Pavel Marek

doc. Mgr. Pavel Marek, Ph.D.


Kancelář: budova EA, kancelář 12 038 

Telefon: +420 466 036 210

E-mail: pavel.marek@upce.cz

 

 

 

Studium a působení:

 

1995-2000 magisterský obor historie - španělština na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity
2000-2004 doktorské studium v oboru české dějiny na Historickém ústavu JU
2004 obhajoba disertační práce na FF Jihočeské univerzity
2004-2010 odborný asistent na Historickém ústavu Filozofické fakulty JU
2011-2013 odborný asistent na Ústavu romanistiky Filozofické fakulty JU (výuka od r. 2006)
od 2014 odborný asistent na ÚHV FF Univerzity Pardubice
2014 obhajoba habilitační práce na FF Univerzity Karlovy
od 2015 docent na ÚHV FF Univerzity Pardubice

Specializace a členství v radách:

dějiny raného novověku (zejména dějiny české šlechty a panovnického dvora v 16. a v první polovině 17. století)
dějiny Španělska a česko-španělských vztahů

Člen (investigador de referencia) univerzitního institutu „La Corte en Europa“ (IULCE), Universidad Autónoma, Madrid http://www.iulce.es/.
Vedení vědecké skupiny La facción española. Las relaciones de la Casa de Austria a través de los grupos informales http://faccion.hypotheses.org/.
Člen redakční rady časopisu Ibero-Americana Pragensia (vydavatel Středisko ibero-amerických studií FF UK).
Člen oborové rady oboru iberoamerikanistika (Středisko ibero-amerických studií FF UK).

 

Vědecká činnost:

I. Granty (výběrově):

GAČR (GA15-08531S), Ženy jako prostřednice mezi oběma habsburskými impérii. Šlechtičny v klientské síti španělských králů v 16. a 17. století, doba řešení 2015-2017

Člen řešitelského týmu projektu "Habsburkové v dějinách českých zemí raného novověku" (Jihočeská Univerzita, doba řešení 2013-2016)

GA ČR P405/10/0347 – Komunikace šlechty mezi Prahou a Madridem v 16. a 17. století (doba řešení 2010-2013)

URJC-CM-2010-CSH-5662 – Casa de las Reinas Hispanas S. XIV-XVI, Hlavním nositelem tohoto projektu je profesor Félix Labrador Arroyo (Universidad Rey Juan Carlos v Madridu).

Od 2008 člen mezinárodního řešitelského týmu projektu “Sólo Madrid es Corte. La Construcción de la Monarquía Católica (siglos XVII-XVII)”- Ref. P2007/HUM-0425. Hlavním nositelem tohoto projektu je Instituto Universitario “La Corte en Europa“ (Universidad Autónoma v Madridu). Více informací o projektu na http://www.iulce.es
 

II. Zahraniční vědecké pobyty (výběrově):

2018 (24. 10. - 8. 11.) výukový pobyt na Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo v Pachuce (Mexiko)

únor 2017 - výukový pobyt Erasmus + na Universidad Pablo de Olávide (Sevilla)

listopad 2016 - přednáška na Universidad Autónoma de Madrid.

listopad 2015 - hostující profesor na Università degli Studi di Cagliari (Itálie)

květen 2013 – pobyt na Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo v Pachuce (Mexiko)

březen až červen 2006 - Archivo General de Simancas, Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Valladolid (stipendium Becas MAE-AECI)

únor až září 2002 - Università degli Studi della Tuscia di Viterbo, Facoltà delle Lingue e Letterature Straniere Moderne (program Socrates-Erasmus)

Od roku 2000 se pravidelně účastní českých i zahraničních mezinárodních vědeckých konferencí a přednáší na zahraničních univerzitách (Itálie, Španělsko, Mexiko).

III. Publikační činnost:

Monografie:

Gesandte und Klienten. Päpstliche und spanische Diplomaten im Umfeld von Kaiser Rudolf II., Berlin-Boston 2020 (coauthor Tomáš Černušák).

Pernštejnské ženy. Marie Manrique de Lara a její dcery ve službách habsburské dynastie, Praha 2018.

Smrt Rudolfa II., Praha 2015 (spoluautor Václav Bůžek).

La embajada española en la corte imperial (1558-1641). Figuras de los embajadores y estrategias clientelares, Praga 2013.

Bohemia hispánica: Fondos españoles de los siglos XV a XVII en bibliotecas checas, Barcelona 2013 (spoluautoři Robert Archer a Jaroslava Kašparová).

Svědectví o ztrátě starého světa. Manželská korespondence Zdeňka Vojtěcha Popela z Lobkovic a Polyxeny Lobkovické z Pernštejna, České Budějovice 2005.

Kvalifikační práce:

La embajada española en la corte imperial (1558-1641). Figuras de los embajadores y estrategias clientelares, Praga 2013 (habilitační práce obhájená na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy).

Svědectví o ztrátě starého světa. Zdeněk Vojtěch Popel z Lobkovic a Polyxena Lobkovická z Pernštejna, České Budějovice 2004 (Disertační práce Historického ústavu Jihočeské univerzity).

Autorský podíl na kolektivních dílech:

“Signora di molta stima in questa corte”. La duquesa de Villahermosa Juana de Pernstein a través del epistolario conservado en el Archivo de la Casa de Alba, in: Bernardo J. García García – Katrin Keller - Andrea Sommer Matthis (dirs.), De puño y letra. Cartas personales en las redes dinásticas de la Casa de Austria, Madrid (Iberoamericana Editorial Vervuert) 2019, p. 275-298.

Vídeňská slavnost Řádu zlatého rouna z roku 1621 pohledem cestovního deníku Jeana Hervarta, in: J. Hrdlička – P. Král – R. Smíšek (edd.), Symbolické jednání v kultuře raného novověku. Věnováno Václavu Bůžkovi k jeho životnímu jubileu, Praha 2019, s. 79-92.

La red clientelar española en la corte imperial en la época de Olivares, in: J. Martínez Millán, R. González Cuerva, M. Rivero Rodríguez (dirs.), La Corte de Felipe IV (1621-1665) Reconfiguración de la Monarquía católica. De la Monarquía Universal a la Monarquía Católica. La Guerra de los Treinta Años, Tomo IV, Volumen 1, Madrid, Polifemo, 2018, s. 117-172.

Nejstarší císařská ambasáda: zástupci rakouských Habsburků ve Španělsku, in: Jiří Kubeš a kol., V zastoupení císaře. Česká a moravská aristokracie v habsburské diplomacii 1640–1740, Praha 2018. s. 179-208 (spolu s M. Buriánkovou).

Václav Bůžek – Rostislav Smíšek (edd.), Habsburkové 1526-1740. Země Koruny české ve středoevropské monarchii, Praha 2017.

“Tre bone amye.” Alžběta z Pernštejna pohledem korespondence Alžběty Habsburské, in: Tomáš Jiránek – Karel Rýdl – Petr Vorel (eds.), Gender History – to přece není nic pro feministky, Pardubice 2017, s. 31-48.

Die Rezeption des rudolfinischen Majestätsbriefs im Milieu des böhmischen katholischen Adels, in: Jaroslava Hausenblasová - Jiří Mikulec - Martina Thomsen (Hgg.), Religion und Politik im frühneuzeitlichen Böhmen. Der Majestätsbrief Kaiser Rudolfs II. von 1609, Stuttgart 2014, s. 117-133.

Lobkowitz (spolu s Petrem Kopičkou), in: Werner Paravicini (Hgg.), Höfe und Residenzen im spätmittelalterlichen Reich. Grafen und Herren I., Ostfildern 2012(=Residennzenforschung. Herausgegebenvon der Residenzen-Kommission der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen Band 15. IV), s. 898-933. PDF

Jana Černá a kol., Španělsko a nový svět v době vlády Habsburků. Filosofie-věda-umění, Praha, Epocha, Plzeň, Západočeská univerzita 2011.

Václav Bůžek a kol., Světy posledních Rožmberků, Praha 2011.

Sdenco Adalberto Popel de Lobkowicz: la carrera de un cliente español en la corte imperial, in: J. Martínez Millán – R. González Cuerva (coords.), La Dinastía de los Austria. Las relaciones entre la Monarquía Católica y el Imperio I-III, Madrid 2011, zde I., s. 647-671.

Václav Bůžek a kol., Společnost českých zemí v raném novověku. Struktury, identity, konflikty, Praha 2010.

Las damas de la emperatriz Maria y su papel en el sistema clientelar de los reyes españoles. El caso de María Manrique de Lara y sus hijas, in: José Martínez Millán – María Paula Marçal Lourenço (dirs.), Las Relaciones Discretas entre las Monarquías Hispana y Portuguesa: Las Casas de las Reinas (siglos XV-XIX) I-III, Madrid 2008, zde II., s. 1003-1037.

La red clientelar en Praga, in: José Martínez Millán - Maria Antonietta Visceglia (dirs.), La monarquía de Felipe III I-IV, Madrid 2008, zde IV. (Los Reinos), s. 1349-1373.

Úloha rodové paměti v životě prvních lobkovických knížat, in: V. Bůžek - P. Král (edd.), Paměť urozenosti, Praha 2007, s. 134-157.

Vědecké studie:

Le Donne di casa Pernstein tra Boemia, Spagna e Italia. La parentela femminile di Francesco Gonzaga, Civiltà Mantovana 54/147, 2019, p. 85-95.
El conde de Oñate y la diplomacia entre Madrid y Viena a principios de la Guerra de los Treinta Años, Manuscrits. Revista d’Història Moderna 38, 2018, p. 35-50.
Cardinal Purple for Maximilian of Pernstein. A Contribution to Aristocratic Women's Political Communication, Theatrum historiae 23, 2018, p. 97-112.

The unity of the Habsburgs. The Empress Maria, the Ambassadors and the Dynastic Network between the Imperial and the Spanish Courts, in: V. D. Nazarov – P. J. Uvarov (edd.), Три даты трагического пятидесятилетия Европы (1598-1618-1648): Россия и Запад в годы Смуты, религиозных конфликтов и Тридцатилетней войны, Moskva 2018, s. 277-284.

The Dynastic Network between the Imperial and the Spanish Courts (1556–1619), in: Rubén González Cuerva - Alexander Koller (edd.), A Europe of Courts, a Europe of Factions Political Groups at Early Modern Centres of Power (1550-1700), Leiden-Boston 2017, s. 130-156 (spolu s Rubénem Gonzálezem Cuerva).

“Tre bone amye.” Alžběta z Pernštejna pohledem korespondence Alžběty Habsburské, in: Tomáš Jiránek – Karel Rýdl – Petr Vorel (eds.), Gender History – to přece není nic pro feministky, Pardubice 2017, s. 31-48.

Krankheiten, Sterben und Tod Kaiser Rudolfs II. in Prag, MIÖG 125 (2017), s. 54-81 (spolu s V. Bůžkem).

Vztahové sítě španělských a papežských diplomatů u císařského dvora na pozadí krize z let 1608-1609, ČČH 115, 2017, s. 1075-1097 (spolu s T. Černušákem).

Ve službách císařovny. Jana z Pernštejna ve světle své korespondence uložené v archivu vévodů z Alby, ČČH 114, 2016, s. 919-940.

La mujer como agente e informadora. Las cortes de Viena y Praga en la década de 1620 a través del epistolario de la familia Lobkowicz, in: Bernardo J. García García (ed.), Félix Austria. Lazos familiares, cultura política y mecenazgo artístico entre las cortes de los Habsburgo, Madrid 2016, s. 283-303.

"Španělská strana" na císařském dvoře? K problematice jednoho pojmu z politických dějin, ČČH 113, 2015, s. 965-990.

Presenze aristocratiche e diplomatiche italiane alla corte di Vienna, in: Blythe Alice Raviola (a cura di), Corti e diplomazia nell’Europa del Seicento: Correggio e Ottavio Bolognesi (1580-1646), Mantova 2014, s. 37-51.

Láska za času nenávisti. Partnerské soužití Baltasara Marradase a Doroty rozené Öllerové, Dějiny a současnost 2014, 36, číslo 6, s. 38-41 (spoluautor Tomáš Sterneck).

Španělský válečník a jeho neoficiální českobudějovická rodina (Kodicil generála Marradase z roku 1633), Jihočeský sborník historický 82, 2013, s. 225-253 (spoluautor Tomáš Sterneck).

Zdenco Adalbert Popel von Lobkowitz: die Laufbahn eines spanischen Klienten am Kaiserhof, in: R. G. Asch – V. Bůžek – V. Trugenberger (Hgg.), Adel in Südwestdeutschland und Böhmen 1450-1850, Stuttgart 2013, s. 37-57 (= Veröffentlichungen der Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg, Reihe B: Forschungen, 191. Band).

Nemoci, smrt a pohřby Rudolfa II., ČČH 111, 2013, s. 1-30 (spolu s Václavem Bůžkem)

Španělský královský dvůr očima české šlechtičny. Luisa z Pernštejna v procesu politické a kulturní komunikace mezi Prahou, Vídní a Madridem, Folia Historica Bohemica 27, 2012, s. 7-39.

Dcery Marie Manrique de Lara. Pernštejnské ženy jako prostřednice mezi střední Evropou a románským světem, Dějiny a současnost 34, 2012, číslo 8, s. 36-38.

Mezi propagandou a skutečností. Obraz Rudolfa II. v křesťanské Evropě, Dějiny a současnost 34, 2012, číslo 2, s. 35-37 (spolu s Kateřinou Pražákovou).

Luisa de las Llagas. La abadesa de las Descalzas y el proceso de la comunicación política y cultural entre la corte real española y la imperial, Pedralbes: revista d´ història moderna 31, 2011, s. 47-90.

Patronagepolitik der spanischen Könige Philips II. und Philips III. am Prager Kaiserhof, in: David Schriffl – Niklas Perzi (Hg.), Schlaglichter auf die Geschichte der Böhmischen Länder vom 16. bis 20. Jahrhundert. Ausgewählte Ergebnisse zu den österreichisch-tschechischen  Historikertagen 2006-2008, Wien-Berlin 2011, s. 37-44.

Cizokrajné dálky a politika. Vzdálené světy Petra Voka z Rožmberka, Dějiny a současnost 33, 2011, číslo 4, s. 34-36.

Die Rolle der spanischen Klienten aus den Reihen des böhmischen und mährischen Adels bei der Lösung des Bruderzwistes, in: V. Bůžek (ed.), Ein Bruderzwist im Hause Habsburg (1608-1611), České Budějovice 2010, (= Opera historica 14), s. 179-209.

Komunikace šlechticů mezi Prahou a Madridem v 16. a 17. století. Teze habilitační práce, in: V. Bůžek (ed.), Šlechta raného novověku pohledem českých, francouzských a španělských historiků, České Budějovice 2009, s. 427-466 (= Opera historica 13).

¿Aliados o rivales? Apuntes sobre la colaboración política entre los embajadores españoles y los nuncios apostólicos en la corte imperial en la primera mitad del siglo XVII", Ibero-americana pragensia, Supplementum 22, 2008, s. 27-43.

La diplomacia española y la papal en la corte imperial de Fernando II, Studia historica. Historia moderna 30, 2008, s. 109-143.

Problematika šlechty a raně novověkého panovnického dvora v současné španělské historiografii, Folia Historica Bohemica 23, 2008, s. 317-337.

Politický vliv Španělska a papežského státu na císařském dvoře Ferdinanda II., Časopis Matice moravské 126, 2007, s. 285-318.

Los viajes al sur. Sdenco Adalberto Popel de Lobkowicz y sus primeros encuentros con el mundo hispano, Ibero-Americana Pragensia, Supplementum 20, 2007, s. 119-136.

Česká katolická šlechta a centralistická politika císaře Ferdinanda II., in: Václav Bůžek - Jaroslav Dibelka (edd.), Člověk a sociální skupina ve společnosti raného novověku, České Budějovice 2007 (= Opera historica 12), s. 33-64.

Klientelní strategie španělských králů na pražském císařském dvoře konce 16. a počátku 17. století, Český časopis historický 105, 2007, s. 40-89.

Las cartas españolas de Sdenco Adalberto Popel de Lobkowicz y de su mujer Polisena nacida Pernestán, Ibero-Americana Pragensia 40, 2006, s. 91-109.

Roudničtí Lobkovicové a pobělohorské konfiskace, Porta bohemica 3, 2005, s. 72-85.

Ceremoniál jako zrcadlo hierarchického uspořádání císařského dvora Ferdinanda II., in: V. Bůžek - P. Král (edd.), Šlechta v habsburské monarchii a císařský dvůr (1526-1740), České Budějovice 2003, s. 371-396 (= OH 10).

Poselství lásky a osamění. Manželské soužití Zdeňka a Polyxeny z Lobkovic, Historický obzor 12, 2001, s. 114-119.

Matka a syn. Polyxena Lobkovická z Pernštejna a Václav Eusebius z Lobkovic, in: Česko - slovenská historická ročenka 2001, Brno 2001, s. 195-202.

Dětství a dospívání Václava Eusebia z Lobkovic ve světle španělské korespondence jeho rodičů, in: I. Barteček (ed.), Celostátní studentská konference Historie ´99, Olomouc 2000, s. 61-87.

Vyžádané popularizační přednášky a rozhovory (výběrově):

Vystoupení v pořadu českého rozhlasu Radio Praga dne 10. 4. 2014 „“En la corte de Rodolfo II y en la casa de los Lobkowicz se hablaba en español” http://www.radio.cz/es

Spolupráce s ČT na pořadu Historie.cs (Pernštejnové), odvysíláno v říjnu 2012

Rožmberský rok. Před 400 lety vymřel významný český rod, jaký vliv měl v tehdejší Evropě?, rozhovor pro Český rozhlas 6, pořad Historie věčně živá, odvysílaný dne 11. 6. 2011 (rozhovor si lze poslechnout na http://www.rozhlas.cz/cro6).

Recepce Majestátu Rudolfa II. v prostředí české katolické šlechty, přednáška pronesená dne 19. 1. 2010 v Archivu města Plzně

El testimonio sobre la pérdida del Mundo viejo, přednáška pronesená v Instituto Cervantes Praha dne 30. 5. 2007.

Španělé na dvoře Rudolfa II., rozhovor pro Český rozhlas 6, pořad Historie věčně živá, odvysílaný dne 16. 6. 2007 (rozhovor si lze poslechnout na http://www.rozhlas.cz/cro6).

Svědectví o ztrátě starého světa rozhovor o knize na Českém rozhlase 6, pořad Historie věčně živá, odvysílaný dne 3. 11. 2007 (rozhovor si lze poslechnout na http://www.rozhlas.cz/cro6).

Zdeněk Vojtěch Popel z Lobkovic a Španělsko, přednáška, která se konala dne 29. 11. 2007 na zasedání Sdružení historiků České republiky v Národním muzeu v Praze.

První výstup edičního projektu Documenta res gestas Bohemicas saeculorum XVI. – XVIII. Illustrantia (Postřehy ze slavnostní prezentace 1. března 2006 a interview s editorem Mgr. Pavlem Markem, Ph.D.), Bulletin Historického ústavu AV ČR, v. v. i., XIX/1, 2007, s. 9-13. (autor Tomáš Sterneck).

Zdeněk Vojtěch Popel z Lobkovic a česká katolická šlechta pobělohorské doby, přednáška pronesená na Univerzitě Palackého v Olomouci, dne 1. 11. 2006.

Překlady:

Maurizio Gonzaga, Od českého lva k císařské orlici. Gonzagové a jejich vztahy s pražským císařským dvorem v době Lucemburků, Genealogické a heraldické listy 43, 2012, č. 2, s. 20-32; překlad z italštiny spolu s Václavem Grubhofferem

Vanessa de Cruz, Korespondence Anny z Ditrichštejna, agentky a informátorky své rodiny na madridském dvoře, in: V. Bůžek (ed.), Šlechta raného novověku pohledem českých, francouzských a španělských historiků, České Budějovice 2009, s. 127-156 (= Opera historica 13.

IV. Ocenění

Roku 2018 obdržel cenu rektora Univerzity Pardubice za prestižní monografii (oceněná kniha: Pernštejnské ženy. Marie Manrique de Lara a její dcery ve službách habsburské dynastie, NLN, Praha 2018).

Roku 2012 obdržel cenu rektora Jihočeské univerzity za knihu Světy posledních Rožmberků, Praha 2011 (ed. Václav Bůžek).

Roku 2007 obdržel cenu Josefa Pekaře, kterou vypisuje Sdružení historiků České republiky a Pekařova společnost Českého ráje za práci Svědectví o ztrátě starého světa. Manželská korespondence Zdeňka Vojtěcha Popela z Lobkovic a Polyxeny Lobkovické z Pernštejna.

Roku 2007 byla stejná kniha oceněna rovněž cenou rektora Jihočeské univerzity.

 

Pedagogická činnost:

 

Vedené diplomové práce:

Markéta Beranová, Mexiko a hispánská střední Amerika pohledem českých cestovatelů, České Budějovice 2009, 104 s. (diplomová práce Ústavu romanistiky FF JU).

Kamila Prochásková, Hispánská bádání v Čechách a na Moravě, České Budějovice 2010, 86 s. + 22 s. přílohy (diplomová práce Ústavu romanistiky FF JU).

Jana Elexhauserová, Dvorská moralistní literatura a španělská urozená společnost Zlatého věku, České Budějovice 2010, 87 s. (diplomová práce Ústavu romanistiky FF JU).

Ondřej Janeček, Postavení Indiánů v Mexiku v 19. a 20. století, České Budějovice 2012, 104 s. (diplomová práce Ústavu romanistiky FF JU).

Vedené bakalářské práce:

Hana Jandíková, Minulost a současnost na Svatojakubské cestě aneb Od tradiční křesťanské pouti k alternativní turistické stezce, České Budějovice 2009, 59 s. (bakalářská práce Ústavu romanistiky FF JU).

Martina Olecká, Změny provedené v kubánském hospodářství po nástupu Fidela Castra k moci a jejich dopad na současnou situaci, České Budějovice 2009, 42 s. (bakalářská práce Ústavu romanistiky FF JU).

Markéta Benešová, Hospodářský vývoj ve Španělsku po pádu frankistického režimu v roce 1975, České Budějovice 2009, 69 s. (bakalářská práce Ústavu romanistiky FF JU).

Michaela Čermáková, Instituto Cervantes a jeho role při šíření španělské kultury, České Budějovice 2010, 47 s. (bakalářská práce Ústavu romanistiky FF JU).

Zuzana Janušíková, Česko-španělské obchodní vztahy ve 20. století, České Budějovice 2010, 42 s. (bakalářská práce Ústavu romanistiky FF JU).

Michal Kušnierik, Velká hospodářská krize (1929) a její vliv na hospodářský a politický život Latinské Ameriky, České Budějovice 2010, 62 s. (bakalářská práce Ústavu romanistiky FF JU).

Miroslava Pártlová, Španělská ústava z roku 1978, České Budějovice 2011, 60 s. (bakalářská práce Ústavu romanistiky FF JU).

Adéla Janušová, Baskický nacionalismus, České Budějovice 2011, 57 s. (bakalářská práce Ústavu romanistiky FF JU).

Adéla Vondrušová, Vývoj vztahů Svatého stolce k moderní Itálii, České Budějovice 2011, 40 s. (bakalářská práce Ústavu romanistiky FF JU).

Martina Hříbalová, Cestovní ruch v České republice a ve Španělsku – paralely a odlišnosti, České Budějovice 2011, 58 s. (bakalářská práce Ústavu romanistiky FF JU).

Leona Mikundová Fešarová, Società Dante Alighieri a její význam pro šíření italské kultury, České Budějovice 2012, 52 s. + přílohy (bakalářská práce Ústavu romanistiky FF JU).

Barbora Nyklíčková, Corrida de Toros – její  místo v kultuře, historii a ekonomice Španělska, České Budějovice 2012, 89 s. (bakalářská práce Ústavu romanistiky FF JU).

Klára Olivová, Španělský módní průmysl a jeho místo ve světě, České Budějovice 2012, 54 s. (bakalářská práce Ústavu romanistiky FF JU).

Tereza Svobodová, Role Juana Carlose Bourbonského během španělského přechodu k demokracii, České Budějovice 2012, 50 s. (bakalářská práce Ústavu romanistiky FF JU).

Pavlína Dušková, Minulost a současnost Španělska pohledem českých hispanistů, České Budějovice 2012, 71 s. (bakalářská práce Ústavu romanistiky FF JU).

Štěpán Remeš, Levicový terorismus v Itálii – Brigate rosse a Nuove brigate rosse, České Budějovice 2012, 59 s. (bakalářská práce FF JU).

Pérez Medrano, Jana, Kult Benita Mussoliniho v současné Itálii, České Budějovice 2013, 46 s. (bakalářská práce Ústavu romanistiky FF JU).

Dohnalová, Barbora, Kult boha Quetzálcoatla v indiánských civilizacích Mezoameriky , České Budějovice 2013, 70 s. (bakalářská práce Ústavu romanistiky FF JU).

Beníšková, Alena, Literární turismus v oblasti Veneta, České Budějovice 2013, 54 s. (bakalářská práce Ústavu romanistiky FF JU).

Zahradníčková, Lucie, Léto kněžny z Eggenberku. Korespondence Marie Arnoštky z Eggenberku s nejvyšším císařským hofmistrem Ferdinandem z Ditrichštejna, Pardubice 2015, 61 s. (bakalářská práce Ústavu historických věd Univerzity Pardubice).

Pérez Medrano, Jana, Reflexe občanské války a éry frankismu v současném Španělsku, České Budějovice 2015, 68 s. (bakalářská práce Ústavu romanistiky FF JU).

Denisa Klempířová, Norbert Leopold Libštejnský z Kolowrat (1655-1716) a jeho diplomatické mise, Pardubice 2017, 66 s. (bakalářská práce UHV FF UPCE).

Adéla Zvárová, Korespondence Albrechta z Fürstenberka s Vratislavem z Pernštejna a Alžbětou z Pernštejna, Pardubice 2018, 64 s. (bakalářská práce UHV FF UPCE). 

 


 

Soubory ke stažení