Martina Halířová

Mgr. Martina Halířová, Ph.D.
Kancelář: budova EA, kancelář 11 034
 
Telefon: 466 036 793
E-mail: martina.halirova@upce.cz

Konzultační hodiny: 
Po 15:45 - 16:45
Čt 16:00 - 17:00 (na zámku v knihovně VČM)
a dle dohody e-mailem
 
Specializace:
Gender history 19. století, sociální dějiny, dějiny dětství, dějiny lékařství, sociální patologie a ohrožené dětství
 

Studium:

1990 – 1998 Biskupské gymnázium Jana Nepomuka Neumanna, České Budějovice
1999 – 2002 Univerzita Pardubice, bakalářské studium, obor Kulturní dějiny
2002 - 2004 Univerzita Pardubice, magisterské navazující studium, Fakulta humanitních studií, obor Kulturní dějiny – specializace gender history
2005 - 2009 interní doktorandské studium, obor historické vědy, FF, Univerzita Pardubice
 
Praxe:
od 2004 (dosud) Východočeské muzeum v Pardubicích, kurátorka a historička
od 2010 odborná asistentka ÚHV, Univerzita Pardubice – specializace gender history
 
Zahraniční stáže:
3. srpen - 3. září 2013, Cambridge (badatelský pobyt – University Library, Faculty of Economics)
září 2012 Badatelský pobyt, Vídeň
leden – červen 2008:  Studijní pobyt Université d´Orléans, Francie
listopad 2007: Stipendium Aktion, Vídeň
 
Granty:
 • Spoluřešitelka projektu GAČR č. 17-14082S MIDWIVES: THE PROFESSIONALIZATION, INSTITUTIONALIZATION AND PERFORMANCE OF THE FIRST EVER FEMALE QUALLIFIED PROFESSION IN THE COURSE OF TWO CENTURIES
 • Spoluřešitelka projektu GAČRu č. 409/06/1063 Žena v českých dějinách
   Spoluřešitelka: Grant FRVŠ č. 130199/1100/1130 Demografická a sociální struktura panství Choltice
   Spoluřešitelka: Grant FRVŠ, č. 1623/2001 (okruh G5): Soupis pramenů k hospodářským, sociálním a kulturním dějinám regionu 

Publikační činnost (výběr):

Odborné studie:

  • Opatrovna v Pardubicích na přelomu 19. a 20. století, In. Tomáš Jiránek – Jiří Kubeš (edd.), Dítě a dětství napříč staletími. Sborník příspěvků z 2. pardubického bienále konaného ve dnech 4. až 5. dubna 2002, Pardubice 2003 (Scientific Papers of the University of Pardubice, Seriec C, Faculty of Humanities, Supplementum 5 (2002), s. 117 - 125.
  • Petra Dvorská - Martina Halířová, Demografická struktura panství Choltice v roce 1700, Východočeský sborník historický 12, 2005, s. 99 - 128.
  • Petra Dvorská - Martina Halířová, Soupis poddaných panství Choltice z roku 1700, Prameny k dějinám pardubického kraje 1, Pardubice 2005, s. 31 - 84
  • Lucie Galbavá - Martina Halířová - Jana Stráníková, Vývoj obsahu pojmu bratrstva v nejstarších česky psaních slovnících, in. Tomáš Jiránek - Jiří Kubeš (edd.), Bratrstva, Světská a církevní sdružení a jejich role v kulturních a společenských strukturách od středověku do moderní doby. Sborník příspěvků z III. pardubického bienále 29. - 30. dubna 2004. Pardubice 2005, s. 5 - 9.
  • Motocykl Grizzly: Firma Josef Matyáš a Ladislav Polák, Pardubické noviny, Pardubicko, 5. listopadu 2005, s. 9.
  • Rukopis Salicettiho lékařství, in. Zprávy klubu přátel Pardubicka (dále ZKPP), XL/2005, s. 331 – 333.
  • Vlastivědná abeceda dr. Theina, písmena N (Karla Netušilová), S (Pardubický Slavín), in. ZKPP č. 1 – 2/ 2006.
  • Sbírka Slavín ve Východočeském muzeu v Pardubicích, in: Lukáš Lenk – Michal Svoboda a kol. (eds.), Argonauti za obzorem západu. Sborník textů z 1. mezinárodní konference AntropoWebu, Plzeň 4. – 5. 11. 2005, Plzeň 2006, s. 74 – 77.
  • Z dob „(ne)dávno“ minulých, in ZKPP č. 3 – 4/2006, s. 77 – 80.
  • Knihy normálií Zemské porodnice a nalezince jako pramen k péči o svobodnou matku a gender konstruktům, in Kateřina Čadková – Milena Lenderová – Jana Stráníková (edd.), Dějiny žen aneb Evropská žena od středověku do 20. století v zajetí historiografie, Pardubice 2006, s. 485 – 494.
  • Nalezinectví mezi Prahou a Vídní, in Rudolf Schebesta (red.), Mezi Jihlavou a Vídní 1700 – 1900, Sborník přednášek z konference 25. – 27. 10. 2006, Jihlava 2006, s. 59 – 63.
  • Pardubický špitál ve světle účtu z roku 1744 a jeho kontinuita, in. Vlastivědné listy Pardubického kraje, roč. 4, číslo 1/2007, s. 21 – 23.
  • „Oznamuje se láskám našim“, brožura k výstavě, Východočeské muzeum v Pardubicích, Pardubice 2007.
  • Reflexe svobodné matky ve společnosti, in. Milan Vojáček (red.), Reflexe a sebereflexe ženy v české národní elitě 2. poloviny 19. století, Sborník příspěvků z konference uspořádané ve dnech 23. – 24. 11. 2006 Národním archivem ve spolupráci s Archivem hlavního města Prahy. Praha 2007.
  • (red.) Oznamuje se láskám našim, CD sborník ke stejnojmenné konferenci. Pardubice 2007.
  • Reflexe nemanželské matky – konflikt mezi filantropy a lékaři, in. Kateřina Čadková – Zuzana Čevelová – Vladan Hanulík – Jana Stráníková (edd.), Konfliktní situace v dějinách, Sborník z doktorandské konference, 5. října 2007, Pardubice 2007.
  • „Oznamuje se láskám našim“, sborník z konference konané 13. -14. září 2007 v Pardubicích, Pardubice 2007.
  • Porodnice jako ústav převýchovy svobodné matky aneb péče o svobodnou matku do poloviny 19. století. Gynekolog 5/2007, s. 198-201.
  • Od početí ke školní brašně. Sborník z odborného semináře konaného 29. – 30. května 2008 ve Východočeském muzeu v Pardubicích. Pardubice 2008.
  • Osvícenský stát a péče o nalezence. In: In: LORMAN Jaroslav – TINKOVÁ Daniela (eds.), Post tenebras spero lucem. Duchovní tvář českého a moravského osvícenství. Historie – Otázky – Problémy. Studie Ústavu českých dějin Filozofické fakulty UK. 1/2008, Praha 2009, s. 106 – 117.
  • Role duchovních v chudinské a nalezenecké péči. In: Daniela Tinková a Jaroslav Lorman, Od barokní piety k interiorizaci víry? Problémy katolického osvícenství. Historie – Otázky – Problémy 2/2009, s. 133 – 137.
  • Zemský nalezinec v Praze a sirotčí péče počátkem 19. století . In: Eduard Maur – Alice Velková (red.), Rodina a domácnost v 16. – 18. století. Acta Universitatis Carolinae – Philosophica et historica 2 – 2006, Studia Historica LX, Praha 2010, s. 89 – 96.
  • Zemská polepšovna v Opatovicích nad Labem na konci dlouhého 19. století, TH 7, Pardubice 2010, s. 207 – 218.
  • Vánoční pohlednice ze sbírek Východočeského muzea v Pardubicích, Vlastivědné listy Pardubického kraje, ročník 8, 4/2011, s. 20 – 21.
  • Vývoj péče o sirotky v Čechách a Okresní sirotčinec v Pardubicích do roku 1914. Východočeský sborník historický 20/2011, Pardubice 2011, s. 69-92.
  • (red.), Ve víru tance. Sborník z mezioborové konference konané ve dnech 15. 16. listopadu 2011. Pardubice 2012.
  • Koncept dětské abnormality v 19. století, Theatrum historiae 11/2012, s. 99-104.

  Monografie:

  • Sociální patologie a ochrana dětství do roku 1914. Disciplinace jako součást ochrany dětství. Pardubice 2012.