), Gočár - Wenke, Městské muzeum v Jaroměři 2011, s. 50-74. ISBN 978-80-903131-9-4.

Křížové cesty: geneze, ikonografie, italsko-české souvislosti. In: Jana Martínková (ed.), Barokní sochařství v Moravské Třebové. Problematika připisování autorství, restaurování, prezentace. Moravská Třebová 2011, s. 37-46. ISBN 978-80-904432-1-1.

Renesanční a rudolfínské emblémy na zámku v Novém Městě nad Metují. In: Renata Kuprová –  Kamil Podroužek (red.), Svorník 9/2011. Sborník příspěvků z 9. specializované konference stavebněhistorického průzkumu. Zámecký areál. Praha 2012, s. 37-51. ISBN 978-80-86570-22-8.

Stopa sbírky Typus mundi (1627) v barokních Čechách. Poznámka k roli emblematiky v jezuitské pedagogice. In: Magdalena Šustová (red.), Historia scholastica II. Názorné vyučování a škola. Historický vývoj a současné trendy používání didaktických pomůcek. Praha, Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2013, s. 62-73. ISBN 978-80-86935-22-5; ISSN 1804-4913.

Herman Hugo v jezuitské Praze. Příspěvek k náboženské emblematice 17. století v Čechách. In: Lenka Stolárová    Kateřina Holečková (eds.), Karel Škréta (1610-1674): Dílo a doba. Studie, dokumenty, prameny. Praha: Národní galerie 2013, s. 275-287.  ISBN 978-80-7035-518-3.

Claude Paradin v Praze. „Mluvící průčelí“ kostela sv. Františka Serafinského na Starém Městě. In: Taťána Petrasová – Marie Platovská (eds.), Tvary formy ideje. Studie a eseje k dějinám a teorii architektury. Praha: Artefactum 2013, s. 95-108. ISBN 978-80-86890-47-0.

Mezi tradicí a novátorstvím. In: Benjamin Fragner – Anna Kašíková – Tomáš Skřivan (eds.), Mlýny bratří Winternitzů. Průmyslové dědictví, rozvoj města a kulturní aktivity. Praha: ČVÚT 2013, s. 38-43. ISBN 978-80-01-05343-0.

Editorská činnost

Ke slávě Ducha. Sedm století církevního umění v královéhradecké diecézi. Katalog výstavy. (ed. společně s Vladimírem Hrubým). Východočeská galerie Pardubice 2003. ISBN  80-85112-39-6.

 

 Drobnější odborné studie v časopisech a sbornících, texty v katalozích, regionálních historických periodikách

Architekt Boža Dvořák a záchrana Kunětické Hory. In: Zprávy Klubu přátel Pardubic 32, 1997, č. 9-10, s. 249-256.

„Vodní pevnosti“. Několik poznámek k výtvarné estetice přehradních vodních děl ve východních Čechách. In: Výroční zpráva Památkového ústavu v Pardubicích za rok 1999, s. 153-157.

Skvělý penzion na přímořské pláži: Grandhotel v Pardubicích. In: Listy Muzejního spolku v Pardubicích, č. 1, 1999, s. 2-7.

Kostely v Proseči a Sopotnici a jejich přetvořitel architekt Bóža Dvořák. In: Výroční zpráva Památkového ústavu v Pardubicích za rok 2000, s. 172-179.

MUDr. Čeněk Zemánek - architekt Otakar Novotný: spojenectví pro moderní Holice. Skica k portrétu jednoho stavebníka. In: Listy Muzejního spolku v Pardubicích, č. 2, 2000, s. 2-10.

Meziválečné Pardubice. Několik nesoustavných poznámek k životnímu stylu. In: Listy Muzejního spolku v Pardubicích, č. 3, 2000, s. 8-11.

„Náš člověk v Pitěru“. Architekt Anton Osipovič Tomiško. In: Listy Muzejního spolku v Pardubicích, č. 4, 2000, s. 2-3.

Technické památky na Pardubicku (výběrový katalog). In: Listy Muzejního spolku v Pardubicích, č. 4, 2000, s. 11-15.

The Art Nouveau „World of Yesterday“ in Structures along Czech Rivers. In: The Heart of Europe VII, 2000, č. 5, s. 22-25.

Výstava v Synagoze. Pět století výtvarné tvorby na Heřmanoměstecku (Průvodce). Městský úřad v Heřmanově Městci 2001.

Homes of Sorrow (The Architecture of  Modern Czech Crematories). In: The Heart of Europe XII, 2005, č. 1, s. 30-33. ISSN 1210-7727.

Smysluplná odysea aneb výtvarné světy Lubomíra Netušila. In: Lubomír Netušil: obrazy, grafika, plastika z let 1965-2005 (katalog výstavy). 35. Nasavrcká paleta. Nasavrky 2005, s. 1-7.       

Homes of Sorrow (The Architecture of  Modern Czech Crematories), The  Heart of Europe XII, 2005, č. 1, s. 30-33. ISSN 1210-7727.

 

The Two Aspectss of Czech Cubism. In: The Heart of Europe 13, 2006, č. 3, s. 16-19. ISSN 1210-7727.

Historické marginálie k hmotným stopám vápenné výroby na Chrudimsku. In: Radim Urbánek (ed.), Vesnické technické památky - výrobní objekty. Sborník příspěvků ze semináře z roku 2003. Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě 2006 (bez ISBN, publikace v el. formátu), s. 110-117. Viz http://vodnimlyny.cz/data/uploaded/downloads/15.pdf

 

Poznámky k sochařským objektům Stanislava Malého. In: Hana Babyrádová - Jiří Havlíček (eds.), Spiritualita. Fenomén spirituality z pohledu filozofie, religionistiky, teologie, literatury, teorie a dějin umění, pedagogiky, sociologie, antropologie, psychologie a výtvarných umělců. Masarykova univerzita. Brno 2006, s. 375-376. ISBN 80-210-4206-0. Přetištěno in: Ateliér 19, 2006, č. 8 (ze dne 13. 4.), s. 6. ISSN: 1210-5236.

 

Léčivá nákaza...(městem Pardubice) aneb Plenér 2004. In: Výstava výtvarných prací z Mezinárodního plenéru Pardubice 2004. Východočeské muzeum v Pardubicích 2006, s. 3-7. ISBN 80-86046-85-0.

Genius of the Czech Baroque Jan Blažej Santini-Aichel (1677-1723). In: The Heart of  Europe 14, 2007, č. 1, s. 30-33. ISSN 1210-7727.

Václav Hollar. A Baroque Engraver in the Service of the English. In: The Heart of  Europe 14, 2007, č. 4, s. 8-11. ISSN 1210-7727.                                                                                                                                                     

Ke hmotným stopám vápenné výroby v západní části Chrudimska. In: Oldřich Vaňura (red.), Sborník Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Pardubicích za rok 2007. Pardubice 2008, s. 47-48. ISBN 978-80-87104-26-2.

„en plein air / na volném vzduchu!“ Na okraj pardubického výtvarného workshopu 2006. In: Výstava výtvarných prací z Mezinárodního plenéru Pardubice 2006. Východočeské muzeum Pardubice 2008, s. 3-7. ISBN 978-80-87151-00-6.

Historické inspirace ve východočeském díle Josefa Gočára. Poznámky k mimohradeckým dílům. In: Jiří Stránský - David Stránský (ed.), SYMP GOČÁR 2010, Hradec Králové. Almanach přednášek z kongresu 9. září 2010, Hradec Králové 2010, s. 21-26. (bez ISBN)

Železniční nádraží v Pardubicích. In: 20 let činnosti České komory autorizovaných inženýrů a techniků 1992-2012. ČKAIT Praha  2012, s. 87-89.

 

Autorská spolupráce na encyklopediích a dalších dílech podobné povahy

Dagmar Broncová (ed.), Kniha o městě Pardubice. Milpo Praha1999. ISBN 80-86098-12-5. 4 hesla (s. 67-69, 200-201)

Hana Hlušičková (ed.), Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku III. (P – S), Libri Praha 2003. ISBN 80-7277-045-4. 9 hesel, dalších 5 hesel spolupráce (s. 13-16, 20-21, 27, 28-30).

Pavel Kobetič – Ivo Šulc (ed.), Chrudim. Vlastivědná encyklopedie. Milpo Praha 2005. ISBN 80-903481-4-9. 4 hesla, další 1 heslo spolupráce (s. 22, 152, 161-162, 165-168).

Anděla Horová (ed.), Nová encyklopedie českého výtvarného umění. Dodatky. Praha: Academia 2006. Heslo Bóža Dvořák (s. 184-185).

Vladimír Šlapeta - Pavel Zatloukal (eds.) et al., Slavné vily Čech, Moravy a Slezska. Praha: Foibos 2010. ISBN 978-80-87073-28-5. Heslo Vila Julia Langra (s. 111-113).

Hana Hermanová et al., Rodinné domy Jana Kotěry, Praha: Foibos 2011. ISBN 978-80-87073-39-1. Heslo Vila Oldřicha Sýkory (s. 39-40).

 

Autorská podíl na stavebně-historických průzkumech památek a muzejních expozicích

Architekt Jan Vejrych a nevkus (?) pardubické radnice. Umělecko-historické zhodnocení budovy radnice v Pardubicích. In: F. R. Václavík a kol., Stavebně historický průzkum radnice čp. 1 v Pardubicích, Pardubice 2004, s. 80-88.

 

Historie a finanční pozadí stavby Okresních a finančních úřadů v Hradci Králové (1932-1936) In: F. R. Václavík a kol., Stavebněhistorický průzkum objektu čp. 408, ulice Československé armády v Hradci Králové (MM HK), Pardubice 2009, str. 46-58.

Autorství koncepce a expozice východočeského barokního sochařství Muzea barokních soch v někdejším klášterním kapucínském kostele sv. Josefa v Chrudimi (viz http://www.mubaso.cz/o-muzeu/ )

 

Vedené a obhájené kvalifikační studentské práce za posledních 6 let

(celkem obhájených 35 bakalářských a 3 magisterské prací, 10 magisterských prací v aktuálním vedení)

1)      bakalářské práce

Lenka Šlezingrová, Moderní architektura v Novém Městě nad Metují v letech 1900-1945. Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická, Ústav historických věd, 2008.

Klára Lukášová, Moderní architektura v Jaroměři v letech 1900-1945. Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická, Ústav historických věd, 2008.

Lucie Dušková. Josef Doubrava (1852-1921). Život královehradeckého biskupa. Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická, Ústav historických věd, 2009.

Kateřina Brynychová, Motiv poustevníka a obraz poustevnictví ve výtvarné a slovesné kultuře 17.-19. století. Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta, Ústav historických věd, 2010.

Markéta Kvíčalová, Církevní a světské stavby na panství líšnické větve pánů z Kunštátu ve 13.-15. století. Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická, Ústav historických věd, 2010.

Ondřej Hottmar, Moderní architektura ve Dvoře Králové nad Labem v letech 1900-1945. Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická, Ústav historických věd, 2010.

Josef Klimpl, Život a dílo architekta Josefa Fanty (1856-1954). Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická, Ústav historických věd, 2010.

Jana Zárubová, Architektura a urbanistický vývoj Vysokého Mýta v letech 1848-1945. Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická, Ústav historických věd, 2011.

Lucie Fajfková, Sepulkrální památky na Rychnovsku v letech 1780-1938. Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická, Ústav historických věd, 2011.

Dominik Dušek, Výtvarná tvorba Petra Kiena v kontextu meziválečného umění a umění terezínského ghetta 1941-1945. Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická, Ústav historických věd, 2011.

 

Zdeněk Šmahel, Sochařská výzdoba Wiesnerovy vily a její zahrady v Chrudimi. Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování, 2011.

Jana Klimešová, Architektonická a památkářská činnost Bernharda Gruebera v severních Čechách. Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická, Ústav historických věd, 2009.

Jitka Císařová, Architektonická a památkářská činnost Ludvíka Lablera na Kutnohorsku. Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická, Ústav historických věd, 2009.

Barbora Chalupníková, Vývoj zahradní architektura 1. poloviny 20. století se zaměřením na zahradního architekta Josefa Vaňka. Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická, Ústav historických věd, 2011.  

Daniela Zajíčková, Baroko na Jilemnicku a jeho obraz v krásné literatuře. Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta, Katedra literární kultury a slavistiky, 2011.

Jan Bažant, Historie Terezína od konce 2. světové války až do současnosti z pohledu památkové péče. Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická, Ústav historických věd, 2011.

Adam Mejtský, Sepulkrální památky na Chrudimsku v letech 1780-1938. Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická, Ústav historických věd, 2011.

Martin Rejman, Sepulkrální památky na Turnovsku od středověku do 1. poloviny 20. století. Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta, Katedra literární kultury a slavistiky, 2011.

Kristýny Kuhnová, Továrnická rodina Sochorů ze Dvora Králové nad Labem a její spolupráce s českými umělci v době mezi světovými válkami. Univerzity Pardubice, Fakulta filozofická, Ústav historických věd, 2012.

Markéta Surovcová, Historické proměny interiérů zámku Slatiňany a jejich současná obnova. Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická, Ústav historických věd, 20