Jan Jílek

PhDr. Jan Jílek, Ph.D.

 

E-mail: mitridates@post.cz

Konzultace:
po domluvě na mailu

Studia: 
Mgr. 2005: Masarykova univerzita v Brně, Ústav archeologie a muzeologie FF
PhDr. 2010: Univerzita Pardubice, Ústav historických věd FF
 2005 - 2013 doktorské studium na Ústavu archeologie a muzeologie FF MU v Brně, téma disertační práce Doba římská ve východních Čechách (mezibarbarské kontakty, kulturní působení římského impéria), vedoucí práce soc. PhDr. J. Tejral, DrSc.

Praxe:
2006 - dosud: archeologické oddělení Východočeského muzea v Pardubicích

Specializace: 
doba římská a stěhování národů, a to zejména v prostoru východních Čech

Výuka na ÚHV:
Archeologický proseminář 1 a 2
Úvod do studia doby římské a doby stěhování národů

Archeologie starověku, Starší pravěk Evropy; Mladší pravěk Evropy

Granty:
Účast na projektu: Projekt GD404/05/H527 - Moravskoslezská škola archeologických doktorandských studií (2005-2008, GA0/GD)
Projekt GA ČR GD404/09/H020 - Moravskoslezská škola archeologických doktorandských studií (2009-2010)
Projekt Corpus der römischen Funde im europäischen Barbaricum (CRFB), zpracování kovových římských nádob na Moravě (jako spolupracovník)

Stipendia:

Fundusz Królowej Jadwigi 2012 (Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny), Kraków, projekt: How cultures cross the mountains – Bohemian Basin and Silesia in antiquity.
 

Publikační činnost (výběr):

2015

Jílek, J. - Vokolek, V. - Beková, M. - Bek, T. - Urbanová, K. - Hornik, P. 2015: Sídliště z časné doby římské ve Slepoticích. Archeologie východních Čech 6 (2013), 21-334.

Jílek, J. (ed.) 2015: Proti proudu času. Pardubicko v pravěku a raném středověku. Pardubice.

Jílek, J. Vích, D. 2015: Nové poznatky o době stěhování národů ve východních Čechách a na českomoravském pomezí, Praehistorica 32/2, 99-112.

Jílek, J. 2015: Osídlení dolního toku řeky Loučné v době římské. Východočeský sborník historický 27, 5-43.

2014

Jílek, J. - Kalhous, D. 2014: Hunové, Limity výpovědi písemných a archeologických pramenů: Římané a barbaři. Dějiny a současnost 9/2014, 14-17.

Jílek, J. 2014: Bronzová ostruha z doby římské z Dolních Ředic, okr. Pardubice. Archeologie východních Čech, supp. 1, 117-121.

Jílek, J. Musil, J. 2014: Zdobená kopí z doby římské z Malinného, okr. Chrudim. Archeologie východních Čech 5 (2013), 46-57.

Tůma, J. - Jílek, J. 2014: Sídliště ze starší doby římské z Říkova, okr. Náchod. Archeologie východních Čech, supp. 1, 303-314.

Jílek, J. - Vokolek, V. - Urbanová, K. 2014: Tkalcovská dílna ze Slepotic, okr. Pardubice, předběžné vyhodnocení. Zborník Slovenského Národného múzea CVIII – 2014 Archeológia 24, 271-294.

Jílek, J. - Žákovský, P. 2014: Ein Schwert vom Typ Lauriacum-Hromówka, Var. Hromówka aus Brno-Jundrov. In: B. Komoróczy (ed.): Sociální diferenciace barbarských komunit (Archeologie barbarů 2011). Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno, sv. 44, Brno, 335-339.

Hornik, P. - Jílek, J. 2014: Sídliště z časné doby římské v Plotištích nad Labem (okr. Hradec Králové). In: B. Komoróczy (ed.): Sociální diferenciace barbarských komunit (Archeologie barbarů 2011). Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno, sv. 44, Brno, 181-219. Pleska,

Pleska, M. - Mangel, T. - Jílek, J. 2014: Laténské nálezy z oppida Staré Hradisko ve sbírce Východočeského muzea v Pardubicích. In: J. Čižmářová - N. Venclová - G. Březinová (eds.): Moravské křižovatky. Střední Podunají mezi pravěkem a historií. Brno, 413-420.

2013

Mangel, T. - Danielisová, A. - Jílek, J. 2013: Keltové ve východních Čechách. Hradec Králové-Nasavrky-Pardubice.

Mangel, T. – Jílek, J. 2013: Drobné laténské nálezy z východních Čech II. Archeologie východních Čech 3 (2012), 81-90.
 

2012

Jílek, J. 2012: Bronzové nádoby z doby římské na Moravě a naddunajské části Dolního Rakouska. Roman period bronze vessels in Moravia and in Lower Austria North of the Danube. Pardubice.

Musil, J. – Jílek, J. 2012: Osada z pozdní doby římské a počátku doby stěhování národu z Chrudimi. Východočeský sborník historický 21, 3-76.

2011

Mangel, T. - Jílek, J. 2011: Drobné laténské nálezy z východních Čech I. Archeologie východních Čech 1 (2011), 81-90.

Frolík, J. – Jílek, J. – Jiřík, J. – Urbanová, K. 2011: Sídliště vinařické skupiny z Prahy-Kobylis. In: E. Droberjar (ed.): Archeologie barbarů 2010. Hroby a pohřebiště Germánů mezi Labem a Dunajem. Olomouc, 415-451.

Jílek, J. – Kuča, M. – Sojková, T. 2011: Pohřebiště z doby římské ve Velaticích. SlA LIX.2, 235-309.

Vokolek, V. – Jílek, J. 2011: Osada z doby římské v Sobčicích, okr. Jičín. Východočeský sborník historický 19, 3-57.

2010

Sedláček, R. – Kašpárek, F. – Jílek, J. 2010: Sídlištní nálezy z doby římské z Mikulovic, okr. Pardubice. (stav k roku 2008). In: Beljak, J. – Březinová, G. – Varsik, V. (eds.): Archeológia barbarov 2009. Archaeologica Slovaca Monographiae. Communicationes. Tomus X. Nitra 2010, 371-418.

Hornik, P. –  Jílek, J. 2010: Polokulovitá štítová puklice typu Jahn 8 ze sbírek městského muzea a galerie v Hlinsku. In: Beljak, J. – Březinová, G. – Varsik, V. (eds.): Archeológia barbarov 2009. Archaeologica Slovaca Monographiae. Communicationes. Tomus X. Nitra 2010, 597-602.

Jílek, J. 2010: Kotel z doby římské z Prahy-Vysočan. Archaeologica Pragensia 20/2010, 355-360.

Kvetánová, I. - Jílek, J. 2010: Römerzeitliche Balsamarien aus dem Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei. Anodos. Studies of the ancient world 8/2008, 249-258.

Jílek, J. 2010: Záchranné archeologické výzkumy v Dolní Rovni (okr. Pardubice) v rozmezí let 2007-2010. Sborník Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Pardubicích za rok 2009, 23-25.

Jílek, J. – Sigl, J. – Tůma, J. 2010: Polykulturní sídliště v Černčicích (okr. Náchod) nálezy z pozdní doby římské - počátku doby stěhování národů, raného a vrcholného středověku. Východočeský sborník historický 18, 3-84.

2009

Jílek, J. - Kalhous, D. 2010: Studie o slonovi. Darování exotického zvířete jako prostředek politické komunikace v antice a v raném středověku. In: Ungerman, Š. - Přichystalová, R. - Šulc, M. - Krejsová, J. (eds.): Zaměřeno na středověk. Zdeňkovi Měřínskému k 60. narozeninám. Praha, 549-565

Jílek, J. 2009: Doklady kontaktů mezi polabskými Germány, przeworskou a wielbarskou kulturou ve východních Čechách. In: M. Karwowski – E. Droberjar (eds.): Archeologia Barbarzyńców 2008: powiązania i kontakty w świecie barbarzyńskim. Collectio Archaeologica Resoviensis XIII, Rzeszów, 249-283

Jílek, J. – Řebounová, O. 2009: Bronzový prsten ze skleněnou vložkou z doby římské z Prosiměřic, okr. Znojmo. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, řada archeologická M. 2007-2008, 12-13, 107-114

Jiřík, J. – Jílek, J. 2009: Tři pozdně antické lampy z východních Čech (Brozany; Staré Čivice; Slavhostice). Východočeský sborník historický 16, 63-76

Němcová, J. – Marešová, D. – Kašpárek, F. – Jílek, J. 2009: Sídliště z doby římské z Litomyšle a Starého Města u Moravské Třebové (příspěvek k poznání doby římské na česko-moravské pomezí). In: M. Karwowski – E. Droberjar (eds.): Archeologia Barbarzyńców 2008: powiązania i kontakty w świecie barbarzyńskim. Collectio Archaeologica Resoviensis XIII, Rzeszów, 285-304

Vokolek, V. – Jílek, J. 2009: Germánský prsten z Prahy-Vysočan, zhodnocení souboru ze Šmídovy pískovny. Časopis Národního Muzea, řada historická 178 (3-4), 99-105

2008

Jílek, J. 2008: Nálezy římských zvonů na území ČR a naddunajské části Dolních Rakous. In: Z. Měřínský – J. Klápště (eds.): Dissertationes archaeologicae Brunenses/Pragensesque. Moravskoslezská škola doktorských studií seminář 1. Supplementum 1. Brno, 145-153

Jílek, J. 2008: Nálezy z doby římské z Blata (okr. Pardubice). Východočeský sborník historický 15, 39-45

Vokolek, V. - Jílek, J. 2008: Několik staronových nálezů z doby římské (Dobřichov, Nymburk, Pňov, Praha-Radotín, Třebovle, Tursko). In: Černá, E. - Kuljavceva Hlavová, J. (eds.): Archeologické výzkumy v severozápadních Čechách v letech 2003-2007, sborník k životnímu jubileu Zdeňka Smrže, Příspěvky k pravěku a rané době dějinné severozápadních Čech 15, 211-227

Sedláček, R. - Halama, J. - Jílek, J. 2008: Nové germánské sídliště s nálezem terry sigillaty v Mikulovicích, okr. Pardubice. In: Droberjar, E. - Komoróczy, B. - Vachůtová, D. (eds.): Barbarská sídliště. Archeologie barbarů 2007. Spisy archeologického ústavu AV ČR Brno 37. Brno, 161-176

2007

Jílek, J. - Vích, D. 2007: Nález zlomku rukojeti naběračky - cedníku typu E 160-161 z Plotiště nad Labem. Zpravodaj muzea v Hradci Králové. 2006, 32, 99-105

Jilek, J. 2007: Několik poznámek ke skyfům typu Meroe z Krakovan-Stráží a Ostrovan. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, řada archeologická M. 2005-2006, M 10-11, 75-103

Vokáč, M. - Jílek, J. 2007: Nová polykulturní lokalita u Božic, okr. Znojmo. Nález terčovité spony typu Exner III 24. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, řada archeologická M 2005-2006, M 10-11, 65-73
Jílek, J. 2007: Nové nálezy z doby římské z Prosiměřic (okr. Znojmo). Jižní Morava 43 (46), 169-182

Jílek, J. 2007: Remarks on Selected Metal Vessels from the Eastern Part of Lower Austria. In: Droberjar, E. – Chvojka, O. (eds): Archeologie barbarů 2006. Archeologické výzkumy v jižních Čechách, suppl. 3. České Budějovice, 119-128

Jílek, J. 2007: Soubor antických kovových nádob z Muzea Kroměřížska v Kroměříži. In: Droberjar, E. – Chvojka, O. (eds): Archeologie Barbarů 2006. Archeologické výzkumy v jižních Čechách, suppl. 3. České Budějovice, 129-134

2006

Pinar, J. - Jílek, J. - Vokáč, M. 2006: A head of a predatory bird from the Migration Period found at Drnholec (South Moravia, Czech republic). ArchKorr. 36/3, 429-444

Jílek, J. 2006: Skyfy typu Meroe z Krakovan-Stráží a Ostrovan. K poznání dekoru skyfů typu Meroe a přisunu drahocenných nádob na území SR. In: Droberjrar, E. - Lutovský, M. (eds.): Archeologie barbarů 2005, 405-429

Jílek, J. 2006: Supplementary notes to the cognition of silver vessels in the territory of the Czech and Slovak republics. Studia Hercynia 2006 X, 24-32

starší

Jílek, J. - Hložek, M. - Dreslerová, G. 2005: Časně laténské osídlení v Polepech. Pravěk NŘ. 2003, 13, 253-277

Jílek, J. 2004: Jehlicovitý lékařský nástroj z Mušovska v kontextu středního Podunají. Přehled výzkumů 45, 33-38 
 

více na http://www.janjilek.webz.cz/