Dějiny novověku II.

Dějiny novověku II - přednáška (LS) - společně s doc. Kubešem a doc. Markem

Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty s národními dějinami (posílení královské moci, rekatolizace, reformy osvícenského absolutismu) v kontextu dějin evropských a světových od Třicetileté války po Francouzskou revoluci. Bude osvětleno vytváření moderní Evropy a ukázány různé směry vývoje (konstituční monarchie v Anglii, absolutismus a jeho limity ve Francii a Prusku, samoděržaví v Rusku či „šlechtická republika“ v Polsko-litevském soustátí) Zároveň bude demonstrováno, jak se evropská civilizace střetávala s islámským světem a jak expandovala do zámoří (především do Ameriky). Na závěr bude pojednáno o Francouzské revoluci (1789-1799), za níž se starý svět v Evropě začal hroutit.

Požadavky na studenta oboru KD:

Celý dvousemestrální kurs, sestávající z přednášky a semináře, je zakončen soubornou ústní zkouškou. Posluchač se k ní dostaví: 1) se zápočtem z NOV2S a 2) se seznamem minimálně 24 titulů prostudované literatury (10 monografií + 2 vědecké studie s poznámkovým aparátem za každý semestr, seznam nesmí obsahovat žádné učebnice, encyklopedie a příručky).

Požadavky na studenta oborů SAS a dvouoborové historie:

Celý dvousemestrální kurs, sestávající z přednášky, je zakončen faktografickým písemným testem (1500-1800). Po jeho úspěšném absolvování se posluchači dostaví k ústnímu pohovoru nad přečtenou literaturou. Posluchač s sebou přinese seznam minimálně 14 titulů prostudované literatury (5 monografií + 2 vědecké studie s poznámkovým aparátem za každý semestr, seznam nesmí obsahovat žádné učebnice, encyklopedie a příručky).

Přehled probírané tématiky:

Úvod: Zrod a formování moderní Evropy – Pavel Marek / Vítězslav Prchal (17. 2. 2020)

 1. Labyrint světa - manýrismus v evropské kultuře - Vítězslav Prchal (24. 2. 2020)
 2. Osmanská říše a křesťansko-turecký konflikt v Evropě 16. – 18. století – Vítězslav Prchal (2. 3. 2020)
 3. Třicetiletá válka a vestfálský mírový systém – Vítězslav Prchal (9. 3. 2020)
 4. Habsburkové v 17. století: stát a církev – Vítězslav Prchal (16. 3. 2020)
 5. Anglická revoluce, restaurace a vznik konstituční monarchie – Vítězslav Prchal (23. 3. 2020)
 6. Prosazení absolutismu ve Francii – Pavel Marek (30. 3. 2020)
 7. Bourbonská Evropa v 18. století / Rusko – Pavel Marek (6. 4. 2020)
 8. Marie Terezie a Josef II. – evropské osvícenství a proměny rakouské monarchie po válkách o rakouské dědictví – Vítězslav Prchal (20. 4. 2020)
 9. Latinská Amerika koloniálního období – Pavel Marek (27. 4. 2020)
 10. Severní Amerika v 17. a 18. století: cesta k nezávislosti – Pavel Marek (4. 5. 2020)
 11. Francouzská revoluce – Pavel Marek (11. 5. 2020)

Základní literatura (nejvýznamnější práce jsou tučně):

Atlas československých dějin, Praha 1965.
BĚLINA, Pavel - KAŠE, Jiří - KUČERA, Jan P., Velké dějiny zemí Koruny české X, 1740-1792, Praha-Litomyšl 2001.
BĚLINA, Pavel - KAŠE, Jiří – MIKULEC, Jiří – VESELÁ, Irena – VLNAS, Vít, Velké dějiny zemí Koruny české IX. 1683-1740, Praha – Litomyšl 2011.

BLACK, Jeremy, European International Relations 1648-1815, Palgrave 2002 (je v knihovně UPa).
BLACK, Jeremy, Evropa osmnáctého století, Praha 2003.
BOSSY, John, Křesťanství na Západě 1400-1700, Praha 2008.
BŮŽEK, Václav a kol., Společnost českých zemí v raném novověku. Struktury, identity, konflikty, Praha 2010.
ČORNEJOVÁ, Ivana - KAŠE, Jiří - MIKULEC, Jiří - VLNAS, Vít, Velké dějiny zemí Koruny české VIII, 1618-1683, Praha-Litomyšl 2008.

Encyklopedický atlas světových dějin, Praha 1998.
EVANS, Robert J. W., Vznik habsburské monarchie 1550-1700, Praha 2003.
HANZAL, Josef, Od baroka k romantismu. Ke zrození novodobé české kultury, Praha 1987.
HERSCHE, Peter, Muße und Verschwendung. Europäische Gesellschaft und Kultur im Barockzeitalter I. – II., Freiburg u. a. 2006.
HROCH, Miroslav, Dějiny novověku, Praha 1999.
HROCH, Miroslav a kol., Encyklopedie dějin novověku 1492-1815, Praha 2005.
KVAČEK, Robert a kol., Dějiny Československa II. 1648-1918, Praha 1990.
MANN, Golo - NITSCHKE, August (hgg.), Propyläen Weltgeschichte 7. Von der Reformation zur Revolution, Berlin-Frankfurt 1964.
MEJDŘICKÁ, Květa (red.), Dějiny novověku 1 (1648-1815), Praha 1969.
MIKULEC, Jiří a kol., Církev a společnost raného novověku v Čechách a na Moravě, Praha 2013.
MUNCK, Thomas, Evropa sedmnáctého století, 1598-1700, Praha 2002.
OGG, David, Europe in the Seventeenth Century, London 1971 (9. vyd. – je v knihovně UPa)
PARKER, Geoffrey, The Global Crisis. War, Climate and Catastrophe in the Seventeenth Century Europe, New Haven – London 2013 (je v knihovně UPa).
SKŘIVAN, Aleš, Evropská politika (1648-1914), Praha 2001.
ŠEDIVÁ KOLDINSKÁ, Marie – CERMAN, Ivo a kol., Základní problémy studia raného novověku, Praha 2013.
STELLNER, František, Sedmiletá válka v Evropě, Praha 2000.
ŠUSTA, Josef (red.), Dějiny lidstva. Od pravěku k dnešku. 6. díl. Bronzová skála moci státní 1650-1789, Praha 1939.
VÁLKA, Josef, Česká společnost v 15.-18. století, I. Předbělohorská doba, Praha 1972; II. Bělohorská doba. Společnost a kultura manýrismu, Praha 1983.

Rozšiřující tituly (tučně zásadní práce):
 

Třicetiletá válka:

BALCÁREK, Pavel, Ve víru třicetileté války. Politikové, kondotiéři, rebelové a mučedníci v zemích Koruny české, České Budějovice 2011.
BUßMANN, Klaus – SCHILLING, Heinz (edd.), 1648. Krieg und Frieden in Europa I. - III., Münster – Osnabrück 1998.
ČEPIČKA, Ladislav – FUČÍKOVÁ, Eliška (edd.), Valdštejn. Albrecht z Valdštejna. Inter arma silent musae?, Praha 2007.
DURCHHARDT, Heinz (ed.), Westfälische Friede. Diplomatie und politische Zäsur – kulturelles Umfeld – Rezeptionsgeschichte, München 1998.
ENGLUND, Peter, Nepokojná léta. Historie třicetileté války, Praha 2000.
FUKALA, Radek, Jan Jiří Krnovský, Stavovské povstání a zápas s Habsburky, České Budějovice 2005.
CHALINE, Olivier, Bílá hora, Praha 2014.
CHUDOBA, Bohdan, Španělé na Bílé hoře. Tři kapitoly z evropských politických dějin, Praha 1945.
JANÁČEK, Josef, Valdštejn a jeho doba, Praha 1978.
JANÁČEK, Josef, Valdštejnova pomsta. List z dějin bělohorské Moravy, Praha 1992
JANÁČEK, Josef, Valdštejnova smrt, Praha 1974.
KALISTA, Zdeněk, Valdštejn. Historie odcizení a snu, Praha 2002.
KAVKA, František, Bílá hora a české dějiny, Praha 1962.
KILIÁN, Jan, Jan Beck (1588–1648). Císařský generál, lucemburský guvernér a svobodný pán z Kokořínska, České Budějovice 2014.
KILIÁN, Jan, Martin Maxmilián z Golče (kolem 1593 – 1653). Císařský generál ve víru třicetileté války, České Budějovice 2010.
KILIÁN, Jan, Město ve válce, válka ve městě: Mělník 1618 – 1648, České Budějovice 2008.
KILIÁN Jan, Příběh z doby neobyčejného šílenství. Život a svět krupského koželuha Michela Stüelera za třicetileté války, Praha 2014.
KLÍMA, Arnošt, Dlouhá válka 1618 – 1648, Praha 2000 (2. vydání)
KLUČINA, Petr, Třicetiletá válka. Obraz doby 1618 – 1648, Praha – Litomyšl 2004.
KOLLMANN, Josef, Pokus o zastavení třicetileté války. Mírová jednání v Brunšviku 1625 – 1626, Praha 1989.
KOLLMANN, Josef, Valdštejn a evropská politika 1625 – 1630. Historie prvního generalátu, Praha 1999.
KOLLMANN, Josef, Valdštejnův konec 1631 – 1634. Historie druhého generalátu, Praha 2001.
MATOUŠEK, Václav, Třebel. Obraz krajiny s bitvou. Praha 2006.
Od konfesijní konfrontace ke konfesijnímu míru. Sborník z konference k 360. výročí uzavření vestfálského míru, Hradec Králové 2008.
PARROTT David, The Business of War. Military Enterprise and Military Revolution in Early Modern Europe. Cambridge 2012. (je v knihovně UPa)
PARROTT, David, Richelieu´s Army: War, Government and Society in France, 1624-1642, Cambridge 2001.
PEKAŘ, Josef, Valdštejn 1630 - 1634. Dějiny valdštejnského spiknutí, Praha 2008.
PETRÁŇ, Josef, Staroměstská exekuce, Praha 2004.
POLIŠENSKÝ, Josef – KOLLMANN, Josef, Valdštejn. Ani císař, ani král, Praha 1995.
POLIŠENSKÝ, Josef, Anglie a Bílá hora, Praha 1949.
POLIŠENSKÝ, Josef, Nizozemská politika a Bílá hora, Praha 1958.
POLIŠENSKÝ, Josef, Třicetiletá válka a evropské krize 17. století, Praha 1970.
REBITSCH, Robert, Matyáš Gallas (1588-1647). Císařský generál a Valdštejnův „dědic“, Praha 2013.
ŠINDELÁŘ, Bedřich, Vestfálský mír a česká otázka, Praha 1968.
UHLÍŘ, Dušan: Drama Bílé hory. Česká válka, Praha 2015.
WILSON, Peter H., The Thirty Years War. Europe’s Tragedy, Cambridge 2009 (je v knihovně UPa).

Anglie, Skotsko, Irsko:

CORP, Edward, A Court in Exile. The Stuarts in France 1689-1718, Cambridge 2004 (je v knihovně UPa).
COWARD, Barry, Oliver Cromwell, Praha 2000.
CRESSY, David - FERRELL, Lori Anne (ed.), Religion and Society in Early Modern England. A sourcebook, London - New York 1996. (je v knihovně UPa)
DAVIES, Norman, Ostrovy. Dějiny, Praha 2000.
DUCHEIN, Michel, Vévoda z Buckinghamu, Praha 2004.
HROCH, Miroslav, Oliver Cromwell, Praha 1968.
INWOOD, Stephen, Historie Londýna, Praha 2003.
KOVÁŘ, Martin, Anglie královny Anny. Ve víru vnitropolitických zápasů a války o dědictví španělské (1702-1708), HO 8, 1997.
KOVÁŘ, Martin, Anglie posledních Stuartovců, 1658-1714, Praha 1998.
KOVÁŘ, Martin, Poslední léta stuartovské monarchie (1707-1714), HO 9, 1998, s. 57-64.
KOVÁŘ, Martin, Stuartovská Anglie. Stát a společnost v letech 1603-1689, Praha 2001.
KOVÁŘ, Martin, Velká Británie v éře Roberta Walpola. K vývoji britského státu a britské společnosti v první polovině 18. století, Praha 2004.
KOVÁŘ, Martin, Z anglických dějin 17. století. Od protektorátu k restauraci, HO 6, 1995, s. 26-30.
KOVÁŘ, Martin, Z anglických dějin 17. století, Světla a stíny restaurace (1660-1688), HO 6, 1995, s. 151-158.
KOVÁŘ, Martin, Z anglických dějin 17. století, Anglie za vlády Viléma III. Oranžského, 1-2, HO 7, 1996.
KOVÁŘ, Martin – TUMIS, Stanislav, Vzpomínka na pátý listopad. Ke čtyřstému výročí Spiknutí střelného prachu, HO 16, 2005, s. 242-249.
KOVÁŘ, Martin – TUMIS, Stanislav, Zrození velmoci. Anglie (Velká Británie) na cestě k postavení první světové mocnosti (1603-1746), Praha 2007.
KUKLÍK, Jan, Ústavněprávní vývoj v Anglii v letech 1649-1658, HO 8, 1997, s. 207-217.
KUMPERA, Jan, Komenský a Hartlibův archiv v Sheffieldu, DaS 14, 1993, č. 3.
KUMPERA, Jan, Vztah Jana Amose Komenského k anglické revoluci 17. století, ČsČH 22, 1974.
LYNCH, Michael (ed.), The Oxford Companion to Scottish History, Oxford UP 2005. (je v knihovně UPa)
McDOWALL, David, An Illustrated History of Britain, Longman 1992 (5).
MILLER, Jaroslav, Falcký mýtus: Fridrich V. a obraz české války v raně stuartovské Anglii, Praha 2004.
MILLER, Jaroslav, Odložený zrod Leviatana. Krize raně stuartovské monarchie (1603-1641), Praha 2006.

MILLER, Jaroslav, Propaganda, symbolika a rituály protestantské Evropy (1580-1650), Praha 2013.
MILLER, Jaroslav, Rex pacificus nebo fidei defensor? Jakub I. a tisk pamfletů o českém povstání v Anglii, 1618-1621, ČČH 99, 2001, s. 760-787.
MILLER, Jaroslav, Tištěné prameny o českém stavovském povstání z let 1618-1621 v anglických knihovnách, FHB 20, Praha 2003, s. 133-213.
MILTON, Giles, Bílé zlato, Praha 2005.
MOODY, Theodore W. - MARTIN, Francis X. a kol., Dějiny Irska, Praha 1996.
MORGAN, K. O. a kol., Dějiny Británie, Praha 1999.
NIEMOJOWSKA, Maria, Poslední Stuartovci, Praha 2002.
PEARSON, Hesketh, Karel II. Život Karla II., krále anglického, Praha 2001.
POLIŠENSKÝ, Josef, Cromwellovská Anglie a Čechy v době Komenského, in: M. A. Barg (ed.), Oliver Cromwell a jeho doba, Praha 1957.
POLIŠENSKÝ, Josef, Česká otázka, habsburská otázka a anglická revoluce 17. století, SH 5, 1957.
POLIŠENSKÝ, Josef, Komenský, Hartlib a anglická revoluce 17. století, ČsČH 26, 1978.
POLIŠENSKÝ, Josef, Princ Rupert - kavalír a kapitalista?, Studia Comeniana et historica 35, XVIII, 1988, s. 148-150.
SCHMID, Ludvík, Irská emigrace do střední Evropy v 17. a 18. století, SH 33, 1985, s. 189-254; SH 34, 1986, s. 247-297.
SCHMID, Ludvík - BAROCH, Miroslav, Irská a skotská emigrace do střední Evropy, Heraldická minucí 1988.
WANNER, Michal, Sedmiletá válka v Orientu, Praha 2001.
WANNER, Michal, Vývoj anglické Východoindické společnosti do poloviny 18. století, HO 4, 1993, s. 98-102.
WANNER, Michal, Zrození impéria. Východoindická společnost a britský stát (1660 – 17773), Praha 2003
WORMALD, Jenny (ed.), The Short Oxford History of the British Isles: The Seventeeth Century, Oxford UP 2008. (je v UK)
WILLIAMS, E. N., The Penguin Dictionary of English and European History 1485-1789, Penguin 1980.
Hobbesovy a Lockeovy politické teorie

USA:

BITTMAN, Bohdan - ŠMRHA, Jakub, Jiří Washington, Praha 1946.
BITTMAN, Bohdan - ŠMRHA, Jakub, Thomas Paine, Praha 1948.
BROŽ, Ivan, George Washington, Praha 1994.
ČERNÍK, Jiří, S tomahawkem proti mušketám. Přehled bojů s indiány na území dnešních USA v letech 1622-1890, 2 díly, Praha 2010-2011.
FRANKLIN, Benjamin, Vlastní životopis, Praha 1918.
HERRE, Franz, George Washington. Prezident u kolébky moci, Praha 2001.
HORDERN, Nicholas - DRESNER, Simon - HILLMAN, Martin, Nový svět, Praha 1987.
JAY, John - HAMILTON, Alexandr - MADISON, James, Listy federalistů, Praha 1994.
JOHNSON, Paul, Dějiny amerického národa, Praha 2000.
KUNOVJÁNEK, Vladimír, Děravý Josefův plášť. K některým otázkám etnického a národnostního vývoje USA, Praha 1989.
LASKOVÁ, Vera, Dvě lásky Benjamina Franklina, ženy a diplomacie, Praha 1994.
MAREŠ, Petr, Prezidenti Spojených států, Praha 1994.
MATOUŠEK, Jaromír, Tomáš Jefferson, Praha 1947.
MATOUŠEK, Jaromír, Abraham Lincoln, Praha 1947.
OPATRNÝ, Josef, Amerika v proměnách staletí, Praha 1998.
OPATRNÝ, Josef, Benjamin Franklin - symbol americké společnosti 18. století, HO 1, 1990, s. 162-167.
OPATRNÝ, Josef, Sedmiletá válka v Americe, HO 2, 1991, s. 21-27.
OPATRNÝ, Josef, Válka Mohykánů. Sedmiletá válka v Americe, Praha 2000.
OPATRNÝ, Josef - RAKOVÁ, Svatava, USA - stručná historie států, Praha 2003.
POLIŠENSKÝ, Josef, Úvod do studia dějin a kultury Velké Británie a Spojených států amerických, Praha 1971.
POLIŠENSKÝ, Josef, Benjamin Franklin a první americká revoluce, Praha 1956.
RAKOVÁ, Svatava, Americká ústava 1787, Praha 1991.
RAKOVÁ, Svatava, Anglické kolonie v Severní Americe v 17. století, Praha 1997.
RAKOVÁ, Svatava, Dobrodruzi, puritáni a Indiáni. Angličané v Novém světě, Praha 1998.
RAKOVÁ, Svatava, Počátky stuartovské kolonizace Ameriky: Virgínie jako "soukromá" kolonie (1606-1624), FHB 18, 1997, s. 253-285.
RAKOVÁ, Svatava, Podivná revoluce. Dlouhá cesta Američanů k nezávislosti (1763-1783), Praha 2005.
RAKOVÁ, Svatava, Puritáni mladí a neklidní: konformita a transgrese v Nové Anglii 17. století, ČČH 103, 2005, s. 517-548.
ROCHESTER, Anne, Americký kapitalismus 1607-1800, Praha 1950.
SIEBERTOVÁ, E. - FORMAN, W., Indiánské umění amerického severozápadního pobřeží, Praha 1970.
TINDALL, George B. - SHI, David E., USA, Praha 1994.
TOCQUEVILLE, Alexis de, Demokracie v Americe, 1-2, Praha 1992.
Ústava Spojených států amerických, Praha 1990.

Španělsko (a Portugalsko):

Učebnice:
BARTOŠ, L., Dějiny a kultura Španělska, Brno 1998.
BĚLIČ, O., Španělská literatura, Praha 1968.
CHALUPA, J., Španělsko, Praha 2005.
KUDRNA, J., Materiály k dějinám středověkého Španělska a anglosaské Anglie, Brno 1989.
TUÑÓN DE LARA, M. (ed.), Historia de España I-X, Barcelona 1980-1982.
UBIETO Arteta, A. – REGLÁ Campistol, J. – JOVER Zamora, J. M. – SECO Serrano, C., Dějiny Španělska, Praha 1995.
POLIŠENSKÝ, J., Úvod do studia dějin Španělska a Portugalska. Do přelomu 19. a 20. století, Ostrava 1994.
POLIŠENSKÝ, Josef – BARTEČEK, Ivo, Dějiny Iberského poloostrova do přelomu 19. a 20. století, Olomouc 2002.

Další literatura:
AUCLAIROVÁ, M., Život svaté Terezie z Ávily, Kostelní Vydří 2001.
BARTEČEK, I. – REJSKA, J. (edd.), České země a Španělsko, Ostrava 1996.
BESSIÈRE, Bernard, Madrid, Praha 2001.
BINKOVÁ, Simona – POLIŠENSKÝ, Josef (edd.), Česká touha cestovatelská. Cestopisy, deníky a listy ze 17. století, Praha 1989.
BUKOLSKÁ, Eva – ŠTĚPÁNEK, Pavel, Španělské podobizny, Praha 1980.
ČERNÁ, Jana a kol., Španělsko a nový svět v době vlády Habsburků. Filosofie-věda-umění, Praha 2011
FORBELSKÝ, J. – ROYT, J. – HORYNA, M., Pražské jezulátko, Praha 1992.
FUENTES, C., Pohřbené zrcadlo, Praha 2003.
GRANADOS, Juan, Španělští Bourboni, Praha 2012.
HOJDA, Zdeněk a kol., Heřman Jakub Černín na cestě za Alpy a Pyreneje. I., Kavalírská cesta českého šlechtice do německých zemí, Itálie, Francie, Španělska a Portugalska, Praha 2014.
HOJDA, Zdeněk a kol. (edd.), Heřman Jakub Černín na cestě za Alpy a Pyreneje. II., Cestovní deník Heřmana Jakuba Černína z let 1678-1682, Praha 2014.
CHALUPA, J., Inkvizice. Stručné dějiny hanebnosti, Praha 2007.
CHUDOBA, B., Španělé na Bílé hoře, Praha 1945.
KALISTA, Z., Ctihodná Marie Elekta Ježíšova. Po stopách španělské mystiky v českém baroku, Kostelní Vydří 1992.
KAŠPAR, O., Bohemika v historických knižních fondech Španělska, Portugalska a Mexika 15.-18.století, Praha 2008.
KAŠPAR, O., Soupis pramenů k dějinám zámořských objevů a conquisty Nového světa ve fondech Národní knihovny v Praze, Praha 1992.
KAŠPAR, O., Soupis španělských tisků bývalé zámecké knihovny v Roudnici nad Labem nyní deponovaných ve Státní knihovně ČR v Praze, Praha 1983.
KAŠPAR, O., Soupis španělských a portugalských tisků bývalé pražské lobkovické knihovny nyní deponovaných ve Státní knihovně ČR v Praze, Praha 1984.
KAŠPAROVÁ, Jaroslava, Amadis Waleský, nebo don Quijote?, České Budějovice 2014.
KLÍMA, Jan, Zrození Latinské Ameriky. Simón Bolívar a jeho doba, Praha 2007.
KYBAL, Vlastimil, Velikáni španělských dějin, Praha 1935.
LENZ, J., Kulturní styky česko-španělské v zrcadle dějin, Praha 1930.
LENZ, J., Španělské kulturně – historické památky v Praze, Praha 1945.
PARKER, G., Filip II.: španělský král z rodu Habsburků. Nejmocnější křesťanský vládce, Praha 1998.
POLIŠENSKÝ, J., Tragic Triangle. The Netherlands, Spain and Bohemia 1617-1621, Praha 1991.
ROEDL, Bohumír, Arauánské války 1546-1881. Španělské Flandry v Chile, Praha 2007.
ŠTĚPÁNEK, P., Španělské umění od Altamiry po Picassa, Olomouc 1998.
VOPĚNKA, Petr, Podivuhodný květ českého baroka (první přednášky o teorii množin), Praha 1998.

Latinská Amerika:

Učebnice:
BETHELL, Leslie (ed.), The Cambridge History of Latin America I-XI, Cambridge 1995.
CÉSPEDES DEL CASTILLO, G., América hispánica (1492-1898), Barcelona 1983.
Historia general de España y América I-XXV, Madrid 1982-1992.
HENRÍQUEZ UREÑA, Pedro, Historia de la cultura en la América hispánica, México 1986.
CHALUPA, Jiří, Historia y geografía de América Latina, Olomouc 1997.
KLÍMA, Jan, Přehled dějin Latinské Ameriky, Hradec Králové 1996.
OPATRNÝ, Josef, Amerika v proměnách staletí, Praha 1998.
OVIEDO, José Miguel, Historia de la literatura hispanoamericana I-IV, Madrid 1992.
POLIŠENSKÝ, Josef a kol., Dějiny Latinské Ameriky, Praha 1979.
TOLBER, Hans Werner - BERNECKER, Walter L. (edd.), Handbuch der Geschichte Lateinamerikas I-III, Stuttgart 1992-1996.

Další literatura:
BARTEČEK, Ivo, Jezuité zemí koruny české v Latinské Americe, Ostrava 1997.
DOMENICI, Davide, Mayové. Poklady starobylých civilizací, Praha 2006.
GREENBLATT, Stephen, Podivuhodná vlastnictví. Zázraky nového světa, Praha 2004.
HORDERN, N. – DRESNER, S. – HILMANN M., Nový svět, Praha 1987.
CHALUPA, Jiří, Dějiny Argentiny, Uruguaye a Chile, Praha 1999.
KALISTA, Zdeněk (ed.), Cesty ve znamení kříže. Dopisy a zprávy českých misionářů 17. a 18. věku ze zámořských krajů, Praha 1947.
KAŠPAR, Oldřich, Čechy v zrcadle hispanoamerických dějin, Pardubice 1997.
KAŠPAR, Oldřich, Dějiny Karibské oblasti, Praha 2002.
KAŠPAR, Oldřich – MÁNKOVÁ, Eva, Dějiny Mexika, Praha 1999.
KAŠPAR Oldřich, Jezuité z české provincie v Mexiku, Praha 1999.
KLÍMA, Jan, Dějiny Brazílie, Praha 1998.
KŘÍŽOVÁ, Markéta, Ideální město v divočině. Misijní projekty Tovaryšstva Ježíšova a obnovené Jednoty bratrské v koloniální Americe, Praha 2007.
KUNC, Jiří, Kapitoly z dějin Latinské Ameriky: (do konce koloniální epochy), Ostrava 1994.
MRÁČEK, Karel Pavel, Zjevení Panny Marie v Mexiku, Olomouc 2000.
OPATRNÝ, Josef, Objevitelé, dobyvatelé, osadníci. 500 let Ameriky, Praha 1992.
POPOL Vuh. Výbor z letopisů Cakchiquelů a z knih Chilama Balama čili proroka Jaguára na Yucatánu, Praha 1976.
ROEDL, Bohumír, Dějiny Peru a Bolívie, Praha 2007.
SOUSTELLE, Jacques, Čtvero sluncí, Praha 2000.
STINGL, Miloslav, Černí bohové Ameriky: Kapitoly o kultuře a dějinách Afroameričanů Latinské Ameriky a karibské oblasti, Praha 1992.
TODOROV, Tzvetan, Dobytí Ameriky. Problém druhého, Praha 1996

Francie:

BERGIN, Joseph, The Rise of Richelieu, New Haven 1991.
BEAUSSANT, Philippe, Král Slunce také vstává, Praha 2012.
BLOCH, Marc, Králové divotvůrci. Studie o nadpřirozenosti královské moci, zejména ve Francii a Anglii, Praha 2004.
BLUCHE, Francois, Za časů Ludvíka XIV. Král Slunce a jeho století, Praha 2006.
BORDONOVE, Georges, Ludvík XIII. Spravedlivý "Král Tří mušketýrů", Praha 2001.
BORDONOVE, Georges, Ludvík XV. Milovaný - nemilovaný král, Praha 2006.
BORDONOVE, Georges, Ludvík XVI. Král mučedník, Praha 2003.
BURKE, Peter, Ludwig XIV. Die Inszenierung des Sonnenkönigs, Berlin 2005. (2. vyd.)
CASTELOT, Andre, Napoleon Bonaparte, Praha 1998.
CRONIN, Vincent, Ludvík XIV. Král Slunce, velký panovník z rodu Bourbonů, Praha 1999.
CROSLAND, Margaret, Madame de Pompadour, Praha 2003.
DUBY, Georges (ed.), Dějiny Francie od počátků po současnost, Praha 2003 (Kap. 17 René Pillorget, Doba klasická (1661-1715), s. 347-371; Kap. 18 André Bourde, Osvícenství (1715-1789), s. 372-401; Kap. 19 Michel Vovelle, Revoluce (1789-1799), s. 402-431...)
DUFREIGNE, Jean-Pierre, Ludvík XIV. Vášně a sláva: 1661-1670, Praha 2005.
FERRO, Marc, Dějiny Francie, Praha 2006.
FURET, Francois, Francouzská revoluce. Díl 1. Od Turgota k Napoleonovi, Praha 2004.
FURET, Francois, Promýšlet francouzskou revoluci, Brno 1994.
GALLO, Max, Robespierre, Stuttgart 2007.
de GONDI, Paul, Paměti, Praha 1973.
HARTMANN, Peter C., Francouzští králové a císařové v období novověku. Od Ludvíka XII. k Napoleonovi III. (1498-1870), Praha 2005.
HROCH, Miroslav, Buržoazní revoluce v Evropě, Praha 1981.
HROCH, Miroslav - KUBIŠOVÁ, Vlasta, Velká francouzská revoluce a Evropa 1789-1800, Praha 1990.
HUNTOVÁ, Lynn, Francouzská revoluce. Politika, kultura, třída, Brno 2007.
Interpretace Francouzské revoluce, Brno 2004.
JAMES, Alan, The Origins of French Absolutism 1598 - 1661, London 2006.
JOHNSON, Paul, Napoleon, Praha 2003.
JŮN, Libor, Napoleonské války, Praha 2004.
KONOPÁSEK, Emil, Symbolika Krále Slunce, Heraldická ročenka 2003-2004 [vyd. 2004], s. 140-150.
KUDRNA, J. a kol., Dějiny Francie, Praha 1988.
LEVI, Anthony, Ludvík XIV. Veřejný i soukromý život krále Slunce, Praha 2007.
LIVET, Georges, Náboženské války, Praha 1995.
MADL, Clare – TINKOVÁ, Daniela (edd.), Francouzský švindl svobody. Francouzská revoluce a veřejné mínění v českých zemích, Praha 2013.
MANFRED, Alfred Z., Napoleon Bonaparte, Praha 1983.
MAUROIS, Andre, Dějiny Francie, Praha 1994.
MEJDŘICKÁ, Květa, Listy ze stromu svobody, Praha 1989.
METTAM, Roger C., Power and Faction in Louis XIV´s France, Oxford - New York 1988.
MICHELET, Jean, Francouzská revoluce, Praha 1990.
MICHELET, Jean, Rekové a rebelové sladké Francie, Praha 1974.
MITFORD, Nancy, Král Slunce, Ostrava 2000.
POKORNÝ, Martin (ed.), Ludvík XIV. Paměti. Úvahy pro poučení dauphinovo, Praha 2007.
SCHAMA, Simon, Občané. Kronika Francouzské revoluce, Praha 2004.
SIPRIOT, Pierre, Ludvík XVII., Praha 1999.
THOMA, Helga, Metresy francouzských králů, Praha 1997.
TINKOVÁ, Daniela, Revoluční Francie (1787-1799), Praha 2008.

Nizozemí:

ENGELBRECHT, Wilken, Význam Fríské akademie ve Franekeru pro pobělohorský exil, in: Studia Moravica 3. Sborník historiografických, filologických a uměnovědných příspěvků přednesených na vědecké konferenci Mars Moravicus - Neklidná léta Moravy, Olomouc 2005, s. 23-54.
GAASTRA, Femme S., The Dutch East India Company: Expansion and Decline, Zutphen 2003.
van der HORST, Han, Dějiny Nizozemska, Praha 2005.
ISRAEL, Jonathan, The Dutch Republic, its Rise, Greatness and Fall 1477-1806, Oxford 1995.
KRSEK, Ivo, Petrus Paulus Rubens. Praha 1990.
LADEMACHER, Horst, Phönix aus der Asche? Politik und Kultur der niederländischen Republik im Europa des 17. Jahrhunderts, Münster 2006.
MACKOVÁ, Olga, Rembrandt. Praha 1993.
MAK, Geert, Malé dějiny Amsterodamu, Praha 1999.
MACZKIEWITZ, Dirk, Der niederländische Aufstand gegen Spanien (1568-1609). Eine kommunikationswissenschaftliche Analyse, Münster 2005.
PRAK, Maarten, The Dutch Republic in the Seventeenth Century. The Golden Age, Cambridge 2005.
PRICE, J. Leslie, Dutch Society 1588-1713, Harlow 2000.
RAKOVÁ, Svatava, Protestantský humanismus v Novém světě: případ Nového Nizozemí, ČČH 97, 1999, č. 4, s. 728-756.
TROOST, Wout, William III, the Stadholder-King. A Political Biography. Translated by J. C. Grayson, Aldershot 2005.
VACKOVÁ, Jarmila, Odpovědi obrazů. Mistři starého Nizozemí. Praha 2001.
WANNER, Michal, Říše koření, kalika a čaje. Dvě století Nizozemské východoindické společnosti, HO 13, 2002, č. 11-12, s. 242-253.
WANNER, Michal, Nizozemci a japonská společnost v 17. a 18. století, HO 11, 2000, č. 7-8, s. 146-154.

Svatá říše římská národa německého (Bavorsko, Braniborsko-Prusko, Sasko, Švýcarsko...):

BIEDERMANN, Karl, Deutschland im 18. Jahrhundert, Frankfurt/Main – Berlin – Wien 1979 - je v KUPa.
CARSTEN, F. L., The Origins of Prussia, Oxford 1968 (4. vyd.), Chapter III, s. 179-278 (The Foundation of the Hohenzollern Despotism) - je v knihovně UPa.
FREUD, Michael, Deutsche Geschichte. Von den Anfängen bis zur Gegenwart, München 1985.
FRIEDRICH, Karin, The Other Prussia – Royal Prussia, Poland and Liberty, Cambridge 2000.
HLAVAČKA, Milan, Karel Albrecht. Příběh druhého Zimního krále, Praha 1997.
HÜTTL, Ludwig, Das Haus Wittelsbach. Geschichte einer europäischen Dynastie, München 1980 (2).
kol., Dějiny Rakouska, Praha 2002.
KOSTLÁN, Antonín, Encyklopedie dějin Německa, Praha 2001.
KUBEŠ, Jiří (ed.), Kryštof Václav z Nostic: Deník z cesty do Nizozemí v roce 1705, Praha 2004.
KUBEŠ, Jiří, Trnitá cesta Leopolda I. za římskou korunou (1657–1658). Volby a korunovace ve Svaté říši římské v raném novověku, České Budějovice 2009.
MATERNA, Ingo - RIBBE, Wolfgang (Hg.), Brandenburgische Geschichte, Berlin 1995.
MÜLLER, Helmut - KRIEGER, Karl F. - VOLLRATH, Hanna a kol., Dějiny Německa, Praha 1995.
NEUGEBAUER, Werner, Die Hohenzollern, Band 1., Anfänge, Landesstaat und monarchische Autokratie bis 1740, Stuttgart 1996.
NEUHAUS, Helmut, Das Reich in der frühen Neuzeit, München 1997.
PRESS, Volker, Kriege und Krisen. Deutschland 1600-1715, München 1991 - je v KUPa.
PRIESTEROVÁ, Eva, Stručné dějiny Rakouska, Praha 1954.
RAFF, Diether, Deutsche Geschichte. Vom Alten Reich zum Vereinten Deutschland, München 1992 (2).
ŘEZNÍK, Miloš, Královské Prusy mezi Polskem a Pruskem, Praha 2001.
ŘEZNÍK, Miloš, Sasko, Praha 2005.
SCHOEPS, Hans-Joachim, Dějiny Pruska, Praha 2004.
STELLNER, František, Bavorsko a Prusko (Srovnání historie dvou německých mocností do roku 1871), Střední Evropa 12, 1996, s. 113-124.
STELLNER, František, Bedřich Pruský a Machiavelliho "Vladař", HO 6, 1995, s. 127-130.
STELLNER, František, Cesta Pruska k velmocenskému postavení, HO 3, 1992, s. 242-249.
STELLNER, František, Fridrich Veliký. Cesta Pruska k velmocenskému postavení, Praha 1998.
STELLNER, František, Korunovace v Královci. K 300. výročí povýšení Pruska na království, DaS 23, 2001, č. 3, s. 39-44.
STELLNER, František, Král a filosof: Fridrich II. Veliký a Voltaire, HO 9, 1998, s. 104-110.
STELLNER, František, Mládí pruského krále Bedřicha II., HO 5, 1994, s. 74-77.
WILSON, Peter H., The Holy Roman Empire, 1495-1806, Basingstoke 1999.
www.brandenburg-preussen.net

Rusko:

FREEZE, Gregory L. (ed.), Russia. A history, Oxford UP 2002 (2. vyd.), s. 27-142. (je v knihovně UPa)
KATEŘINA II., Paměti carevny Kateřiny II., Praha 1993.
KAUSOVÁ, Gina, Kateřina Veliká. Osvícená panovnice největší říše světa, Praha 1998.
KLJUČEVSKIJ, V. O., Ruské dějiny, 1-4, Praha 1929.
LeDONNE, John P., The Grand Strategy of the Russian Empire, 1650-1831, Oxford UP 2004. (je v knihovně UPa)
MACŮREK, Josef, Dějiny východních Slovanů, 1-3, Praha 1947.
MACHATKA, Osvald, Císařští minéři, inženýři, bombardéři na Turka k Azovu jdou, in: Pocta Josefu Kollmannovi. Sborník k životnímu jubileu, Praha 2002, s. 184-188.
MASSIE, Robert K., Petr Veliký - Život a svět, Praha 2006.
Milostné dopisy carevny Kateřiny Veliké Potěmkinovi, přel. Vlastimil Berger, Praha 1994.
PICKOVÁ, Dana, Ruské impérium a Kateřina II. Veliká. I-II, HO 1, 1990-1991, č. 7-8, 9-10, s. 186-188, 200-204.
PUTNA, Martin C., Obrazy z kulturních dějin ruské religiozity Od Kyjevské Rusi k Pussy Riot, Praha 2015.
RIASANOVSKY, Nicholas V. - STEINBERG, Mark D., A History of Russia, Oxford UP 2005 (7. vyd.), s. 131-278. (je v knihovně UPa)
SERCZYK, Wladyslaw, Ivan IV. Hrozný. Car vší Rusi a stvořitel samoděržaví, Praha 2004.
STELLNER, František, Car je mrtev, ať žije carevna! Převraty na ruském dvoře v 18. století, Praha 2015.
STELLNER, František, Založení Petrohradu, HO 15, 2004, s. 2-8.
ŠVANKMAJER, Milan, Kateřina II., Praha 1970.
ŠVANKMAJER, Milan, Kateřina II. Lesk a bída impéria, Praha 2001.
ŠVANKMAJER, Milan, Petr I. Veliký. Zrození impéria, Praha 2000.

ŠVANKMAJER, Milan, První ruská "revoluce shora", DaS 12, 1990, č. 1, s. 22-27.
ŠVANKMAJER, Milan - VEBER, Václav - SLÁDEK, Zdeněk - MOULIS, Vladislav, Dějiny Ruska, Praha 1996.
VERNADSKY, George, A history of Russia, Yale UP 1969 (6. vyd.), s. 85-190. (je v knihovně UPa)
WIRTSCHAFTER, Elise Kimerling, Russia´s Age of Serfdom 1649-1861, Blackwell Publ. 2008. (je v knihovně UPa)

Italské státy:

Učebnice:
DE FELICE, Renzo, Storia dell´Italia contemporanea I-VII, Roma 1984-1986.
KUDRNA, Jaroslav, Dějiny Itálie V. – XVIII. století, Brno 1977.
PAVLÍČEK, Jan František, Itálie, Praha 2011.
PROCACCI, Giuliano, Dějiny Itálie, Praha 1997.

Další literatura:
ASTARITA, Tomasso, Mezi vodou slanou a svěcenou. Dějiny jižní Itálie, Praha 2006.
BRODRICK, James, Robert Bellarmino: kardinál a inkvizice, Olomouc-Roma 2007.
BURKE, P., Žebráci, šarlatáni, papežové. Historická antropologie raně novověké Itálie. Eseje o vnímání a komunikaci, Jinočany 2007.
CADORINI, Giorgio, Cramars: furlanští a italští obchodníci v Českých zemích I-II, Praha 2003.
CAPRETTI, E. – ACIDINI LUCHINAT, C., Velcí mistři italského výtvarného umění, Frýdek Místek 2002.
CASANOVA, G., Historie mého života (výbor z pamětí literárních a odborných prací a z korespondence), Praha 1968.
CRONIA, A., Čechy v dějinách italské kultury (tisíciletá žeň), Praha 1936.
DANIEL, Ladislav (ed.)., Italská renesance a baroko ve střední Evropě: příspěvky z mezinárodní konference: Olomouc 17.-18. října 2003, Olomouc 2005.
HEROLD, Vilém – PÁNEK, Jaroslav (edd.), Baroko v Itálii - baroko v Čechách, Praha 2003.
HIBBERT, Christopher, Florencie: životopis města, Praha 1997.
HIBBERT, Christopher, Řím: životopis města, Praha 1998.
HIBBERT, Christopher, Vzestup a pád rodu Medici, Praha 1997.
HOJDA, Zdeněk a kol., Heřman Jakub Černín na cestě za Alpy a Pyreneje. I., Kavalírská cesta českého šlechtice do německých zemí, Itálie, Francie, Španělska a Portugalska, Praha 2014.
HOJDA, Zdeněk a kol. (edd.), Heřman Jakub Černín na cestě za Alpy a Pyreneje. II., Cestovní deník Heřmana Jakuba Černína z let 1678-1682, Praha 2014.

HOJDA, Zdeněk, „Delitiae Italiae.“ Česká aristokracie a barokní Evropa in: Lu¬bo¬mír SLAVÍČEK (ed.), Artis pictoriae amatores. Evropa v zrcadle praž¬ského barokního sběratelství, Praha 1993, s. 62-95.
KLOBAS, Oldřich, Sekáč Murat. Pohled do života maršála Napoleonovy jízdy, císařova švagra a neapolského krále, Brno 2005.
KUBÍKOVÁ, Blanka, Giovanni Battista Piranesi (1720–1778), Praha 2015.
Mc CALLMANN, Poslední alchymista. Hrabě Cagliostro. Mistr magie ve věku rozumu, Praha 2005.
NEUMANN, Jaromír, Itálie. Z cesty za uměním I-II, Praha 1978-1979.
O misera Boemia…, Souvislosti. Revue pro literární kulturu 3-4, 2002.
PAPASOGLI, Giorgio, Rebel boří: Alois Gonzaga, Praha 2006.
POLIŠENSKÝ, Josef, Casanova a jeho svět, Praha 1997.
PREISS, Pavel, Italští umělci v Praze. Renesance, Manýrismus, Baroko, Praha 1986.
VILLANI, Giovanni (ed.), Florentské kroniky doby Dantovy, Praha 1969.
VLNAS, Vít – PŘIBYL, Petr – HLADÍK, Tomáš, Florencie. Město umělců, velmožů, světců a tyranů, Praha 2009.
WHITE, Michael, Antikrist Galileo, Praha 2011

Království uherské:

ČIČAJ, Viliam, Knižná kultúra na strednom Slovensku v 16.-18. storočí, Bratislava 1985.
ČIČAJ, Viliam a kol., Trnavská univerzita v slovenských dějinách, Bratislava 1987.
DANGL, Vojtech, Slovensko vo víre stavovských povstaní, Bratislava 1986.
FUNDÁRKOVÁ, Anna, Palatín Pavol Pálfi a uhorský politický život v rokoch 1649-1653, Historický časopis 51, 2003, s. 241-262.
GAŠPARÍKOVÁ, V., Povstanie Rákocziho a Slovania, Bratislava 1930.
HOLČÍK, Štefan, Korunovačné slávnosti, Bratislava 1563-1830, Bratislava 1988.
HORVÁTH, Pavol, Podanný ľud na Slovensku v prvej polovici 18. storočia, Bratislava 1963.
HORVÁTH, Pavol - KOPČAN, Vojtech, Turci na Slovensku, Bratislava 1971.
KONTLER, László, Dějiny Maďarska, Praha 2001.
KOPČAN, Vojtech, Turecké nebezpečenstvo a Slovensko, Bratislava 1986.
KOPČAN, Vojtech - KRAJČOVIČOVÁ, Klára, Slovensko v tieni polmiesaca, Bratislava 1987.
KOVÁCS, Endre - NOVOTNÝ, Jan, Maďaři a my. Z dějin maďarsko-československých vztahů, Praha 1959.
KOVÁČ, Dušan, Dějiny Slovenska, Praha 1998.
KUČERA, Matúš, Slovensko na prahu novoveku, Bratislava 1993.
MACŮREK, Josef, České země a Slovensko (1620-1750), Brno 1969.
MACUREK, Josef, Dějiny Maďarů a uherského státu, Praha 1934.
MATULA, Vladimír - VOZÁR, Jozef a kol., Dejiny Slovenska II (1526-1848), Bratislava 1987.
PETROVÁ-PLESKOTOVÁ, Anna, Maliarstvo 18. storočia na Slovensku, Bratislava 1963.
PRAŽÁK, Richard (ed.), Legendy a kroniky koruny uherské, Praha 1988.
PRAŽÁK, Richard a kol., Dějiny Maďarska, Brno 1993.
ŠMERDA, Milan, České země, Uhry a Osmané v letech 1618-1671, ČMM 110, 1991, s. 37-56.
ŠMERDA, Milan, Češi a Uhry po třicetileté válce, K politice leopoldovského absolutismu v poddanské otázce, ČMM 98, 1979, s. 279-295.
ŠMERDA, Milan, České země a uherská povstání. K otázce "kolektivní viny" a "kolektivní odpovědnosti" v myšlení feudální společnosti, Slovanský přehled 71, 1985, s. 462-474.
SIRÁCKY, Ján, Sťahovanie Slovákov na Dolnú zem v 18. a 19. storočí, Bratislava 1966.
ŠPIESZ, Anton, Remeslá, cechy a manufaktúry na Slovensku, Martin 1983.
ŠPIESZ, Anton, Slobodné královské mestá na Slovensku v rokoch 1680-1780, Košice 1983.
VOCELKA, Karl, Glanz und Untergang der höfischen Welt. Repräsentation, Reform und Reaktion im habsburgischen Vielvölkerstaat, Wien 2001 (Österreichische Geschichte, 1699-1815).
WINKELBAUER, Thomas, Ständefreiheit und Fürstenmacht: Länder und Untertanen des Hauses Habsburg im konfessionellen Zeitalter, Wien 2003, 567 S. (v rámci řady Österreichische Geschichte, 1522-1699)

Švédsko:

BUCKLEYOVÁ, Veronica, Královna Kristýna. Pohnuté osudy švédské panovnice, Praha 2006.
COUFALOVÁ, Iveta, Turecká partie švédského krále. Neohrožený Karel XII. v osmanské říši (1709-1714), DaS 28, 2006, č. 1, s. 21-23.
ENGLUND, Peter, Nepokojná léta. Historie třicetileté války, Praha 2000.
ENGLUND, Peter, Nepřemožitelný. Historie první severní války, Praha 2004.
ENGLUND, Peter, Stříbrná maska. Pohled na život královny Kristiny, Praha 2008.

GUSTAFSSON, Erik, Dějiny švédské literatury [Ze švéd. orig. přel. a bibl. sestavil Libor Štukavec], Brno 1998.
KNEIDL, Pravoslav, Z osudů švédské rukopisné kořisti z českých zemí, in: Dr. Bedřišce Wižďálkové. Přátelé a spolupracovníci k jejímu významnému životnímu jubileu, Praha 1996, s. 65-74.
KUČERA, Jan P., Gustav III., švédský divadelní král, DaS 15, 1993, č. 6, s. 2-6.
LOCKHART, Paul Douglas, Sweden in the Seventeenth Century, Palgrave Macmillan 2004 (je v UK).
STELLNEROVÁ, Šárka - STELLNER, František, Gustav II. Adolf, Historický obzor 6, 1995, s. 2-4.
ŠTĚPÁN, Jiří, Švédsko, Praha 2010.
ŠTUKAVEC, Libor, Švédská kultura na konci třicetileté války, in: Morava a Brno na sklonku třicetileté války, Praha 1995, s. 106-114.
WANNER, Michal, Madagaskarští piráti a švédské resp. ruské mocenské ambice v letech 1680-1730, Historický obzor 16, 2005, s. 116-129.

Polsko:

DAVIES, Norman, Polsko. Dějiny národa ve středu Evropy, Praha 2003.
JOHANIDES, Jaroslav (ed.), Jan III. Sobieski, Dopisy Maryšence, Praha 1974.
kol., History of Poland, Warszawa 1968 (Kap. VIII-XII, s. 208-358) - je v knihovně UPa.
KOSMAN, Marceli, Dějiny Polska, Praha 2011.
KVĚTINA, Jan, Šlechtická demokracie. Parlamentarismus v polsko-litevském státě v 16.-17. století, Červený Kostelec 2011.
LUKOWSKI, Jerzy - ZAWADZKI, Hubert, A Concise History of Poland, Cambridge UP 2004, Part I/3, s. 66-105 ( je v knihovně UPa).
MACŮREK, Josef, Dějiny polského národa, Praha 1948.
MELICHAR, Václav a kol., Dějiny Polska, Praha 1975.
MILEWSKI, Markus, Die kaiserliche Politik im polnischen Interregnum von 1696/97, Prague Papers on History of International Relations 1999, s. 63-87.
ŘEZNÍK, Miloš, Polsko - stručná historie států, Praha 2002.
VITOŇ, Jan, Úvod do dějin a kultury Polska 1 (do roku 1815), UK Praha 1995.
WYCZANSKI, A., Polen als Adelsrepublik 1506-1764, aus dem Poln. von M. G. Esch, Osnabrück 2001.

Osmanská říše:

FINDLEY, Carter Vaughn, The Turks in World History, Oxford UP 2005. (je v UK)
GOMBÁR, Eduard, Moderní dějiny islámských zemí, Praha 1999.
GOMBÁR, Eduard, Úvod do dějin islámských zemí, Praha 1994.
HITZEL, Frédéric, Osmanská říše. 15.-18. století, Praha 2004.
HRBEK, Ivan (ed.), Korán, Praha 2000.
HRBEK, Ivan a kol., Dějiny Afriky, 1-2, Praha 1966.
HRBEK, Ivan - PETRÁČEK, Karel, Muhammad, Praha 1967.
KOLLER, Markus, Eine Gesellschaft im Wandel. Die osmanische Herrschaft in Ungarn im 17. Jahrhundert (1606-1683), Stuttgart 2010.
LEWIS, Bernard, Dějiny Blízkého východu, Praha 1997.
MAJOROS, F. - RILL, B., Das Osmanische Reich 1300-1922. Die Geschichte einer Grossmacht, Regensburg-Graz-Wien-Köln 1994.
MENDEL, Miloš - OSTŘANSKÝ, Bronislav - RATAJ, Tomáš, Islám v srdci Evropy. Vlivy islámské civilizace na dějiny a současnost českých zemí, Praha 2007.
PALMER, Alan, Úpadek a pád osmanské říše, Praha 1996.

PARVEV, I., Habsburgs and Ottomans between Vienna and Belgrade (1683-1739), New York 1995.
PIRICKÝ, Gabriel, Turecko, Praha 2006.
TAUER, Felix, Svět islámu. Jeho dějiny a kultura, Praha 1984.
VESELÝ, Rudolf, Přehled politických a kulturních dějin islámských zemí od vzniku islámu do konce 18. století, Praha 1991.
WAISSENBERGER, Robert (hg.), Die Türken vor Wien. Europa und die Entscheidung an der Donau 1683, Salzburg-Wien 1982.
WHEATCROFT, Andrew, Nepřítel před branami. Habsburkové a Osmané v boji o Evropu, Praha 2010.

České země (Habsburská monarchie):

BĚLINA, Pavel, Generál Laudon. Život ve službách Marie Terezie a Josefa II., Praha 1993.
BĚLINA, Pavel - KAŠE, Jiří - KUČERA, Jan P., Velké dějiny zemí Koruny české X, 1740-1792, Praha-Litomyšl 2001.
BLED, Jean Paul, Marie Terezie. Zakladatelka moderního státu, Praha 2013.
CATALANO, Alessandro, Zápas o svědomí. Kardinál Arnošt Vojtěch z Harrachu (1598-1667) a protireformace v Čechách, Praha 2008.
CERMAN, Ivo, Chotkové. Příběh úřednické šlechty, Praha 2008.
CERMAN, Ivo, Šlechtická kultura v 18. století: Filozofové, mystici, politici, Praha 2011.
CONRADS, Norbert, Schlesien in der Frühmoderne. Zur politischen und geistigen Kultur eines habsburgischen Landes, Köln / Weimar / Wien 2009.
CORETHOVÁ, Anna, Pietas Austriaca. Fenomén rakouské barokní zbožnosti, Olomouc 2013.
ČECHURA, Jaroslav, Broumovská rebelie, Praha 1997.
ČORNEJOVÁ, Ivana, Tovaryšstvo Ježíšovo, Jezuité v Čechách, Praha 1995.
EVANS, Robert J. W., Vznik habsburské monarchie 1550-1700, Praha 2003.
FIDLER, Jiří, Slavkovská encyklopedie, Jota 2005.
FORBELSKÝ, Josef, Španělé, Říše a Čechy v 16. a 17. století. Osudy generála Baltazara Marradase, Praha 2006.
GRULICH, Josef, Populační vývoj a životní cyklus venkovského obyvatelstva na jihu Čech v 16. až 18. století, České Budějovice 2008.
HAUBELT, Josef, České osvícenství, Praha 1986 (2004).
HERRE, Franz, Marie Terezie. Velká žena na habsburském trůně, Praha 2004.
HRBEK, Jiří, České barokní korunovace, Praha 2010.
HRBEK, Jiří, Barokní Valdštejnové v Čechách 1640 – 1740, Praha 2013.

HRUBÝ, František, Lev Vilém z Kounic, barokní kavalír, Brno 1987.
KALISTA, Zdeněk, Česká barokní gotika a její žďárské ohnisko, Brno 1970.
KALISTA, Zdeněk, České baroko, Praha 1941.
KALISTA, Zdeněk, Mládí Humprechta Jana Černína z Chudenic. Zrození barokního kavalíra, Praha 1932.
KALISTA, Zdeněk, Tvář baroka, Praha 1992.
KELLER, Katrin, Hofdamen. Amtsträgerinnen im Wiener Hofstaat des 17. Jahrhunderts, Wien 2005.
KLÍMA, Arnošt, Manufakturní období v Čechách, Praha 1955.
KALISTA, Zdeněk, Úvod do politické ideologie českého baroka, Brno 1934.
KNOZ, Tomáš, Karel st. ze Žerotína. Don Quijote v labyrintu světa, Praha 2008.
KNOZ, Tomáš, Pobělohorské konfiskace. Moravský průběh, středoevropské souvislosti, obecné aspekty, Brno 2004.
KROUPA, Jiří, Alchymie štěstí. Pozdní osvícenství a moravská společnost 1770-1810, Brno 1987 (Brno 2006).
KUBEŠ, Jiří, Trnitá cesta Leopolda I. za římskou korunou (1657–1658). Volby a korunovace ve Svaté říši římské v raném novověku, České Budějovice 2009.
LOUTHAN, Howard, Obracení Čech na víru aneb rekatolizace po dobrém i po zlém, Praha 2011.
MAGENSCHAB, Hans, Josef II. Revolucionář z boží milosti, Praha 1999.
MAGOCSI, Paul Robert, Historical Atlas of Central Europe. From the Early Fifth Century to the Present, London 2002 (s. 46-72).
MALÍŘ, Jiří a kol. (edd.), Člověk na Moravě ve druhé polovině 18. století, Brno 2008.
MAREK, Pavel, Svědectví o ztrátě starého světa. Manželská korespondence Zdeňka Vojtěcha Popela z Lobkovic a Polyxeny Lobkovické z Pernštejna, České Budějovice 2005.
MAŤA, Petr, Svět české aristokracie 1500-1700, Praha 2004.
MAŤA, Petr - WINKELBAUER, Thomas (Hgg.), Die Habsburgermonarchie 1620 bis 1740. Leistungen und Grenzen des Absolutismusparadigmas, Stuttgart 2006.
MAUR, Eduard, 12. 5. 1743 Marie Terezie. Korunovace na usmířenou, Praha 2003.
MIKULEC, Jiří, Barokní náboženská bratrstva v Čechách, Praha 2000.
MIKULEC, Jiří, Leopold I. Život a vláda barokního Habsburka, Praha-Litomyšl 1997.
MIKULEC, Jiří, Náboženský život a barokní zbožnost v českých zemích, Praha 2013.

OBERHAMMER, Evelin (Hg.), Der ganzen Welt ein Lob und Spiegl, Das Fürstenhaus Liechtenstein in der frühen Neuzeit, Wien-München 1990.
PARMA, Tomáš, František kardinál Dietrichstein a jeho vztahy k římské kurii. Prostředky a metody politické komunikace ve službách moravské církve. Brno 2011.
PETRÁŇ, Josef, Kalendář, Praha 1988.
PETRÁŇ, Josef, Rebelie, Praha 1975.
PREISS, Pavel, František Antonín Špork a barokní kultura v Čechách, Praha – Litomyšl 2003.
POHL, Walter - VOCELKA, Karl, Habsburkové. Historie jednoho evropského rodu, Praha 1996.
POLIŠENSKÝ, Josef, Třicetiletá válka a český národ, Praha 1960.
PREISS, Pavel, František Antonín Špork a barokní kultura v Čechách, Praha-Litomyšl 2003.
SMÍŠEK, Rostislav, Císařský dvůr a dvorská kariéra Ditrichštejnů a Schwarzenberků za vlády Leopolda I., České Budějovice 2009.
SOUSEDÍK, Stanislav, Filosofie v českých zemích mezi středověkem a osvícenstvím, Praha 1997.
TAPIÉ, Victor-Louis, Marie Terezie a Evropa 1, Praha 1997.
URFUS, Valentin, Císař Josef I. Nekorunovaný Habsburk na českém trůně, Praha 2004.
URFUS, Valentin, 19. 4. 1713. Pragmatická sankce. Rodný list podunajské monarchie, Praha 2002.
VÁCHA, Štěpán – VESELÁ, Irena – VLNAS, Vít – VOKÁČOVÁ, Petra, Karel VI. & Alžběta Kristýna. Česká korunovace 1723, Praha – Litomyšl 2009.

VÁLKA, Josef, Česká společnost v 15.-18. století, 1-2, Praha 1972 a 1983.
VÁLKA, Josef, Dějiny Moravy 2 (Morava reformace, renesance a baroka), Brno 1995.
VÁLKA, Josef, Manýrismus a baroko v české kultuře 17. a první poloviny 18. století, SCH 19, VIII, 1978, s. 155-213.
VÁLKA, Josef, Myšlení a obraz v dějinách kultury. Studie, eseje, reflexe. Brno 2009.
VELKOVÁ, Alice, Krutá vrchnost, ubozí poddaní? Proměny venkovské rodiny a společnosti v 18. a první polovině 19. století na příkladu západočeského panství Šťáhlavy, Praha 2009.
VLNAS, Vít, Evžen Savojský. Život a doba barokního válečníka, Praha 2001.
VLNAS, Vít, Jan Nepomucký, česká legenda, Praha 1993.
VLNAS, Vít (ed.), Sláva barokní Čechie. Umění, kultura a společnost 17. a 18. století, Praha 2001 (sborník+katalog)
VOCELKA, Karl, Glanz und Untergang der höfischen Welt. Repräsentation, Reform und Reaktion im habsburgischen Vielvölkerstaat, Wien 2001 (Österreichische Geschichte, 1699-1815). Je v UK.
VOCELKA, Karl – HELLER, Lynne, Život Habsburků, Praha 2012.
VOKÁČOVÁ, Petra, Příběhy o hrdé pokoře. Aristokracie českých zemí v době baroka, Praha 2014.

WINKELBAUER, Thomas, Ständefreiheit und Fürstenmacht: Länder und Untertanen des Hauses Habsburg im konfessionellen Zeitalter, Wien 2003, 567 S. (v rámci řady Österreichische Geschichte, 1522-1699). Je v knihovně UPa.
 

 

Soubory ke stažení