Katarína Kapustka

Mgr. et Mgr. Katarína Kapustka, Ph.D. 

narozena: 1985 v Bratislavě

Kancelář: budova EA, kancelář 11 034

E-mail: culakova@arup.cas.cz

Konzultace: v LS 2019 čtvrtek 14:30-16:00, v jiném termínu možné po předchozí domluvě e-mailem

Studium:

2003–2007: bakalářské studium humanitní vzdělanosti na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, obor: studium humanitní vzdělanosti (téma: Spravedlnost v právu neliterárních společností na příkladech z práce E. A. Hoebela: The Law of the Primitive Man, vedoucí práce: prof. Jan Sokol)

2007–2009: magisterské studium na katedře antropologie, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, obor: kulturní a historická antropologie (téma: Příspěvek ke studiu sídelních strategií lovecko-sběračských komunit v pozdním paleolitu a mezolitu, vedoucí práce: prof. Václav Matoušek)

2007–2010: magisterské studium na Ústavu pro archeologii, Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, obor: pravěká a raně středověká archeologie (téma: Příspěvek ke studiu mezolitu v Čechách – příklad k.ú. Horní a Dolní Sloupnice, vedoucí práce: Doc. Ph.Dr. Miloslav Popelka, CSc.)

2010–2015: doktorské studium na Ústavu pro archeologii, Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, obor: pravěká a raně středověká archeologie (téma: Příspěvek k poznání mezolitického osídlení v Čechách, vedoucí práce: Doc. Ph.Dr. Martin Oliva, CSc.)

Pracovní zkušenosti:

1. 7. 2009 – 30. 6. 2017: zaměstnána v ARÚ AV ČR, Praha, v. v. i., Oddělení záchranných výzkumů jako archeolog

Od 1. 7. 2017 do současnosti: ARÚ AV ČR, Praha, v. v. i., jako postdoktorand na Oddělení přírodních věd a archeometrie

Specializace:

Štípaná industrie, Archeologie lovců a sběračů, mezolit, osídlení horských oblastí

Výuka na ÚHV:

Archeologický proseminář 1
Archeologický proseminář 2
Archeologie lovců a sběračů
Starší pravěk Evropy
Mladší pravěk Evropy

Účast na projektech (ČR):

2017–2019: Komunity a zdroje v mladším pravěku pohoří Sabaloka, centrální Súdán: od analýzy k syntéze (GA ČR 17-03207S) – člen týmu

2016: Výzkum mezolitického osídlení v okolí řeky Loučné - projekt regionální spolupráce s muzeem ve Vysokém mýtě – vedení projektu

2014–2015: Vliv člověka na krajinu Šumavy, projekt ve spolupráci s NP Šumava – vedení projektu

2014: Tvorba popularizačních textů pro internetové stránky v rámci projektu: Archeologie na dosah. Možnosti edukace a prezentace archeologického kulturního dědictví (DF12P01OVV045)

2013: Výpovědní hodnota Sloupnicka v problematice mezolitických sídelních strategií (vnitřní grant FF UK: VG031) – vedení projektu

2011: Průzkum oblastí s potenciálním výskytem mezolitického osídlení v Čechách (vnitřní grant FF UK: SVV263101/2011) – vedení projektu

2010–2011: Doktorandská škola archeologie II., podíl na výzkumu i zpracování lokality Obříství (GAČR: GD404/08/H026)

2010: Příspěvek k poznání vrcholně středověké zástavby v prostoru Hradčan (vnitřní grant FF UK: SVV 2631107/2010) – vedení projektu

Účast na mezinárodních projektech:

Od r. 2017: Kokořínsko Landscape Project – dlouhodobý projekt prospekce pískovcových oblastí se zaměřením na lovecko-sběračské společnosti, který bude od r. 2017 probíhat ve spolupráci s University of Calgary a Centrem pro teoretická studia

2017–2019: Distribution of rhyolites from Jebel Sabaloka (central Sudan): the case of gouges – projekt mezinárodní spolupráce začínajících výzkumných pracovníků, spolupráce s Centre National du Rechcerche Scientifique

Vybrané zahraniční studijní a výzkumné pobyty:

2017–2018: Maison d´archeologie et ethnographie (CNRS), konzultant Jacques Pelegrin
2017, 2016, 2015: Pincevent, účast na výzkumu paleolitické lokality (Centre national de la rechcerche scientifique - CNRS)
2015: Účast na výzkumu mezolitické lokality v pohoří Sabaloka, Súdán (Český egyptologický ústav)
2014: University of Oxford, konzultant prof. Nick Barton
2009: Tundza regional archaeological project, Kabyle (Listopad) a Kazanlak (Březen) v Bulharsku, (vedeno University of Michigan)
2008: účast na výzkumu mladopaleolitické lokality Cova Gran a Roca dels Bous (Španělsko), (vedeno Universitat Autonoma de Barcelona)
2007: University College of London, Institute of Archeology, Laboratoř Ignatia de La Torre – práce s paleolitickým materiálem z východní Afriky a ze španělské magdalénienské lokality Buendía.

Publikační činnost:

KAPUSTKA, K. (ed.): 2018: Profil středověké archeologie. Praha.

KAPUSTKA, K. 2017: The Lithics from Sphinx. Sudan and Nubia 21, s. 36–38.
KAPUSTKA, K. 2017: Jak pochopit jiného člověka? Úvaha o problematice archeologické interpretace minulých populací. In: Eigner, J. – Trnka, R. (eds.), Na stopě (pre)historii jihozápadních Čech: sborník přátel k životnímu jubileu Milana Řezáče, Plzeň, s. 39–43.
ČULÁKOVÁ, K. 2016: Krajinou mezolitických lovců… In: Popelka, M. – Šmidtová, R. (eds.), Praehistorica 33/1, s. 131–137.
ČULÁKOVÁ, K. 2015: Teoretická východiska studia mezolitického osídlení Vysokomýtska. Studia archaeologica Brunensia 20/1, s. 3–20.
ČULÁKOVÁ, K. 2014: Raně středověké osídlení na k.ú. Obříství. In: Popelka, M. – Schmidtová, R. (eds.), Praehistorica 32/1, s. 153–192.
ČULÁKOVÁ, K. 2014: Význam horských oblastí, pro mezolitické lovce a sběrače. Živá archeologie 16/1, s. 7–11.
ČULÁKOVÁ, K. 2013: Výzkum mezolitického osídlení na k.ú. Vlčkov (okr. Svitavy). Archeologie východních Čech 3, s. 21–31.
ČULÁKOVÁ, K. 2013: Putovali lidé, nebo myšlenky? Živá archeologie 15/1, s. 3–9.
ČULÁKOVÁ, K. 2012: Osídlení Sloupnicka před příchodem zemědělců. Orlické hory a Podorlicko 18, s. 31–58.

KAPUSTKA, K. – WALLS, M. 2018: Early mountain settlements in Czech republic – a case study from the Bohemian Forest. In: Pelisiak, A. – Nowak, M. – Astaloş, C. (eds.), People and the Mountains – entering into the new landscapes, s. 185–195.
KAPUSTKA, K. – TOMKOVÁ, K. 2018: Příspěvek k poznání funkcí štípané industrie v raném středověku na příkladu nálezů ze Žalova. In: Kapustka, K. (ed.), Profil středověké archeologie, s. 249–263.
ČULÁKOVÁ, K. – FLEKOVÁ, K. – ŠMAHELOVÁ, L. 2015: Záchranný archeologický výzkum na polykulturním sídlišti a pohřebišti v Obříství (okr. Mělník). Praehistorica 32/1, s. 9–16.
ČULÁKOVÁ, K. – EIGNER, J. – FRÖHLICH, J. – METLIČKA, M. – ŘEZÁČ, M. 2012: Horské laténské sídliště na Šumavě: Prášily – Sklářské údolí, okr. Klatovy. Archeologické výzkumy v jižních Čechách 25, s. 97 – 117.
ČULÁKOVÁ, K. – EIGNER, J. – METLIČKA, M. – PŘICHYSTAL, A. – ŘEZÁČ, M. 2012: Horské mezolitické osídlení u Javoří pily, obec Modrava, okres Klatovy. Archeologie ve středních Čechách 16/1, s. 19-28.

BURGERT, P. – KAPUSTKA, K. – BENEŠ, J. 2018: Zpracování bavorských deskovitých rohovců v neolitu na příkladu dílny ze sídliště kultury s vypíchanou keramikou. Památky archeologické, s. 37-74.
DAVIDOVÁ, T. – KAPUSTKA, K. – PŘICHYSTAL, A. 2018: Mezolitické osídlení v katastru obce Střechov nad Sázavou (okres Benešov). Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 52/1-2, s. 99-121.
EIGNER, J. – KAPUSTKA, K. – PARKMAN, M. – ŘEZÁČ, M. 2017: Mezolitické osídlení Šumavy pohledem studia surovin kamenných artefaktů z lokalit Javoří Pila 1 a Nová Pec. Silva Gabreta 23, s. 33–44.
KOZÁKOVÁ, R. – POKORNÝ, P. – VLADIMÍR, P. – DANIELISOVÁ, A. – ČULÁKOVÁ, K. –SVITAVSKÁ-SVOBODOVÁ, H. 2015: Prehistoric human impact in the mountains of Bohemia. Do pollen and archaeological data support the traditional scenario of a prehistoric “wilderness”? Review of Palaeobotany and Palynology, s. 29–43.
KYSELÝ, R. – ČULÁKOVÁ, K. – PECINOVSKÁ, M – ŠIROKÝ, P. 2015: European pond turtles from Obříství (Bohemia, Czech Republic). International Journal of Osteoarchaeology.
SŮVOVÁ, Z. – CZYMBALAK, T. – KAPUSTKA, K. 2018: Nálezy obratlovců v předlokačních až novověkých souborech z pražské Národní třídy a z kolínského Karlova náměstí. Archaeologica Pragensia 23, s. 479–492.
VARADZINOVÁ, L. – VARADZIN, L. – ČULÁKOVÁ, K. – ŘÍDKÝ, J. – SŮVOVÁ, L. 2016: Výzkum lokality Sfinga (SBK.W-60) v pohoří Sabaloka v centrálním Súdánu: poznatky z výzkumné sezóny 2015. Pražské egyptologické studie 18, s. 47–61.
VARADZINOVÁ, L. – VARADZIN, L. –KAPUSTKA, K. PACINA, J. 2018: Výzkum pravěkého osídlení v pohoří Sabaloka v centrálním Súdánu: poznatky z výzkumné sezóny 2017. Pražské egyptologické studie 20, s. 35–45.