Jiří Škabrada

prof. Ing. arch. Jiří Škabrada, CSc.

Kancelář: budova EA, kancelář 12 033

Telefon: +420 466 036 212

E-mail: skabrada,jiri@centrum.cz

 

Konzultační hodiny:

 

Specializace:

Lidová architektura, zkoumaná jako součást komplexního společenského vývoje hmotné stavební kultury.

Působení v oblasti památkové péče (1986 – 89) významně přispělo k nedávnému a současnému vyhlašování vesnických památkových rezervací a zón. Badatelským přínosem je zejména odhalování nejstarší dochované vrstvy vesnických domů, v poslední době zejména ve vysočinské části Pardubického kraje (Litomyšlsko, Vysokomýtsko). Z poznání kořenů tradiční vesnické výstavby vychází i angažovanost v současném ožehavém problému „slušného chování“ novostavby na české vesnici.

Hlavní specializace – zkoumání stavebních dějin historických objektů ve spolupráci s dalšími disciplínami.

Autor řady skript, velkého počtu stavebně historických průzkumů a mnoha desítek publikovaných vědeckých i populárních prací vesměs z oborů poznávání historických staveb a jejich ochrany.

V současné době se věnuje především poznávání typologického vývoje historických konstrukcí pro výuku v magisterském a doktorském studiu.

 

 

Studia a praxe:

1969 - ČVUT Praha, architektura

1971 – 74: po absolvování vojenské služby interní aspirantura na Fakultě architektury ČVUT

1974 - Archeologický ústav ČSAV (kopáč na oddělení archeologie středověku)

1974 – 1986 - SÚRPMO (Státní ústav pro rekonstrukce památkových měst a objektů)
– průzkumové středisko 03, ateliér lidové architektury

1986 – 1989 - SÚPPOP (Státní ústav památkové péče a ochrany přírody), ved. oddělení lidové architektury, archeologických a technických památek

od 1989 - ČVUT Praha - Fakulta architektury (s přerušením 2007 – 8), mezitím krátkodobě Západočeská univerzita Plzeň, Fakulta stavební ČVUT v Praze, Univerzita Karlova v Praze a Vysoká škola chemicko – technologická v Praze

od 2003 - Univerzita Pardubice - Filosofická fakulta (Ústav historických věd)

od 2008 - Univerzita Pardubice - Fakulta restaurování v Litomyšli
 

 

Vědecká činnost

Granty:

Spoluřešitel grantového projektu komplexní dokumentace zbytků pražských románských domů (se Zd. Dragounem a M. Trymlem – kniha Románské domy v Praze, 2002, anglicky v roce 2004
 

 

Činnost v akademické i mimoakademické sféře:

Na Filozofické fakultě UPCE i na Fakultě architektury ČVUT v Praze člen oborové rady pro studium v doktorském studijním programu, školitel řady doktorandů.

Od založení roku 1994 člen redakční rady časopisu Průzkumy památek.

Spoluzakladatel a organizátor konferencí Dějiny staveb v Nečtinech.

Zakládající člen Sdružení pro stavebně historický průzkum.

Účastník a v některých případech zakladatel rozšíření výuky poznávání historických staveb na další vysoké školy včetně nově zakládaných nebo rozšiřovaných univerzit.

 

 

Publikační činnost (výběr):

Monografie a skripta:

Vesnické stavby a jejich úprava, se Svatoplukem Voděrou, 1975.

Jihočeská lidová architektura, rovněž se Sv. Voděrou, 1986.

Vesnický dům 16. a 17. století, vyd. ČVUT Praha, 1992.

Lidové stavby (Architektura české vesnice), Argo, Praha 1999 a znovu 2003.

Konstrukce historických staveb, Argo, Praha 2003, dotisk 2007.

Romanesque Houses in Prague, se Z. Dragounem a M. Trymlem, nakl. Paseka, Praha 2003.
 

 

Studie:

Přehled vývoje konstrukčního utváření výplní otvorů v historických stavbách, sborník Svorník 2, s. 5-11, Praha 2004.

Okna tvrze v Sudkově Dole (s M. Ryklem), sborník Svorník 2, s. 115-124, Praha 2004.
Příspěvek k poznání počátků současné legendy grafického výstupu stavebněhistorických průzkumů, s. 188-191, Průzkumy památek 2004/I.

Zajímavosti roubené světnice a domu čp. 4 ve Vitějovicích u Prachatic, s. 159-164, sborník Dějiny staveb 2004.

Krovy na historických stavebních plánech (s M. Ebelem), sborník Svorník 3, s. 213-240, Praha 2005.

Nejstarší plán krovu z českobudějovického archivu (s M. Ebelem a D. Kovářem), sborník Svorník 3, s. 123-128, Praha 2005.

Dům čp. 4 v Litomyšli, s M. Ebelem, sborník Svorník 6/2008, Praha 2008, str. 225 – 228.

Johann Benesch a zednická rodina Mayerů – tvůrci lidových staveb na panství Malá Skála, s M. Ebelem, sborník Dějiny staveb 2008 (Sborník z příspěvků konference Dějiny staveb 2008), Plzeň 2008, str. 185 – 191.

K otázce původu konstrukce hlavního krovu lodi kostela sv. Bartoloměje v Plzni, s J. Anderlem, sborník Dějiny staveb 2008 (Sborník z příspěvků konference Dějiny staveb 2008), Plzeň 2008, str. 224 – 226.

Tradiční dřevěné stavitelství v Čechách, s P. Dostálem, Stavební kniha 2008, Brno 2008, str. 43 – 82.