Michaela Buriánková

Mgr. Michaela Buriánková

Kancelář: EA 10 027

E-mail: buriankova.michaela@gmail.com

Konzultační hodiny: po dohodě

Specializace:
- dějiny pobělohorské šlechty a jejích služebníků, úředníků a právních poradců
- šlechta ve službách císařské diplomacie (17. – 18. stol.)
- informační a komunikační sítě (od 2. pol. 17. stol.)

Studium:
1999 – 2007: První české gymnázium v Karlových Varech

2007 – 2010: Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta, Katedra historických věd, obor Kulturní dějiny, Bc.
bakalářská práce: Pražský agent Ferdinanda Jana Verduga ve druhé půli 17. století (vedoucí práce Mgr. Jiří Kubeš Ph.D.)

2010 – 2013: Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta, Ústav historických věd, obor Kulturní dějiny – regionální modul, Mgr.
diplomová práce: Systémy právních poradců hraběte Ferdinanda Johanna Verduga (1653–1672) a hraběte Františka Karla Swéerts-Sporcka (1739–1742) (vedoucí práce doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D.)

od 2013: Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta, Ústav historických věd, interní doktorské studium – obor Historie
disertační práce: Císařská ambasáda v Madridu na sklonku vlády Karla II. (školitel doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D.)

Zahraniční pobyt:
2011 – 2012 Universidad de Sevilla (mezinárodní program ERASMUS)

Publikační činnost:
Pražský agent Ferdinanda Jana Verduga v druhé půli 17. století. Historica Olomucensia 41, 2012, s. 169–190. ISSN 1803-9561.

Barokní šlechtic a jeho právní poradci. Na příkladě sporu mezi Annou Kateřinou Swéerts-Sporck a Kristýnou Alžbětou z Obernitz (1739–1743). Theatrum historiae 9, 2011, s. 147–160. ISSN 1802-2502.

La nobleza en servicios diplomáticos después del año 1648. in LABRADOR ARROYO, Felix. II Encuentro de Jóvenes Investigadores, Madrid 2015.

Dopisy pražského agenta Augustina Pichlera hraběti Ferdinandu Johannu Verdugovi v 60. letech 17. století, Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et Historica. (v tisku)

La embajada española del conde de Lobkowicz: de enviado a embajador (1689-1691). in BRAVO, Cristina – QUIRÓS, Roberto. IV Seminario Internacional. Nuevas Perspectivas de Historia Global - Red Sucesión "Los embajadores“. (v tisku)

Granty:
grant GA AV ČR, č. j. KJB808160903: Zápisky Tobiáše Antonína Seemana, hofmistra hraběte Šporka, z let 1730 až 1747: komentář a vědecká edice, 2009 – 2011 (účast na edičních pracích)
GA ČR projekt č. P406/11/0782: Příprava a vydání Repertoria rukopisů 17. a 18. století z muzejních sbírek v Čechách III (P–S), 2011 – 2015 (spolupráce na soupisu)
GA ČR projekt č. 13-12939S: Česká a moravská šlechta v diplomatických službách rakouských Habsburků (1640-1740), 2013 – 2017 (členka řešitelského týmu)