Jiří Kubeš

doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D.

Kancelář: budova EA, kancelář 12 042 (děkanát FF)                                   

Telefon: 466 036 226 (sekretářka děkana)

E-mail: Jiri.Kubes@upce.cz

Konzultační hodiny:
po domluvě na mailu

Narozen: 26. 6. 1975, Pelhřimov

Studia a praxe: 
1989-1993 Gymnázium v Pelhřimově 
1993-1998 Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity, obor dějepis-anglický jazyk (Mgr.) 
1998-2006 Doktorské studium českých dějin na Historickém ústavu Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (Ph.D.)
2011 habilitační řízení na Fakultě filozofické Univerzity Pardubice (doc.)
2000-2011 asistent (resp. odborný asistent) na Fakultě humanitních studií (od 2006 Fakultě filozofické) Univerzity Pardubice
od 1. 11. 2011 docent na FF UPa
od 1. 11. 2019 děkan FF UPa

Specializace:

dějiny panovnického dvora a šlechty v raném novověku
dějiny Svaté říše římské v raném novověku - volby a korunovace
šlechtická sídla a dvory v českých zemích
cestování v raném novověku (kavalírské a diplomatické cesty)

Výuka na ÚHV:

ZS: Současné trendy bádání (STRB), Aristokratické rezidence v českých zemích (ARIS)
LS: Dějiny každodennosti 2 (KAZ2), Metody historikovy práce (MHIP), Epigrafika a kodikologie (EPIKO, EPIKM - společně s doc. Čapským)

Zahraniční stáže:

září 1997: Paris-Lodron-Universität Salzburg (Erasmus Summer School: "New Methods in History")
leden-únor 2004: Institut für Geschichte, Universität Wien (stipendium agentury AKTION)
říjen 2005: dvoutýdenní výukový pobyt na Philosophische Fakultät Technische Universität Chemnitz (Sokrates/Erasmus - výměna učitelů)
duben 2011: týdenní výukový pobyt na Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Historycznych (Sokrates/Erasmus - výměna učitelů)

Granty:

- GAČR projekt č. 13-12939S: Česká a moravská šlechta v diplomatických službách rakouských Habsburků (1640-1740)  (2013-2017) - vedoucí výzkumného týmu
- Tříletý postdok grant GA ČR č. 404/08/P074: Kavalírské cesty české šlechty (1550-1750) (2008-2010)
- Tříletý grant GA AV ČR č. KJB808160903: Zápisky Tobiáše Antonína Seemana, hofmistra hraběte Šporka, z let 1730 až 1747 – komentář a vědecká edice (2009-2011) - člen řešitelského týmu
- Roční grant FRVŠ č. 1008/2006: Inovace studijního předmětu Dějiny každodennosti II. (2006)
- Interní grant FF UPa č. FG160004/20/1130: Šlechta v českých zemích v období baroka (biogramy a edice) (2006)
- Interní grant UPa č. 151001/11/1130: Prameny k dějinám šlechtického cestování: 4. pardubický adventní kulatý stůl, 28. 11. 2005 (2005)
- Interní grant UPa č. 140003/21/1130: Prameny k dějinám šlechtického cestování období baroka: Cestovní deníky (2004) 

 

Publikační činnost (výběr): 

Monografie, kvalifikační práce a skripta: 

(a kol.), V zastoupení císaře. Česká a moravská aristokracie v habsburské diplomacii 1640-1740, Praha 2018. ISBN 978-80-7422-574-1. 

Náročné dospívání urozených. Kavalírské cesty české a rakouské šlechty (1620-1750), Pelhřimov 2013. ISBN 978-80-7415-071-5. Jedná se o upravenou verzi habilitační práce obhájené v říjnu 2011 pod názvem Kavalírské cesty české a rakouské šlechty (1620-1750), Pardubice 2011.

Trnitá cesta Leopolda I. za římskou korunou (1657–1658). Volby a korunovace ve Svaté říši římské v raném novověku, České Budějovice 2009. ISBN 978-80-86829-43-2. 

Reprezentační funkce sídel vyšší šlechty z českých zemí (1500-1740), disertační práce HÚ JU, České Budějovice 2005 (obhájeno 27. 6. 2006).

(ed.), Kryštof Václav z Nostic, Deník z cesty do Nizozemí, Praha 2004. ISBN 80-86197-36-0.

Kuchyně a zásobování rožmberských sídel (Příspěvek ke komunikaci ve společnosti aristokratického dvora Petra Voka z Rožmberka v jeho vedlejší, dočasných a příležitostných rezidencích v letech 1592 až 1602), Diplomová práce Historického ústavu JU, České Budějovice 1998. 

Dějiny každodennosti II, (1500-1750), Univerzita Pardubice 2007-2015. (skripta v digitální podobě, dostupné v sekci studijní materiály ve stagu, spoluautor jedné kapitoly Vítězslav Prchal)  

                                

 

Odborné studie (50 titulů):

50: Imperial Chapels and Chaplains: A Comparative Study of Copenhagen, Stockholm, and Dresden in the Later Seventeenth Century, in: Roberta Anderson - Charlotte Backerra (eds.), Confessional Diplomacy in Early Modern Europe, Routledge 2021 (= Routledge Studies in Renaissance and Early Modern Worlds of Knowledge), pp. 200-221. (společně s Martinem Bakešem)

49: Šlechta českých zemí v barokní diplomacii, in: Petr Pavelec - Martin Gaži - Milena Hajná (edd.), Ve znamení Merkura. Šlechta českých zemí v evropské diplomacii, České Budějovice 2020, s. 185-201. ISBN 978-80-87890-31-8.

48: Spory o český kurfiřtský hlas na volbách říšského panovníka (1519, 1619 a 1742), Karel Schelle - Jaromír Tauchen (eds.), Encyklopedie českých právních dějin, Sv. 15, Plzeň 2019, s. 368-370.

47: Ceremoniál přijetí císařských vyslanců na dvoře anglických králů (1660-1740), in: kol., Symbolické jednání v kultuře raného novověku. Věnováno Václavu Bůžkovi k jeho životnímu jubileu, Praha 2019, s. 92-104. ISBN 978-80-7422-666-3.

46: The transformation of the Grand Tour of Czech and Austrian Nobility in the First Half of the 18th Century: A New Recipe for Staying Powerful, Res Gestae. Czasopismo historyczne Vol. 6, 2018, s. 186-196. ISSN 2450-4475.

45: Misja dyplomatyczna Hermana Jakuba Czernina z Chudenic w 1695 r. Cesarski ambasador i Rzeczpospolita u schyłku panowania Jana III Sobieskiego, Kronika zamkowa. Roczniki 3 (69), 2016 (vyšlo 2017), s. 131-156. ISSN 0239-4898.

44: pasáže Slavnostní vjezdy císařských velvyslanců a jejich veřejné audienceKaždodenní život císařských diplomatůDiplomaté ve službách barokních Habsburků, Ubytovací možnosti dvořanů, in: Václav Bůžek - Rostislav Smíšek (eds.), Habsburkové. Země Koruny české ve středoevropské monarchii 1526-1740, Praha 2017, 912 s., zde s. 562-565, 581-584, 710-714 a 715-717. ISBN 978-80-7422-572-7.

43: Karel z Harrachu ve městě nad Seinou (1681-1682). K roli pařížského pobytu ve výchově šlechty z habsburské monarchie ve druhé polovině 17. století, in: Tomáš Jiránek - Karel Rýdl - Petr Vorel (eds.), Gender history - to přece není nic pro feministky. Kniha, kterou napsali přátelé a studenti Mileny Lenderové u příležitosti jejího těžko uvěřitelného životního jubilea, Pardubice 2017, s. 69-81.

42: Readmise (1708), in: Karel Schelle - Jaromír Tauchen (eds.), Encyklopedie českých právních dějin, Sv. 10 (R-Ř), Plzeň 2017, s. 74-77.

41: Hermann Jakob Czernin von Chudenitz’ Diplomatic Mission in Warsaw in 1695. A contribution towards the travel arrangements of Imperial diplomats, Theatrum historiae 19, 2016, s. 171-203. ISSN 1802-2502.

40: (společně s Vítězslavem Prchalem), Aristokratický sport v deníkových záznamech, in: Rostislav Švácha (ed.), START. Sport jako symbol ve výtvarném umění, Praha: Arbor Vitae 2016, s. 55-60. ISBN 978-80-7467-089-3 (také vyšlo v anglické verzi Sports of the Aristocracy as Recorded in Their Diary Entries).

39: (společně s Martinem Bakešem) Johann Franz Count von Würben and His Diary Entries from 1662, Theatrum historiae 17, 2015, s. 143-212.  ISSN 1802-2502.

38: České země a římsko-německá říše v raném novověku, in: Karel Schelle - Jaromír Tauchen (eds.), Encyklopedie českých právních dějin, Sv. 1 (A-Č), Plzeň 2015, s. 677-682. ISBN 978-80-7380-562-3.

37: Kaple císařských vyslanců v Drážďanech v druhé půli 17. století, Folia Historica Bohemica 30, 2015, č. 1, s. 127-156. ISSN 0231-7494.

36: Jan Marek z Clary a Aldringenu jako vyslanec Leopolda I. u saského kurfiřtského dvora na konci 17. století, Český časopis historický 113, 2015, č. 2, s. 346-380.  ISSN 0862-6111.

35: Der jüngste Sohn auf Kavalierstour: Philipp Sigmund von Dietrichsteins Reise zu hohen Ämtern bei Hofe in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts, Bohemia 54, 2014, Heft 2, s. 319-347. ISSN 0523-8587.

34: Die Dienerschaft der Aristokraten in den böhmischen Ländern in den Jahren 1550-1750, in: Anna Fundárková - István Fazekas et alii (Hgg.), Die kirchliche und weltliche Elite aus dem Königreich Böhmen und Königreich Ungarn am Wiener Kaiserhof im 16.-17. Jahrhundert / A Cseh királyság a Magyar királyság egyházi és világi elitje a Bécsi udvarban a 16.-17. században, Wien 2013 (= Publikationen der ungarischen Geschichtsforschung in Wien, Band VIII.), s. 273-299. ISSN 2073-3054; ISBN 978-615-5389-08-5.

33: Volba a korunovace Karla VI. římským císařem v roce 1711, Český časopis historický 111, 2013, č. 4, s. 805-841. ISSN 0862-6111.

32: Zápas o funkci nejvyššího štolmistra na dvoře císařovny vdovy Eleonory Gonzagové. Edice důvěrné korespondence bratří Ditrichštejnů z roku 1683, Folia Historica Bohemica 28, 2013, č. 1, s. 105-150. ISSN 0231-7494.

31: Konstrukce maskulinity na kavalírských cestách české a rakouské šlechty v druhé polovině 17. století: mezi ideálem a realitou, in: Radmila Švaříčková Slabáková - Jitka Kohoutová - Radmila Pavlíčková - Jiří Hutečka a kol., Konstrukce maskulinní identity v minulosti a současnosti: Koncepty, metody, perspektivy, Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2012, s. 74-88, 424-427. ISBN 978-80-7422-218-4.

30: Christoph Wenzel von Nostitz (1648-1712), in: Joachim Bahlcke (Hg.), Schlesische Lebensbilder 11, 2012, s. 185-193. ISBN 978-3-7686-3513-4.

29: „Votre Excellence est trop philosophe“. Pobyt Františka Antonína Šporka u císařského dvora v roce 1727, in: Theatrum historiae 9, 2011, s. 25-43.  ISSN 1802-2502.

28: Tobiáš Antonín Seeman a jeho kalendářové zápisy z let 1726-1747, in: Theatrum historiae 9, 2011, s. 9-23.  ISSN 1802-2502. (spolu s Vítězslavem Prchalem)

27: Ze Španělska až do Horního Slezska. Osudy Verdugů v habsburské monarchii v raném novověku, in: Jiří Brňovják - Waclaw Gojniczek - Aleš Zářický (usp.), Šlechtic v horním Slezsku / Szlachcic na Górnym Śląsku. Vztah regionu a center na příkladu osudů a kariér šlechty Horního Slezska (15.-20. století) / Relacje między regionem i centrum w losach i karierach szlachty na Górnym Śląsku (XV-XX wiek), Katowice – Ostrava 2011, s. 223-240. ISBN 978-80-7368-936-0 (Ostravská univerzita v Ostravě), ISBN 978-83-932082-0-3  (Uniwersytet Śląski w Katowicach).

26: "Ad Breuneriana gehörig". Studien und Schicksale des Philipp Friedrich Breuner von Stübing (1606-1638) in stürmischen Zeiten, in: Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung 119, 2011, s. 91-115. ISSN 0073-8484

25: Tři pohledy na kavalírskou cestu Franze Julia hraběte Verduga v letech 1681-1683, Folia Historica Bohemica 25, 2010, č. 2, s. 29-65. ISSN 0231-7494.

24: Palác rodu Colloredů z Wallsee na Malé Straně v první polovině 18. století, in: Olga Fejtová - Václav Ledvinka - Jiří Pešek (sest.), Život pražských paláců. Šlechtické paláce jako součást městského organismu od středověku na práh moderní doby, Praha 2009 (= Documenta Pragensia XXVIII), vyšlo 2010, s. 171-191, obr. s. LXXII-LXXVII. ISBN 978-80-86852-30-0 (Archiv hl. m. Prahy), ISBN 978-80-87271-15-5 (Scriptorium), ISSN 0231-7443.

23: Staatliches Gebietsarchiv in Zamrsk (Státní oblastní archiv v Zámrsku), in: Joachim Bahlcke - Wojciech Mrozowicz (Hg.), Adel in Schlesien, Bd. 2: Repertorium: Forschungsperspektiven - Quellenkunde - Bibliographie, München 2010, s. 343-348. ISBN 978-3-486-58878-1.

22: Friendship, Admiration, or Hatred? The Image of the United Provinces in the Travel Diaries of the Czech Nobility (1650-1750), in: Theatrum historiae 4, Pardubice 2009 (= Amitié, Convivialité, Hospitalité / Friendship, Conviviality, Hospitality, Pardubice 8 - 12 September 2008), s. 215-233. ISSN 1802-2502.

21: Rodová paměť a „sebe-představení“ v podání Kryštofa Václava z Nostic (1648-1712): Příspěvek k reprezentačním strategiím barokní slezské šlechty, in: Helena Dáňová – Jan Klípa – Lenka Stolárová (eds.), Slezsko – země Koruny české. Historie a kultura 1300 – 1740, Praha 2008, s. 347-374. ISBN 978-80-7035-396-7. (spolu s Marií Marešovou a Pavlem Panochem)

20: Vývoj obytné jednotky v sídlech vyšší šlechty z českých zemí (1550-1750), in: Svorník 6, 2008, s. 79-90. ISBN 978-80-86562-11-7; ISSN 1802-8128.

19: Rudolf Joseph Colloredo von Wallsee und sein Studium in Salzburg 1723-1725, in: Salzburg Archiv 32, 2007, s. 117-140. ISBN 3-9500712-6-1.

18: Colloredové z Wallsee a jejich pokus o integraci do prostředí panovnického dvora v habsburské monarchii (Edice instrukcí Jeronýma Colloreda o výchově jeho nejstaršího syna z let 1723-1725), in: Sborník prací východočeských archivů 11, 2007, s. 37-63. ISSN 231-6307.

17: Vyšší šlechta z českých zemí v letech 1650-1750. Úvod do tématu, in: Jiří Kubeš (red.), Vyšší šlechta v českých zemích v období baroka (1650-1750). Biogramy vybraných šlechticů a edice typických pramenů, Pardubice 2007 (= Prameny k dějinám Pardubického kraje 3), s. 9-33. ISBN 978-80-7194-929-9.

16: Rudolf Josef Colloredo z Wallsee a jeho studium v Salcburku v letech 1723-1725, in: Jiří Kubeš (ed.), Šlechtic na cestách v 16. - 18. století. Sborník příspěvků (nejen) ze 3. adventního kulatého stolu, který se na téma "Prameny k dějinám šlechtického cestování, 1550-1800" konal na půdě Katedry historických věd FF UPa dne 28. listopadu 2005, Pardubice 2007, s. 163-191. ISBN 978-80-7194-928-2.

15: Fragmenty písemností z kavalírské cesty hrabat z Clary-Aldringenu z roku 1727, in: Theatrum historiae. Sborník prací Katedry historických věd Fakulty filozofické Univerzity Pardubice 1, Pardubice 2006, s. 83-110. ISBN 80-7194-857-8.

14: Sídelní strategie knížat z Lobkovic ve Vídni v raném novověku (1624-1734), Porta Bohemica. Sborník historických prací 3, 2005, s. 86-119. ISBN 80-86971-01-5.

13: Hlavní sál - sebereflexe šlechty ve výzdobě společenských místností venkovských rezidencí (na příkladě českých zemí 17. a první poloviny 18. století), Česko-slovenská historická ročenka 2005, Brno 2005, s. 31-59. ISBN 80-210-3895-0. ISSN 1214-8334.

12: Diplomatické cesty, kariéra a cestovní deníky v době okolo roku 1700 na příkladech cest Kryštofa Václava z Nostic a Leopolda Antonína Šlika, in: Eva Frimmová - Elisabeth Klecker (edd.), Itineraria Posoniensia. Zborník z medzinárodnej konferencie Cestopisy v Novoveku, ktorá se konala v dňoch 3. - 5. novembra 2003 v Bratislave, Bratislava 2005, s. 134-142. ISBN 80-88880-62-9.

11: Rosenbergica 3. Mezi hlavní městskou a venkovskou rezidencí. Komunikace Petra Voka z Rožmberka s pražskými hospodáři (1594-1611), Scientific Papers of the University of Pardubice, Series C, Faculty of Humanities, 9, 2003, s. 43-53. ISBN 80-7194-594-3.

10: Sídla Jana Jiřího Jáchyma hraběte Slavaty z Chlumu a Košumberka (1634/37-1689) v proměně, Scientific Papers of the University of Pardubice, Series C, Faculty of Humanities, 9, 2003, s. 55-87. ISBN 80-7194-594-3.

9: Diplomaticko-úřední cesta generálního válečného komisaře Leopolda Antonína Josefa hraběte Šlika z Pasounu a Holíče (1663-1723) po středoněmeckých dvorech v roce 1706, Východočeský sborník historický 11, 2002, s. 41-84. ISBN 80-86046-62-1.

8: Vilém Slavata a jeho hejtmani. K anatomii prestiže raně novověké šlechty. Historický obzor 12, 2001, s. 70-75.


7: Rosenbergica 2. Rožmberští poslové (Příspěvek ke komunikační praxi ve středoevropském prostoru na počátku 17. století), Scientific Papers of the University of Pardubice, Series C, Faculty of Humanities, 7, 2001, s. 25-38. ISBN 80-7194-455-6.

6: Rosenbergica 1. Rožmberské "kuchyňské" účty. Možnosti a využití, Scientific Papers of the University of Pardubice, Series C, Faculty of Humanities, 7, 2001, s. 17-24. ISBN 80-7194-455-6.

5: Jan Libra ze Soběnova. Pražský hospodář Petra Voka z Rožmberka a jeho každodenní život 1604-1609, Pražský sborník historický 31, Praha 2000, s. 93-148. ISSN 0555-0238, ISBN 80-85917-76-9.

4: Švamberský dvůr v Třeboni v letech 1611/1612 až 1620, Opera historica 7, 1999, s. 441-468. ISBN 80-7040-331-4.

dosud nepublikované přílohy studie o švamberském dvoře

3: Zásobování sídel Petra Voka z Rožmberka potravinami (1592-1602), Jihočeský sborník historický 68, 1999, s. 255-289. ISBN 80-86260-05-4.

2: Rodinné vztahy pánů z Hradce a Rožmberků v předbělohorském století, Opera historica 6, 1998, s. 273-318 (edice 16 dopisů). ISBN 80-7040-267-9.

1: "Tehdáž, když v voboře před morem bytností jsem byl." Zásobování letohrádku Kratochvíle v letech 1592-1602, in: Historie 1997. Sborník prací z Celostátní studentské vědecké konference, Brno 1998, s. 143-180. ISBN 80-902304-2-3.

Redakční činnost:

(edd.), Šlechtic mezi realitou a normou. Miscellanea ze studentských prací k dějinám raného novověku, Olomouc - Pardubice 2008. ISBN 978-80-244-2037-0; ISBN 978-80-7395-089-7. (spolu s Radmilou Pavlíčkovou)

(ed.), Šlechtic na cestách v 16. - 18. století. Sborník příspěvků (nejen) ze 3. adventního kulatého stolu, který se na téma "Prameny k dějinám šlechtického cestování, 1550-1800" konal na půdě Katedry historických věd FF UPa dne 28. listopadu 2005, Pardubice 2007. ISBN 978-80-7194-928-2.

(red.), Vyšší šlechta v českých zemích v období baroka (1650-1750). Biogramy vybraných šlechticů a edice typických pramenů, Pardubice 2007 (= Prameny k dějinám Pardubického kraje 3). ISBN 978-80-7194-929-9.

(edd.), Bratrstva. Světská a církevní sdružení a jejich role v kulturních a společenských strukturách od středověku do moderní doby. Sborník příspěvků z 3. pardubického bienále, 29. - 30. dubna 2004, Pardubice 2005. ISBN 80-7194-772-5. (spolu s Tomášem Jiránkem)

(ed.), Celostátní studentská vědecká konference Historie 2003, Pardubice 4.-5. prosince 2003, Pardubice 2004. ISBN 80-7194-697-4.

(edd.), Osobní deník a korespondence - snaha o prezentaci, autoreflexi nebo (proto)literární vyjádření?, Scientific Papers of the University of Pardubice, Serie C, Faculty of Humanities, Supplement 9 (2004), Univerzita Pardubice: Pardubice 2004. ISBN 80-7194-650-8, ISSN 1213-3485. (spolu s Milenou Lenderovou)

(edd.), Proměny elit v moderní době, Sborník k narozeninám docenta Roberta Saka, České Budějovice 2003 (spolu s Milenou Lenderovou a Zdeňkem Bezecným).

(edd.), Dítě a dětství napříč staletími. Sborník příspěvků z 2. pardubického bienále konaného ve dnech 4. až 5. dubna 2002, Pardubice 2003 (= the Faculty of Humanities, Supplementum 5, 2002). ISBN 80-7194-515-3. (spolu s Tomášem Jiránkem)

Školitel doktorandů (4):

Mgr. Lenka Maršálková, Ph.D. (2011-2017), disertační práce Walter Xaver z Dietrichsteina (1664-1738). Aristokrat, který nechtěl být duchovním, Pardubice 2017.

Mgr. Martin Bakeš, Ph.D. (2014-2018), disertační práce Diplomatem v půlnoční zemi. Zástupci Habsburků ve Švédském království mezi lety 1650–1730, Pardubice 2018.

Mgr. Michaela Buriánková (od 2013/14), téma Císařští vyslanci ve Španělsku ve druhé polovině 17. století (studium ukončeno v létě 2019)

Mgr. Filip Vávra (od 2018/19), téma České vyslanectví na stálém říšském sněmu v Řezně 1708-1750

Vedené magisterské práce (20):

BAKEŠ, Martin, Habsbursko-švédské diplomatické vztahy v období vlády Karla XI. (1672-1697), UPa 2014, 148 s.
BURIÁNKOVÁ, Michaela, Systémy právních poradců hraběte Ferdinanda Johanna Verduga (1653-1672) a hraběte Františka Karla Swéerts-Sporcka (1739-1742), UPa 2013, 119 s.
BURIANOVÁ, Zuzana, Smil Osovský z Doubravice. Symbolika jednání konkrétního účastníka raně novověkých vztahů, UPa 2010, 132 s.
FOLTÝN, Tomáš, Biografie Ferdinanda Augusta z Lobkowicz. Příspěvek k poznání výchovy, vzdělávání a počátkům kariéry barokního šlechtice, UPa 2008, 140 s.
FUČILOVÁ, Petra, Pražské šlechtické domy v druhé polovině 18. století (na základě rozboru inventářů), UPa 2010, 125 s.
GOLDBERGOVÁ, Daniela, Čtyřicet let vdovou. Osudy Marie Filipíny Thun-Hohensteinové (1693-1763), UPa 2016, 133 s.
KAVALÍROVÁ, Kateřina, Kavalírská cesta Ludvíka Josefa z Kounic v letech 1740-1744, UPa 2016, 105 s.
KRÁLÍKOVÁ, Eva, Vzdělávání a socializace Emanuela Arnošta z Valdštejna na základě jeho deníkových zápisků z let 1735-1742, UPa 2008, 122 s.
KŘÍŽKOVÁ, Michala, Budování společenských vazeb v dopisech hraběte Jana z Rotálu knížatům Maxmiliánovi II. a Ferdinandovi z Ditrichštejna. Edice korespondence z let 1647-1666, UPa 2013, 177 s.
LEINVEBEROVÁ, Dita, Hrabě Ferdinand Johann Verdugo (1635-1672) jako hejtman Žateckého kraje, UPa 2020, 139 s.
MAREŠOVÁ, Marie, František Václav z Trauttmansdorffu (1677 – 1753). Biografie barokního šlechtice, UPa 2007, 135 s.
MARŠÁLKOVÁ, Lenka, Jeroným Colloredo v první čtvrtině 18. století. Příspěvek k informačním a sociálním sítím barokního aristokrata, UPa 2011.
NOBICHT, Jakub, Lov a myslivost na panstvích Brtnice a Slavkov v druhé polovině 18. století, UPa 2009, 150 s.
POSPÍŠILOVÁ, Pavla, Manželské spory šlechty z českých zemí v období baroka: Konflikt u Martiniců (1675-1676) a causa Mansfeld (1658-1666), UPa 2010, 104 s.
SALONOVÁ, Kateřina, Kavalírská cesta Bertolda Viléma z Valdštejna v letech 1664-1665, UPa 2007, 206 s.
SMRŽOVÁ, Adéla, Hořepničtí měšťané v 18. století  ve světle svatebních smluv a testamentů, UPa 2011.
SLEZÁKOVÁ, Hana, Svatební smlouvy boskovických měšťanů v 17. století, UPa 2010, 113 s.
STEHLÍKOVÁ, Barbora, Hospodaření poddanského města Pardubice v letech 1530-1590 ve světle knih počtů, UPa 2015, 395 s.
ŠEJNOVÁ, Iveta, Hrabě Maxmilián z Ditrichštejna (1638-1692). Osudy mladšího sourozence v 2. polovině 17. století, UPa 2014, 106 s.
VINTROVÁ, Lenka, Diplomatická poselstva vysílaná z Vídně do Cařihradu od poloviny 17. do poloviny 18. století, UPa 2007, 109 s.

Vedené bakalářské práce (31):

BAKEŠ, Martin, Aristokratičtí studenti na Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze v letech 1650-1750, UPa 2012, 74 s.
BURIÁNKOVÁ, Michaela, Pražský agent Ferdinanda Jana Verdugo ve druhé půli 17. století, UPa 2010, 60 s.
DRAHOŇOVSKÁ, Zuzana, Kavalírská cesta Františka Leopolda a Karla Jakuba Buquoyů v letech 1726-1731, UPa 2009, 62 s.
GOLDBERGOVÁ, Daniela, Krátká cesta životem. Osudy Marie Josefy Kláry Thun-Hohensteinové, provdané Mannsfeldové (1714-1740), UPa 2014, 71 s.
HAPLOVÁ, Kateřina, František Václav z Clary-Aldringenu (1706-1788) a jeho rodina ve světle osobní korespondence z 60. - 80. let 18. století, UPa 2012, 50 s.
HŘEBÍKOVÁ, Veronika, Cesta císařského vyslance Josefa Klementa z Kounic po jižním Švédsku a Dánsku v létě 1776, UPa 2019.
FIŠEROVÁ, Barbora, Měšťané Hradce Králové ve světle testamentů 1618 – 1648, UPa 2007, 74 s.
FOLTÝN, Tomáš, Kavalírské cesty a cestovní instrukce aristokracie z habsburské monarchie (1640-1740), UPa 2005, 86 s.
FUČILOVÁ, Petra, Pražské domy chlumecké linie rodu Kinských v 18. století, UPa 2008, 73 s.
JELÍNKOVÁ, Dita, Kriminalita na chlumeckém panství na přelomu 17. a 18. století, UPa 2005, 62 s.
KOBIANOVÁ, Barbora, Výchova a socializace synů Kryštofa Václava z Nostic na konci 17. století, UPa 2014, 58 s.
KRÁLÍKOVÁ, Eva, Deníkové zápisky Emanuela Arnošta z Valdštejna z let 1741-1742, UPa 2005, 83 s.
KŘÍŽKOVÁ, Michala, Elsnicové z Elsnic v českých zemích raného novověku. Příspěvek k dějinám nižší šlechty, UPa 2011.
MARŠÁLKOVÁ, Lenka, Jeroným Colloredo a jeho vídeňští agenti v první polovině 20. let 18. století, UPa 2008, 70 s.
MILEROVÁ, Helena, První Morzinové v českých zemích. K otázce společenské legitimace válečných zbohatlíků, UPa 2008, 61 s.
NOBICHT, Jakub, Lov a myslivost na panství Brtnice v letech 1725-1740, UPa 2007, 83 s.
POSPÍŠILOVÁ, Pavla, Šlechtická manželství a jejich problémy v druhé půli 17. století, UPa 2007, 72 s.
SALONOVÁ, Kateřina, Kavalírská cesta šlechtice z okruhu rodiny Valdštejnů v letech 1664-1665 (Na základě cestovního deníku), UPa 2004, 71 s.
SEEMANN, Petr, Barokní kavalír na cestách. Cestovní deník Ernsta Augusta Metternicha z let 1712-1717, UPa 2007, 78 s.
SEMRÁDOVÁ, Kateřina, Čáslavští měšťané a jejich testamenty v letech 1561-1570, UPa 2007, 72 s.
SEVERÝN, Libor, Chrudim a války o rakouské dědictví, UPa 2011.
SLEZÁKOVÁ, Hana, Svatební smlouvy boskovických měšťanů z let 1601-1620, UPa 2008, 81 s.
SMRŽOVÁ, Adéla, Hořepničtí měšťané ve světle svatebních smluv z 18. století, UPa 2007, 72 s.
STEHLÍKOVÁ, Barbora, Drobná kriminalita v Náchodě a okolí v první třetině 17. století, UPa 2012, 63 s.
STROUHALOVÁ, Marcela, Hrabě Jan Adam Hrzán z Harasova. Zrození barokního kavalíra?, UPa 2010, 61 s.
SVOBODOVÁ, Lenka, Kateřina Žerotínská z Valdštejna – život šlechtičny v bouřlivé době, UPa 2008, 73 s.
ŠAFÁŘOVÁ, Renata, Kriminalita na východočeském panství Stárkov v raném novověku, UPa 2010, 59 s.
ŠEJNOVÁ, Iveta, Ve stínu staršího bratra. Hrabě Maxmilián z Ditrichštejna (1638-1692) ve světle korespondence se svým bratrem knížetem Ferdinandem v 50. a 60. letech 17. století, UPa 2012, 63 s.
TUZAROVÁ, Martina,  Svatební smlouvy v Kopidlně v 17. století, UPa 2011.
VINTROVÁ, Lenka, Diplomatická cesta Prospera Antonína Berchtolda k tureckému sultánu v roce 1740, UPa 2004, 52 s.
VODIČKOVÁ, Drahomíra, Spor mezi Adamem z Hradce a Kateřinou z Hradce, provdanou Berkovou z Dubé, na konci 16. století, UPa 2007, 59 s.

Akademické funkce:

Člen Akademického senátu Univerzity Pardubice (2005-2007, 2008-2010 člen předsednictva AS UPa, 2011-2013 předseda AS UPa; od ledna 2014 opět řadový senátor, v roce 2017 opět předseda AS UPa, 2018-2019 člen předsednictva)

Ostatní odborné aktivity:

výkonný redaktor časopisu Theatrum historiae (od 2006)
člen redakční rady časopisu Cornova (od 2011)
člen redakční rady Východočeských listů historických (od 2013)
člen redakční rady Sborníku prací východočeských archivů (od 2008)
bývalý člen redakčního kruhu časopisu Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy (2016-2018)
člen České společnosti pro výzkum 18. století