Milena Lenderová

prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.

Kancelář: budova EA, kancelář 10 032

 
 

Telefon: +420 466 036 768

E-mail: milena.lenderova@upce.cz

 


Specializace:

Dějiny každodennosti 19. století, gender history 19. století, dějiny česko-francouzských kulturních vztahů 18. – 19. století

 


Výuka

Studijní texty k Úvodu do kulturních dějin (spolu s V. Hanulíkem)

Studijní texty k Úvodu do gender history (spolu s V. Hanulíkem)


Studia:


1965 - 1971 - Filozofická fakulta UK Praha, obor dějepis - francouzština (diplomová práce: Československo a habešská krize)

1973 - PhDr. - FF UK (rigorózní práce: Československo a habešská krize)

1991 - CSc.- FF UK (kandidátská práce: Královéhradecká hlavní škola v období národního obrození, 1776 - 1870)

1994 - habilitace v oboru české dějiny, PF JU České Budějovice (habilitační práce: Čechy frankofilské: Alliance Française v Čechách v letech 1886 - 1951)

2001 - prezidentem ČR jm. profesorkou v oboru České dějiny
 


Vědecká činnost

Granty:

Standardní grant GA ČR č. 409/00/0256 - Proměny elit v Čechách 1780-1918 (rok 2000-2003)

Standardní grant GA ČR č. 409/03/1064 – Prameny osobní povahy v gender history (2003 – 2005)

Standardní grant GA ČR č. 409/06/1063 – Žena v českých dějinách od středověku do 20. století (2006 – 2008)

Standardní grant GA ČR č. 410/11/0487 – Století těla. Dějiny těla v „dlouhém“ 19. století.

 


Členství ve vědeckých radách a odborných grémiích:

Členství v redakčních radách

Dějiny a současnost, Nakladatelství Lidové noviny Histoire, Économie, Société. La revue d'histoire économique et sociale du XVIe au XXe siècle. Maison d´édition Armand Colin, Paris

Historia Scholastica, Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského Praha Nakladatelství Triton, Vykáňská 5, 110 00 Praha 10 Prager wirtschafts-und sozialhistorische Mitteilungen/Prague Economic and Social History Papers. Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK.

Theatrum Historiae, Katedra historických věd FF UPa, Studentská 84, 532 10 Pardubice Východočeské listy historické, Filosofická fakulta University Hradec Králové Vědecká rada Nakladatelství Univerzity Pardubice

Wirtschafts-und Sozialgeschichte, Philosophische Fakultät Prag.

 
Členství ve vědeckých a uměleckých radách, v odborných grémiích

Univerzita Pardubice

Národní pedagogické muzeum a knihovna Jana Ámose Komenského, Praha

Fakulta filosofická University Pardubice

Filozofická fakulta UK, Praha

Filosofická fakulta Západočeské university, Plzeň

Fakulta zdravotních studií Univerzity Pardubice

Fakulta restaurování Univerzity Pardubice

Univerzita Hradec Králové

Členka pracovní skupiny Historie Akreditační komise vlády ČR

 

Ocenění:
1999 – Výroční cena nakladatelství Mladá fronta za knihu Hříchu i k modlitbě. Žena v minulém století, Mladá fronta, Praha 1999.

2007 – Řád Akademických palem udělený Francouzským velvyslanectví v Praze za zásluhy o šíření francouzského jazyka, vědy a kultury.

2008 - Medaile za zásluhy o Univerzitu Pardubice

2012 – Medaile Jana A. Komenského za zásluhy o rozvoj české vzdělanosti

2014 - Ocenění rektora Univerzity Pardubice za prestižní publikaci

2014 - Cena ministra školství za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

2015 – Stříbrná pamětní medaile Senátu za vynikající vědeckou práci
 

Samostatná hesla v biografiích:

Jaroslav Pánek, Petr Vorel (ed.): Lexikon historiků, Praha 1999, s. 172.

International Directory of Eighteenth-century Studies/Repertoire international des dix-huitiémistes, Voltaire Foundation, Oxford 2003, s. 216.

Who is...? (v České republice). Životopisná encyklopedie předních žen a mužů České republiky, Hübners Who is Who, 3. vyd., 2004, s. 713.

Kdo je kdo. Osobnosti české současnosti. 5 000 životopisů. 5. vydání, 2005. Agentura Kdo je kdo. Praha 2005, s. 371.

Who is...? (v České republice). Životopisná encyklopedie předních žen a mužů České republiky, (Who is…? En République tchèque? Hübners Who is Who, 2004, s. 713.


Odkazy v zahraničních bibliografiích:

Bibliographie annuelle de l´histoire de France. Année 1997. CNRS Éditions, Paris 1998. s. 297-298, č. 5494

Lenderová (Milena), Jiranek (Tomas). La mission militaire française en Tchécoslovaquie vue par le public et la presse du pays (1919-1926). R. hist. Armées, 1997, no 4, p. 47 – 60.

Bibliographie annuelle de l´histoire de France. Année 1998. CNRS Éditions, Paris 1999. s. 129, č. 2354

Lenderová (Milena). Correspondance de Mme Geoffrin et de Wenzel Anton Kaunitz. XVIIIe siècle, 1998, no 30, p. 309 – 16.

Bibliographie annuelle de l´histoire de France. Année 1999. CNRS Éditions, Paris 2000. s. 188, č. 3413

Lenderová (Milena). Expérience tchèque de Paul Claudel. (Univers des dépêches, univers du journal) (en tchèque, résumé en français). Český čas. hist. 1999, t. 97, no 3, p. 539-566.

Bibliographie annuelle de l´histoire de France. Année 2001. CNRS Éditions, Paris 2000. s. 476, č. 8200

Lenderová (Milena).Z Francie do srdce Evropy. Příspěvek k dějinám cestovních zpráv 18. století. (De la France au cœur de l´Europe, En tchèque, résumé en anglais) Český čas. hist. 2001, t. 99, no 2, p. 253 – 278.

 

Publikační činnost (výběr):

Monografie a jejich části:

Encore le séjour pragois. Paul Claudel, Zdenka Braunerova, Miloš Marten. In: Didier Alexandre, Xavier Galmiche: Paul Claudel et la Bohême. Dissonences et accord. Classiques Garnier, Paris 2015, (405s.), s. 123-137. ISBN 978-2-8124-3071-8, ISSN 2103-5636.

Vše pro dítě ! Válečné dětství 1914 - 1918 (spolu s M. Halířovou a T. Jiránkem ; vedoucí autorského kolektivu), Nakladatelství Paseka, Praha-Litomyšl 2015, ISBN 978-80-7432-499-4.

Prostitution und Gesetz: vom Strafgesetzbuch zum Gesetz über Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten. In: Wilhelm Brauneder und Milan Hlavačka (herausgegeben): Bürgerliche Gesellschaft auf dem Papier: Konstruktion, Kodifikation end Realisation der Zivilgesellschaft in der Habsburgermonarchie.Duncker und Humblot, Berlin 2014,

s. 407-422. ISSN 0937-3365, ISBN 978-3-428-13935-4 (Print), ISBN 978-3-428-53935-2 (E-book), ISBN 978-3-428-83935-3 (Print and E-Book)

Savoir manger, savoir vivre au tournant des XVIIIe et XIXe siècles (Recueil des recettes de la comtesse Schlick). In: Cocula, A.-M. et M. Combet, éd. (2014) : Château, cuisines & dépendances, Scripta Mediævalia 26, Bordeaux, Ausonius 2014, AUSONIUS 2014, s. 291-298, ISSN : 1298-1990, ISBN : 978-2-35613-116-4. (s podporou standardního grantu GAČR, řešitel PhDr. Ivo Říha, Ph.D.

(vedoucí autorského kolektivu): Tělo mezi medicínou a disciplinou. Proměny lékařského obrazu a ideálu lidského těla a tělesnosti v dlouhém 19. století (spolu s Vladanem Hanulíkem a Danielou Tinkovou). Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2014. 644 s. ISBN 978-80-7422-313-6.

(eds.): Dějiny těla. Prameny, koncepty, historiografie. Pavel Mervart 2013. 261 s. ISBN -978-80-7465-068-0. Spolu s v. Hanilíkem a D. Tinkovou.

Genderové stereotypy a konstrukt maskulinity ve společenských katechismech. In: Jiří Hutečka, Jitka Kohoutová, Radmila Pavlíčková, Radmila Švaříčková-Slabáková: Konstrukce maskulinní identity v minulosti a současnosti. Koncepty, metody, perspektivy. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2012, s. 224 – 238. ISBN: 978-80-7422-218-4

Prodejná láska v časech barona Nádherného. In: Alena Wagnerová: Bol lásky prodejné. Ze života Johannese Nádherného a jeho milostných družek. Argo, Praha 2013, s. 133 – 167. ISBN 978-80-257-0829-3

Dcera národa? Tři životy Zdeňky Havlíčkové. Paseka, Praha 2013. 326 s. ISBN 978-80-7432-349-2

Dějiny vysokého učení v Pardubicích. Univerzita v proměnách času 1950 – 2010. Univerzita Pardubice, Pardubice 2011. 124 s. ISBN 978-80-7395-280-8.

Předmluva. In: Virginia Smithová: Dějiny čistoty a osobní hygieny. Academia, Praha 2011, s. 9 – 20. ISBN 978-80-200-1885-4.

Předmluva aneb Čechy také galantní, in: Claude Habibová, Francouzská galantnost. Přeložila Lena Arava-Novotná. Academia, Praha 2009, s. 11 – 22. ISNB 978-80-200-1782-6.

Žena v českých zemích od středověku do 20. sletí (hl. editor, autor 50% textu; Spolu s B. Kopičkovou, E. Maurem aj. Burešovou). Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2009. 853 s. ISBN (ISSN): 978-80-7106-988-1

Z  dějin české každodennosti. Život v 19. století, Universita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, Praha 2009. 450 s. (Spolu s Tomášem Jiránkem a Marií Mackovou). ISNB 978-80-246-1683-4.

A  ptáš, knížko má…. Ženské deníky 19. století. Triton, Praha 2008. 355 s. ISBN 978-80-7254-956-6.

Cestovatel. In: Václav BŮŽEK, Pavel KRÁL (in.): Člověk českého raného novověku. Argo 2007, s. 239 – 254. ISBN 978-80-7203-694-3.

Radostné dětství ? Dětství 19. století v českých zemích. Paseka, Praha-Litomyšl 2006. (s Karlem Rýdlem)

Kateřina Čadková, Milena Lenderová, Jana Stráníková (ed.): Dějiny žen aneb Evropská žena od středověku do 20. století v zajetí historiografie. Sborník příspěvků ze IV. pardubického bienále 27. – 28. dubna 2007. Pardubice 2006. ISBN 80-7194-920-5.

(ed.) Krátká cesta životem a Evropou. Cestovní deník Gabriely ze Schwarzenbergu. Scriptorium, Praha 2006. 

Tragický bál aneb Život a smrt Pavlíny ze Schwarzenbergu. Paseka, Praha-Litomyšl 2004.

"Chytila patrola" aneb prostituce v Čechách císařských i republikánských. Karolinum, Praha 2002.

(ed.) Eva nejen v ráji. Žena v Čechách od středověku do 19. století. Karolinum, Praha 2002.

K hříchu i k modlitbě. Žena v minulém století. Mladá fronta, Praha 1999.

Odborné studie v zahraničí:

Historická biografie – proměny obrazu v kontextu doby. Příklad Z.
Havlíčkové. In: Bohumila Ferenčuhová a kol. (ed.): Biografia a historiografia. Slovenský, český a francúzský pohled. Společnost Pro historia, Bratislava 2012, s. 83 – 94. ISBN 978-80-971247-2-4.

De Bohème et jusqu´en Bohème. Le voyageur du début de l´époque moderne. In: Maciej Forycki, Agnieszka Jakuboszcz, Jan Jurkiewicz, Igor Kraszewski Mikolaj Pukiańec: Polska-Francia-Europa. Studia z dziejów Polski i stosunkóv miedzynarodowych. Wydawnictwo Instytutu Historii UAM, Poznań 2011, s. 427 -439. ISBN 987-83-89407-95-5.

Châteaux des voyageuses (1782 – 1914). In: Anne-Marie Cocule, Michel Combet (ed.): Château, voyage et voyageurs. Actes des Rencontres d´Archélogie et d´Histoire en Périgord les 25, 26 et 27 septembre 2009. Ausonius, Bordeaux 2010, s. 179 – 190.

"Entre Prague et Vienne, je ne vois rien, cher père, a vous raconter…" ou la Bohème aux yeux des Français (XVIIIe et XIXe siècles). In: Jean Mondot, Philippe Loupes (ed.), Provinciales. Hommage a Anne-Marie Cocula. Presses Universitaire de Bordeaux, Pessac 2009, II. díl, s. 733 – 746. ISBN 978-2-86781-557-7.

Zdenka Braunerova. Peintre et « consul tchèque ». In : Olivier Chaline, Jaroslaw Dumanowski, Michel Figeac, Le Rayonnement français en Europe Centrale du XVIIe siècle à nos jours. Maison des sciences de l´homme d´Aquitaine, Pessac 2009, s. 455 – 464. ISBN 2-85892-364-7, EAN/ISBN 978-2-85892-364-9

Manger, c´est courir des risques, dans les Pays tchèques au XIXe siècle. In : Jocelyne Bonnet-Carbonell, Laurent-Sébastien Fournier : Peurs et risques au cœur de la fête. L´Harmattan, Paris 2007, s. 47 – 57. ISBN 978-2-296-03897-4. EAN 9782296038974.

Signes du patriotisme et vêtement feminin: une petite nation cherche son identité. In: Denise Turrel, Martin Aurell, Christiane Manigand, Jerôme Grévy, Laurent Hablot, Catalina Girbea, Signes et couleurs des identités politiques du Moyen Age à nos jours. Presses Universitaires de Rennes, Rennes 2008, s. 207 – 218. ISBN 978-2-7535-0641-1; ISSN 1255-2364.

Une femme de deux espaces: Pauline de Schwarzenberg. Revue des études slaves, T. LXXVIII (2007), Fasc. 4. Les noblesses dans l´empire des Habsbourg de la Montagne Blance au Printemps des peuples 1620 – 1848, s. 389 – 396. ISSN 0080-2557, ISNB 2 – 7204-0437-5.

La langue française en Europe Centrale – pas de frontières? In: Pasi Ihalainen et alii (ed.): Boundaries in the Eighteenth Century / Frontières au dix-huitième siècle. International Rewiev of Eighteenth-Century Studies (IRECS)/ Revue internationale d´études du dix-huitième siècle (RIEDS). Vol. I. Finnish Society for Eighteenth-Century Studies, Helsinki-Oxford 2007, s. 143 – 152. ISBN 978-952-99901-1-5, ISSN 1797-0091 (pdf).

Pauline, princesse de Schwarzenberg, biographie d´une femme de la noblesse. Liame, Bulletin du Centre d´Histoire moderne et contemporaine de l´Europe méditerranée et de ses périphéries. Varia, No 13, Janvier-Juin 2004, Montpellier 2007, s. 39 – 50. ISSN 1291-7206.

« La mère nouvelle « ou l´éducation de l´enfant noble dans les Pays tchèques au début du XIXe siècle. Histoire, Économie, Société, 26, Septembre 2007, s. 145 – 152. ISBN 978-2-200-92338-9 ; Indexed in INIST-CNRS, IGENTA

La « renaissance » d´un château : une stratégie familiale après 1989 ? In : Anne-Marie Cocule, Michel Combet : Château et stratégie familiales. Actes des Rencontres d´Archéologie et d´Histoire en Périgord les 22, 23 et 24 septembre 2006. Ausonius Éditions, Scripta Varia 13, s. 275 – 282. ISSN 1288-8850, ISBN 2-910023-96-6
 

"Le sweet home" de la noblesse d´Europe Centrale dans la première moitié du XIXe siècle. In: Catherine HOREL (éd.): Nations, cultures et sociétés d´Europe centrale aux XIXe et XXe siècles. Mélanges offerts a Bernard Michel. Publication de la Sorbonne, Paris 2006, s. 185 - 194. ISBN 2-85944-550-1, ISSN 0768-1984.

Les livres français dans les bibliothèques de la noblesse: le cas des pays tchèques au tournant des XVIIIe et XIXe siècles. In: Chaâeau, livres et manuscrits. IXe - XXIe siècles. Actes des Rencontres d´Archéologie et d´Histoire en Périgord les 23, 24 et 25 septembre 2005. Textes réunis par Anne-Marie Cocula et Michel Comet. De Boccard, Paris-Bordeaux 2006, s. 107 - 116. ISSN 1288-8850, ISBN 2-910023-81-8.

Instruction d´une fille noble : objectifs, réflexions, autoréflexions. In: Ivo Cerman, Luboš Velek (Hg.) : Adelige Ausbildung. Die Herausforderung der Aufklärung und die Folgen. Studien zum Mitteleuropäischen Adel 1, Martin Meidenbauer, München 2006, s. 56 – 67. ISBN 3 – 89975 – 057 – 8.

Quelques réflexions sur le "feminisme" tchèque. Prager Wisohim. Prague economic et social Papers, 2005/2005, Institut of Economy and Social History, Prague 2005, s. 48 - 56. ISBN 80-7308-092-3.

"Valon chéri"" le Tuscullum d´une veuve noble. Actes des Rencontres d´Archéologie et d´Histoire en Périgord les 24, 25 et 26 septembre 2004. Textes réunis par Anne-Marie Cocula et Michel Comet. Ausonius, Bordeaux 2004, s. 307 - 315. ISSN 1288-8850, ISNB 2-910023-67-2.

Une solitude active: le destin des vieilles filles nobles d´Europe centraleau XIXe siècle à travers leurs journaux intimes. Actes des Rencontres d´Archéologie et d´Histoire en Périgord les 26, 27 et 28 septembre 2003. Textes réunis par Anne-Marie Cocula et Michel Comet. Ausonius, Bordeaux 2004, p. 233- 242.

Pauline, Eléonore, Gabrielle: dames de Schwarzenberg et leur journaux intimes. Études danubiennes XIX, No 1/2, 2003. Les noblesses de Bohème et de Moravie au XIXe siècle. Actes du Colloque international d´Olomouc (novembre 2001), p. 165-174.

Frauentägebücher des 19. Jahrhunderts als reflexion der privaten Alltäglichkeit In: Gender-Forschung in der Slawistik. Beiträge der Konferenz Gender - Sprache - Kommunikation - Kultur, 28. April bis 1. Mai 2001, Institut für Slawistik, Friedrich-Schiller-Universität Jena . Jirina van Leeuwen-Turnovcová, Karin Wullenweber, Ursula Doleschal, Franz Schindler (Hrsg.), Wien 2002 (Wiener Slawistischer Almanach, Sonderband 55), p. 349 - 360.

Odborné studie domácí:

Předškolní institucionální výchova mezi charitou a vlastenectvím. Příklad Hradec Králové v letech 1837-1886. In: Zdeněk Hojda, Marta Ottlová, Roman Prahl (ed.), Útisk, charita, vyloučení. Sborník příspěvků z 34. ročníku mezioborového sympozia k problematice 19. století. Academia, Praha 2015, s. 158-169. ISBN 978-80-200-2460-2

Marie Čacká v kontextu „ženských“ mystifikací. Marie Čacká – Františka Božislava Svobodová - Františka Pichlová. In: Martin Hrdina a Kateřina Piorecká (eds.): Historické fikce a mystifikace v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 33. ročníku symposia k problematice 19. století. Plzeň, 21.- 23. února 2013. Praha, Academia 2014, s. 271 – 280. ISBN 978-80-200-2344-5.

Mon journal de voyage… Femmes en route au XIXe siècle (1782-1914). In: Kateřina Drsková (ed.): Linguis diversi libri loquuntur. Sborník k 65. narozeninám paní profesorky Jitky Radimské. Opera Romanica 14. České Budějovice 2013, s. 172-188. ISBN 978-80-7394-445-2.

Jak se píší dějiny dětství. Příklad francouzské a české historiografie. In: Olga Fejtová, Václav Ledvinka, Jiří Pešek (ed.): Děti ve velkoměstech od středověku až na práh industriální doby. Stati a rozšířené příspěvky z 29. vědecké

konference Archivu hlavního města Prahy, uspořádané ve spolupráci s Institutem mezinárodních studií Fakulty sociálních věd University Karlovy ve dnech 12. a 213. října 2010 v Clam-Gallasově paláci v Praze. Scriptorium, Praha 2012, s. 21 – 34. ISBN 978-80-86852-2 (AHMP), ISBN 978-80-87271-75-9 (Scriptorium), ISSN 0231-7443.

Anna Bayerová, Anna Fischer-Dücklemann: lékařky, zdraví a sexualita na přelomu 19. a 20. století. Theatrum Historiae 11 (2012), s. 153 – 166. ISSN 1802-250

Poutě a poutní místa v českých zemích jako téma kulturních dějin (několik řádků úvodem). Východočeských sborník historický 23, 2013, s. 3 – 8. ISSN 1213-1733

Anna Vondráčková, sage-femme de Choltice, et son carnet (1879 – 1898). Prager wirtschafts-und sozialhistorische Mitteilungen/Prague Economic and Social History Papers, Volume 14, 2011. S. 120 – 131. ISSN: 1803-7518

Tělo, tělesnost a barvy v Erbenově Kytici. Z Českého ráje a Podkrkonoší. Supplementum 14. Karel Jaromír Erben a úloha paměťových institucí v historických proměnách. Referáty z vědecké konference konané ve dnech 15. – 16. dubna 2011 na Malé Skále. 2. díl. Vydaly Státní okresní archiv Semily, Pekařova společnost Českého ráje v Turnově. Semily, Turnov 2011, s. 67 – 76. ISBN 978-80-86254-8, ISBN 978-80-86254-22-7 (soubor), ISSN 1211-975X

Stereotyp Francouzky. Její idealizace a stylizace v českém prostředí konce 19. a prvních desetiletí 20. století. In: Hlavačka, Milan (ed.)G- Marès, A. (ed.) - Pokorná, Magdaléna (ed.): Paměť míst, událostí a osobností: historie jako identita a manipulace. Praha : Historický ústav AV ČR, v.v.i, 2011. 685 s. - (Práce Historického ústavu AV ČR, v.v.i, 38). ISBN 978-80-7286-186-6

Prostituce a veřejná moc v českých zemích od poloviny 19. století do 20. let 20. století. In: Lucie Peisertová, Václav Petrbok a Jan Randák (eds.): Zločin a trest v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků ze 30. ročníku symposia k problematice 19. století. Plzeň, 25. – 27. února 2010. Academia, Praha 2011, s. 161 – 170. ISBN 978-80-200-1900-4.

Dějiny žen mezi women´s a gender history. Historia Olomucensia 37 – 2010. Sborník historických prací XXV. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2010, s. 43 – 57. ISSN 1803-9561.

Vídeňský palác Schwarzenbergů v období mezi časy. Život v jeho zdech. In: Olga Fejtová, Václav Ledvinka, Jiří Pešek (ed.): Život pražských paláců. Šlechtické paláce jako součást městského organismu od středověku na práh moderní doby. Stati a rozšířené příspěvky z 26. vědecké konference Archivu hlavního města Prahy, uspořádané ve spolupráci s Ústavem pro dějiny umění Filosofické fakulty a Institutem mezinárodních studií Fakulty sociálních věd University Karlovy ve dnech 9. až 11. října 2007 v Clam-Gallasově paláci v Praze. Scriptorium, Praha 2009, s. 681 – 691. ISBN 978-80-86852-30-0 (archiv hl. m. Prahy, ISBN 978-80-87271-15-5 (Scriptorium), ISSN 0231-7443.

"Kněžka domu, která vládnouc slouží a sloužíc vládne". Sociální konstrukt feminity v 19. století. In: Hana Ambrožová, Tomáš Dvořák, Bronislav Chocholáč, Libor Jan, Pavel Pump, Historik na Mravě. Profesoru Jiřímu malířovi, předsedovi Matice moravské a vedoucímu Historického ústavu FF MU, věnují jeho kolegové, přátelé a žáci k šedesátinám. Matice moravská, Brno 2009, s. 667 – 690. ISNB 978-80-86488-57-8.

"Jen zatím maličkost posílám…" Eleonora Kounicová a Božena Němcová. In: Země a kultura ve střední Evropě, sv. 12. JUDr. Václav Kounic a jeho doba. Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura, Brno 2009, s. 31 – 42. ISBN: 978-80-86488-61-5

Sociální a kulturní funkce francouzštiny ve společnosti českých zemí v období „mezi časy“. In: Jaroslav Lorman, Daniela Tinková (eds.), Post tenebras spero lucem. Duchovní tvář českého a moravského osvícenství. Univerzita Karlova, Praha 2009, s. 236 – 248. ISBN 978 -80-903756-6-6 (Casablanca), ISBN 978-80-7308-246-8 (FF UK).

Matylda ze Schwarzenbergu. Dcera, sestra, legenda. In: Zdeněk Bezecný, Martin Gaži, Martin C. Putna (ed.), Schwarzenbergové v české a středoevropské kulturní historii. Národní památkový ústav, Územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích, České Budějovice 2008, s. 429 – 438. ISBN 978 – 80-85033-10-6.

Model mateřství – životadárný a životaschopný stereotyp. In: Milan Řepa (ed.), 19. století v nás. Modely, instituce a reprezentace, které přetrvaly. Nakladatelství Historický ústav, Praha 2008, s. 471 – 482. ISBN 978-80-7286-139-2, ISSN 1210-6860.

Všední a sváteční tabule v paláci Schliků. Rukopisná kuchařka Filipiny Schlikové. In: Olga Fejtová, Václav Ledvinka, Jiří Pešek (ed.): Dobrou chuť, velkoměsto. Sborník příspěvků z 23. vědecké konference Archivu hlavního města Prahy, uspořádané ve spolupráci s Institutem mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy ve dnech 5. a 6. října 2004 v Clam.Gallasově paláci v Praze. Documenta Pragensia XXV. Skriptorium, Praha 2007, s. 281 – 293. ISBN 978-80-86852-16-4 (Archiv hlavního města Prahy), ISBN 978-80-86197-85-2 (Scriptorium).

„Chci žít svým cílům“ aneb znovu o ženských denících 19. století. In: Jiří Mikulec, Miloslav Polívka (ed.): Per Saecula ad Tempora Nostra. Sborník prací k šedesátým narozeninám prof. Jaroslava Pánka. Historický ústav Akademi věd České republiky, Praha 2007, s. 664 – 673. ISBN 978-80-7286-118-7.

Dámy na cestách. Cestovní deníky žen a dívek „dlouhého“ 19. století. In: Múzy na cestách. Ohlasy z cest do ciziny v dílech českých spisovatelů. Literární archiv. Sborník Památníku národního písemnictví, č. 39, 2007, s. 95 – 103. EAN 978-80-85085-80-8.

Dáma urozená, ctnostná i frivolní: Stépanie Félicité du Crest de Saint-Aubin, hraběnka de Genlis (1746 – 1830). Sborník k narozeninám prof. PhDr. Dušana Uhlíře, CSc. Acta Historica et Museologica Universitatis Silesianae Opaviensis 7/2007. Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav historie a muzeologie, Opava 2007, s. 213 – 224. ISBN 978-80-7248-448-5.

Slavkov a ženský boj? In: Svatava Raková, Christian Lequesne: Jakou Evropu ohlašovala bitva u Slavkova? Historický ústav AV ČR – CEFRES, Praha 2006. ISBN 80-7286-097-6.
Porod a ženské tělo. Diskurz a realita 19. století. In: Petra HANÁKOVÁ, Libuše HECZKOVÁ, Eva KALIVODOVÁ (eds.): V bludném kruhu. Mateřství a vychovatelství jako paradoxy modernity. Slon, Sociologické nakladatelství, Praha 2006, s. 131 – 154. ISBN 80-86429-49-0.