Dějiny novověku I - seminář

Dějiny novověku I - seminář (pro KD, 0/2, z ZS)

Anotace:

Seminář svým rozsahem chronologicky pokrývá zhruba období od zámořských objevů do konce třicetileté války, přičemž těžiště spočívá v 16. století. Sledována budou vybraná témata a jevy, jež byly pro tuto epochu nějakým způsobem klíčová (knihtisk, reformace, vojenská revoluce, turecká problematika, formování habsburského soustátí atp.). Samotná práce v semináři bude vycházet z rozboru písemných i obrazových pramenů, jejich interpretace a následné diskuze o konkrétní problematice a možných přístupů k ní.

 

Požadavky na studenta:

  • aktivní podíl na seminářích, ochota a schopnost diskuse
  • příprava na semináře, četba připravených textů
  • závěrečný písemný test s úspěšností min. 70%
  • seznam prostudované a vykonspektované literatury (10 knih + 2 studie, pouze původní odborná literatura, žádné učebnice, skripta a přehledové příručky)
  • dvousemestrální seminární práce na zvolené téma (8-10 normostran)

 

Přehled probírané tématiky:

1. Úvodní seminář (26. 9., MP, VP)
2. Společnost zemí habsburské monarchie pohledem literatury  - základní problémy studia raného novověku, vývoj bádání (3. 10., PM)
3-4. Setkání dvou odlišných světů - Zámořské objevy a jejich dopad na „starý kontinent“ (10. a 17. 10.,PM)
5. Z Wittenbergu do Tridentu – reformace, konfesionalizace a katolická reformace (24. 10., VP)
6. České země v habsburské monarchii a v Evropě (31. 10., PM)
7. Tzv. vojenská revoluce a její vliv na vývoj středoevropské společnosti (7. 11. VP)
8. Od gotiky k renesanci – místo umění v raněnovověké společnosti (14. 11., VP)
9.-10. Knihtisk a komunikační revoluce 16. století (21. a 28. 11., VP)
11. Císařský dvůr Rudolfa II. očima pramenů (5. 12., PM)
12. Turek a střední Evropa v 16. století (12. 12., VP)
13. Svět šlechtických žen (19.12. PM)

 

Doporučená literatura:

Adel im Wandel. Politik, Kultur, Konfession 1500-1700. Wien 1990.
BAHLCKE, Joachim: Regionalismus und Staatsintegration im Widerstreit – Die Länder der Böhmischen Krone im ersten Jahrhundert der Habsburgerherrschaft (1526 – 1619). München 1993.
Bellum Tricenalle Praga. Praha 1997.
BENEŠ, Zdeněk: Historický text a historická skutečnost. Studie o principech českého humanistického dějepisectví. Praha 1993.
BOBKOVÁ, Lenka (ed).: Život na šlechtickém sídle v 16. - 18. století. Ústí nad Labem 1992.
BURKE, Peter: Italská renesance. Praha 1996.
BURKE, Peter: Lidová kultura v raně novověké Evropě. Praha 2005.
BURKE, Peter: Žebráci, šarlatáni, papežové. Hisotorická antropologie raně novověké Itálie: eseje o vnímání a komunikaci. Jinočany 2007.
BŮŽEK, Václav: Ferdinand Tyrolský mezi Prahou a Innsbruckem. Šlechta z českých zemí na cestě k dvorům prvních Habsburků. České Budějovice 2006.
BŮŽEK, Václav - HRDLIČKA, Josef - KRÁL, Pavel - VYBÍRAL, Zdeněk: Věk urozených. Šlechta v českých zemích na prahu novověku. Praha 2002.
BŮŽEK, Václav - KRÁL, Pavel (edd.): Aristokratické rezidence a dvory v raném novověku. České Budějovice 1999 (=Opera historica 7).
BŮŽEK, Václav - KRÁL, Pavel (edd.): Člověk českého raného novověku. Praha 2007.
BŮŽEK, Václav - KRÁL, Pavel (edd.): Slavnosti a zábavy na dvorech a v rezidenčních městech raného novověku. České Budějovice 2000 (=Opera historica 8).
BŮŽEK, Václav - KRÁL, Pavel (edd.): Šlechta v habsburské monarchii a císařský dvůr (1526 – 1740. České Budějovice 2003 (= Opera Historica 10).
CATALANO, Alessandro: Zápas o svědomí. Kardinál Arnošt Vojtěch z Harrachu (1598-1667) a protireformace v Čechách. Praha 2008.
CARDINI, Franco: Evropa a islám. Praha 2004.
ČECHURA, Jaroslav: 5. 5. 1609. Zlom v nejdelším sněmu českých dějin. Generální zkouška stavovského povstání. Praha 2009.
ČORNEJOVÁ, Ivana: Tovaryšstvo Ježíšovo. Jezuité v Čechách. Praha 1995.
Dějiny českého výtvarného umění II/1,2. Praha 1989.
Dějiny lidstva od pravěku k dnešku V. V branách nového věku (1450-1650). Praha 1938.
van DÜLMEN, Richard: Kultura a každodenní život v raném novověku (16.-18. století) I. (Dům a jeho lidé), II. (Vesnice a město), III. (Náboženství, magie, osvícenství). Praha 1999, 2006.
EBERHARD,Winfried: Konfessionsbildung und Stände in Böhmen 1478 – 1530. Veröffentlichungen des Collegium Carolinum 38, München – Wien 1981.
EBERHARD, Winfried: Monarchie und Widerstand. Zur ständischen Oppositionsbildung im Herrschaftssystem Ferdinands I. in Böhmen. Veröffentlichungen des Collegium Carolinum 54, München 1985.
ELIAS, Norbert: O procesu civilizace I. Sociegenetické a psychogenetické studie: Proměny chování světských horních vrstev na Západě. Praha 2006.
ENGLUND, Peter: Nepokojná léta. Historie třicetileté války. Praha 2000.
ENGLUND, Peter: Stříbrná maska. Pohled na život královny Kristiny. Praha 2008.
ENDRES, Rudolf: Adel in der Frühen Neuzeit. München 1993.
EVANS, Robert J. W.: Rudolf II. a jeho svět. Myšlení a kultura ve střední Evropě 1576-1612. Praha 1997.
EVANS, Robert J. W.: Vznik habsburské monarchie 1550-1700. Praha 2003.
FORBELSKÝ, Josef: Španělé, říše a Čechy v 16. a 17. století. Praha 2006.
FRANCEK, Jindřich: 24. 10. 1517. Svatovácloavská smlouva. Urození versus neurození. Praha 2007.
FUKALA, Radek: Slezsko. Neznámá země Koruna české. Knížecí a stavovské Slezsko do roku 1740. České Buděovice – Hradec Králově 2007.
GARIN, Eugenio (ed.): Renesanční člověk a jeho svět. Praha 2003.
GINZBURG, Carlo: Benandanti. Čarodějnictví a vesnické kulty v 16. a 17. století. Praha 2002.
GINZBURG, Carlo: Sýr a červi. Svět jednoho mlynáře kolem roku 1600. Praha 2000.
HALAMA, Jindřich: Sociální učení českých bratří 1464 – 1618. Brno 2003.
HALECKI, Oskar: The Borderlands of Western Civilization. A History of East Central Europe. New York 1952.
HLOBIL, Ivo - PETRŮ, Eduard: Humanismus a raná renesance na Moravě. Praha 1992.
HOLÝ, Martin: Zrození renesančního kavalíra. Výchova a vzdělávání šlechty z českých zemí na prahu novověku (1500-1620). Praha 2010.
HROCH, Miroslav – PETRÁŇ, Josef: 17. století – krize feudální společnosti? Praha 1976.
CHASTEL, André: Vyplenění Říma (Od manýrismu k protireformaci). Brno 2003.
CHAUNU, Pierre: Dobrodružství reformace: svět Jana Kalvína. Brno 2001.
CHUDOBA, Bohdan: Španělé na Bílé hoře. Tři kapitoly z evropských politických dějin. Praha 1945.
INGERLE, Petr: Příběh perspektivy. Dějiny jedné ideje. Od renesance k modernímu umění a myšlení. Brno 2010.
JAKUBEC, Ondřej: Kulturní prostředí a mecenát olomouckých biskupů potridentské doby. Olomouc 2003.
JAN, Libor – JANIŠ, Dalibor a kol.: Ad iustitiam et bonum commune. Proměny zemského práva v českých zemích ve středověku a raném novověku. Brno 2010.
JANÁČEK, Josef: České dějiny. Doba předbělohorská 1526-1547, 1-2. Praha 1971, 1984.
JANÁČEK, Josef: České země v předbělohorské době (1526-1620). In: Přehled dějin Československa I/2. Praha 1982, s. 7-118.
JANÁČEK, Josef: Století zámořských objevů. Praha 1959.
JUST, Jiří – NEŠPOR, Zdeněk R. – MATĚJKA, Ondřej et al.: Luteráni v českých zemích v proměnách staletí. Praha 2009.
JUST, Jiří: 9. 7. 1609. Rudolfův Majestát. Světla a stíny náboženské svobody. Praha 2009.
KALINA, Pavel: Benedikt Ried a počátky zaalpské renesance. Praha 2009.
KALOUS, Antonín: Matyáš Korvín (1443-1490). Uherský a český král. České Budějovice 2009.
KAUFMANN, DaCosta Thomas: Court, Cloister and City: The Art and Culture of Central Europe, 1450 – 1800. Chicago 1995. (u nás dostupnější německý překlad Höfe, Klöster und Städte: Kunst und Kultur in Mitteleuropa 1450-1800. Köln 1998)
KILIÁN, Jan: 11. 12. 1617. Zboření kostela v Hrobu. Na cestě k defenestraci. Praha 2008.
KILIÁN, Jan: Martin Maxmilián z Golče (kolem 1593-1653). Císařský generál ve víru třicetileté války. České Budějovice 2010.
KILIÁN, Jan: Město ve válce, válka vě městě. Mělník 1618-1648. České Budějovice 2008.
KOPČAN, Vojtěch: Turecké nebezpečenstvo a Slovensko. Bratislava 1986.
KUČERA, Jan P.: 8. 11. 1620. Bílá hora – O potracení starobylé slávy české. Praha 2003.
MĄCAK, Antoni – SAMSONOWICZ, Henryk – BURKE, Peter (red.): East Central Europe in Transition from the Fourteenth to the Seventeenth Century. Cambridge – Paris 1985.
MACEK, Josef: Jagellonský věk v českých zemích I-IV. Praha 1992-1999.
MACEK, Josef: Víra a zbožnost jagellonského věku. Praha 2001.
MACKENNEY, Richard: Evropa šestnáctého století. Praha 2001.
MANN, Golo - NITSCHKE, August (Hrsg.): Propyläen Weltgeschichte 6. Weltkulturen. Renaissance in Europa. Berlin - Frankfurt 1964.
MANN, Golo - NITSCHKE, August (Hrsg.): Propyläen Weltgeschichte 7. Von der Reformation zur Revolution. Berlin - Frankfurt 1964.
MAŤA, Petr: Svět české aristokracie (1500-1700). Praha 2004.
MATĚJEK, František: Morava za třicetileté války. Praha 1992.
MATOUŠEK, Josef: Turecká válka v evropské politice v letech 1592 – 1594. Praha 1935.
MIKULEC, Jiří: 31. 7. 1627. Rekatolizace šlechty v Čechách: čí je země, toho je i náboženství. Praha 2005.
MÍKA, Alois: Stoletý zápas o charakter českého státu, 1526 – 1627. Praha 1974.
MILLER, Jaroslav: Falcký mýtus. Fridrich V. a obraz české války v raně stuartovské Anglii. Praha 2004.
MILLER, Jaroslav: Odložený zrod Levaitana. Krize raně stuartovské monarchie (1603 – 1641). Praha 2006.
MILLER, Jaroslav: Uzavřená společnost a její nepřátelé. Město středovýchodní evropy (1500 – 1700). Praha 2007
MOLNÁR, Amedeo: Na rozhraní věků. Cesty reformace. 2. vyd. Praha 2007.
MÜLLER, Rainer A.: Der Fürstenhof in der Frühen Neuzeit. München 2004.
NORTH, Michael (Hg.): Kommunikationsrevolutionen. Die neuen Medien des 16. und 19. Jahrhunderts. Köln – Weimar – Wien 1995.
Osmanská moc ve střední a jihovýchodní Evropě v 16.-17. století, 1-2. Praha 1977.
PÁNEK, Jaroslav: Stavovská opozice a její zápas s Habsburky 1547 – 1577. Praha 1982.
PÁNEK, Jaroslav: Stavovství v předbělohorské době. Folia Hisotrica Bohemica 6, 1984, s. 163-219.
PÁNEK, Jaroslav: Výprava české šlechty do Itálie v letech 1551 – 1552. 2. vyd. České Budějovice 2004.
PARKER, Geoffrey: The Military Revolution. Millitary Innovation and the Rise of the West, 1500 – 1800. Cambridge 20002.
PARKER,Geoffrey – SMITH, Lesley M. (red.): The General Crisis of the Seventeenth Century. London 1978.
PETRÁŇ, Josef: Dějiny hmotné kultury II/1-2. Praha 1995, 1997.
PETRÁŇ, Josef: Staroměstská exekuce. Praha 1971 (1985, 1996).
PETRÁŇ, Josef: Stavovské království a jeho kultura v Čechách (1471 – 1526). In: Pozdně gotické umění v Čechách, 1471 – 1526. Praha 1978, s. 13 – 72.
POLIŠENSKÝ, Josef: Třicetiletá válka a evropská krize 17. století. Praha 1970.
POLIŠENSKÝ, Josef – KOLLMANN, Josef: Valdštejn. Ani císař, ani král. Praha 1995.
PREISS, Pavel: Italští umělci v Praze. Praha 1986.
PREISS, Pavel: Panoráma manýrismu. Praha 1974.
Le ROY LADURIE, Emmanuel: Masopost v Romansu: od Hromnic po Popeleční středu 1579-1580. Praha 2001.
SKWARNICKI, Paweł: Szkice z dziejów reformacji w Europie Środkowo-Wschodniej. London 1967.
ŠINDELÁŘ, Bedřich: Vilém Oranžský. Praha 1968.
The new Cambridge modern history : Vol. 1, The Renaissance 1493-1520. Ed. G. R. Potter.Cambridge 1964.
The new Cambridge modern history : Vol. 2, The Reformation 1520-1559. Ed. G.R. Elton. Cambridge 1964.
The new Cambridge modern history : Vol. 3, The Counter-reformation and price revolution 1559-1610. Ed. R. B. Wernham. Cambridge 1968
The new Cambridge modern history : Vol. 4, The Decline of Spain and the thirty years war 1609-48/59. Ed. J.P. Cooper. Cambridge 1971.
VASARI, Giorgio: Životy nejvýznačnějších malířů, sochařů a architektů I-II. Praha 1976, 1977.
VÁLKA, Josef: Česká společnost v 15.-18. století I. Předbělohorská doba. Praha 1972.
VÁLKA, Josef: Česká společnost v 15.-18. století II. Bělohorská doba. Společnost a kultura manýrismu. Praha 1983.
VESELÁ, Lenka: Knihy na dvoře Rožmberků. Praha 2005.
VLNAS, Vít: Novokřtěnci v Münsteru. Praha 2002.
VÖLKER-RASOR, Anette: Frühe Neuzeit. München 2000.
VOCELKA, Karl: Glanz und Untergang der höfischen Welt. Wien 2001.
VOREL, Petr: Rezidenční vrchnostenská města v Čechách a na Moravě v 15.-17. století. Pardubice 2001.
VOREL, Petr: Říšské sněmy a jejich vliv na vývoj zemí Koruny české v letech 1526 – 1618. Pardubice 2005.
VOREL, Petr: Velké dějiny zemí Koruny české. Svazek VII, 1526-1618. Praha – Litomyšl 2005.
VYBÍRAL, Zdeněk: Bitva u Moháče. Krvavá porážka uherského a českého krále Ludvíka Jagellonského v boji s Osmany 29. srpna 1526. Praha 2009.
VYBÍRAL, Zdeněk: Politická komunikace aristokratické společnosti českých zemí na počátku novověku. České Budějovice 2005.
WINKELBAUER, Thomas: Ständefreiheit und Fürstenmacht: Länder und Untertanen des Hauses Habsburg im konfessionellen Zeitalter, I-II. Wien 2003 (v rámci řady Österreichische Geschichte, 1526-1699).
WANDYCZ, Piotr S.: Střední Evropa v dějinách. Od středověku do současnosti. Praha 1998.