Management regionálního dědictví - výuka

VÝUKA

 

Od LS 2012 bude v rámci aktivity na UHV realizován nový předmět MANAGEMENT REGIONÁLNÍHO DĚDICTVÍ – SÍDLA A HISTORICKÉ STAVBY MARIÁNSKÉ ZAHRADY (MARE3 )

 

Předmět MARE3 významným způsobem doplňuje odborné aktivity zaměřené na teritorium, na němž se nachází sdružení obcí Mariánská zahrada na Jičínsku. Vedle drobných architektur, exteriérových plastik a pramenům k dějinám jednotlivých památek bude nyní věnována pozornost i vývoji jednotlivých sídel a jejich stavebnímu fondu.


Cílem předmětu bude postupné zmapování dochovaného historického stavebního fondu ve vesnických sídlech i krajině regionu Mariánské zahrady na Jičínsku. V průběhu semestru bude uspořádána několikadenní exkurze, jejímž cílem bude seznámení se s regionem a prohlídka různých typologických druhů historických objektů spojená s nácvikem formulace jejich charakteristiky (s různých druhem podrobnosti zpracování) a vytvářením fotodokumentace (celku a detailů stavebního vybavení objektu). Studenti si prohloubí své znalosti o sídelním a stavebním vývoji vesnice v 18.–20. století. Při přípravě svých seminárních prací zaměřených na konkrétní sídlo regionu Mariánské zahrady si osvojí požadované způsobilosti specifického odvětví práce historika, případně památkáře.


Účast na předmětu MARE3 je podmíněna předchozím absolvováním předmětu Vývoj lidové architektury I, eventuelně Základy poznávání historických staveb.
 

 

 


Dvousemestrální seminář Management regionálního dědictví – dokumentace a historický výzkum (DHV 3 a DHV 4) na Fakultě restaurování v Litomyšli
 

 Je součástí povinného modulu bakalářského stupně všech oborů, které fungují na Fakultě restaurování, a probíhá dvousemestrálně v rámci seminářů s podtitulem „Dokumentace a historický výzkum“ III a IV. Teoretická příprava i praktický výzkum v terénu se v rámci tohoto semináře soustředí na region Mariánské zahrady a jeho nemovité památky. Předmět bude vypisován každý akademický rok po dobu následujících tří let a bude probíhat formou kolokvií, samostatné práce studentů, konzultací a společného sledování výsledků jednotlivých prací.
 

 Pozornost bude věnována zejména problematice kulturní krajiny a jejího vývoje, sledování krajinných dominant a prvků komponované krajiny a možnostem využití nemovitého kulturního dědictví pro propagaci regionu. V rámci semináře bude realizován terénní výzkum v oblasti Mariánské zahrady, kde budou studenti vytvářet odbornou dokumentaci a fotodokumentaci drobných architektur a sochařských děl, které dotvářejí exteriér sídel a krajinu samotnou. Studenti získají také přehled o možnostech archivního výzkumu a vytváření dokumentace z pramen¬ného materiálu.

 

Předmět MAREG na UHV v Pardubicích


Předmět probíhá na půdě UHV FF jako běžný dvouhodinový seminář zaměřený na zkoumání regionálních dějin a kulturního dědictví. Je vypisován každý semestr, obsah se bude přiměřeně obměňovat. Hlavním cílem tohoto semináře je seznámit studenty s problematikou zkoumání regionálních dějin a kulturního dědictví na příkladu oblasti tzv. Mariánské zahrady (sdružení obcí na JZ od Jičína nacházející se v oblasti bývalého panství Schliků), pozornost bude věnována i využití kulturního dědictví pro rozvoj regionu a grantové politice v oblasti kulturního dědictví a památkové péče. Obsahem seminářů bude práce s různými typy pramenů využitelných při zkoumání regionálních dějin a architektonických památek. Pozornost bude vedle širších souvislostí vývoje této oblasti (patrimoniální správa, vývoj vybraných lokalit aj.) věnována zejména vývoji církevní správy a farních obvodů, především v 18. a 19. století. Kromě toho se zaměříme i na problematiku vzniku církevních památek a drobných architektonických staveb z hlediska historického vývoje a současné památkové péče. Díky vazbě na konkrétní mikroregion, umocněné spoluprací s představiteli sdružení obcí Mariánská zahrada, lze do budoucna počítat s tím, že výsledky práce studentů, které budou prezentovány v regionu, resp. předány sdružení obcí, bude možno využít pro rozvoj a propagaci regionu.

 

Od LS 2010 bude v rámci aktivity na UHV nově uveden předmět Management regionálního dědictví II (MARED)


Předmět s podtitulem „Život jednotlivce v 19. století“ bude zaměřen na konkrétní problematiku regionálně-historického bádání, i v tomto případě realizovanou v regionu Mariánské zahrady. Jeho cílem je seznámit studenty s tištěnými i archivními prameny využitelnými při zkoumání dějin vybrané lokality v 18. a 19. století a života jednotlivce v dané době a přiblížit jim metody bádání. Seminář bude zaměřen na osobnost F. A. Vacka (1780–1854), římsko-katolického kněze a katechety v Kopidlně, spisovatele a prvního historiografa schlikovského panství, který byl známou a veřejně činnou osobou. Jeho život umožňuje zaměřit se na různá témata daná sférami jeho zájmu a činností. Obsahem semináře bude přiblížení dobové problematiky časopisecké a literární produkce, pozornost bude věnována i problematice života faráře jako katechety, duchovního správce a jako veřejně činné osoby. Většina seminářů se bude odehrávat standardně – společnou prací v učebně UPa, některé však budou realizovány samostatnou prací studentů v knihovnách a archivech (především Stud. a věd. knihovna Hradec Králové a SOkA Hradec Králové) či v digitálních knihovnách přístupných na internetu.