Informační technologie pro historiky

Charakteristika aktivity Informační technologie pro historiky

Informační technologie pro historiky (ITHIS)

Předmět ITHIS je zaměřen na zpřístupnění základu odborných znalostí v oboru informačních technologií, které jsou nezbytné pro realizaci budoucího povolání studentů historie v odborné sféře. Absolvent bude obeznámen s druhy programů a databází běžně v knihovnách, archivech, muzeích a dalších institucích tohoto typu - plnotextové databáze a citační indexy, programy pro editaci grafiky (Adobe Photoshop), publikováni textu (Adobe Indesign), editaci internetových stránek (redakční systémy typu CMS, Adobe Dreamweaver) a bude umět samostatně užívat informační technologie a software k tvorbě a prezentaci výsledků odborného výzkumu.

 

 

Náplň výuky

V letním semestru 2012 bude hlavní náplní kurzu příprava technické redakce odborného časopisu. V našem případě časopisu Ústavu historických věd FF UPa Theatrum historiae. Z tohoto důvodu budou do výuky začleněny i přednášky externích přednášejících, zaměřené na zprostředkování procesu grafické i technické přípravy typografické podoby odborného periodika.

 

 

Důraz bude ve výuce kladen na praktické využívání grafických editorů (Adobe Photoshop) a profesionálního publikačního softwaru (Adobe Indesign) s cílem demonstračního využití tohoto softwaru při práci na hlavní pracovní náplni semináře.

 

 

Ve výuce ovšem nebude opomenuta ani práce s plnotextovými databázemi a citačními indexy, jakožto nezbytnými informačními zdroji pro vědeckou práci historika.

 

Podmínky úspěšného absolvování:

Účast na seminářích s tolerancí 3 absencí. Zápočet bude udělen po předložení portfolia zpracovaných materiálů, který bude zahrnovat prezentaci výsledků práce studentů formou aplikace osvojených znalostí na konkrétní projekt odborné publikace (typografická úprava jednoho článku časopisu Theatrum historiae).