Marie Buňatová

Mgr. Marie Buňatová, Dr.phil.

budova EA, kancelář 12 033
telefon: +420 466 036 212
e-mail: marie.bunatova@upce.cz


Konzultační hodiny: dle dohody e-mailem

Specializace:
hospodářské dějiny, obchod českých zemí v raném novověku (zejména zahraniční
obchod a finančnictví v předbělohorském období)

Studium:

Universität Wien, Institut für Geschichte – doktorské studium oboru Historie, 2009
(Dr.phil.)

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy – magisterské studium oboru Historie, 1997
(Mgr.)
 

Vědecká činnost:

Granty:

GAČR 16–09489S „Zahraniční obchod mezi Prahou a Itálií v předbělohorské době“,
řešitelka, doba řešení 2016–2018

GAČR P405/10/2415 „Přeshraniční obchodní kontakty a mobilita pražských
křesťanských a židovských obchodníků v předbělohorském období (1575–1618)“,
řešitelka, doba řešení 2010–2013

Projekt „Geschäftsleben und Frauenrechte. Die wirtschaftliche, rechtliche und sozioreligiöse Lage jüdischer und christlicher Frauen in Österreich, Kroatien und der
Tschechischen Republik (13. bis 16. Jh.)“, spoluřešitelka mezinárodního projektu, který
vedl Institut für jüdische Geschichte Österreichs in St. Pölten, doba řešení 2004–2005

Projekt „Bohemia, Moravia et Silesia Judaica“, koordinátorka a spoluřešitelka
mezinárodního projektu, který vedl Institut für jüdische Geschichte Österreichs in St.
Pölten, doba řešení 1999–2003


Bibliografie (výběr): 

Monografie: 

Pražští kupci na cestách. Předbělohorská Praha a středoevropské trhy, Praha 2013. 350 s. ISBN: 978-80-87886-01-4.

Die Prager Juden in der Zeit vor der Schlacht am Weiβen Berg. Handel und Wirtschaftsgebaren der Prager Juden im Spiegel des Liber albus Judeorum 1577–1601, Kiel 2011, 341 s. (2. přeprac. vydání Kiel 2016). ISBN: 978-3-9812101-6-3, 978-3-943025-29-3. 
 

Odborné studie:

Obchod mezi Prahou a Norimberkem v první polovině 16. století, Český časopis historický 114, 2016, č. 3, s. 652–676.

Obchod s kořením a jižními plody v raně novověké Praze, in: B. Jedličková – M. Lenderová – M. Kouba – I. Říha (eds.), Krajina prostřených i prázdných stolů I.
Evropská gastronomie v proměnách staletí, Univerzita Pardubice 2016, s. 65–78.

Die wirtschaftlichen Beziehungen Prager Juden zum Adels in den böhmischen Ländern an der Wende vom 16. zum 17. Jahrhundert, in: S. Hirbodian – T. Strezt (Hgg.), Juden und ländliche Gesellschaft in Europa zwischen Mittelalter und Früher Neuzeit (15.–17. Jahrhundert). Kontinuität und Krise, Inklusion und Exklusion in einer Zeit des Übergangs, Wiesbaden 2016, s. 33–49.

Židovské a křesťanské ekonomické elity v předbělohorské Praze (1577–1618), in:
Documenta Pragensia XXXII/2, Praha 2013, s. 445–475.

Pražští židovští a křesťanští obchodníci na slezských a polských trzích v 16. století, in:
Sborník z mezinárodní konference Židia pred a za Karpatmi v priebehu stáročí,
Prešovská univerzita, Prešov 2013, s. 49–62.

Commercial Relations between the Jews of Prague and Krakow in the Period before the Battle of White Mountain, Judaica Bohemiae XLVII-2, 2012, p. 5–33.

Moravští Židé na krakovských trzích v době předbělohorské, in: Židé a Morava XIX,
Muzeum Kroměřížska, Kroměříž 2013, s. 7–23.

Die Handelsaktivitäten jüdischer Frauen in Prag und ihre soziale und rechtliche Stellung an der Wende des 16. zum 17. Jahrhundert 144, in: Martha Keil (ed.), Besitz, Geschäft und Frauenrechte. Jüdische und christliche Frauen in Dalmatien und Prag 1300–1600, Kiel 2011, s. 144–169. ISBN:978-3-943025-00-2.

Kreditwesen und Handel der Prager Juden im Spiegel des „Liber albus Judeorum“
1577– 1601, in: Mitchell Ash (ed.), Wissenschaft ist Jung II, Wiener Zeitschrift zur
Geschichte der Neuzeit, Nr. 10, Heft 2, 2010, s. 6–19.

Peněžní obchod pražských Židů v době předbělohorské, Theatrum historiae 6, 2010, s.
249–262.

Die Nikolsburger Juden 1560–1620. Wirtschaftliche Prosperität unter adeligem Schutz,
in: S. Hödl – B. Staudinger (eds.), Hofjuden – Landjuden – Betteljuden. Jüdisches Leben in der Frühen Neuzeit. Wien – Berlin 2004, s. 333–361.

Obchodní privilegium pro mikulovské a pohořelické Židy z roku 1569, in: Židé a
Morava X, Muzeum Kroměřížska, Kroměříž 2004, s. 14–23.

Projekt “Bohemia, Moravia et Silesia Judaica.” Konzeption - Ziele - Ergebnisse 1999–
2003, Judaica Bohemiae XXXIX, 2003, s. 239–309.