Magisterské

 Ústav historických věd zajišťuje vzdělávání v následujících studijních oborech magisterského studia:

 

Kulturní dějiny

Cílem oboru je prohloubení teoretických poznatků získaných ve spíše prakticky zaměřeném bakalářském programu, jejich hlubší teoretické a interdisciplinární zakotvení jak ve všeobecné rovině (základní modul), tak v šesti specializacích. Jedná se o modul soudobé dějiny, regionální dějiny, gender history (problematika gender v historickém kontextu), dějiny literární kultury, péče o kulturní dědictví a kulturně historická slavistika.

Absolvent získá schopnost orientace v moderním historickém bádání, v širších faktografických souvislostech zvoleného modulu a schopnost tvořivě aplikovat získané poznatky v odborné práci. Bude především disponovat přehledem o politických a společenských souvislostech svého oboru, jeho významu a perspektivách v postmoderní společnosti, bude schopen uplatnit získané znalosti a dovednosti i v jiných humanitních oborech.

Absolvent se uplatní na pozicích vyžadujících připravenost pro vysoce kvalifikovanou práci v institucích a zařízeních vyžadujících dobrou orientaci v historických disciplinách (muzea, ústavy, kulturní instituce i v oblasti kultury státní správy a samosprávy). Vědomosti nabyté v rámci navazujícího magisterského studia vytvářejí u nejlepších posluchačů rovněž předpoklady k pokračování ve studiu doktorského studijního programu Historické vědy či oborů příbuzných.

Délka studia: 2 roky