IX. pardubické bienále - organizační pokyny

Zahájení:
pátek, 29. dubna 2016, 09:15 hod.
(prezence účastníků)

Zakončení:
sobota, 30. dubna 2014, 15:30 hod.

Místo:
Pardubický zámek
Zámek č. p. 1
rytířské sály

Občerstvení:
bude zajištěno po celou dobu trvání konference

Technické zajištění:
v obou sálech dataprojektor

Jednací jazyky:
čeština, slovenština

Délka příspěvku:
20 min.
(velmi prosíme o maximální dodržení stanoveného limitu)

Termín pro zasílání přihlášek:
včetně anotace v délce max. 300 slov do 14. 3. 2016
(stáhnout přihlášku)

Organizační výbor konference:
prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.
PhDr. Miroslav Kouba, Ph.D.
PhDr. Ivo Říha, Ph.D.

Kontaktní osoba:
Miroslav Kouba, e-mail: Miroslav.Kouba@upce.cz
Ivo Říha, e-mail: Ivo.Riha@upce.cz 

Písemná verze příspěvků
Organizační výbor předpokládá vydání konferenčních příspěvků ve formě kapitol budoucí kolektivní monografie. Prosíme autory, aby svoje texty v maximálním rozsahu 15–20 normostran zaslali nejpozději do 30. května 2016 na e-mailovou adresu Ivo.Riha@upce.cz. Příspěvky zaslané po tomto datu bohužel nebude možné akceptovat – s ohledem na záměr organizátorů / editorů vydat kolektivní monografii ještě s letošním vročením.

Podrobnější informace

Pro zpracování příspěvků použijte standardní textové editory (nejlépe Word). Texty posílejte ve fontu Times New Roman, řádkování 1, velikost písma 12. Používejte průběžně číslované poznámky pod čarou (velikost písma 10), ovšem nepište nic do záhlaví a zápatí. Nenastavujte žádné zjednodušující úpravy (jako např. pevné mezery po předložkách, automatické číslování, nepoužívejte dělení slov...). V českém textu používejte zásadně české uvozovky („ “), ne anglické. Je nutno označit odstavce. Po interpunkci musí být bezpodmínečně mezera (pouze uvnitř závorek bez mezer po a před závorkou).
Pokud zařadíte obrazový materiál, posílejte jej buď v kvalitní digitální reprodukci (nejlépe formát TIF, aspoň 300 dpi), nebo jej dodejte v kvalitní předloze. Svolení k otištění obrázku zajišťuje autor studie a jeho kopii musí dodat redakci: bez tohoto povolení nebude žádný obrázek, na nějž se vztahují autorská práva, publikován.
 
Citace
Citování je shodné se zavedeným systémem v časopise Český časopis historický. Srov. http://www.hiu.cas.cz/cs/nakladatelstvi/periodika/cesky-casopis-historicky/citacni-uzus.ep/.
 
Vzor citací v poznámkách:

 1.  Josef PEKAŘ, Bílá hora. Její příčiny a následky, Praha 1921, s. 19.
 2. Ivan HLAVÁČEK – Jaroslav KAŠPAR – Rostislav NOVÝ, Vademecum pomocných věd historických, Praha 1985, s. 250.
 3. Petr VOREL, Hofmistrovská instrukce Vratislava z Pernštejna z roku 1555, Východočeský sborník historický 6, 1997, s. 165-182.
 4. Zdeněk BENEŠ, Mezi pragmatikou a konceptualizací (Dějiny československé Josefa Pekaře jako historický text), in: Jaroslav Pánek (ed.), Vlast a rodný kraj v díle historika. Sborník prací žáků a přátel věnovaný profesoru Josefu Petráňovi, Praha 2004, s. 159; TÝŽ, Historický text a historická skutečnost. Studie o principech českého humanistického dějepisectví, Praha 1993, s. 28.
 5. Tamtéž, s. 122n., 128nn.
 6. Martin KOLÁŘ, Chotek z Chotkova a Vojnína, in: Ottův slovník naučný, XII, Praha 1897, s. 370.
   
  Při opakování odkazu stačí uvést:
  7. J. PEKAŘ, Bílá hora, s. 13.
  Při citacích archivního materiálu je třeba nejprve uvést název a místo archivu, název fondu a dále bližší určení pramene.

Zkratky a označení
Zkratkou pro označení strany nebo stran je s., ročníky časopisů se uvádějí arabskými, díly vícesvazkových zpracování a edic římskými číslicemi. Pokud jsou dokumenty v edicích číslovány, je třeba uvádět vedle stran i číslo.
Vzor: Codex diplomaticus Bohemiae II, s. 328, č. 324.
 

Doprovodné akce

Večení program (29. dubna 2016)
Výlet po Labi na lodi Arnošt z Pardubic

Účastníci konference se na loď přesunou po skončení jednání v poslední páteční sekci, tj. po 18. hodině.
Předpokládaný čas vyplutí: 19 hod.
Předpokládaný návrat: 22 hod.

Možnost občerstvení či večeře přímo na palubě. Lodní lístky jsou hrazeny organizátory, případné občerstvení na palubě si však účastníci hradí sami.

více informací na internetové stránce www.lod.cz 
 

Doprava

Městská hromadná doprava (MHD)

Dopravní podnik města Pardubic (www.dpmp.cz)

Je třeba vystoupit z autobusu/trolejbusu na zastávce nám. Republiky, odtud je to na pardubický zámek nejblíže.

Od hlavního nádraží na nám. Republiky
autobusy č. 6, 8, 9, 12, 88
trolejbusy č. 2, 13

Od nám. Republiky na koleje (zastávka Stavařov) a zpět (Stavařov–nám. Republiky, nutno přejít silnici)
trolejbus č. 11


Zdroj: www.mapy.cz

Jak se dostat pěšky od nám. Republiky k zámku

 

Místa k parkování pro ty, kteří jedou „po vlastní ose“

a) placená: Mezi mosty a Bělobranské nám. (viz mapka níže)


Zdroj: www.mapy.cz

b) neplacená: areál Univerzity Pardubice (viz mapka níže)


Zdroj: www.mapy.cz