Nela Michalicová

kontakt: nela.michalicova@gmail.com
kancelář: 
konzultační hodiny: dle dohody e-mailem

specializace: Dějiny Polska 17. - 18. století, dějiny raně novověké diplomacie se zaměřením na habsbursko-polské vztahy

Studium:
od 2018 Doktorské studium – Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta, Ústav historických věd, interní doktorské studium, obor Historie. Předběžné téma disertační práce: Všichni císařovi muži. Diplomaté Karla VI. ve vyjednání spojeneckých smluv s polskými králi Augustem II. a Augustem III., (vedoucí práce: doc. Mgr. Pavel Marek, Ph.D.)


2015-2018 Magisterské studium - Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta, Ústav historických věd, Kulturní dějiny – regionální dějiny; Téma diplomové práce: Ke králi i k sejmu. Císařští diplomaté a habsburská politika vůči sasko-polské unii v druhé půli vlády Augusta II. (1719-1733), (vedoucí práce: PhDr. Vítězslav Prchal, Ph.D.)


2011-2015 Bakalářské studium - Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta, Katedra literární kultury a slavistiky, obor: Slavistická studia zemí Evropské unie (jazykový modul polština) + Historie; Téma bakalářské práce: Habsbursko-polské vztahy ve 20. letech 18. století. Císařský vyslanec František Karel Vratislav z Mitrovic v korespondenci s říšským vicekancléřem Schönbornem, 1724-1727, (vedoucí práce: PhDr. Vítězslav Prchal, Ph.D.)


2007 –2011 Všeobecné gymnázium (Velké Pavlovice)

Granty
2013-2017: standardní grant GAČR, č. 13-12939S "Česká a moravská šlechta v diplomatických službách rakouských Habsburků, 1640-1750" (členem řešitelského týmu od r. 2016)

Zahraniční studijní, výzkumné a pracovní pobyty
II–VI 2012 Studijní stáž, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
(CEEPUS freemover)
II–V 2015 Studijní stáž, Uniwersytet Warszawski
(CEEPUS freemover)
19–23 X 2015 Badatelský pobyt, rakouský centrální archiv, fond Haus-, Hof- und Staatsarchiv Vídeň
19 VI–3 VII 2016 Badatelský pobyt, Hauptstaatsarchiv, Drážďany (IGA)
VIII–IX 2016 Badatelský pobyt, Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie
(fakultní stipendium)
X–XII 2016 Studijní stáž, Uniwersytet Warszawski (AIA)
27 XI–1 XII 2016 Badatelský pobyt, Hauptstaatsarchiv, Drážďany (GAČR)
5–10 III 2017 Badatelský pobyt, rakouský centrální archiv, fond Haus-, Hof- und Staatsarchiv Vídeň (GAČR)
VI 2017 Badatelský pobyt, Biblioteka Uniwersytecka, Varšava (IGA/GAČR)
17 VIII–17 IX 2018 Pracovní stáž, Katalogizace knihovny, Historický ústav AV ČR - Český historický ústav v Římě
20–30 XI 2017 Badatelský pobyt, Hauptstaatsarchiv, Drážďany
I 2018 Badatelský pobyt, rakouský centrální archiv, fond Haus-, Hof- und Staatsarchiv Vídeň, (fakultní stipendium)
II–IV 2018 Studijní stáž, Uniwersytet Warszawski (AIA)
X–XII 2018 Badatelský pobyt, Library of Panteion University, Athény (Program na internacionalizaci univerzit)

Konference
21 –22 IV 2016 Celostátní studentská vědecká konference Brno, druhé místo Ceny Josefa Šusty; příspěvek s názvem: Vyslanec hofmistrem – hofmistr vyslancem. Jeden rok o dvojí roli hraběte Františka Karla Vratislava z Mitrovic u sasko-polského dvora v roce 1726


10 –12 X 2016 Konferencew Bielsku-Białej, Świat kobiet w Czechach i w Polsce w średniowieczu i we wczesnej epoce nowożytnej; příspěvek snázvem: Polská princezna Marie Josefa a její hofmistr hrabě František Karel Vratislav z Mitrovic v letech 1724–1728


8 –9 XI 2017 Konference v Hradci Králové, Tři staletí v srdci Evropy, příspěvek s názvem: Diplomaté v habsburských službách. (Dis)kontinuita císařské politiky vůči sasko-polské unii ve vyslaneckých instrukcích 1. pol. 18. století

Publikační činnost
Studie a kapitoly
Jiří KUBEŠ – Nela MICHALICOVÁ, V zemi mocného sejmu: císařští diplomaté v Polsko-litevském soustátí, in: Jiří Kubeš a kol., V zastoupení císaře. Česká a moravská aristokracie v habsburské diplomacii 1640-1740, Praha 2018, s. 293-317.


Nela MICHALICOVÁ, Polská princezna Marie Josefa a její hofmistr hrabě František Karel Vratislav z Mitrovic v letech 1724–1728, in: Wojciech Iwańczak – Agnieszka Januszek-Sieradzkiej – Janusz Smołucha, Świat kobiet w Czechach i w Polsce w średniowieczu i we wczesnej epoce nowożytnej, Kraków 2018, s. 147-168.


Nela MICHALICOVÁ, Vyslanec hofmistrem – hofmistr vyslancem. Jeden rok o dvojí roli hraběte Františka Karla Vratislava z Mitrovic u sasko-polského dvora v roce 1726, in: Kateřina KOVÁROVÁ – Zbyněk SVITÁK (eds.), Historie 2015/2016. Sborník prací z celostátní studentské vědecké konference Brno 21. – 22. dubna 2016, Brno 2017, s. 115-134.

Recenze
Nela MICHALICOVÁ, August II w poszukiwaniu sojusznika: między aliansem wiedeńskim i hanowerskim (1725-1730) / Urszula Kosińska, Recenze, Theatrum historiae, 2015 (vyd. 2016), č. 17, s. 285-291.


Nela MICHALICOVÁ, Ceremoniał polskiego dworu królewskiego w XVII wieku z persperktywy niemieckich uczonych / Joanna Kodzik, Recenze, Theatrum historiae, 2017, č. 20, s. 345-350.