Martin Čapský

doc. Mgr. Martin Čapský, Ph.D.
 

Kancelář: EA 11 034

Telefon: +420 466 036 073

E-mail: Martin.Capsky@upce.cz

Stručný životopis:

1992-1999: studium na Slezské univerzitě (od 1993/1994 oboru Historie – muzeologie)
- 1996 – Bc.; - 1999 – Mgr.

1999-2006: postgraduální studium na FF MU v Brně. (obor: Historie – české dějiny)
- 2006 – Ph.D.; kvalifikační práce: Vévoda Přemek Opavský (1366-1433). Ve službách posledních Lucemburků

2013-2015: habilitační řízení na Filozofické fakultě Masarykovy univerzitě v Brně;
- jmenování docentem pro obor Historie – české dějiny
- kvalifikační práce: Komunikující společenství. Sjednocování politického prostoru pozdně středověkého Slezska


Odborné působení:

1999-2016: odborný asistent, resp. od 2015 docent pro dějiny českého středověku se zaměřením na dějiny Slezska na Ústavu historických věd (dříve Ústav historie a muzeologie) Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě.

od r. 2016: docent na Ústavu historických věd FF Univerzity Pardubice

 

PŘEHLED PUBLIKAČNÍ ČINNOSTI (výběrová bibliografie)


a) Monografie

Čapský M.: Vévoda Přemek Opavský (1366-1433). Ve službách posledních Lucemburků, Matice moravská: Brno − Opava 2005.

Čapský M.: Zrození země. Komunikující společenství pozdně středověkého Slezska, Argo: Praha 2013.

Čapský M.: Město pod vládou kazatelů. Charismatičtí náboženští vůdci ve střetu s městskou radou v pozdně středověkých českých korunních zemích, Argo: Praha 2015.


b) Kapitoly v monografiích


Čapský M.: Urban History Between Cultural Transfer and Historical Comparison: On the Formation of Late Medieval Urban Identities in Prague and Wrocław from the Perspective of Histoire Croisé, in: V. Čapská a kol., Processes of Cultural Exchange in Central Europe, 1200–1800, Opava 2014, s. 209-239.

Čapský M.: Splendor Silesiae. Rituály, ceremonie a festivity na dvorech slezských knížat. In: Nodl, M. – Šmahel, F. (edd.), Slavnosti, ceremonie a rituály v pozdním středověku, Praha 2014, s. 199-267.

Čapský M. – Prix, D.: Slezsko v pozdním středověku. In: Jirásek, Z. a kol.: Slezsko v dějinách českého státu I. (od pravěku do roku 1490). Praha 2012, s. 262-428. (autorský podíl s. 262-415)

Čapský M.: Górny Śląsk w okresie późnego średniowiecza (1327-1526). In: Bahlcke J. – Gawrecki, D. – Kaczmarek, R.: Historia Górnego Śląska. Polityka, gospodarka i kultura europiejskiego regionu Gliwice 2011, s. 117-135.

Čapský M.: Dědictví přemyslovské epochy. In: Wihoda, M. – Reitinger, L. a kol.: Proměna středovýchodní Evropy raného a vrcholného středověku. Brno 2010, s. 550-562.

Čapský M.: Hradec nad Moravicí do pozdního středověku. In: Jirásek, Z.a kol.: Hradec v dějinách, Hradec nad Moravicí 2010, s. 24-43.

Čapský M.: Opava v pozdním středověku, in: Müller, K. – Žáček, R. (edd.) Opava. Historie/Kultura/Lidé, Nakladatelství Lidové noviny, 2006, s. 96-136.


c) Původní vědecké články v odborných periodicích

Čapský M.: Komunikacja polityczna, miejsca pamięci i późnośredniowieczna Świdnica. Śląski kwartalnik historyczny Sobótka 68, 2013, č. 3, s. 39-49.

Čapský M.: Komunikační sítě vratislavské diecéze v pozdním středověku. Slezský sborník 111, 2013, s. 5-18.

Čapský M.: Komunikační sítě pozdně středověkých slezských měst mezi kooperací a konkurencí. Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym 23, 2012, s. 73-88.

Čapský M.: Przestrzeń jako miejsce pamięci. W sprawie hołdów książąt śląskich skladanych władcom czeskim, Śląski kwartalnik historyczny Sobótka 66, 2011, č. 2, s. 3-15.

Čapský M.: Komunikační sítě jako prostředek k utváření společné identity, Příspěvek k formování zemského vědomí v pozdněstředověkém Slezsku. Śląski kwartalnik historyczny Sobótka 66, 2011, č. 3, s. 53-64.

Čapský M.: Obchodní význam Vratislavi ve 14. a 15. století. Studia mediaevalia Bohemica 1, 2009, s. 99-105.

Čapský M.: Lov a jeho role na dvorech slezských knížat. Mediaevalia historica Bohemica 12, 2009 (Supplementum 3. Dvory a rezidence ve středověku III.), s. 207-222.

Čapský M.: Marné hledání paměti. Opavští Přemyslovci ve stínu zájmu nejstaršího dějepisectví moravsko-slezského pomezí, ČMM 123, 2004, s. 431-441. N/L

Čapský, M.: Enigma tvrze. Příspěvek k topografii Opavy středověku a raného novověku. Acta historica et museologica Universitatis Silesianae Opaviensis 6, 2003, s. 184-190.

Čapský M.: Ekonomická regrese českomoravské bailie řádu německých rytířů a pokusy o její řešení, Husitský tábor 13, 2002, s. 187-202.


d) Editorství tematických sborníků/kolektivních monografií

Čapský, M. a kol.: Komunikace ve středověkém městě. Opava 2014.

Bobková, L. – Čapský, M. – Korbelářová, I. a kol.: Hejtmanská správa ve vedlejších zemích Koruny české. Opava 2009.


e) Původní vědecké články ve sbornících

Čapský M.: Obchod, hanza - české země a Pobaltí. In: Svět tajemných Baltů / The World of the Mysterious Balts, Brno 2013, s. 141-148.

Čapský M.: Jagd als Privileg, höfisches Vergnügen und Pflicht. Jagdforste schlesischer Fürsten während des Hoch- und Spätmittelalters. In: Krivoklát - Pürglitz. Jagd, Wald, Herrscherrepräsentation, edd. Jiří Fajt − Markus Hörsch − Vladislav Razím, Leipzig 2014, p. 275-288.

Čapský M.: Der Briefverkehr Sigismunds von Luxemburg mit schlesischen Fürsten und Städten. In: Hruza, K. – Kaar, A.: Kaiser Sigismund. Zur Herrschaftspraxis eines europäischen Monarchen (1368-1437). Wien – Köln – Weimar 2012, s. 255-266.

Čapský M.: Die wirtschaftliche Entwicklung der Ballei Böhmen des Deutschen Ordens im Spätmittelalter. In: Borchardt K. – Jan L. (eds.): Die geistlichen Ritterorden in Mitteleuropa Mittelalter, Brno 2011, s. 215-232.

Čapský M.: Moravsko-slezské pomezí v závěru vlády Jana Lucemburského. In Král, který létal. Moravsko-slezské pomezí v kontextu středoevropského prostoru doby Jana Lucemburského, Ostrava 2011, s. 21-38

Čapský M.: Hospodářský obraz moravsko-slezského pomezí v době vlády Jana Lucemburského. In: Král, který létal. Moravsko-slezské pomezí v kontextu středoevropského prostoru doby Jana Lucemburského, Ostrava 2011, s. 39-50.

Čapský M.: Das Land als Kommunikationsraum. Ein Beitrag zur Herausbildungdes schlesischen Landesbewusstsein im Spätmittelalter. In: Bobková, L. – Zdichynec, J. (eds.): Geschichte Erinnerung Selbstidentifikation. Die schriftliche Kultur in den Ländern der Böhmischen Krone im 14.-18. Jahrhundert (=Die Kronläder in der Geschichte des böhmischen Staates V), Praha 2011, s. 202-232.

Čapský M.: Působení řádu německých rytířů ve farní správě předhusitských českých zemí. In: Derwich, M. – Pobog-Lenartowicz, A. (eds.): Klasztor w Kościele średniowiecznym i nowożytnym, Warszawa – Wrocław – Opole 2010, s. 321-333.

Čapský M.: Landesarchiv in Troppau. In: Bahlcke, J. – Mrozowicz, W. (hrsg.): Adel in Schlesien, B. 2. Repertorium-Forschungsperspektiven – Quellenkunde – Bibliographie, München 2010, s. 385-408.

Čapský, M.: Hejtmanský úřad v politických aspiracích pozdně středověké Vratislavi. In: Bobková, L. – Čapský, M. – Korbelářová, I. (eds.): Hejtmanská správa ve vedlejších zemích Koruny české, Opava 2009, s. 77-102.

Čapský M.: Král obklopený kacíři. Slavnosti na počet Ladislava Pohrobka ve Svídnici a ve Vratislavi. In: Nodl, M. – Šmahel, F. (eds.): Rituály, ceremonie a festivity ve střední Evropě 14. a 15. století(=Colloquia mediaevalia Pragensia, sv. 12), Praha 2009, s. 65-76.

Čapský M.: Spolek slezských knížat a jeho role v protihusitské politice Zikmunda Lucemburského (K otázce kontinuity mocenských mechanismů pozdního lucemburského období). In: Barciak, A.: Piastowie Śląscy w kulturze i europieskich dziejach. Katowice 2007.

Čapský M.: Konstruování (ne)spravedlivého zeměpána. Viktorin z Poděbrad v roli rozhodčího sirotčích sporů. In: Nodl M. – Wihoda M. (eds.): Rituál smíření a jeho řešení ve středověku, Matice moravská, Brno 2008, s. 147-158.

Čapský, M.: „...okna sklenná, ale některá kolečka od povětší vybita...“ Reflexe rozpadu zeměpanské rezidenční sítě na pozdně středověkém Opavsku. In: Bobková, L. – Konvičná, J. (eds.): Korunní země v dějinách českého státu, sv. III. Rezidence a správní sídla v zemích české koruny ve 14.-17. století, Praha 2005, s. 187-206.

Čapský M.: Proměny dvorské elity jako odraz poklesu prestiže opavských Přemyslovců. In: Dvořáčková-Malá, D. (ed.): Dvory a rezidence ve středověku. Praha 2006, s. 123-144.

Čapský M.: Příspěvek k problematice pozdněstředověké městské migrace. Opavští měšťané v Krakově. In: Nodl M. (ed.): Sociální svět středověkého města (=Colloquia mediaevalia Pragensia, sv. 5), Praha 2006, s. 97-105.

Čapský M.: Zeměpán, země a sakrální legitimizace zeměpanské moci na pozdně středověkém Opavsku. In: Bobková, L. – Konvičná, J. (eds.): Korunní země v dějinách českého státu, sv. II. Společné a rozdílné. Česká koruna v životě a vědomí jejích obyvatel ve 14.-16. století. Praha, 2005, s. 37-56.

Čapský M.: Gottlieb Biermann a jeho přínos k výzkumu středověkých dějin Rakouského Slezska, in: Soukup, P. – Šmahel, F.: Německá medievistika v českých zemích, (Práce z dějin vědy 18), Praha 2004, s. 225-236.

Čapský, M.: Příchod františkánů-observantů do Opavy a jeho odraz v městském prostředí. In: Barciak, A. (ed.): Wkład kościołów i zakonu franciszkanów w kulturę Katowic. Katowice w 137. rocznice uzyskania praw miejskich, Katowice 2003, s. 273–282.

Čapský, M.: Spolek slezských knížat a jeho pokus o společnou obranu jižní hranice Slezska proti husitům. Poznámky k významu a datování grotkovského sněmu, in: Borovský, T. – Jan, L. – Wihoda, M. (eds.): Ad vitam et honorem. Profesoru Jaroslavu Mezníkovi přátelé a žáci k pětasedmdesátým narozeninám, Brno 2003, s. 341–350.

 

GRANTOVÉ PROJEKTY:

GAČR:

Město pod vládou kazatelů. Charismatičtí náboženští vůdci v konfliktu s městskou radou,
GP P405/11/1572 - řešitel
Přemek Opavský a husitství, GAČR 404/02/155 - řešitel


MŠMT ČR:

Výzkumný záměr MSM 4781305905: Slezsko v dějinách českého státu a střední Evropy (člen řešitelského týmu)


MZV ČR:

Hornoslezská středověká knížata v komparativní perspektivě (Projekt s Opolskou univerzitou v Opolí) - řešitel


Mezinárodní projekty:

„Cohesion building of multietnic societies“ (Mezinárodní grantový projekt koordinovaný Vratislavskou univerzitou) – účastník projektu od r. 2014

EuroCOREDE Cuius Regio. An analysis of the cohesive and disruptive forces destining the attachment of groups of persons to and the cohesion within regions as a historical phenomenon. (ESF and GAČR COR/10/E008 – účastník projektu)