bakalářské práce

 Postup zadání kvalifikační práce

Proces zadávání témat, podkladů a zadání kvalifikačních prací je nově upraven od roku 2020.

 

 


A) Schvalování podkladů pro zadání kvalifikační práce:
1) Všichni studující předposledních ročníků studia (druhého ročníku bakalářského studia
a prvního ročníku navazujícího magisterského studia) musí mít před počátkem letního semestru vedoucími kvalifikačních prací schválený poklad pro zadání kvalifikační práce v systému IS/STAG.

2) Od 1. 11. budou v systému IS/STAG zveřejněna aktuální témata kvalifikačních prací.

3) Od 1. 11. do 31. 12. studující provedou elektronický zápis témat v systému IS/STAG, případně prostřednictvím konzultace s vedoucími prací požádají o zveřejnění tématu, které bude vycházet z jejich vlastních návrhů.

4) Do 31. 1. studující dodají vedoucím jejich kvalifikačních prací v elektronické podobě podklad pro zadání kvalifikačních prací obsahující název práce v českém a anglickém jazyce, cíle práce, definici zvoleného metodologického přístupu a souhrn primárních i sekundárních zdrojů ve formální podobě odpovídající citační normě Českého časopisu historického.

5) Do 15. 2. doplní po konzultaci se studujícími vedoucí kvalifikačních prací zásady pro vypracování prací do systému IS/STAG v podobě podkladů pro zadání. Vedoucí prací po finalizaci podkladů, obsahové i formální kontrole pokladů, včetně revize anglického a českého názvu, zanesou do systému informaci o schválení podkladu kvalifikační práce. Od daného okamžiku vedoucí prací odpovídají za formální podobu podkladů i správnost názvů práce v anglickém a českém jazyce.

6) Do 15. 3. proběhne proces schválení předložených témat garanty studijních programů
a vedoucím Ústavu historických věd. V případě, že podklad kvalifikační práce nebude v systému schválen vedoucím ÚHV, obrátí se studující na vedoucího ÚHV s žádostí o konzultaci. V případě schválení podkladu pro zadání kvalifikační práce se v systému objeví informace
o tom, že byl podklad pro zadání schválen vedoucím katedry.

7) Mezi 15. 3. – 31. 3. studující vytisknou podklad pro zadání kvalifikační práce a podepsaný vedoucím práce jej odevzdají na sekretariát ÚHV. Bez odevzdaného podkladu nebude v budoucnosti vytištěno zadání kvalifikační práce, jež je nezbytnou součástí kvalifikační práce! Bez odevzdání schváleného pokladu pro zadání kvalifikační práce nebude také studujícím umožněno v zimním semestru následného akademického roku absolvování semináře k bakalářské práci a semináře k diplomové práci.

8) Změny v podkladech pro zadání kvalifikačních prací mohou být po 15. 3. provedeny pouze na základě písemné žádosti o změnu, předložené studujícími nejprve vedoucím kvalifikačních prací a následně vedoucímu ÚHV. Souhlas s provedením změn musí být stvrzen podpisem vedoucího práce i vedoucího ÚHV.


B) Zadání kvalifikační práce
1) Od 1. 12. ZS posledního ročníku studia si studující vyzvednou na sekretariátu ÚHV zadání kvalifikační práce podepsané vedoucím ÚHV a děkanem FF. Jeho originál posléze naskenují
a vloží do elektronické verze své BP/DP (v elektronické verzi je potřeba vymazat originály podpisů všech osob). Zadání kvalifikační práce v písemné podobě následně vloží do vazby své práce.

2) Název kvalifikační práce v českém a anglickém jazyce by měl odpovídat názvu, který se objeví v zadání kvalifikační práce. Ve výjimečných případech lze název změnit se souhlasem vedoucího práce a vedoucího ÚHV.

 

C) Rozsah a formální úprava kvalifikační práce
1) V bakalářské práci autor prokazuje schopnost samostatně teoreticky i prakticky zpracovat zadané téma způsobem odpovídajícím specifickým požadavkům historických oborů. Analýza problému by měla obsahovat také vlastní názor autora na nejzávažnější otázky tématu. Minimální rozsah vlastního textu práce činí 90 000 znaků bez mezer (počítáno včetně poznámkového aparátu a seznamu využitých zdrojů, ovšem bez příloh).

2) Diplomová práce překračuje úroveň bakalářské práce rozsahem i hloubkou zpracování. Má charakter rozsáhlejší teoretické studie, která přináší nový pohled na zadaný problém nebo je fundovanou analýzou zkoumaného problému a variant jeho řešení na základě rozboru primárních zdrojů. Minimální rozsah vlastního textu práce činí 180 000 znaků bez mezer (počítáno včetně poznámkového aparátu a seznamu použitých zdrojů, ovšem bez příloh).

3) Formální úprava práce je vymezená směrnicí Univerzity Pardubice Pravidla pro zveřejňování závěrečných prací a jejich základní jednotnou formální úpravu, jako normy pro úpravu bibliografických údajů lze používat normu Českého časopisu historického, případně také normu ISO 690. Obě normy citačního úzu nelze kombinovat, vedení ÚHV studujícím doporučuje užívat raději normu ČČH.
 

Norma ČČH

Norma ISO 690 a 690-2

Výtah z normy ISO 690 a 690-2

Nejčastější formální problémy - krátká prezentace univerzitní knihovny

 

  Odevzdávání kvalifikačních prací a jejich formální úprava

1) Univerzitní směrnice o podobě závěrečných prací z roku 2019 je na této stránce. Jedná se o směrnici rektora, která upravuje pouze finální podobu práce (desky, titul, zadání práce, prohlášení autora, abstrakt a údaje pro knihovnu). Zabývá se též problematikou uložení práce v knihovně. Drobným doplněním univerzitní směrnice je fakultní směrnice z roku 2019.
 

4) Kvalifikační práce se vždy odevzdávají ve dvou exemplářích. Oba mohou být v kroužkové vazbě. Do knihovny se odevzdává pouze elektronická podoba, oba fyzické exempláře budou studentovi po obhajobě navráceny.

5) Konečná podoba textu musí být vedoucímu práce předložena (ještě nesvázaná) nejméně tři týdny před termínem stanoveným k odevzdání bakalářské (dipl.) práce. Vedoucí práce vyjádří písemně svůj souhlas vedoucímu ústavu s odevzdáním práce nejméně týden před konečným termínem odevzdání. Pokud student nesplní stanovené podmínky, vedoucí práce má právo nepřipustit práci k obhajobě. (Platí od letního semestru 2014/2015.)

Zároveň musí být digitální podoba práce ve formátu pdf nahrána do STAGu. Vedením ÚHV a KLKS stanovená struktura označení souborů nahrávaných do STAGu je v souladu s  celouniverzitním územ tato: NovákováH_Komparace bankovních_JP_2007.pdf (tj. Příjmení studenta První písmeno křestního jména_první dvě významová slova z názvu_počáteční písmena jména a příjmení vedoucího práce_rok obhajoby).

 

Postihy autorů za nedodržení citačních norem

Všichni studující na ÚHV FF UPa mají k dispozici pokyny k formální úpravě kvalifikačních prací, ke každé práci zároveň připojují čestné prohlášení o autorství textu. Z toho důvodu bude postihováno nerespektování platných citačních norem a úzu jednotným způsobem, a to takovým:

1. 
Vkládá-li autor bakalářské či magisterské práce jakoukoli pasáž textu z jiného zdroje (literatura, prameny, internet), je povinen odkázat na daný zdroj v poznámkovém aparátu. Neuvede-li zdroj zákonným (viz citační normy) a dohledatelným způsobem, bude k textu přistupováno jako k plagiátu. V případě ojedinělého porušení tohoto citační úzu bude navrhovaná známka snížena o jeden stupeň. Překročí-li ovšem frekvence zanedbání tohoto pravidla počet pěti případů, nebude práce vůbec doporučena k obhajobě.

2. 
Cituje-li autor bakalářské či magisterské práce doslovně pasáže z pramenů či literatury, je povinen citovaný text odlišit od vlastního textu práce. V takovém případě je daná pasáž odlišena uvozovkami a kurzívou. Poruší-li autor tento citační úzus, bude mu navrhovaná známka snížena o jeden stupeň. Překročí-li ovšem délka textu nesprávným způsobem vloženého do kvalifikační práce počet jedné normované strany (30 řádek), nebude práce vůbec doporučena k obhajobě.

3.
Parafráze částí textu z jiných zdrojů mohou být součástí práce pouze v případě, zaujímá-li předkladatel diplomové práce k danému textu vlastní kritické stanovisko, které v textu implicitně vyjádří a na parafrázovaný text odkáže v poznámkovém aparátu. V opačném případě bude k textu přistupováno jako k plagiátu. Poruší-li autor tento citační úzus ve více než pěti případech, bude navrhovaná známka snížena o jeden stupeň. Překročí-li ovšem toto pravidlo ve více než deseti případech, nebude práce vůbec doporučena k obhajobě.
 

Obhájené kvalifikační práce

Seznam obhájených bakalářských prací oboru kulturní dějiny na Ústavu historických věd (od roku 2002)

Seznam obhájených bakalářských prací oboru spisová a archivní služba na Ústavu historických věd (od roku 2008)

Seznam obhájených bakalářských prací dvouoborové historie (s ochranou hmotných památek a slavistickými studii zemí EU)

Seznam obhájených magisterských prací oboru kulturní dějiny na Ústavu historických věd (od roku 2004)

Od roku 2008 jsou bakalářské a diplomové práce přístupny jako pdf soubory na https://portal.upce.cz/. Hledejte v části Prohlížení veřejné části portálu IS/STAG a vlevo uprostřed na liště se nachází odkaz kvalifikační práce.