Lenka Maršálková

Mgr. Lenka Maršálková

Mgr. Lenka Maršálková

Kancelář: EA 10 028

E-mail: lenka.marsalkova@atlas.cz

Konzultační hodiny: po dohodě na e-mailu

Specializace:

Aristokracie raného novověku (se zaměřením na aristokracii žijící na území Čech  a Moravy v období vrcholného baroka), diplomacie raného novověku

Studium:

2000 – 2004: Gymnázium Přelouč 

2004 – 2005: roční kurz anglického jazyka zakončený Státní základní jazykovou zkouškou a certifikátem FCE

2005 – 2008: bakalářské studium, Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta, Katedra historických věd – obor Kulturní dějiny;
bakalářská práce: Jeroným Colloredo a jeho vídeňští agenti ve 20. letech 18. století (vedoucí práce: Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D.)

2008 – 2011: magisterské studium, Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta, Ústav historických věd – obor Kulturní dějiny (modul regionální);
diplomová práce: Jeroným Colloredo v první čtvrtině 18. století. Příspěvek k informačním a sociálním sítím barokního aristokrata (vedoucí práce: Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D.)

2011-2014: interní doktorandské studium, Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta, Ústav historických věd – obor Historie;
disertační práce: Walter Xaver z Dietrichsteina (1664-1738). Střet duchovních a světských motivů v životě barokního aristokrata (školitel: doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D.)

Od roku 2014: externí doktorské studium, Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta, Ústav historických věd – obor Historie;
disertační práce: Walter Xaver z Dietrichsteina (1664-1738). Střet duchovních a světských motivů v životě barokního aristokrata (školitel: doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D.)

Granty:

Členka řešitelského týmu projektu GAČR project Nr. 13-12939S, Bohemian and Moravian Nobility in the Diplomatic Service of the Austrian Habsburgs (1640-1740).

Publikace:

Aristokratická korespondence doby vrcholného baroka – její specifika, problémy a možnosti výzkumu (v tisku, vyjde ve Východočeském sborníku historickém).

Zdraví a nemoc očima barokního aristokrata. Zdravotní stav knížete Waltera Xavera z Dietrichsteina ve 20. letech 18. století, in: Folia Historica Bohemica 30/1, 2015, s. 171-195.

Dvě insrukce pro Dominika Ondřeje z Kounic, císařského vyslance na bavorském dvoře, z 26. 3. a 31. 10. 1688 (zveřejněno na webu Ústavu historických věd:

http://uhv.upce.cz/cs/documents-and-editions/).

Urozený příbuzný versus profesionální agent. Sonda do komunikační praxe milánského guvernéra Jeronýma Colloreda ve 20. letech 18. století, in: Východočeský sborník historický, sv. 21, Pardubice 2012, s. 197-222.

Hrabě Jeroným Colloredo a jeho vídeňští agenti ve 20. letech 18. století, in: Sborník prací ze 14. celostátní studentské vědecké konference konané 5. a 6. března 2009 v Hradci Králové, Hradec Králové 2009, s. 103-125.

Redakce/technická redakce:

Editorské práce/technická redakce sborníku z konference Od hliněné destičky k tabletu. Kultura psaní v dějinách (v tisku).

Editorské práce/technická redakce sborníku z celostátní studentské vědecké konference Historie 2013 (v tisku).

Spolupráce na přípravě knihy: Jaroslav PÁNEK, Historici mezi domovem a světem, Pardubice 2013.

Spolupráce na přípravě knihy: Lumír DOKOUPIL – Radek LIPOVSKI – Aleš ZÁŘICKÝ, Lexikon českých historiků 2010, Ostrava 2012.

Přednášky, konference, workshopy:

Dominik Ondřej z Kounic v 80. a na počátku 90. let 17. století. Počátky kariéry císařského diplomata (workshop Raně novověká diplomacie v 17. a 18. století, který proběhl v Pardubicích dne 27. 11. 2015).

                                             

Walter Xaver z Dietrichsteina (1664-1738). Střet duchovních a světských motivů v životě barokního aristokrata / Typický či netypický aristokrat doby vrcholného baroka? (doktorandský workshop Doktorské čtení, který se konal dne 13. 10. 2015).

Bavarian mission of Dominik Andreas Count of Kaunitz between the years 1687-1688 (mezinárodní konference Splendid Encounters IV Conference, která proběhla v Budapešti ve dnech 25. – 26. 9. 2015).

Aristokratická korespondence doby vrcholného baroka – její specifika, problémy a možnosti výzkumu (konference Od hliněné destičky k tabletu. Kultura psaní v dějinách, která proběhla v Pardubicích ve dnech 12. – 13. 11. 2014).

Nemoc v životě barokního aristokrata. Zdravotní stav Waltera Xavera z Dietrichsteina (1664-1738) ve 20. letech 18. století (olomoucko-pardubický doktorandský workshop konaný dne 6. 12. 2013).

Walter Xaver z Dietrichsteina (1664-1738) (olomoucko-pardubický doktorandský workshop konaný dne 30. 3. 2012).


Zdroje informací hraběte Jeronýma Colloreda. Korespondence hraběte Colloreda s vídeňským agentem Janem Oktaviánem Sachsem a se zetěm Janem Norbertem Libštejnským z Kolovrat (konference Barokní úředník a jeho šlechtic. Tobiáš Antonín Seeman, František Antonín Špork a jeho dědicové v polovině 18. století konaná v Pardubicích ve dnech 26. – 28. 5. 2011).

Hrabě Jeroným Colloredo a jeho vídeňští agenti ve 20. letech 18. století (celostátní studenstká vědecká konference Historie 2008 konaná ve dnech 5. – 6. 3. 2009).

Studium v zahraničí, zahraniční badatelské pobyty:

1. – 12. 6. 2015: Vídeň, Rakousko, projekt GAČR project Nr. 13-12939S, Bohemian and Moravian Nobility in the Diplomatic Service of the Austrian Habsburgs (1640-1740), studium proběhlo v Haus-, Hof- und Staatsarchiv a Allgemeines Verwaltungsarchiv


2. – 13. 6. 2014: Mnichov, Německo, projekt GAČR project Nr. 13-12939S, Bohemian and Moravian Nobility in the Diplomatic Service of the Austrian Habsburgs (1640-1740), studium proběhlo v Bayerisches Hauptstaatsarchiv a Bayerische Staatsbibliothek


Říjen 2013: Vídeň, Rakousko, stipendium AKTION (Institut für Österreichische Geschichtsforschung, Universität Wien, pod vedením Univ. Prof. Dr. Dr. h.c. Thomase Winkelbauera; studium proběhlo v Allgemeines Verwaltungsarchiv, Hofkammerarchiv a Haus-, Hof- und Staatsarchiv)

Praxe a kurzy:

Letní semestr 2006 – 2007: školní praxe ve Východočeském muzeu v Pardubicích

Zimní semestr 2009 – 2010: kurz digitalizace archiválií a jejich zpřístupňování veřejnosti v SOkA Chrudim

Červenec – prosinec 2010: pozice památkáře v Národním památkovém ústavu v Pardubicích

Výuka na ÚHV:

PVHIS - Pomocné vědy historické - seminář (LS 2012/2013)

KSZA - Každodenní i sváteční život aristokrata raného novověku (LS 2012/2013)