bakalářské práce

 Postup zadání kvalifikační práce

1) Vyučující zadávají návrhy témat do stagu v sekci Moje výuka – témata VŠKP (do konce prosince).

2) Studenti si ve stagu v sekci Moje studium - témata VŠKP v lednu tato témata prohlédnou a na jedno se přihlásí (opět ve stagu). Pokud chce student navrhnout vlastní téma, nejprve zajde za případným vedoucím práce a domluví se s ním. Pokud to pedagog odsouhlasí, zadá takový návrh do stagu a student se pak přihlásí.

3) Do začátku letního semestru musí všichni studenti zajít za vedoucím této práce a dohodnout se na podrobnostech, podle nichž vedoucí práce sám dodělá a upřesní vlastní zadání. Pokud se student s vedoucím práce osobně nesejde, téma mu nebude zadáno!

4) Zadané téma se pak před létem bude ze stagu jen tisknout – zajistí paní sekretářka – a studenti si pro něj na podzim zajdou.

V případě problémů pište doc. Kubešovi na Jiri.Kubes@upce.cz.

 

Formální úprava kvalifikačních prací na UHV FF UPa

Norma ISO 690 a 690-2

Výtah z normy ISO 690 a 690-2

Nejčastější formální problémy - krátká prezentace univerzitní knihovny

 

  Odevzdávání kvalifikačních prací a jejich formální úprava

1) Univerzitní směrnice o podobě závěrečných prací z roku 2019 je na této stránce. Jedná se o směrnici rektora, která upravuje pouze finální podobu práce (desky, titul, zadání práce, prohlášení autora, abstrakt a údaje pro knihovnu). Zabývá se též problematikou uložení práce v knihovně. Drobným doplněním univerzitní směrnice je fakultní směrnice z roku 2019.

2) Směrnice neobsahují žádné údaje o podobě vlastního textu práce. Ty má každé pracoviště jiné a na ústavu historických věd se řídíme pokyny, jež jsou obsaženy v přiloženém souboru (viz soubor Formální úprava kvalifikačních prací na ÚHV FF UPa výše).

3) Způsob citací a poznámek se od roku 2007 řídí normou ISO 690 a ISO 690-2. Výtah z normy i normu samotnou najdete v příloze dole na stránce.
Tyto pokyny jsou závazné pro každou odevzdanou práci, a pokud nebudou dodrženy, nebude taková práce přijata k obhajobě!

4) Kvalifikační práce se vždy odevzdávají ve dvou exemplářích. Oba mohou být v kroužkové vazbě. Do knihovny se odevzdává pouze elektronická podoba, oba fyzické exempláře budou studentovi po obhajobě navráceny.

5) Konečná podoba textu musí být vedoucímu práce předložena (ještě nesvázaná) nejméně tři týdny před termínem stanoveným k odevzdání bakalářské (dipl.) práce. Vedoucí práce vyjádří písemně svůj souhlas vedoucímu ústavu s odevzdáním práce nejméně týden před konečným termínem odevzdání. Pokud student nesplní stanovené podmínky, vedoucí práce má právo nepřipustit práci k obhajobě. (Platí od letního semestru 2014/2015.)

Zároveň musí být digitální podoba práce ve formátu pdf nahrána do STAGu. Vedením ÚHV a KLKS stanovená struktura označení souborů nahrávaných do STAGu je v souladu s  celouniverzitním územ tato: NovákováH_Komparace bankovních_JP_2007.pdf (tj. Příjmení studenta První písmeno křestního jména_první dvě významová slova z názvu_počáteční písmena jména a příjmení vedoucího práce_rok obhajoby).

 

Postihy autorů za nedodržení citačních norem

Všichni studující na ÚHV FF UPa mají k dispozici pokyny k formální úpravě kvalifikačních prací, ke každé práci zároveň připojují čestné prohlášení o autorství textu. Z toho důvodu bude postihováno nerespektování platných citačních norem a úzu jednotným způsobem, a to takovým:

1. 
Vkládá-li autor bakalářské či magisterské práce jakoukoli pasáž textu z jiného zdroje (literatura, prameny, internet), je povinen odkázat na daný zdroj v poznámkovém aparátu. Neuvede-li zdroj zákonným (viz citační normy) a dohledatelným způsobem, bude k textu přistupováno jako k plagiátu. V případě ojedinělého porušení tohoto citační úzu bude navrhovaná známka snížena o jeden stupeň. Překročí-li ovšem frekvence zanedbání tohoto pravidla počet pěti případů, nebude práce vůbec doporučena k obhajobě.

2. 
Cituje-li autor bakalářské či magisterské práce doslovně pasáže z pramenů či literatury, je povinen citovaný text odlišit od vlastního textu práce. V takovém případě je daná pasáž odlišena uvozovkami a kurzívou. Poruší-li autor tento citační úzus, bude mu navrhovaná známka snížena o jeden stupeň. Překročí-li ovšem délka textu nesprávným způsobem vloženého do kvalifikační práce počet jedné normované strany (30 řádek), nebude práce vůbec doporučena k obhajobě.

3.
Parafráze částí textu z jiných zdrojů mohou být součástí práce pouze v případě, zaujímá-li předkladatel diplomové práce k danému textu vlastní kritické stanovisko, které v textu implicitně vyjádří a na parafrázovaný text odkáže v poznámkovém aparátu. V opačném případě bude k textu přistupováno jako k plagiátu. Poruší-li autor tento citační úzus ve více než pěti případech, bude navrhovaná známka snížena o jeden stupeň. Překročí-li ovšem toto pravidlo ve více než deseti případech, nebude práce vůbec doporučena k obhajobě.
 

Obhájené kvalifikační práce

Seznam obhájených bakalářských prací oboru kulturní dějiny na Ústavu historických věd (od roku 2002)

Seznam obhájených bakalářských prací oboru spisová a archivní služba na Ústavu historických věd (od roku 2008)

Seznam obhájených bakalářských prací dvouoborové historie (s ochranou hmotných památek a slavistickými studii zemí EU)

Seznam obhájených magisterských prací oboru kulturní dějiny na Ústavu historických věd (od roku 2004)

Od roku 2008 jsou bakalářské a diplomové práce přístupny jako pdf soubory na https://portal.upce.cz/. Hledejte v části Prohlížení veřejné části portálu IS/STAG a vlevo uprostřed na liště se nachází odkaz kvalifikační práce.