Marie Macková

doc. PhDr. Marie Macková, Ph.D.

Kancelář: budova EA, kancelář 12 035

Telefon: +420 466 036 221

E-mail: marie.mackova@upce.cz

Konzultační hodiny:  ve zkouškovém období LS 2019/20: 16. 6. 2020: 13.00 - 14.00 hod; 2. 7. 2020: 11.00 - 12.00 hod


Specializace:

dějiny správy, regionální dějiny, církevní dějiny, to vše především v dlouhém 19. století

 

Aktuality k výuce

PRAS2: Studenti/tky, kteří hodlají vykonat PRAS2 v některém z dole uvedených archivů v období 1. 6. 2019 - 31. 12. 2019 budou postupovat následujícím způsobem:

1) předjednají si možnost praxe v konkrétním archivu, včetně termínu

2) nejpozději do 16. 4. 2019 se osobně dostaví za doc. Mackovou: bude zpracován základ průvodního listu, pro který je třeba mít předjednaný archiv a termín praxe, na místě pak budou doplněny další údaje

3) tyto údaje se stanou součástí dodatku k dlouhodobé smlouvě, který bude předán příslušnému archivu. Není tedy už třeba si zařizovat samostatnou smlouvu.

Týká se následujících archivů: SOA Zámrsk, SOkA Hradec Králové, Chrudim, Jičín, Náchod, Pardubice, Svitavy se sídlem v Litomyšli, Rychnov nad Kněžnou, Trutnov a Ústí nad Orlicí.

Studenti/tky, kteří hodlají PRAS2 realizovat v kterémkoliv jiném státním, městském či akreditovaném archivu si zařídí běžným způsobem smlouvu buď specifickou z archivu nebo všeobecnou z fakulty, podle podmínek zvoleného archivu. Smlouva musí být předložena k podpisu na fakultě nejpozději 14 dnů před nástupem praxe.

 

Studia a praxe:

Univerzita Palackého Olomouc: prom. hist. 1981, PhDr. 1983, Ph.D. 2002, doc. 2007


Vědecká činnost

Granty:

Externí spolupracovnice grantu GAČR č. 409/09/0503 "Hledání centra. Vědecké a vzdělávací instituce Němců v Čechách v 19. a první polovině 20. století"

Externí spolupracovnice grantu GAČR č. 404/08/0029 "Intelektuální a lidová zbožnost v českých zemích v 19. století mezi nacionalismem a novou konfesionalizací"

Externí spolupracovnice grantu GAČR č. 409/06/1063 "Žena v Čechách od středověku do 20. století"

Spoluřešitelka grantu GAČR č. 409/04/0892, Nacionalizace společnosti v Čechách 1848-1914 (2004-2006)

Externí spolupracovnice grantu GAČR č. 409/00/0800 "Vzory chování středních vrstev národnostních menšin v českých zemích 1918 - 1938", rok 2000 - 2001

Externí spolupracovnice grantu GAČR č. 409/98/0001 "Vzory chování středních vrstev 19. století", rok 2000

Externí spolupracovnice grantu GAČR č. 409/98/0352 - "Historie okupovaného pohraničí 1938 - 1945 Sudetská župa", rok 1999.

 

Publikační činnost (výběr)

Monografie, kapitoly v nich:

Municipální ochranné město Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí 1995, 32s. ISBN 80-901114-6-7.

Osudy politických vězňů 1948 - 1989, (zdokumentováno na území okresu Ústí nad Orlicí říjen 1995 - únor 1996), Ústí nad Orlicí 1996, 513s. (spoluautor Radim Dušek) ISBN 80-902082-0-7.

Radnice a dějiny městské správy v Lanškrouně, Lanškroun 1996, 96s. (spoluautoři: Věra Sekotová, Jan Kolomý). ISBN nemá

O senátorce Anně Chlebounové, Ústí nad Orlicí 1998, 113s. + příl. ISBN 80-902400-1-1.

Ústecká radnice a městské dějiny, Ústí nad Orlicí 1998, 132s. ISBN 80-86042-08-1 (spoluautorka Věra Sekotová)

Zapomenutý (?) starosta. (Adalbert Kölbl von Geysing), Ústí nad Orlicí 1999, 76s. ISBN 80-902082-7-4.

Kyšperk, (Dějiny městské správy v Kyšperku), Ústí nad Orlicí 2000, 104 s. ISBN 80-86042-33-2 (spoluautorka Věra Sekotová)

Úřednictvo venkovských okresů v Čechách. (1850 - 1914) (Se zřetelem k okresům východních Čech), Ústí nad Labem 2001, 186 s. ISBN 80-86368-04-1

Krajem koruny země, (Vlastivěda Lanškrounska), Lanškroun 2002, 560 s. ISBN 80-238-9081-6 (členka autorského kolektivu pod vedením PaeDr. Marie Borkovcové)

Výprachtice 1304 - 2004, Výprachtice 2004, 184 s. ISBN 80-239-3426-0

Tabáková továrna v Lanškrouně jako součást státní tabákové režie, Lanškroun 2007, 288 s. ISBN 978-80-239-8914-4

Voršilky v Čechách do roku 1918, Pardubice 2007, 157 s. ISBN 978-80-7395-045-3

Tomáš Šimek (ed), Pečeti a pečetidla východočeských archivů a muzeí 1226-1620, Praha 2008, 479 s. ISBN 978-80-86466-12-5, spoluautorství, 89 hesel

Kristina Kaiserová - Jiří Rak (ed), Nacionalizace společnosti v Čechách 1848-1914, Ústí nad Labem 2008, ISBN 978-80-7414-053-2, autorka kapitol Úřednictvo habsburské monarchie a nacionalizace společnosti, s. 137-176, Hospodářská správa a nacionalizace společnosti, s. 176-200, Projevy nacionalizace v prostředí státní tabákové režie, s. 200-229. 

Milena Lenderová - Tomáš Jiránek - Marie Macková, Z dějin české každodennosti, Praha 2009, ISBN 978-80-246-1683-4.

Milena Lenderová a kol., Žena v českých zemích od středověku do 20. století, Praha, NLN 2009. ISBN 978-80-7106-988-1

To byla c. k. trafika, Praha, NLN, Knižnice Dějin a současnosti, sv. 39, 2010, 157 s. ISBN 978-80-7422-019-7.

Zdeněk Nešpor - Kristina Kaiserová (ed), Variety české religiozity v "dlouhém" 19. století (1780-1918), Ústí nad Labem 2010, ISBN 978-80-86971-02-5, tam spoluautorka kapitoly Redemptoristé v habsburské monarchii, s. 201-211.

Marcela Oubrechtová (ed), Julius Lippert a německé prostředí v Čechách, Ústí nad Labem 2010, ISBN 978-80-7414-262-8, tam autorka kapitoly Poslanci českého zemského sněmu z volebních obvodů Broumov, (Političtí souputníci J. Lipperta zastupující jeho rodiště, s. 61-76.

Vítězslav Prchal a kol., Mezi Martem a Memorií, Prameny osobní povahy k vojenským dějinám 16. - 19. století, Pardubice 2011, ISBN 978-80-7415-047-0, tam kapitola Karl Gustav Wilhelm Hohenlohe-Langenburg - viceprezident dvorské válečné rady, s. 93-108.

Jiří Hanuš a kol., Christianizace českých zemí ve středoevropské perspektivě, Brno, Matice moravská 2011, ISBN 978-80-86488-77-6, tam spoluautorka kapitoly Lidové misie redemptoristů v českých zemích 19. století, s. 248-267.

Marcela Oubrechtová - Václav Zeman (ed), Fenomén muzeum v 19. a první polovině 20. století, Ústí nad Labem, Albis international 2011, ISBN 978-80-86971-31-5, tam autorka kapitoly Obecný zájem nebo individuální gesto? Městská muzea Hřebečska do první světové války, s. 110-117.

Kristina Kaiserová - Miroslav Kunštát (ed), Hledání centra. Vědecké a vzdělávací instituce Němců v Čechách v 19. a první polovině 20. století, Ústí nad Labem, Albis international 2011, ISBN 978-80-86971-37-7, tam autorka kapitoly Německojazyčné střední školství (od roku 1866 do zániku habsburské monarchie), s. 137-166 a kapitoly Církevní střední školství, s. 261-278.

Válečník 19. století: na příkladu Karla Gustava Hohenlohe-Langenburga, in: Radka Švaříčková Slabáková a kol., Konstrukce maskulinity v minulosti a současnosti. Koncepty, metody, perspektivy, Praha, NLN 2012, ISBN 978-80-7422-218-4, s. 89-99. 

Die Liechtensteinischen Beamten in den böhmischen Kronländern des 19. Jahrhunderts, in: Marek Vařeka - Aleš Zářický (Hg), Das Fürstenhaus Liechtenstein in der Geschichte der Länder der Böhmischen Krone, Ostrava-Vaduz 2013, ISBN 978-80-7464-382-8, 978-3-9523276-5-4, s. 337-350.

Kristina Kaiserová - Miroslav Kunštát (Hg), Die Suche nach dem Zentrum. Wissenschaftliche Institute und Bildungseinrichtungen der Deitschen in Böhmen (1800-1945), Münster - New York 2014, ISBN 978-3-8309-3202-4. Tam autorka kapitoly Das deutschsprachige Mittelschulwesen von 1866 bis zum Untergang der österreichischen Monarchie, S. 167-200; kapitoly Das kirchliche Schulwesen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Dargestellt anhand der geschichte des Benediktinergymnasiums zu Broumov/Braunau, S. 307-328.

Mladší princ. Karl Gustav Wilhelm Hohenlohe-Langenburg 1777-1866, Brno 2014, ISBN 978-80-7325-333-2.

Co s vojákem, který nepadne aneb přímá cesta k zapomnění, in: Marcela Zemanová - Václav Zeman, Napoleonské války v české historické paměti a v paměti regionu, Ústí nad Labem 2014, s. 49-56.

Redemptoristé v královéhradecké diecézi ve 2, polovině 19. století, in: Petr Polehla, 350 let královéhradecké diecéze, Červený Kostelec 2015, s. 343-354.

Státní tabáková režie v Čechách v období první světové války, in: Marcela Zemanová - Václav Zeman, První světová válka a role Němců v českých zemích, Ústí nad Labem 2015, s. 92-101.

Psací stroj ve státních úřadech habsburské monarchie, in: Ladislav Nekvapil, Kultura psaní v dějinách, Pardubice 2016, s. 322-331.

Sůl za zlato, in: Blanka Jedličková - Milena Lenderová - Miroslav Kouba - Ivo Říha, Krajina prostřených i prázdných stolů, I., Pardubice 2016, s. 109-124.

Johanna Langer von Schroll - podnikatelka 19. století, in: Pavla Slavíčková (ed), Ženy - podnikatelky v minulosti a současnosti, Praha 2016, s. 71-86.

Finanční stráž v Čechách 1842-1918, Pardubice 2017. ISBN 978-80-7560-033-2.

Název ulice jako pocta státnímu úředníkovi, in: Lenka Křížová - Jiří Martínek a kol., Od Karlova mostu ke Gottwaldovu. Osobnosti v názvech měst a míst, Praha 2017, s. 51-60, 186-188.

Pomocné vědy historické daleko od univerzitních center, in: Marie Bláhová - Mlada Holá - Klára Woitschová, Pomocné vědy historické v současné historiografii a archivnictví, Praha 2018, s. 90-96.
 

Články (od roku 2004):

Josefína a Marie v roce 1809, in: O exilu, šlechtě, Jihoslovanech a jiných otázkách dějin moderní doby. Olomouc 2004, s. 272 - 281. ISBN 80-244-0781-7

Jak převléknout uniformu, (Vysloužilí poddůstojníci a vojáci na místech státních úředníků ve druhé polovině 19. století.), in: Armáda a společnost v českých zemích v 19. a první pol. 20. století. Ústí nad Labem 2004, s. 122 - 137. ISBN 80-7044-560-2

Školy řádu voršilek v českých zemích ve druhé polovině 19. století, in: Vzdělání a osvěta v české kultuře 19. století, Praha 2004, s. 385 - 390, ISBN 80-85778-43-2

Víra nebo politika?, in: Studie k sociálním dějinám, 11, Opava 2004, s. 92 - 99, ISBN 80-86224-48-1.

Trpaslíci z Bukové hory, (regionální sonda), in: Trpaslík v evropské kultuře, Ústí nad Labem 2005, s. 33 - 41, ISBN 80-7044-680-3

Králíky kolem roku 1900, (Sociologicko - statistická sonda), in: Východočeský sborník historický, 12. Pardubice 2005, s. 141 - 169, ISBN 80-86046-77-X

Voršilky v Liberci 1895 - 1918, in: Fontes Nissae VI, Liberec 2005, s.38 - 86, ISBN 80-7372-007-8

Die ökonomische Aspekt der Wallfahrten in der zweiten Hälfte des 19. Jahrnunderts im mitteleuropäischen Raum, in: Wallfahrten in der europäischen Kultur, Europäische Wallfahrtsstudien, Band 1, Frankfurt am Main, Peter Lang, Europäischer Verlag der Wissenschaften 2006, s. 675 - 687, ISBN 3-631-54996-2, ISSN 1862-149X

Voda v lidském obydlí - vnímání hranice nezbytnosti a komfortu ve druhé polovině 19. století, in: Documenta Pragensia XXIV., Město a voda, Praha 2005, s. 267 - 276, ISBN 80-86852-08-3.

Dějiny každodennosti „dlouhého“ 19. století, II. díl: Život všední i sváteční, scriptum, Pardubice 2005, ISBN 80-7194-756-3 (spoluautoři Milena Lenderová, Tomáš Jiránek, Zdeněk Bezecný)

Retrospektivní zápis lanškrounské městské kroniky, in: Česká beseda o německých i českých kronikách, pamětech a dalších vyprávěcích pramenech, Praha 2006, s. 105 - 112, ISBN 80-86197-70-0.

Obecní samospráva v kontextu českého regionálního bádání, in: Občanské elity a obecní samospráva 1848 - 1948, Brno 2006, s. 108 - 113, ISBN 80-7325-091-8.

Agrární politici Hřebečska (1883 - 1913), in: Osobnosti agrární politiky 19. a 20. století, Studie Slováckého muzea, 11, Uherské Hradiště 2006, s. 263 - 269, ISBN 80-86185-38-9-55-9.

Třetí cesta? (Nadnárodní projevy katolicismu ve druhé polovině 19. století.), in: Národ místo boha v 19. a první polovině 20. století, Ústí nad Labem 2006, s. 97 - 108, ISBN 80-7044-777-X

Státní tabákové továrny v Lanškrouně a ve Svitavách do první světové války ve světle státní statistiky, in: Pomezí Čech, Moravy a Slezska, sv.7, Litomyšl 2006, s. 80 - 106, ISBN 80-239-8105-6

Žena 19. století ve zdech kláštera, in: Dějiny žen aneb Evropská žena od středověku do 20. století v zajetí historiografie, Pardubice 2006, s. 303 - 313, ISBN 80-7194-920-5.

„Elektronický“ badatel?, in: Zpravodaj pobočky ČIS, 49, 11. celostátní konference archivářů České republiky, Praha 2005, s. 75 - 78, ISBN 80-86712-41-9.

Pěstování tabáku v rámci rakouské státní tabákové režie po roce 1867, in: Theatrum historiae 1, Pardubice 2006, s. 177 - 202, ISBN 80-7194-857-8.

Lékaři v rakouské státní tabákové režii, in: Nardi aristae, sborník k sedmdesátým narozeninám Ivana Martinovského, Plzeň 2007, s. 131 - 149, ISBN 978-80-86971-42-1.

Cukrárna. Nejen o cukrářích a cukrovinkách, in: Documenta Pragensia, Dobrou chuť velkoměsto, Praha 2007, s. 417 - 425, ISBN 978-80-86852-16-4. ISSN 0231-7443

Sňatek ve světle rakouského Všeobecného občanského zákoníku, in: Oznamuje se láskám našim ... aneb svatební zvyky v českých zemích v průběhu staletí, Pardubice 2007, s. 67 - 75, ISBN 978-80-86046-97-6.

O významu piva v životě c. k. úředníka, in: Pivo lepších časů, Ústí nad Labem 2007, s. 189 - 199, ISBN 978-80-7044-930-1.

Limito tabák v rakouském státním tabákovém monopolu, in: Theatrum historiae, 2, Pardubice 2007, s. 275 - 290, ISBN 978-80-7395-027-9, ISSN 1802-2502.

O hranici luxusu, in: Stopami dějin Náchodska, 12, Náchod 2008, s. 299-305, ISBN 978-80-86676-06-7, ISSN 1211-3069

Voršilky v Čechách a jejich pojetí veřejné prospěšnosti, in: Theatrum historiae, 3, Pardubice 2008, s. 321-326, ISBN 978-80-7395-139-9, ISSN 1802-2502.

Manželka správce panství, příklad Josefy Riederové, in: Člověk na Moravě ve druhé polovině 18. století, Brno 2008, s. 208-221, ISBN 978-80-7325-175-8.

Společnost venkovského města první poloviny 19. století, in: František Matouš Klácel, filosof, spisovatel a novinář, Česká Třebová 2008, s. 17-24, ISBN 978-80-904276-0-0.

Městská spořitelna Lanškroun a její místo mezi finančními elitami pomezního regionu, in: Eduard Kubů - Jiří Šouša (ed), Finanční elity v českých zemích (Československu) 19. a 20. století, Praha 2008, s. 307-328, ISBN 978-80-7363-227-4.

Úředník a jeho písemnost. Na příkladu úřadování finanční stráže na konci 19. století, in: Zdeněk Hojda - Hana Pátková (edd), Pragmatické písemnosti v kontextu právním a správním, Praha, Opera Facultatis philosophicae Universitatis Carolinae Pragensis, 6, 2008, s. 395-403, ISBN 978-80-7308-195-9.

Správní hranice a proměny jejího významu pro region (na příkladu Hřebečska), in: Regiony - časoprostorové průsečíky, Praha 2008, s. 152-158, ISBN 978-80-7286-129-3.

Proměny druhého života státního úředníka, in: 19. století v nás, Modely, instituce a reprezentace, které přetrvaly, Praha 2008, s. 293-301, ISBN 978-80-7286-139-2.

Penzisté a penzistky rakouské státní tabákové režie, in: Zdeněk Hojda - Marta Ottlová - Roman Prahl, Vetché stáří, nebo zralý věk moudrosti?, Praha 2009, s. 170-178, ISBN 978-80-200-1691-1.

Nositelky záslužných vyznamenání v habsburské monarchii druhé poloviny 19. století, in: Hana Ambrožová a kol. (edd), Historik na Moravě, Brno 2009, 691-699, ISBN 978-80-86488-57-8.

Sekularizace a Hřebečsko, in: Lukáš Fasora - Jiří Hanuš - Jiří Malíř (edd), Sekularizace venkovského prostoru v 19. století, Brno 2009, s. 233-241, ISBN 978-80-86488-55-4, ISBN 978-80-7286-144-6.

Němečtí evangelíci ve východních Čechách, in: Východočeský sborník historický, 16, Pardubice 2009, s. 191-214. ISBN 978-80-87151-07-5.

Lanškroun ve světle Josefínského katastru, in: Sborník prací východočeských archivů, 13, Zámrsk 2009, s. 163-181. ISSN 231-6307.

Jak český kuřák potkal Hercegovinu, in: Bosna 1878-2008, Ústí nad Labem 2009, s. 69-79. ISBN 978-80-7414-171-3.

Státní úřednictvo a jeho vliv na rozvoj venkovských měst, in: Pavel Kladiwa - Aleš Zářický (ed), Město a městská společnost v procesu modernizace 1740-1918, Ostrava 2009, s. 187-198. ISBN 978-80-7368-688-8.

 Josef Niederle, in: Lukáš Fasora - Jiří Hanuš - Jiří Malíř (Hg), Sozial- reformatorisches Denken in den böhmischen Ländern 1848-1914, München 2010, S. 375-389. ISBN 978-3-89975-192-5.

Z jeptišky poslankyní. Augusta Rozsypalová, in: Pavla Vošahlíková - Jiří Martínek a kol., Cesty k samostatnosti. Portréty žen v éře modernizace. Praha, Historický ústav AV ČR, v. v. i. 2010, s. 113-137. ISBN 978-80-7286-164-4.

Konfesní kořeny středních škol s německým vyučovacím jazykem v českých zemích, in: e-pedagogium, 3, Olomouc 2010, s. 63-72, ISSN 1213-7758, ISSN 1213-7499.

Co mají společného fajfka tabáku a financova koza, in: Lucie Peisertová - Václav Petrbok - Jan Randák (ed), Zločin a trest v české kultuře 19. století, Praha 2011, s. 51-58. ISBN 978-80-200-1900-4.

Fenomén středoškolský profesor druhé poloviny 19. století v habsburské monarchii. Robert Christian Riedl (1838-1909), in: Theatrum historie 8, Pardubice 2011, s. 163-186.

Všeobecný občanský zákoník v habsburské monarchii roku 1811, in: Historica Olomucensis 40-2011, Sborník prací historických XXVIII, s. 53-63.

Itálie očima evropského aristokrata v rakouské armádě, in: Zdeněk Hojda - Marta Ottlová - Roman Prahl (ed), Naše Itálie: stará i mladá Itálie v české kultuře 19. století, Praha, Academia 2012, ISBN 978-80-200-2032-1, s. 65-78.

Úředník liechtensteinských panství druhé poloviny 18. století. Na příkladu panství Lanškroun z inspektorátu Moravská Třebová, in: Theatrum historiae 9, Pardubice 2011, s. 273-283.

Die deutschen Redemptoristen in Böhmen und ihre bedeutenden Repräsentanten, in: Jahrbuch für deutsche und osteuropäische Volkskunde, Bd. 53, Münster, Waxmann 2012, s. 133-154, společně s Kristinou Kaiserovou.

Plukovník Ludwig Hohenlohe-Langenburg a Pardubice, in: Východočeský sborník historický, 22, Pardubice 2012, s. 239-271.

Zdanění lihovin a droždí v habsburské monarchii 19. století, in: Němci v českých zemích. Die Deutschen in den böhmischen Ländern, VII, Ústí nad Labem 2013, ISBN 978-80-86475-30-1, s. 25-34.

Voják 19. století na cestách. Putování Karla Gustava Wilhelma prince Hohenlohe-Langenburg Evropou, in: Theatrum historiae, 12, Pardubice 2013, s. 93-113.

Pouťová bouda a lidé kolem ní. (Na příkladu Hory Matky Boží u Králík a Filipova), in: Východočeský sborník historicky, 23, Pardubice 2013, s. 59-82.

Váleční zpravodajství 19. století - pocta hrdinům nebo mystifikace? in: Martin Hrdina - Kateřina Piorecká (ed), Historické fikce a mystifikace v české kultuře 19. století, Praha 2014, ISBN 978-80-200-2344-5, s. 166-175.

Obor Spisová a archivní služba na Filozofické fakultě Univerzity Pardubice, in: Archivní časopis, supplementum ročníku 64, 2014, s. 102-108.

300. výročí založení řádu voršilek a jeho oslavy v Čechách, in: Paginae historiae, 22/2, 2014, s. 331-342.

Klášterní kroniky v 19. století (na příkladu redemptoristů a voršilek), Středočeský sborník historický, 41, 2015, s. 263-277.

The Nobility in Bohemia and in the Habsburg Monarchy within the Legal and Social Context of the 19th Century, Theatrum historiae, 17, 2015, s. 237-251.

Josefský katastr - obraz krajiny vytvořený slovem, in: Archivy, člověk a krajina. Proměny krajiny a životního prostředí v archivních dokumentech, Praha 2016, s. 164-170.

"Und Grenadiermarsch wird geschlagen ..." O příležitostné poezii 19. století, která vznikala, sotva umlkaly zbraně, in: Martin Čížek a kol., Poslední staročech. K 70. narozeninám Jiřího Raka, Praha, Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. - Fakulta sociálních věd UK 2017, s. 154-162. ISBN 978-80-87782-67-5, 978-80-87404-63-8.

Věk služební a věk lidský, in: Středočeský sborník historický, 43, 2017, Praha 2018, s. 42-50.

starší studie viz http://biblio.hiu.cas.cz