Dějiny novověku II - seminář

Dějiny novověku II - seminář (pro KD, LS)

Anotace:

Úkolem semináře je seznámit se s vybranými tématy středoevropských dějin 17. a 18. století. Cesta k tomu vede přes vlastní pravidelnou četbu, diskusi nad vybranými tématy a prezentaci semestrálních týmových projektů. 

Požadavky na studenta:

  • aktivní podíl na seminářích, ochota a schopnost diskuse
  • příprava na semináře, četba připravených textů, plnění seminárních úkolů
  • závěrečný semestrální test v úspěšnosti min. 70%
  • 12 vlastních konspektů literatury vztahujících se k raně novověkým dějinám po roce 1620 (minimálně 10 knih /žádné učebnice, encyklopedie a příručky/, maximálně 2 odborné studie s poznámkovým aparátem)
  • dvousemestrální seminární práce (téma je nutné upřesnit do 31. 3. s vyučujícím; rozsah asi 10 stran - kompilát z přibližně 10 titulů literatury): odevzdat nejpozději do 30. 4. 2019!

Přehled probírané tématiky:

1. Úvodní seminář

2. „Ouhlavní nepřítel všeho křestanstva“. Stereotypy vnímání Turka v české společnosti a jejich dějinné proměny
četba: DAŇHELKA, Jiří (ed.), Příhody Václava Vratislava z Mitrovic, Praha 1950, s. 23-60.

3. Tzv. vojenská revoluce a její vliv na vývoj středoevropské společnosti. "Fiscal-military state" jako model raně novověkého státního zřízení
četba: ENGLUND, Peter, Posledních osmdesát metrů středověku, In: TÝŽ: Nepokojná léta. Historie třicetileté války. Prah 2000, s. 23-38 (kapitola knihy).

4. České stavovské povstání a události let 1618 - 1621 očima současníků
pramen: votivní obraz s tématem pražské defenestrace ze sbírek Státního hradu a zámku v Jindřichově Hradci, 20. léta 17. století

5. Bílá hora aneb popely pořád žhavé – zrod „národního“ mýtu a jeho nelehká cesta dějepisectvím i obecným povědomím
Všichni si přečtou, respektive prohlédnou a poslechnou:
1) KUČERA, Jan P., 8. 11. 1620. Bílá hora: O potracení starobylé slávy české, Praha 2003, s. 7-13 a 169-173.
2) SEIFERTOVÁ, Lucie, Dějiny udatného českého národa – a pár bezvýznamných světových událostí, Praha 2003, vybrané stránky komiksu pro děti.
3) KRYL, Karel, Bílá hora, píseň z alba Rakovina, 1969.

6. Habsburská monarchie jako životní prostor – popření českého státu? Diskuse o vnímání dějin českého prostoru 17. a 18. století v současné i minulé historiografi.
četba:
1) MIKULEC, Jiří, Habsburská monarchie, popření českého státu?, in: Jaroslav Pánek a kol., Idea českého státu v proměnách staletí. Fakta, úvahy, souvislosti, Praha 2008, s. 98-106;
2) TŘEŠTÍK, Dušan, Vymysliti si český národ, in: týž, Mysliti dějiny, Praha – Litomyšl 1999, s. 121-135.

7. Fenomén barokní gotiky v českých zemích: funkce - objednavatelé - styl