Mgr. Martin Bakeš

Kancelář: EA 10 027 

E-mail: bakjn@seznam.cz

Konzultační hodiny:
pátek 8–14

Specializace:
- dějiny raného novověku (především pobělohorské období s důrazem na studium šlechty)
- dějiny Švédského království a habsbursko-švédských vztahů (dějiny diplomacie)

Studium:

2005 – 2009: Sportovní gymnázium Pardubice

2009 – 2012: Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta, Katedra historických věd, obor Kulturní dějiny, Bc.
bakalářská práce: Aristokratičtí studenti na Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze v letech 1650-1750, 74 s. (vedoucí práce Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D).

2011 – 2013: Fakulta filozofická Univerzity Hradec Králové, obor Archeologie (Bc.)

2012 – 2014: Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta, Ústav historických věd, obor Kulturní dějiny – regionální modul, Mgr.
diplomová práce: Habsbursko – švédské diplomatické vztahy v době vlády Karla XI. (1672-1697), (vedoucí práce doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D).

od 2014: Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta, Ústav historických věd, interní doktorské studium – obor Historie
disertační práce: Habsbursko-švédské diplomatické vztahy v letech 1648 - 1721 (školitel doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D.).

Publikační činnost:
Legační kaplani ve službách císařských vyslanců ve Stockholmu ve druhé polovině 17. století, ČČH 2016, (v tisku).

Dánská legační kaple ve Vídni v období po Třicetileté válce na pozadí konfesijní politiky dvou panovnických domů, Theatrum historiea 2016, (v tisku).

Dvě tváře barokní slavnosti. Stockholmská korunovace Kristýny Švédské, Dějiny a současnost 2016, (v tisku).

Cestopis jezuitského legačního kaplana Martina Gottseera z Vídně do Stockholmu v roce 1690, Sborník archivních prací 2016, (v tisku).

Johann Franz Count von Würben and His Diary Entriesfrom 1662, Theatrum historiae17, 2015, s. 143-211. (společně s Jiřím Kubešem).

Diplomatická mise jako nejistá investice. Antonín Jan z Nostic u stockholmského královského dvora (1685-1690), Český časopis historický 113/3, 2015, s. 714-747.

Mimořádná diplomatická mise Adolfa Vratislava ze Šternberka: Švédské království v polovině 70. let 17. století očima císařského vyslance, Folia Historica Bohemica 29/1, 2014, s. 31-62. ISSN 0231-7494.

Kryštof Václav z Nostic a jeho diplomatická cesta na území Polsko-litevské unie v roce 1693, Východočeský sborník historický 24, 2013, s. 99-119. ISSN 1213-1733.
 

Zahraniční pobyty: (delší než jeden měsíc)

březen – září 2017 Technische Universität Chemnitz, ERASMUS

říjen – prosinec 2016 Universität Wien, AKTION

březen – září 2015 Technische Universität Chemnitz, ERASMUS
 

 
Granty:

GA ČR projekt č. 13-12939S: Česká a moravská šlechta v diplomatických službách rakouských Habsburků (1640-1740), 2013 – 2017 (člen řešitelského týmu).