Ladislav Nekvapil

PhDr. Ladislav Nekvapil

Kancelář: EA 10 028                                                                    

Telefon: 

E-mail: ladislav.nekvapil@gmail.com

Konzultační hodiny: po předchozí domluvě via e-mail 


Specializace
:

- náboženské a sociální dějiny v raném novověku
- regionální dějiny východních Čech


Studium
:

1999 - 2003  -  Střední průmyslová škola strojnická Chrudim, obor Technické lyceum

2005 - 2008  -  Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická, obor Kulturní dějiny, Bc.
Bakalářská práce: Náboženské poměry na Chrudimsku v polovině 17. století
(vedoucí práce prof. PhDr. Eduard Maur, CSc.)

2008 - 2010  -  Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická, obor Kulturní dějiny, Mgr.
Diplomová práce: Náboženské poměry na Chrudimsku v 17. a 18. století
(vedoucí práce prof. PhDr. Eduard Maur, CSc.)

2010 - dosud  -  Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická, Ústav historických věd,
obor Historie, interní doktorandské studium

Téma disertační práce: Čeleď a čelední služba ve východních Čechách v 17. a 18.
                                           století (školitel prof. PhDr. Eduard Maur, CSc.)

2013 - rigorózní řízení na ÚHV FF Univerzity Pardubice; PhDr. 


Praxe:

2010 - dosud - Východočeské muzeum v Pardubicích; kurátor sbírkových fondů, historik, numismatik; od 11/2015 vedoucí odborného úseku


Zahraniční studijní pobyty:

září 2011 - Krakov, Polsko (týdenní studijní pobyt)

říjen - listopad 2011 - Vídeň, Rakousko (Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte, Universität Wien; stipendium Aktion)

29. 8. - 9. 9. 2012 - Mnichov, Německo (Bayerische Staatsbibliothek, Wissenschaftliche Bibliothek im Sudetendeutschen Haus)


Granty

2013: FRVŠ - G5 (č. FRVS/2013/95): Tvorba předmětů "Možnosti výzkumu sociálních dějin českého venkova v raném novověku" a "Možnosti výzkumu náboženských dějin českého venkova v raném novověku"; hlavní řešitel

Skripta:
NEKVAPIL, Ladislav - NEKVAPIL JIRÁSKOVÁ, Šárka, Prameny k sociálním a náboženským dějinám venkova v raném novověku, Část 1: Prameny pro výzkum sociálních dějin, Pardubice 2013.


Publikační činnost
:

Monografie

Východočeští nekatolíci v době baroka a osvícenství. Chrudimský kraj v letech 1621-1781. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015.

Články, kapitoly v monografiích

Rekatolizace jako kulturní nátlak? Choltice za Romedia Konstantina Thuna (1641–1700) a jeho syna Romedia Františka (1683–1719). In Východočeský sborník historický 30, 2016, s. 177-200. ISBN 978-80-87151-07-5. ISSN 1213-1733.

Kultura psaní nebo písemná kultura? Několik slov úvodem. In Ladislav Nekvapil (ed.), Kultura psaní v dějinách. Pardubice, 2016, s. 11-17.

Čeleď ve východních Čechách v roce 1651: pokus o aplikaci Mitterauerových historických ekotypů. In ZÁŘICKÝ, A. - KADLEC, P. - ZÁVODNÁ, M. (edd.). X. sjezd českých historiků, Ostrava 14.-16. 9. 2011, Svazek IV. Ostrava, 2015, s. 195-208.

Nález drobných kiprových mincí z Poličky (okr. Svitavy). Předběžná zpráva o stavu zpracování depotu. In Numismatický sborník 28, 2014, č. 1, s. 148-154. ISSN 0546-9414.

Růžencové bratrstvo v Cholticích a perspektivy jeho výzkumu. In Východočeský sborník historický 23, 2013, s. 207-228. ISSN 1213-1733.

Kraj „náboženských blouznivců“ v době rané tolerance: Rychmbursko kolem roku 1781. In Východočeský sborník historický 22, 2012, s. 207-238. ISSN 1213-1733.

Kmotrovské vazby ve farnosti Hlinsko v letech 1645-1650 z hlediska sociálně-náboženského (sonda). In Historická demografie 35, 2011, č. 1, s. 33-44. ISSN 0323-0937.

Náboženská struktura Chrudimského kraje v polovině 17. století. In Východočeský sborník historický 19, 2011, s. 147-170. ISSN 1213-1733.

Náboženská a církevně-správní situace na Chrudimsku v 18. století ve světle zpovědních výkazů. In Theatrum historiae 7, 2010, s. 147-177. ISSN 1802-2502.

Causa haeretica Joannis Koudelka ex Pustá Kamenice. Příspěvek k dějinám tajného nekatolictví ve východních Čechách v polovině 18. století. In Východočeský sborník historický 17, 2010, s. 75-119. ISSN 1213-1733.

(spoluautor JIRÁSKOVÁ, Šárka) Historická demografie v kvalifikačních pracích studentů Univerzity Pardubice. In Historická demografie 33, 2009, s. 181-187. ISSN 0323-0937.

Obraz chrudimského pivovaru ve 20. a 30. letech 20. století. In Chrudimský vlastivědný sborník 11, 2007, s. 117-143. ISSN 1214-6048.
 

Ediční počiny:

NEKVAPIL, Ladislav (ed.). Kultura psaní v dějinách. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2016.

Denárový poklad z Chýště. Katalog unikátního nálezu českých mincí z konce 10. století. Pardubice: Východočeské muzeum v Pardubicích, 2016.
 

Redakční činnost (technická redakce):

Spolupráce na Lexikonu českých historiků 2010. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2012.

LENDEROVÁ, Milena. Pays de l’houblon, pays du vin: Quelques réflexions sur les relations culturelles franco-tchèques (Theathrum historiae – Suplementum I). Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009. 176 s. ISBN 978-80-7395-223-5. ISSN 1802-2502.
 

Aktivní účast na konferencích:

mezioborová konference Od hliněné destičky k tabletu: kultura psaní v dějinách (Pardubice, 12. – 13. 11. 2014), příspěvek „Pero, stroj či propiska z dobového hlediska. K reflexi nových vynálezů ve společnosti 19. a 20. století“; garant konference

mezinárodní numismatická konference Nálezy mincí od antiky po raný novověk /III/ (Český Krumlov, 11. – 14. 9. 2012), příspěvek na téma „Nález drobných kiprových mincí z Poličky

VII. pardubické bienále: Poutě a poutní místa v českých zemích jako téma kulturních dějin (Potštejn, 19. – 20. 4. 2012), diskusní příspěvek na téma „Růžencové bratrstvo v Cholticích

X. sjezd českých historiků (Ostrava, 14. – 16. 9. 2011): Sociální aspekty demografického vývoje (volná sekce), příspěvek na téma „Struktura čeledi ve východních Čechách v polovině 17. století s přihlédnutím k sociálně-náboženským aspektům


Členství v radách:
člen redakční rady Východočeského sborníku historického (technický redaktor)
 

Výuka na ÚHV:

NDCV:
- Náboženské dějiny českého venkova v raném novověku (od LS 2014/2015 do LS 2017/2018)
- Možnosti výzkumu náboženských dějin českého venkova v raném novověku (LS 2013/2014)
KHAN - Kulturní a historická antropologie (od ZS 2014/2015)
KONF - Konfesijní konfrontace v raně novověké habsburské monarchii (ZS 2012/2013)

Prezentace ke kurzu NDCV:
viz Studijní materiály pro zapsané studenty na portálu STAG