Přijímací zkoušky do Mgr. studia

Pro mimořádné okolnosti se ruší přijímací řízení do navazujícího magisterského studia Kulturních dějin, s počátkem studia v akademickém roce 2020/2021, a to včetně všech modulových specializací. Všichni přihlášení uchazeči budou přijati ke studiu. Není tedy nutno absolvovat v rámci přijímacího řízení ústní pohovory ani předkládat písemný projekt diplomové práce. 

Úředně ověřenou kopii diplomu a dodatku k diplomu, kterými uchazeč dokládá absolvování bakalářského studijního programu, předloží uchazeč nejpozději v den zápisu do studia dne 4. 9. 2020 (absolventi FF v roce 2020 nemusí ověřovat uvedené dokumenty).

V případě konání státní závěrečné zkoušky v termínu po 4. 9. 2020 doručí tyto dokumenty nejpozději do 21. 9. 2020 na studijní odd. FF UPa (nelze zasílat elektronicky).

Uchazeči, kteří některé z uvedených dokumentů již zaslali, nemusí tyto dokumenty znovu zasílat.

Rozhodnutí o přijetí je uchazeči zasláno do vlastních rukou ve smyslu čl. 6 odst. 6 Statutu UPa do 30 dnů od ukončení přijímacího řízení. Výsledky přijímacího řízení jsou rovněž publikovány na veřejně přístupném www serveru Univerzity Pardubice.

Publikoval: Vladan Hanulík