Jana Stráníková

Mgr. Jana Stráníková

 Kancelář: budova CB na náměstí Čs. legií, kancelář 02 007
(event. budova EA, místnost 10033)

Telefon: +420 466 037 513
(+420 466 036 691)

E-mail: J.Stranikova@seznam.cz

              jana.stranikova@upce.cz

Konzultační hodiny v ZS 2018/19:
pouze po dohodě emailem
  

Specializace:

Písemné prameny osobní povahy 19. století, zejména korespondence. Ženská literární tvorba první poloviny 19. století. Výchova, vzdělávání a školství v 19. století.

 

Studia:

2005–2010 Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická, doktorandské studium oboru Historie (PhD.)
2002–2004 Univerzita Pardubice, Fakulta humanitních studií, obor Kulturní dějiny (Mgr.)
1999–2002 Univerzita Pardubice, Fakulta humanitních studií, obor Kulturní dějiny (Bc.)
 

  

Vědecká činnost

Granty:

2017–2019: účast na realizaci projektu GAČR 17-14082S: Porodní báby: profesionalizace, institucionalizace a výkon historicky prvního ženského kvalifikovaného povolání v průběhu dvou staletí

2012–2015: účast na realizaci projektu CZ.1.07/2.3.00/30.0021 Posílení excelentních týmů výzkumu a vývoje na Univerzitě Pardubice

2009–2012: účast na realizaci projektu Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/2.2.00/07.0188 Inovace studijního programu Historických věd Filozofické fakulty a Výtvarných umění Fakulty restaurování Univerzity Pardubice

2008: Společný grant interních doktorandů KHV financovaný z Programu rozvojových aktivit v rámci specifického výzkumu FF Univerzity Pardubice

2007–2009: řešitelka projektu Gender als Faktor der Sprachentwicklung im tschechischsprachigen Böhmen – sprech- und schriftsprachliche Elemente und Normen in Ego-Dokumenten von Frauen der Wiedergeburtszeit

2007: Společný grant interních doktorandů KHV financovaný z Programu rozvojových aktivit v rámci specifického výzkumu FF Univerzity Pardubice

2006–2008: účast na projektu GAČR č. 409/06/1063 Žena v českých dějinách od středověku do poloviny 20. století

2004–2006: řešitelka projektu Gender als Faktor der Sprachentwicklung im tschechischsprachigen Böhmen – sprech- und schriftsprachliche Elemente und Normen in Ego-Dokumenten von Frauen der Wiedergeburtszeit

2001: spoluřešitelka grantu FRVŠ, č. 1623/2001 (okruh G5): Soupis pramenů k hospodářským, sociálním a kulturním dějinám regionu (řešitel: PhDr. Tomáš Jiránek, PhD., spoluřešitelé: Martina Kaplanová, Martina Halířová, Jana Stráníková, Jana Matěnová, Jan Levý)
 

 

Publikační činnost (výběr)

Monografie:

(společně s M. Lenderovu a M. Borovičkovou), Důvěrné stránky: obrazy z 19. století v pramenech osobní povahy, Pardubice 2015, ISBN 978-80-7395-935-7.

(společně s V. Říhovou), Kostel sv. Václava ve Veliši. Výstavba, vybavování a okolnosti vzniku (1747–1752), Pardubice 2014, ISBN 978-80-87151-33-4.

Výchova a vzdělávání dívek na cestě k moderní občanské společnosti. Genderové a sociální aspekty procesu socializace mládeže v období 1774–1868, Pardubice 2013, ISBN 978-80-7395-511-3.

(společně s Jiřinou van Leeuwen-Turnovcovou): Schreiben im Alltag des 19. Jahrhundert II: Tschechisch-deutsche Synthesen – Partnerbeziehungen der Wiedergeburtszeit, München 2012, ISBN 978-3-86688-228-7, ISBN (eBook) 978-3-86688-229-4.

(společně s Jiřinou van Leeuwen-Turnovcovou): Schreiben im Alltag des 19. Jahrhunderts I: Das Schreib- und Schrifttschechische zur Zeit der nationalen Wiedergeburt (1790–1860) in Briefen der patriotischen Kreise, München – Berlin 2011, ISBN ISBN 978-3-86688-129-7.

 

Kolektivní monografie:

Jana STRÁNÍKOVÁ (ed.), Kopidlenská farnost v historických dokumentech, Pardubice 2012, ISBN 978-80-7395-485-7.

Jana STRÁNÍKOVÁ – Vladislava ŘÍHOVÁ (eds.), Kopidlenská farnost – minulost a současnost jejích drobných památek, Pardubice 2012, ISBN 978-80-7395-502-1.

Jana STRÁNÍKOVÁ – Vladislava ŘÍHOVÁ (eds.), Kronika a drobné památky ostruženské farnosti, Pardubice 2012, ISBN 978-80-7395-504-5.

Jana STRÁNÍKOVÁ – Vladislava ŘÍHOVÁ (eds.), Kronika a drobné památky velišské farnosti, Pardubice 2010, ISBN 978-80-7395-354-6.

Kateřina Čadková – Zuzana Čevelová – Vladan Hanulík – Jana Stráníková (eds.), Konfliktní situace v dějinách. Sborník z doktorandské konference, Pardubice 2007, ISBN 978-80-7395-018-7.

Milena Lenderová – Kateřina Čadková – Jana Stráníková (eds.), Dějiny žen aneb Evropská žena od středověku do 20. století v zajetí historiografie. Sborník příspěvků ze IV. pardubického bienále, Pardubice 2006, ISBN 80-7194-920-5.

 

Skripta:

Jiří KAŠE – Vladislava ŘÍHOVÁ – Jana STRÁNÍKOVÁ, Literatura a archivní prameny jako podklad průzkumu nemovitých památek – se zaměřením na sochařská díla a drobnou architekturu. Přehled a čítanka (nejen) pro budoucí restaurátory, Pardubice 2012, ISBN 978-80-7395-505-2.

 

Odborné studie:

2015: Každodenní život na venkovské faře v 19. století, Studia historica Nitriensia, 19, 2015, č. 2, s. 206-223. ISBN 1338-7219.

2015 (společně s V. Říhovou): Anna Josefa Schliková a výstavba kostelů na jejím panství Veliš-Vokšice, in: Petr Polehla (ed.), 350 let královéhradecké diecéze, Hradec Králové 2015, ISBN 978-80-7465-160-1.

2014: Marie Magdalena Hanková – životní role neprovdané dcery hořiněveského řezníka. Reflexe a sebereflexe ženy přelomu 18. a 19. století v rodinné korespondenci, Theatrum historiae 14, Pardubice. ISSN 1802-2502, s. 9–29.

2011 (společně s V. Říhovou): Schlikovský úředník Karel Říha a výstavba kostela ve Veliši, Theatrum historiae 9, Pardubice, ISSN 1802-2502, s. 473–490.

2011: Slohová cvičení a výuka psaní korespondence na elementárních školách na přelomu 18. a 19. století, Theatrum historae 8, Pardubice, ISSN 1802-2502, s. 151–162.

2010 (společně se Zuzanou Čevelovou): František Alois Vacek – katolický kněz, katecheta, regionální historik, in: Zdeněk R. Nešpor – Kristina Kaiserová (eds.), Variety české religiozity v "dlouhém" 19. století (1780–1918), Ústí nad Labem, ISBN 978-80-86971-02-5, s. 120–130.

2009 (společně se Zuzanou Čevelovou): Přítel příteli, bratr bratru, muž muži. Jan, František, Josef a Alois Vojtěch Šemberovi ve své vzájemné korespondenci, Theatrum historiae 5, Pardubice, ISSN 1802-2502, s. 245–262.

2008 (společně s Jiřinou van Leeuwen-Turnovcovou): Anmerkungen zur Varianz des Usus in der privaten Korrespondenz der tschechischen patriotischen Kreise im 19. Jahrhundert, in: Jiřina van Leeuwen-Turnovcová – Swetlana Rudolf – Uta Röhrborn (hrgs.), Standardisierung und Destandardisierung. (De)Standardisierungsphänomene im Russischen und Tschechischen. Beiträge des gleichnamigen Kolloquiums vom 22. 6. 2007, Institut für Slawistik der FSU Jena, München, ISBN 978-3-86688-025-2, s. 49–91.

2007 (společně s Jiřinou van Leeuwen-Turnovcovou): Poznámky k variantnosti úzu v osobní korespondenci patriotických kruhů (první polovina 19. století), in: Robert Adam (ed.), Božena Němcová – jazyková a literární komunikace ve středoevropském prostoru, Praha, ISBN 978-80-7308-200-0, s. 88–114.

2008: Německobrodská hlavní škola v 19. století – hlavní tendence vývoje docházky chlapců a dívek, in: Martina Halířová (ed.), Od početí ke školní brašně. Sborník z odborného semináře konaného 29.–30. května 2008 ve Východočeském muzeu v Pardubicích, Pardubice, ISBN 978-80-87151-01-3, 61–73.

2007: Vzdělání jako možnost sociálního vzestupu dětí z maloměstské rodiny – na příkladu rodiny Šemberů z Vysokého Mýta, in: Folia Ethnographica, 41/2007, ISBN 978-80-7028-308-0, s. 99–106.

2007: Komunikace sociálních vrstev: korespondence Aloise Vojtěcha Šembery se sestrou Františkou Brychtovou, in: Kateřina Čadková – Zuzana Čevelová – Vladan Hanulík – Jana Stráníková (eds.), Konfliktní situace v dějinách. Sborník z doktorandské konference, 5. října 2007, Pardubice, ISBN 978-80-7395-018-7, s. 67–74.

2006: Začátky ženské literární tvorby v Čechách v první polovině 19. století, in: Jiřina van Leeuwen-Turnovcová – Nicole Richter (eds.): Entwicklung slawischer Literatursprachen, Diglossie, Gender. Literalität von Frauen und Standardisierungsprozesse im slawischen Areal. Beiträge des Kolloquiums am Institut für Slawistik der FSU-Jena vom Dezember 2004, München, ISBN 3-87690-938-4, s. 153–177.

2006 (společně s Jiřinou van Leeuwen-Turnovcovou): Ženské vzdělání, diglosie a gender v českém 19. století, in: Milan Horký – Roman Horký (eds.), Božena Němcová. Život, dílo, doba, Česká Skalice, ISBN 80-239-8467-5, s. 103–130.

2006: Antonie Janovská (1882–1859), česká krajkářka, in: Marcela Šášinková (ed.), Žena, umělkyně na přelomu 19. a 20. století, Praha, ISBN 80-239-5958-1, s. 317–332.

2006: Korespondence Františky Brychtové jako pramen k sociálnímu postavení ženy v první polovině 19. století, in: Milena Lenderová – Kateřina Čadková – Jana Stráníková, Dějiny žen aneb Evropská žena od středověku do 20. století v zajetí historiografie, Pardubice, ISBN 80-7194-920-5, s. 533–546.

2005: Korespondence Magdaleny Dobromily Rettigové ze sbírek litomyšlského muzea, in: Petr Vorel (ed.), Prameny k dějinám pardubického kraje I, Pardubice 1/2005, ISBN 80-7194-773-3, s. 102–138.

2004: Proměny postavení spisovatelek v literatuře národního obrození, in: Ztěžklá křídla snů, ženy v české literatuře. Sborník Památníku národního písemnictví, sv. 35–36, Praha, ISBN 80-85085-68-2, s. 39–60.