Kateřina Ptáčková

Mgr. Kateřina Ptáčková, Ph.D.

Kancelář: budova EA, kancelář 10033

Telefon: +420 466 036 691

E-mail: Katerina.Ptackova@upce.cz

 

Konzultace v čase rodičovské dovolené po mailu.

 

  
Specializace: dějiny středověku se zaměřením na středověkou religiozitu, městskou kulturu

 

Narozena: 1980, Nové Město na Moravě

Studia:

1998-2005: magisterské studium, obor Historie a Klasická filologie, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc

2005-2011: doktorandské studium, Katedra / Ústav historických věd, Fakulta filozofická, Univerzita Pardubice, Pardubice

Stipendijní pobyty:

2015 srpen: Badatelský pobyt Vídeň (Universität Wien), Stipendium Aktion

2014 únor: Badatelský pobyt, Ecole Francaise de Rome - Biblioteca nazionale degli studi Cateriniani, Řím, Itálie. Stipendium Českého historického ústavu

2012 únor: Badatelský pobyt, Ecole Francaise de Rome - Biblioteca nazionale degli studi Cateriniani, Řím, Itálie. Stipendium Českého historického ústavu

2011 červenec: Universita per stranieri, Perugia, Itálie. Stipendium Ministerstva zahraničí Itálie  

2010 únor: Badatelský pobyt, Ecole Francaise de Rome - Biblioteca nazionale degli studi Cateriniani, Řím, Itálie. Stipendium Českého historického ústavu

2008 duben-prosinec: Studijní a badatelský pobyt, Universität Konstanz, Německo. Projekt SFB 485 C9

2008 únor: Badatelský pobyt, Biblioteca nazionale degli studi Cateriniani, Řím, Itálie. Stipendium Českého historického ústavu.

2007 duben-červen: Studijní a badatelský pobyt, Katedra historie, Filozofická fakulta, Universita degli Studi di Siena, Siena, Itálie. Stipendium italského Ministerstva zahraničí.

2007 březen: Badatelský pobyt, Biblioteca nazionale degli studi Cateriniani, Řím, Itálie. Stipendium Českého historického ústavu.

2006 prosinec: Badatelský pobyt, Archivio segreto Vaticano, Řím, Itálie. Projekt “Monumenta Vaticana res gestas Bohemicas illustrantia“. Stipendium Českého historického ústavu.

2005 březen-červenec: Studijní pobyt, Katedra klasické filologie, Katholieke Universität, Leuven, Belgie. Program ”Socrates/Erasmus”.

2004 únor-červen: Studijní pobyt, Katedra historie, Filozofická fakulta, Universita degli Studi di Siena, Siena, Itálie. Stipendium českého MŠMT „free-mover”.

2002 pros.-2003 srp.: Studijní pobyt, Katedra historie, Filozofická fakulta, Universita degli Studi di Siena, Siena, Itálie. Stipendium Nadace Jana Husa.

2002 červenec-srpen: Jazykový kurs italského jazyka, Universita per Stranieri, Siena, Itálie. Stipendium italského Ministerstva zahraničí.

Granty:

2015 Interní grant Univerzity Pardubice "Inovace výuky" (hl. řešitelka)

2014 Interní grant Univerzity Pardubice "Udržitelnost aktivit projektu OP VK" (hl. řešitelka)

2011/2012 Stipendium Vzdělávací nadace Jana Husa 

2009-2012: Koordinátorka projektu OP VK "Inovace studijního programu Historických věd Filozofické fakulty a Výtvarných umění Fakulty restaurování Univerzity Pardubice" CZ.1.07/2.2.00/07.0188

2006-2008: Spolupráce na Projektu „Žena v českých dějinách od středověku do poloviny 20. století“. Grantová agentura AČR č. 409/06/1063

2008: Spoluřešitelka doktorandského grantu „Maskulinita a role mužů v dějinách“, FF Univerzity Pardubice.

2007: Spoluřešitelka doktorandského grantu „Konfliktní situace jako forma interakce“, FF Univerzity Pardubice.

Publikační činnost - Monografie :

Kateřina ze Sieny na cestě ke svatořečení, vyd. Univerzita Pardubice, Pardubice 2015, 214 stran, ISBN 978-80-7395-944-9.

Caterina da Siena e le sue guide spirituali. Storia di una santità, Biblioteca dell'Istituto Storico Ceco di Roma, vol. 3, Praha - Roma (vyd. Istituto Storico Ceco di Roma, Historický ústav, Università di Pardubice) 2014, 302 stran, ISBN 978-80-7286-231-3.

Publikační činnost - studie, články (výběr) :

2017 (ve spoluautorství s Evou Fuchsovou): Úvod. In: Svatá Kateřina Sienská, Dialog. Krystal OP, Praha 2017, ISBN 978-80-7575-011-2, s. 5-15.

2016: Císařský majestát a diplomatická dovednost Karla IV. tváří v tvář jeho italským poddaným (dvě korunovační cesty Karla IV. do Itálie). In: Lojek, Antonín - Kober, Jan a kolektiv: Karel IV.: paměť - právo - reprezentace. Ústav státu a práva AV ČR, Praha 2016, ISBN 978-80-87439-31-9, s. 30-53. (kapitola v monografii)

2015: Kateřina Sienská a její úloha v politice duchovní péče v dominikánském řádu na přelomu 14. a 15. století. Studia Medievalia Bohemica 5/2013, s. 231-244. ISSN 1804-0977.

2014: Ach ta láska nebeská. Příspěvek k fenoménu duchovního manželství v prostoru středověké mystiky, in: Pawel Kras, Martin Nodl (edd.), Manželství v pozdním středověku: Rituály a obyčeje (Colloquia mediaevalia Pragensia 14, ISBN 978-80-7007-365-0), Praha 2014, s. 249-258

2013: Extremitates sanctitatis. Diskuse nad netradičními charakteristikami svatého vzoru Kateřin Sienské, in: Salve 1/2013, Krystal OP, Praha 2013, ISSN 1213-6301, s. 19-38.

2012: Novella virgo. Le possibilita di interpretazione delle fonti riguardanti la codificazione del modello di santita applicato all´esempio di santa Caterina da Siena, terziaria domenicana, in: Bollettino dell´Istituto Storico Ceco di Roma 8/2012, Historický ústav, Praha – Řím 2012, SBN 978-80-7286-203-0, ISSN 1214-9438, s. 9-20

2012: Slabost jedince nebo poslání? Teoretická a praktická recepce nemoci v prostoru laické religiozity vrcholného středověku, in: Theatrum historiae 11, Univerzita Pardubice 2012, ISSN 1802-2502, s. 47-58

2012: Exemplum visrtuosae vivendi. Zamyšlení nad vzorem svatosti Kateřiny ze Sieny a nad jeho proměnami v běhu dějin. Theatrum historiae 8, Pardubice 2012, s. 7-16, ISBN 18022502 

2009:  Ženská zbožnost 13. věku - stejné výzvy, různý prostor? Srovnání prostředí Itálie a českých zemí, in: Petr Polehla – Jan Hojda (ed.), Církev, žena a společnost ve středověku. Sv. Anežka Česká a její doba, Ústí nad Orlicí 2009, s. 87-96, ISBN 978-80-7405-082-4.

2008: Spolupráce na výstavě Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě, autorství libreta pro oddíl „Středověk“, Pedagogické Muzeum Jana Ámose Komenského, Praha.

2006-2008: Spoluúčast na textu knihy Žena v českých zemích od středověku do 20. století, autorství kapitol „Zbožnost ve středověku“a „Středověká móda“, FF Univerzity Pardubice. (Nakladatelství Lidové Noviny, Praha  2009, s. 169-185, s. 243-251, ISBN 978-80-7106-988-1)

2007: Středověké městské společnosti a jejich proměnlivé autority, in: Kateřina Čadková – Zuzana Čevelová – Vladan Hanulík – Jana Stráníková (edd.), Konfliktní situace v dějinách, Pardubice 2007, s. 11-20. ISBN 978-80-7395-018-7

2006: Žena v rukou kazatelových, in: Kateřina Čadková – Milena Lenderová – Jana Stráníková (edd.), Dějiny žen aneb Evropská žena od středověku do 20. století v zajetí historiografie, Pardubice 2006, s. 451-456. ISBN 80-7194-920-5

2005: Ideová podpora osobnosti a politického působení Kateřiny ze Sieny, in: Radmila Pavlíčková - Martin Elbel (edd.), Miscellanea ze semináře starších dějin, Olomouc 2005, s. 21-35. ISBN 80-244-1076-1

2004, 2003: Spoluúčast na překladu díla Adama Brémského (Gesta hammamburgensi ecclesiae pontificum, II. a IV. díl), FF Univerzity Palackého Olomouc.

Zahraniční přednášky, konference:

2014: The Role of Saint Example of Catherine of Siena in Dominican Reform Practice: Some Historical Reviews, 5TH Hagiotheca Conference „Church Reforms and the Cult of Saints“, 17-21 září 2014, Zadar, Chorvatsko.


2014: Penitente imitabile o irraggiungibile? Il ruolo di Caterina da Siena nel processo di riconoscimento del Terzo Ordine domenicano, Přednáška pro odbornou veřejnost, Český historický ústav v Římě, 10. prosinec 2014.