Dějiny novověku I

Dějiny novověku I - přednáška (3/0, z ZS)

Anotace:

Cílem předmětu je podat studentům základní chronologicko-teritoriální přehled národních a evropských dějin v kontextu celosvětového vývoje od konce 15. do poloviny 17. století. Důraz je položen na širší historické souvislosti a celkové změny: Evropa na počátku raného novověku, hospodářské důsledky zámořských objevů, stavovská společnost a absolutismus, náboženské, umělecké a myšlenkové směry, humanismus, renesance, manýrismus atp.

 

Požadavky na studenta:

 • pravidelná účast na výuce
 • ústní pohovor nad seznamem přečtené literatury (5 monografií + 2 vědecké studie s poznámkovým aparátem semestr, seznam nesmí obsahovat žádné učebnice, encyklopedie a příručky); úspěšně zvládnutý pohovor je podmínkou k absolvování závěrečného písemného testu
 • závěrečný semestrální test

 

Přehled probírané tématiky:

1. Úvodní přednáška (23. 9., Pavel Marek, Vítězslav Prchal)

 • Co je raný novověk? Proč vůbec raný novověk? Vymezení a „dějiny“ pojmu. Studijní literatura. Výchozí pozice a trendy - mapa Evropy kolem roku 1500

2. Rozšiřující se obzory (30. 9., Pavel Marek)

 • zámořské objevy (od 60. let 15. stol.), španělská a portugalská námořní říše Šp. a Port. pohledem zevnitř, říše, „nad kterou slunce nezapadá“; hospodářské, sociální a politické souvislosti „velkých cest“, ohlasy objevitelských cest v českých zemích

3. Tu, felix Austria, nube! (7. a 14. 10., Pavel Marek)

 • politický a mocenský vzestup Habsburků, formování podunajské monarchie. Ferdinand I. a koncepty jeho vlády v českých zemích, vláda Maxmiliána II.
   

4. Náboženská situace v říši a pokusy o její řešení (21. 10. a 4. 11., Vítězslav Prchal)

 • reformace (Luther, Zwingli), papežská a habsburská reakce, šmalkaldská válka a protihabsburská revolta v Čechách 1546-7, Karel V. a říšské stavy, augsburský náboženský mír, Tridentský koncil a základní koncepty rekatolizace

5. Královský duel (11. 11., Vítězslav Prchal)

 • Habsburkové a Valoisové – dynastický zápas o hegemonii v Evropě v 1. polovině 16. století, italské války a proměny raně novověkého válečnictví

6. Renesance a humanismus (18. 11., Vítězslav Prchal)

 • italské kořeny, evropské rozšíření, zaalpské variace s důrazem na české země

7. Evropa v 16. století (25. 11., Pavel Marek)

 • hugenotské války ve Francii, Nizozemí, Anglie, Rzeczpospolita, Rusko, papežský stát...

8. Labyrint světa - manýrismus jako umělecký, kulturní a intelektuální směr (2. 12., Vítězslav Prchal)

 • společnost, politika a kultura kolem roku 1600, pražský rudolfínský dvůr a ohniska evropského manýrismu

9. Rudolf II. - politik, mecenáš a nemocný člověk (9. 12., Pavel Marek)

 • Formování osobnosti Rudolfa II. - jeho španělská zkušenost, vliv Maxmiliána II. a Filipa II.; obraz císaře mezi propagandou a skutečností - války s Turky; hlavní mezníky jeho vlády v Českém království i v ŘNŘ; nemoci, smrt a pohřby Rudolfa II.

10. Kříž versus půlměsíc  (16. 12., Vítězslav Prchal)

 • anatomie osmanské moci (státní správa, politika, náboženství, hospodářství, armáda), turecké výboje v jihovýchodní Evropě a ve Středomoří (do pol. 17. stol.), jejich ozvěny v křesťanském světě

 

Základní přehledová literatura:

(rozšiřující a doplňující tituly viz doporučená literatura v sylabu NOV1S)

BAHLCKE, Joachim: Regionalismus und Staatsintegration im Widerstreit – Die Länder der Böhmischen Krone im ersten Jahrhundert der Habsburgerherrschaft (1526 – 1619). München 1993.
BŮŽEK, Václav – KRÁL, Pavel (edd.): Člověk českého raného novověku. Praha 2007.
ČORNEJ, Petr – BARTLOVÁ, Milena : Velké dějiny zemí Koruny české VI. 1437 – 1526. Praha – Litomyšl 2007.
Dějiny lidstva od pravěku k dnešku V. V branách nového věku (1450-1650). Praha 1938.
EVANS, Robert J. W.: Vznik habsburské monarchie 1550-1700. Praha 2003. (či původní anglická verze The Making of the Habsburg Monarchy 1550 - 1700. Oxford 1998)
GARIN, Eugenio (ed.): Renesanční člověk a jeho svět. Praha 2003.
HALECKI, Oskar : The Borderlands of Western Civilization. A History of East Central Europe. New York 1952.
JANÁČEK, Josef: České dějiny. Doba předbělohorská 1526 – 1547. Kniha I. Díl I a II. Praha 1984.
MĄCAK, Antoni – SAMSONOWICZ, Henryk – BURKE, Peter (red.): East Central Europe in Transition from the Fourteenth to the Seventeenth Century. Cambridge – Paris 1985.
MacKENNEY, Richard: Evropa šestnáctého století. Praha 2001.
MANN, Golo - NITSCHKE, August (Hrsg.): Propyläen Weltgeschichte 6. Weltkulturen. Renaissance in Europa. Berlin - Frankfurt 1964.
MANN, Golo - NITSCHKE, August (Hrsg.): Propyläen Weltgeschichte 7. Von der Reformation zur Revolution. Berlin - Frankfurt 1964.
MIKULEC, Jiří – KAŠE, Jiří – VLNAS, Vít – ČORNEJOVÁ, Ivana: Velké dějiny zemí Koruny české VIII. 1618 – 1683. Praha – Litomyšl 2008.
MUNCK, Thomas: Evropa sedmnáctého století. Praha 2002.
PÁNEK, Jaroslav: Stavovská opozice v Čechách a její zápas s Habsburky 1547-1577. K politické krizi feudální třídy v předbělohorském českém státě. Praha 1982.
The New Cambridge Modern History I: The Renaissance 1493 – 1520. Ed. G. R. Potter, Cambridge 1986.
The New Cambridge Modern History II: The Reformation 1520 – 1559. Ed. G. R. Elton, Cambridge 1965.
The New Cambridge Modern History III: The Counter-Reformation nad Price Revolution 1559 – 1610. Ed. R. B. Wernham, Cambridge 1968.
The New Cambridge Modern History IV: The Decline of Spain and the Thirty Years War 1609 – 1648/59. Ed J. P. Cooper, Cambridge 1971.
VÖLKER-RASOR, A.: Frühe Neuzeit. München 2000.
VOREL, Petr: Velké dějiny zemí Koruny české VII. 1526-1618. Praha – Litomyšl 2005.
WINKELBAUER, Thomas: Ständefreiheit und Fürstenmacht: Länder und Untertanen des Hauses Habsburg im konfessionellen Zeitalter, I-II. Wien 2003 (v rámci řady Österreichische Geschichte, 1526-1699).

Soubory ke stažení