Pavel Panoch

Mgr. Pavel Panoch, Ph.D.

Kancelář: budova EA, kancelář 12 028

Telefon: +420 466 036 207

E-mail: Pavel.Panoch@upce.cz

Konzultační hodiny:

v období ZS 2017/2018: středa 9:45-10:45 hod., ve zkouškovém období v rámci vypsaných zápočtových a zkouškových termínů; jinak dle domluvy e-mailem

 

 

 

 

Curriculum vitae

rok a místo narození: 1974 v Pardubicích


Magisterské studium:
1992-1998 Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, obor Teorie a dějiny výtvarného umění


Doktorské studium:
2001-2008 Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, obor Teorie a dějiny výtvarného umění

Habilitace:
2014-2015 Fakulta filozofická Univerzity Pardubice, obor České a československé dějiny
Téma habilitačního spisu: Rozjímání nad Kristovým údělem a sochařské křížové cesty a kalvárie v barokní kultuře Čech a Moravy.
Obhajoba proběhla 20. ledna 2015. Rektorem Univerzity Pardubice jmenován docentem pro obor „České a československé dějiny“ dnem 1. března 2015.


Zaměstnání:
1997-VII/2003 Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Pardubicích, Oddělení dokumentace movitého a nemovitého památkového fondu
VIII/2003-II/2006 Krajský úřad Pardubického kraje, Odbor kultury a památkové péče, oddělení památkové péče (památkář)
od III/2006 Ústav historických věd FF Univerzity Pardubice (asistent; od VIII/2008
odborný asistent, od roku 2011 tajemník Ústavu historických věd, od VII/2017
proděkan pro vnitřní záležitosti a rozvoj FF UPa)


Stipendia:
2004-2005 Stipendium Dr. Alfreda Badera pro výzkum malířství 17. století (téma: Malířské dílo J. J. Heringa a jeho italské souvislosti)

Řešené a vyřešené vědecké a další projekty:
2017 IRS/2017/037 Inovace výuky kulturně-historických předmětů. Výuka v terénu – umělecký a literárněhistorický místopis Českých zemí a kulturních křižovatek Střední Evropy.
2011-2013 GA ČR standardní grant č. P/409/11/525, Sochařské křížové cesty a kalvárie v raně novověkých Českých zemích. Typologie, ikonografie, interpretace.
2009-2010 GA ČR postdok grant č. 408/09/P079, Emblematika v raně novověké kultuře Čech a Moravy. Sonda k typologii, interpretaci a funkci.                                              2010 Jednoroční grant FRVŠ č. 508/2010 (F5/d): Učební pomůcka „Poselství tesaná do kamene. Novověké sochařské památky jako pramen k poznání kulturní historie“
2007 Jednoroční grant FRVŠ č. 1153/2007 (F5/d): Učební pomůcka „Mluvící průčelí. Novověké sgrafitové a malované fasády jako pramen k poznání kulturní historie“


Pracovní pobyty v zahraničí:
2014 / květen: týdenní výukový pobyt, Oddelek za slavistiko, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Slovinsko (program Erasmus, mobilita akademických pracovníků)
2014 / květen: týdenní výukový pobyt, Institut Historii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polsko (program Erasmus, mobilita akademických pracovníků)
2014 / říjen: týdenní odborná stáž, Wydzial Artystyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinu, Polsko (projekt DOCEO PRO CULTURA CZ.1.07/2.2.00/28.0268)
2015 / duben: týdenní výukový pobyt, Institut Historii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polsko (projekt DOCEO PRO CULTURA CZ.1.07/2.2.00/28.0268)
2015 / duben-květen: týdenní badatelský pobyt, knihovna ICCROM (www.iccrom.com), Řím, Itálie (projekt DOCEO PRO CULTURA CZ.1.07/2.2.00/28.0268)
2017 / květen: týdenní výukový pobyt, Slavistika, Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbsko (program Erasmus+, mobilita akademických pracovníků)

Vědecká činnost (výběr)

A) monografie, skripta
PANOCH, Pavel (společně s HRUBÝ, Vladimír - NETUŠILOVÁ, Markéta - PODDANÁ, Jana): Architektonické a stavební plány Pardubicka. Katalog výstavy. Státní okresní archív Pardubice 1999. ISBN 80-902581-3-1. (cca 25% autorský podíl).
PANOCH, Pavel: Karel Řepa. Pardubický architekt ve věku nejistot. Pardubice: Helios 2003. ISBN 80-85211-15-7.
PANOCH, Pavel – LUKEŠ, Zdeněk – BARTOŠ, Štěpán: Kaleidoskop tvarů. Století moderní architektury v Pardubickém kraji. Pardubice: Helios 2006. ISBN 80-85211-19-X (autorský podíl cca 60 % textové části knihy; fotografie Š. Bartoš).
PANOCH, Pavel – LUKEŠ, Zdeněk – BARTOŠ, Štěpán: Ve víru modernosti. Architektura 20. století v Královéhradeckém kraji. Pardubice 2008. ISBN 80-85211-23-8 (autorský podíl cca 50 % textové části knihy; fotografie Š. Bartoš).
PANOCH, Pavel – POTUČEK, Jakub – KAŇKA, Miroslav: Slavné vily Pardubického kraje. Praha: Foibos 2009. ISBN 978-80-87073-12-4. (Editor a autorský podíl 60 % textové části knihy; fotografie Š. Bartoš).
LUKEŠ, Zdeněk (ed.), Josef Gočár. Praha: Titanic 2010 (spoluautoři D. Karasová, P. Panoch, J. T. Kotalík; fotografie - E. Havlová, Š. Bartoš, P. Frič). ISBN 978-80-86652-44-3. Spoluautorství (společně se Z. Lukešem) části "Architektonické dílo Josefa Gočára" (s. 17-241) a autorství kapitoly "Josef Gočár a moderní urbanismus Hradce Králové" (s. 243-251).
PANOCH, Pavel: Barokní umění na Chrudimsku. Nové Město nad Metují 2011. Fotografie Š. Bartoš. ISBN 978-80-260-0337-3. Autorství koncepce a textu knihy.
PANOCH, Pavel: Hradec Králové. Průvodce po architektonických památkách od středověku do současnosti. Praha: NLN 2015. (fotografie Š. Bartoš). ISBN 978-80-7422-326-6.


B) odborné studie v cizím jazyce
Městské divadlo Pardubice/City Theatre Pardubice. In: Igor Kovačević (ed.), Beyond everydayness. Theatre architecture in Central Europe, The National Theatre, Prague 2010, s. 262-264. ISBN 978-80-7258-364-5.
Ecclesiastical Emblematics in Baroque Bohemia and Moravia. New Findings. In: Studia Comeniana et historica roč. 41 (2011), č. 85-86, s. 7-36. ISSN 0328-2220.


C) odborné studie v češtině
Jan František Kryštof z Talemberku. Skica k portrétu barokního preláta. (spoluautor F. R. Václavík) In: Historická Olomouc XIII, Olomouc 2002, s. 187-197. ISBN 80-244-0177-0.
Eklekticismus jako stav ducha. K literárně-teoretickému dílu architekta Antonína Balšánka. In: Dodatek k výroční zprávě Národního památkového ústavu v Pardubicích za rok 2003. Pardubice 2004, s. 35-46. ISBN 80-903148-4-8.
Nová zjištění ke stavebnímu vývoji a původní barevnosti fasády kostela sv. Markéty v Podlažicích. (spoluautor Sl. Kudláčkem). In: Dějiny staveb 2004. Sborník příspěvků z konference Dějiny staveb 2004. Plzeň 2004, s. 130-135. ISBN 80-86596-62-1.
Uničovské sousoší sv. Jana mezi anděly. Moravské suplementum k ikonografii tzv. svatojánského oratoria. In: Studia Moravica II, Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Facultas Philosophica Moravica 2, Univerzita Palackého v Olomouci 2004, s. 245-253. ISBN 80-244-0975-5.

Architekt Otakar Novotný a Holice: apoštolát moderny na české periférii. In: MONUMENTORUM TUTELA. Ochrana pamiatok 16. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 2005, s. 311-320.
Architekt Antonín Balšánek a Podlipanské muzeum. In: Památky středních Čech 19, 2005, č. 2, s. 71-78. ISSN 0862-1586.
Bublina: mor(t)alita nebo lehký žánr? Nástin kulturních dějin jednoho motivu. In: Kuděj 7, 2005, č. 1-2, s. 100-120. ISSN 1211-8109.
Voda, loď, ryba: k ikonografii „mokrého“ světa v českém baroku. In: Historický obzor 17, 2006, č. 9-10, s. 194-202. ISSN 1210-6097.

Nepomucká sousoší v Olomouci a v Žarošicích a jejich východočeské paralely. Příspěvek k poznání barokního sochařství na Moravě. In: Theatrum historiae 1. Sborník prací Katedry historických věd Fakulty filozofické Univerzity Pardubice. Pardubice 2006, s. 109-119. ISBN 80-7194-857-8.
K ikonografii obrazu Vidění sv. Jana Nepomuckého v jihlavském kostele sv. Jakuba (Příspěvek ke svatojánské úctě v oblasti jihozápadní Moravy). In: Mezi Jihlavou a Vídní 1700-1900. Hospodářský, kulturní a politický život jihozápadní Moravy a Dolního Rakouska v 18. a 19. století. Sborník přednášek z konference 25.-27. 10. 2006. Muzeum Vysočiny Jihlava 2006, s. 101-109. ISBN 80-86382-18-4.
Štuková výzdoba zámku v Rokytnici v Orlických horách a její emblematické zdroje. In: Muzejní a vlastivědná práce 44/ Časopis společnosti přátel starožitností 114, 2006, č. 3-4, s. 189-200. (Vyšlo v létě 2007). ISSN 0027-5255.

„Dionýsův templ“ a secesní nálady v Pardubicích po roce 1900. In: Dagmar Blümová - Zuzana Gilarová (eds.), Čas secese. Kapitoly z kulturních dějin přelomu 19. a 20. století. České Budějovice 2007, s. 7-16. ISBN 978-80-7394-049-2.
„Nezdárného jazyka potvora...“ K ikonografii pomluvy v barokním sochařství Čech a Moravy. In: Jan Falta - Irena Kučerová (red.), Sborník Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Pardubicích za rok 2006, Pardubice 2007, s. 76-94. ISBN 80-903148-7-0.

Jan Václav Michna z Vacínova a emblematická výzdoba kostela sv. Jakuba Většího v Kratonohách. In: Theatrum historiae. Sborník prací Katedry historických věd Fakulty filozofické Univerzity Pardubice sv. 2, Pardubice: Univerzita Pardubice 2007, s. 157-198. ISBN 978-80-7395-027-9; ISSN 1802-2502.
Jakub Teplý. Příspěvek k charakteru východočeského sochařského rokoka. In: Oldřich Vaňura (red.), Sborník Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Pardubicích za rok 2007. Pardubice 2008, s. 49-52. ISBN 978-80-87104-26-2.
Rodová paměť a „sebepředstavení“ v podání Kryštofa Václava z Nostic (1648-1712). Příspěvek k reprezentačním strategiím barokní slezské šlechty. In: Helena Dáňová - Jan Klípa - Lenka Stolárová (eds.), Slezsko - země Koruny české. Historie a kultura 1300-1740. Národní galerie v Praze 2008, s. 347-372 (spoluautoři Jiří Kubeš a Marie Marešová). ISBN 978-80-7035-396-7.
Křížová cesta v Nových Hradech u Vysokého Mýta. Neznámé dílo litomyšlských sochařů Bartoloměje a Václava Hendrichů (Henrichů)? In: Sborník Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Pardubicích za rok 2009, Pardubice 2009, s. 26-32. ISBN 978-80-904097-3-6
Chrudimský Kristus a zázračné souřadnice jeho barokní legendy. In: Theatrum historiae. Sborník prací Katedry historických věd Fakulty filozofické Univerzity Pardubice sv. 5, Pardubice: Univerzita Pardubice 2009, s. 39-52. ISSN 1802-2502.
Nad malířským dílem Jana Jiřího Heringa (1587-1648). In: Lenka Stolárová (ed.), Karel Škréta a malířství 17. století v Čechách a Evropě, Praha: Národní galerie v Praze 2011, s. 89-97. ISBN 978-80-7035-463-6.
Kristus ukřižovaný na palmě, "locus tristis" a emblematika 17. století. In: Theatrum historiae. Sborník prací Katedry historických věd Fakulty filozofické Univerzity Pardubice, sv. 8 (2011), Pardubice: Univerzita Pardubice 2011, s. 99-120. ISSN 1802-2502.
Wenkeův dům v Jaroměři: idea, tvůrci, realizace. In: Olga Mertlíková (ed.), Gočár - Wenke, Městské muzeum v Jaroměři 2011, s. 50-74. ISBN 978-80-903131-9-4.
Křížové cesty: geneze, ikonografie, italsko-české souvislosti. In: Jana Martínková (ed.), Barokní sochařství v Moravské Třebové. Problematika připisování autorství, restaurování, prezentace. Moravská Třebová 2011, s. 37-46. ISBN 978-80-904432-1-1.
Renesanční a rudolfínské emblémy na zámku v Novém Městě nad Metují. In: Renata Kuprová – Kamil Podroužek (red.), Svorník 9/2011. Sborník příspěvků z 9. specializované konference stavebněhistorického průzkumu. Zámecký areál. Praha 2012, s. 37-51. ISBN 978-80-86570-22-8.
Stopa sbírky Typus mundi (1627) v barokních Čechách. Poznámka k roli emblematiky v jezuitské pedagogice. In: Magdalena Šustová (red.), Historia scholastica II. Názorné vyučování a škola. Historický vývoj a současné trendy používání didaktických pomůcek. Praha, Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2013, s. 62-73. ISBN 978-80-86935-22-5; ISSN 1804-4913.
Herman Hugo v jezuitské Praze. Příspěvek k náboženské emblematice 17. století v Čechách. In: Lenka Stolárová – Kateřina Holečková (eds.), Karel Škréta (1610-1674): Dílo a doba. Studie, dokumenty, prameny. Praha: Národní galerie 2013, s. 275-287. ISBN 978-80-7035-518-3.
Claude Paradin v Praze. „Mluvící průčelí“ kostela sv. Františka Serafinského na Starém Městě. In: Taťána Petrasová – Marie Platovská (eds.), Tvary formy ideje. Studie a eseje k dějinám a teorii architektury. Praha: Artefactum 2013, s. 95-108. ISBN 978-80-86890-47-0.
Mezi tradicí a novátorstvím. In: Benjamin Fragner – Anna Kašíková – Tomáš Skřivan (eds.), Mlýny bratří Winternitzů. Průmyslové dědictví, rozvoj města a kulturní aktivity. Praha: ČVÚT 2013, s. 38-43. ISBN 978-80-01-05343-0.
Světec, kříž a zbožný krab. Divertimento z barokní hagiografie mezi Západem a Východem. In: Theatrum historiae. Sborník prací Ústavu historických věd Fakulty filozofické Univerzity Pardubice, sv. 15 (2015), s. 109-133 (vlastní text s. 109-120). ISSN 1802-2502.
Automatické mlýny v Pardubicích – industriální perla východočeského díla architekta Josefa Gočára. Minulost / současnost / budoucnost a jejich otazníky. In: Architektura 1. poloviny 20. století. Sborník z konference České Budějovice, 5. 11. – 6. 11. 2014. České Budějovice 2015, s. 55-59. ISBN 978-80-87520-13-0


D) Editorská a další činnost
Ke slávě Ducha. Sedm století církevního umění v královéhradecké diecézi. Katalog výstavy. (ed. společně s Vladimírem Hrubým). Východočeská galerie Pardubice 2003. ISBN 80-85112-39-6.

Autorství koncepce a expozice východočeského barokního sochařství Muzea barokních soch v někdejším klášterním kapucínském kostele sv. Josefa v Chrudimi (viz http://www.mubaso.cz/o-muzeu/ )