Dějiny novověku I - seminář

Dějiny novověku I - seminář (pro KD, 0/2, z ZS)

Anotace:

Seminář svým rozsahem chronologicky pokrývá zhruba období od zámořských objevů do konce třicetileté války, přičemž těžiště spočívá v 16. století. Sledována budou vybraná témata a jevy, jež byly pro tuto epochu nějakým způsobem klíčová (knihtisk, reformace, vojenská revoluce, turecká problematika, formování habsburského soustátí atp.). Samotná práce v semináři bude vycházet z rozboru písemných i obrazových pramenů, jejich interpretace a následné diskuze o konkrétní problematice a možných přístupů k ní.

 

Požadavky na studenta:

  • aktivní podíl na seminářích, ochota a schopnost diskuse
  • příprava na semináře, četba připravených textů
  • závěrečný písemný test s úspěšností min. 70%
  • seznam prostudované a vykonspektované literatury (10 knih + 2 studie, pouze původní odborná literatura, žádné učebnice, skripta a přehledové příručky)
  • ústní prezentace konkrétního titulu (5 min.)
  • dvousemestrální seminární práce na zvolené téma (8-10 normostran)

 

Přehled probírané tématiky:

1. Úvodní seminář (29. 9., VP)
2. Dějiny raného novověku v soudobé historiografii (6. 10., PM)
3. Zámořské objevy a jejich dopad na „starý kontinent“ (13. a 20. 10.,PM)
4. česká šlechta v habsburské monarchii 1526 - 1618 (27. 10., PM)
5. Knihtisk a komunikační revoluce 16. století (3. 11., VP)
5. Z Wittenbergu do Tridentu – reformace, konfesionalizace a katolická reformace (10. 11., VP)
6. Tzv. vojenská revoluce a její vliv na vývoj středoevropské společnosti (24. 11. VP)
6. Od gotiky k renesanci – místo umění v raněnovověké společnosti (1. 12., VP)
7. Češi a jejich dějiny – proměny historiografie v 16. století (8. 12.)
8. Turek a střední Evropa v 16. století (15. 12.)
9. České stavovské povstání a události let 1618–1621 očima současníků (5.1.)
10. „Virtuální dějiny“ aneb co kdyby to dopadlo jinak? Kritické „národní“ mezníky raného novověku (1526, 1547, 1608, 1611, 1618, 1620, 1645…) pohledem alternativní historie

 

Literatura na referáty:

Beneš, Zdeněk: Historický text a historická skutečnost. Studie o principech českého humanistického dějepisectví. Praha 1993.
Březan, Václav: Životy posledních Rožmberků. I. - II. Ed. J. Pánek, Praha 1985.
Bůžek, Václav: Ferdinand Tyrolský mezi Prahou a Innsbruckem. Šlechta z českých zemí na cestě k dvorům prvních Habsburků. České Budějovice 2006.
Catalano, Alessandro: Zápas o svědomí. Kardinál Arnošt Vojtěch z Harrachu (1598-1667) a protireformace v Čechách. Praha 2008.
Cardini, Franco: Evropa a islám. Praha 2004.
Čechura, Jaroslav: 5. 5. 1609. Zlom v nejdelším sněmu českých dějin. Generální zkouška stavovského povstání. Praha 2009.
Čornejová, Ivana: Tovaryšstvo Ježíšovo. Jezuité v Čechách. Praha 1995.
de Caminha, Pedro Vaz: Dopis králi Manuelovi o nalezení Brazílie. Praha 2000.
Duffy, Christopher: Kámen a oheň. Bastionová pevnost, její zrod a vývoj v dějinách pevnostního válečnictví. Brno 1998.
van Dülmen, Richard: Kultura a každodenní život v raném novověku (16.-18. století) II: Vesnice a město. Praha 2006.
Englund, Peter: Nepokojná léta. Historie třicetileté války. Praha 2000.
Evans, Robert J. W.: Rudolf II. a jeho svět. Myšlení a kultura ve střední Evropě 1576-1612. Praha 1997.
Evans, Robert J. W.: Vznik habsburské monarchie 1550-1700. Praha 2003.
Forbelský, Josef: Španělé, říše a Čechy v 16. a 17. století. Praha 2006.
Francek, Jindřich: 24. 10. 1517. Svatovácloavská smlouva. Urození versus neurození. Praha 2007.
Hlobil, Ivo - Petrů, Eduard: Humanismus a raná renesance na Moravě. Praha 1992.
Horská, Pavla – Maur, Eduard – Musil, Jiří: Zrod velkoměsta. Urbanizace českých zemí a Evropa. Praha – Litomyšl 2002.
Howard, Michael: Válka v evropské historii. Praha 1993.
Jakubec, Ondřej: Kulturní prostředí a mecenát olomouckých biskupů potridentské doby. Olomouc 2003.
Just, Jiří: 9. 7. 1609. Rudolfův Majestát. Světla a stíny náboženské svobody. Praha 2009.
Kalina, Pavel: Benedikt Ried a počátky zaalpské renesance. Praha 2009.
Keegan, John: Historie válečnictví. Praha 2004.
Kilián, Jan: 11. 12. 1617. Zboření kostela v Hrobu. Na cestě k defenestraci. Praha 2008.
Kučera, Jan P.: 8. 11. 1620. Bílá hora – O potracení starobylé slávy české. Praha 2003.
Macek, Josef: Víra a zbožnost jagellonského věku. Praha 2001.
Manquel, Alberto: Dějiny čtení. Praha 2007.
Matoušek, Josef: Turecká válka v evropské politice v letech 1592 – 1594. Praha 1935.
Míka, Alois: Stoletý zápas o charakter českého státu, 1526 – 1627. Praha 1974.
Mikulec, Jiří: 31. 7. 1627. Rekatolizace šlechty v Čechách: čí je země, toho je i náboženství. Praha 2005.
Miller, Jaroslav: Odložený zrod Levaitana. Krize raně stuartovské monarchie (1603 – 1641). Praha 2006.
Miller, Jaroslav: Uzavřená společnost a její nepřátelé. Město středovýchodní evropy (1500 – 1700). Praha 2007.
Montanari, Massimo: Hlad a hojnost. Dějiny stravování v Evropě. Praha 2003.
Petráň, Josef: Dějiny hmotné kultury II/2, Praha 1997, kap. VIII Komunikace, s. 909 – 950.
Petráň, Josef: Staroměstská exekuce. Praha 1996.
Picková, Dana: Habsburkové a Rurikovci na prahu novověku. Praha 2002.
Polišenský, Josef – Kollmann, Josef: Valdštejn. Ani císař, ani král. Praha 1995.
Polišenský, Josef: Třicetiletá válka a evropská krize 17. století. Praha 1970.
Preiss, Pavel: Italští umělci v Praze. Praha 1986.
Storchová, Lucie (ed.): Mezi houfy lotrův se pustiti. České cestopisy o Egyptě 15. – 17. století. Praha 2005.
Veselá, Lenka: Knihy na dvoře Rožmberků. Praha 2005.
Vlnas, Vít: Novokřtěnci v Münsteru. Praha 2002.
Vybíral, Zdeněk: Bitva u Moháče. Krvavá porážka uherského a českého krále Ludvíka Jagellonského v boji s Osmany 29. srpna 1526. Praha 2009.
Vybíral, Zdeněk: Politická komunikace aristokratické společnosti českých zemí na počátku novověku. České Budějovice 2005.

 

Doporučená literatura:

Adel im Wandel. Politik, Kultur, Konfession 1500-1700. Wien 1990.
BAHLCKE, Joachim: Regionalismus und Staatsintegration im Widerstreit – Die Länder der Böhmischen Krone im ersten Jahrhundert der Habsburgerherrschaft (1526 – 1619). München 1993.
Bellum Tricenalle Praga. Praha 1997.
BENEŠ, Zdeněk: Historický text a historická skutečnost. Studie o principech českého humanistického dějepisectví. Praha 1993.
BOBKOVÁ, Lenka (ed).: Život na šlechtickém sídle v 16. - 18. století. Ústí nad Labem 1992.
BURKE, Peter: Italská renesance. Praha 1996.
BURKE, Peter: Lidová kultura v raně novověké Evropě. Praha 2005.
BURKE, Peter: Žebráci, šarlatáni, papežové. Hisotorická antropologie raně novověké Itálie: eseje o vnímání a komunikaci. Jinočany 2007.
BŮŽEK, Václav: Ferdinand Tyrolský mezi Prahou a Innsbruckem. Šlechta z českých zemí na cestě k dvorům prvních Habsburků. České Budějovice 2006.
BŮŽEK, Václav - HRDLIČKA, Josef - KRÁL, Pavel - VYBÍRAL, Zdeněk: Věk urozených. Šlechta v českých zemích na prahu novověku. Praha 2002.
BŮŽEK, Václav - KRÁL, Pavel (edd.): Aristokratické rezidence a dvory v raném novověku. České Budějovice 1999 (=Opera historica 7).
BŮŽEK, Václav - KRÁL, Pavel (edd.): Člověk českého raného novověku. Praha 2007.
BŮŽEK, Václav - KRÁL, Pavel (edd.): Slavnosti a zábavy na dvorech a v rezidenčních městech raného novověku. České Budějovice 2000 (=Opera historica 8).
BŮŽEK, Václav - KRÁL, Pavel (edd.): Šlechta v habsburské monarchii a císařský dvůr (1526 – 1740. České Budějovice 2003 (= Opera Historica 10).
CATALANO, Alessandro: Zápas o svědomí. Kardinál Arnošt Vojtěch z Harrachu (1598-1667) a protireformace v Čechách. Praha 2008.
CARDINI, Franco: Evropa a islám. Praha 2004.
ČECHURA, Jaroslav: 5. 5. 1609. Zlom v nejdelším sněmu českých dějin. Generální zkouška stavovského povstání. Praha 2009.
ČORNEJOVÁ, Ivana: Tovaryšstvo Ježíšovo. Jezuité v Čechách. Praha 1995.
Dějiny českého výtvarného umění II/1,2. Praha 1989.
Dějiny lidstva od pravěku k dnešku V. V branách nového věku (1450-1650). Praha 1938.
van DÜLMEN, Richard: Kultura a každodenní život v raném novověku (16.-18. století) I. (Dům a jeho lidé), II. (Vesnice a město), III. (Náboženství, magie, osvícenství). Praha 1999, 2006.
EBERHARD,Winfried: Konfessionsbildung und Stände in Böhmen 1478 – 1530. Veröffentlichungen des Collegium Carolinum 38, München – Wien 1981.
EBERHARD, Winfried: Monarchie und Widerstand. Zur ständischen Oppositionsbildung im Herrschaftssystem Ferdinands I. in Böhmen. Veröffentlichungen des Collegium Carolinum 54, München 1985.
ELIAS, Norbert: O procesu civilizace I. Sociegenetické a psychogenetické studie: Proměny chování světských horních vrstev na Západě. Praha 2006.
ENGLUND, Peter: Nepokojná léta. Historie třicetileté války. Praha 2000.
ENGLUND, Peter: Stříbrná maska. Pohled na život královny Kristiny. Praha 2008.
ENDRES, Rudolf: Adel in der Frühen Neuzeit. München 1993.
EVANS, Robert J. W.: Rudolf II. a jeho svět. Myšlení a kultura ve střední Evropě 1576-1612. Praha 1997.
EVANS, Robert J. W.: Vznik habsburské monarchie 1550-1700. Praha 2003.
FORBELSKÝ, Josef: Španělé, říše a Čechy v 16. a 17. století. Praha 2006.
FRANCEK, Jindřich: 24. 10. 1517. Svatovácloavská smlouva. Urození versus neurození. Praha 2007.
FUKALA, Radek: Slezsko. Neznámá země Koruna české. Knížecí a stavovské Slezsko do roku 1740. České Buděovice – Hradec Králově 2007.
GARIN, Eugenio (ed.): Renesanční člověk a jeho svět. Praha 2003.
GINZBURG, Carlo: Benandanti. Čarodějnictví a vesnické kulty v 16. a 17. století. Praha 2002.
GINZBURG, Carlo: Sýr a červi. Svět jednoho mlynáře kolem roku 1600. Praha 2000.
HALAMA, Jindřich: Sociální učení českých bratří 1464 – 1618. Brno 2003.
HALECKI, Oskar: The Borderlands of Western Civilization. A History of East Central Europe. New York 1952.
HLOBIL, Ivo - PETRŮ, Eduard: Humanismus a raná renesance na Moravě. Praha 1992.
HOLÝ, Martin: Zrození renesančního kavalíra. Výchova a vzdělávání šlechty z českých zemí na prahu novověku (1500-1620). Praha 2010.
HROCH, Miroslav – PETRÁŇ, Josef: 17. století – krize feudální společnosti? Praha 1976.
CHASTEL, André: Vyplenění Říma (Od manýrismu k protireformaci). Brno 2003.
CHAUNU, Pierre: Dobrodružství reformace: svět Jana Kalvína. Brno 2001.
CHUDOBA, Bohdan: Španělé na Bílé hoře. Tři kapitoly z evropských politických dějin. Praha 1945.
INGERLE, Petr: Příběh perspektivy. Dějiny jedné ideje. Od renesance k modernímu umění a myšlení. Brno 2010.
JAKUBEC, Ondřej: Kulturní prostředí a mecenát olomouckých biskupů potridentské doby. Olomouc 2003.
JAN, Libor – JANIŠ, Dalibor a kol.: Ad iustitiam et bonum commune. Proměny zemského práva v českých zemích ve středověku a raném novověku. Brno 2010.
JANÁČEK, Josef: České dějiny. Doba předbělohorská 1526-1547, 1-2. Praha 1971, 1984.
JANÁČEK, Josef: České země v předbělohorské době (1526-1620). In: Přehled dějin Československa I/2. Praha 1982, s. 7-118.
JANÁČEK, Josef: Století zámořských objevů. Praha 1959.
JUST, Jiří – NEŠPOR, Zdeněk R. – MATĚJKA, Ondřej et al.: Luteráni v českých zemích v proměnách staletí. Praha 2009.
JUST, Jiří: 9. 7. 1609. Rudolfův Majestát. Světla a stíny náboženské svobody. Praha 2009.
KALINA, Pavel: Benedikt Ried a počátky zaalpské renesance. Praha 2009.
KALOUS, Antonín: Matyáš Korvín (1443-1490). Uherský a český král. České Budějovice 2009.
KAUFMANN, DaCosta Thomas: Court, Cloister and City: The Art and Culture of Central Europe, 1450 – 1800. Chicago 1995. (u nás dostupnější německý překlad Höfe, Klöster und Städte: Kunst und Kultur in Mitteleuropa 1450-1800. Köln 1998)
KILIÁN, Jan: 11. 12. 1617. Zboření kostela v Hrobu. Na cestě k defenestraci. Praha 2008.
KILIÁN, Jan: Martin Maxmilián z Golče (kolem 1593-1653). Císařský generál ve víru třicetileté války. České Budějovice 2010.
KILIÁN, Jan: Město ve válce, válka vě městě. Mělník 1618-1648. České Budějovice 2008.
KOPČAN, Vojtěch: Turecké nebezpečenstvo a Slovensko. Bratislava 1986.
KUČERA, Jan P.: 8. 11. 1620. Bílá hora – O potracení starobylé slávy české. Praha 2003.
MĄCAK, Antoni – SAMSONOWICZ, Henryk – BURKE, Peter (red.): East Central Europe in Transition from the Fourteenth to the Seventeenth Century. Cambridge – Paris 1985.
MACEK, Josef: Jagellonský věk v českých zemích I-IV. Praha 1992-1999.
MACEK, Josef: Víra a zbožnost jagellonského věku. Praha 2001.
MACKENNEY, Richard: Evropa šestnáctého století. Praha 2001.
MANN, Golo - NITSCHKE, August (Hrsg.): Propyläen Weltgeschichte 6. Weltkulturen. Renaissance in Europa. Berlin - Frankfurt 1964.
MANN, Golo - NITSCHKE, August (Hrsg.): Propyläen Weltgeschichte 7. Von der Reformation zur Revolution. Berlin - Frankfurt 1964.
MAŤA, Petr: Svět české aristokracie (1500-1700). Praha 2004.
MATĚJEK, František: Morava za třicetileté války. Praha 1992.
MATOUŠEK, Josef: Turecká válka v evropské politice v letech 1592 – 1594. Praha 1935.
MIKULEC, Jiří: 31. 7. 1627. Rekatolizace šlechty v Čechách: čí je země, toho je i náboženství. Praha 2005.
MÍKA, Alois: Stoletý zápas o charakter českého státu, 1526 – 1627. Praha 1974.
MILLER, Jaroslav: Falcký mýtus. Fridrich V. a obraz české války v raně stuartovské Anglii. Praha 2004.
MILLER, Jaroslav: Odložený zrod Levaitana. Krize raně stuartovské monarchie (1603 – 1641). Praha 2006.
MILLER, Jaroslav: Uzavřená společnost a její nepřátelé. Město středovýchodní evropy (1500 – 1700). Praha 2007
MOLNÁR, Amedeo: Na rozhraní věků. Cesty reformace. 2. vyd. Praha 2007.
MÜLLER, Rainer A.: Der Fürstenhof in der Frühen Neuzeit. München 2004.
NORTH, Michael (Hg.): Kommunikationsrevolutionen. Die neuen Medien des 16. und 19. Jahrhunderts. Köln – Weimar – Wien 1995.
Osmanská moc ve střední a jihovýchodní Evropě v 16.-17. století, 1-2. Praha 1977.
PÁNEK, Jaroslav: Stavovská opozice a její zápas s Habsburky 1547 – 1577. Praha 1982.
PÁNEK, Jaroslav: Stavovství v předbělohorské době. Folia Hisotrica Bohemica 6, 1984, s. 163-219.
PÁNEK, Jaroslav: Výprava české šlechty do Itálie v letech 1551 – 1552. 2. vyd. České Budějovice 2004.
PARKER, Geoffrey: The Military Revolution. Millitary Innovation and the Rise of the West, 1500 – 1800. Cambridge 20002.
PARKER,Geoffrey – SMITH, Lesley M. (red.): The General Crisis of the Seventeenth Century. London 1978.
PETRÁŇ, Josef: Dějiny hmotné kultury II/1-2. Praha 1995, 1997.
PETRÁŇ, Josef: Staroměstská exekuce. Praha 1971 (1985, 1996).
PETRÁŇ, Josef: Stavovské království a jeho kultura v Čechách (1471 – 1526). In: Pozdně gotické umění v Čechách, 1471 – 1526. Praha 1978, s. 13 – 72.
POLIŠENSKÝ, Josef: Třicetiletá válka a evropská krize 17. století. Praha 1970.
POLIŠENSKÝ, Josef – KOLLMANN, Josef: Valdštejn. Ani císař, ani král. Praha 1995.
PREISS, Pavel: Italští umělci v Praze. Praha 1986.
PREISS, Pavel: Panoráma manýrismu. Praha 1974.
Le ROY LADURIE, Emmanuel: Masopost v Romansu: od Hromnic po Popeleční středu 1579-1580. Praha 2001.
SKWARNICKI, Paweł: Szkice z dziejów reformacji w Europie Środkowo-Wschodniej. London 1967.
ŠINDELÁŘ, Bedřich: Vilém Oranžský. Praha 1968.
The new Cambridge modern history : Vol. 1, The Renaissance 1493-1520. Ed. G. R. Potter.Cambridge 1964.
The new Cambridge modern history : Vol. 2, The Reformation 1520-1559. Ed. G.R. Elton. Cambridge 1964.
The new Cambridge modern history : Vol. 3, The Counter-reformation and price revolution 1559-1610. Ed. R. B. Wernham. Cambridge 1968
The new Cambridge modern history : Vol. 4, The Decline of Spain and the thirty years war 1609-48/59. Ed. J.P. Cooper. Cambridge 1971.
VASARI, Giorgio: Životy nejvýznačnějších malířů, sochařů a architektů I-II. Praha 1976, 1977.
VÁLKA, Josef: Česká společnost v 15.-18. století I. Předbělohorská doba. Praha 1972.
VÁLKA, Josef: Česká společnost v 15.-18. století II. Bělohorská doba. Společnost a kultura manýrismu. Praha 1983.
VESELÁ, Lenka: Knihy na dvoře Rožmberků. Praha 2005.
VLNAS, Vít: Novokřtěnci v Münsteru. Praha 2002.
VÖLKER-RASOR, Anette: Frühe Neuzeit. München 2000.
VOCELKA, Karl: Glanz und Untergang der höfischen Welt. Wien 2001.
VOREL, Petr: Rezidenční vrchnostenská města v Čechách a na Moravě v 15.-17. století. Pardubice 2001.
VOREL, Petr: Říšské sněmy a jejich vliv na vývoj zemí Koruny české v letech 1526 – 1618. Pardubice 2005.
VOREL, Petr: Velké dějiny zemí Koruny české. Svazek VII, 1526-1618. Praha – Litomyšl 2005.
VYBÍRAL, Zdeněk: Bitva u Moháče. Krvavá porážka uherského a českého krále Ludvíka Jagellonského v boji s Osmany 29. srpna 1526. Praha 2009.
VYBÍRAL, Zdeněk: Politická komunikace aristokratické společnosti českých zemí na počátku novověku. České Budějovice 2005.
WINKELBAUER, Thomas: Ständefreiheit und Fürstenmacht: Länder und Untertanen des Hauses Habsburg im konfessionellen Zeitalter, I-II. Wien 2003 (v rámci řady Österreichische Geschichte, 1526-1699).
WANDYCZ, Piotr S.: Střední Evropa v dějinách. Od středověku do současnosti. Praha 1998.