Holocaust. Genocida evropských Židů

Anotace:

Cílem kursu je komplexně analyzovat příčiny a průběh genocidy evropských Židů. Centrem pozornosti budou varianty a proměny nacistické politiky vůči Židům v souvislosti s antisemitskou ideologií a politickým vývojem. Z hlediska regionálního bude kurs zaměřen na zkoumání odlišností v postoji evropských vlád k Židům s ohledem na lokální tradice, historický vývoj daných zemí a jejich vztah k nacistickému Německu. Důležité bude také hledisko personální – profil pachatelů genocidy, stejně jako osudy jejich obětí.

Po absolvování kursu studenti budou schopni vysvětlit příčiny genocidy, interpretovat protižidovskou politiku Německa a jeho spojenců a zařadit genocidu Židů do kontextu dějin 20. století.

 

Témata přednášek:

 
 1. Úvod – definice pojmu holocaust; specifičnost holocaustu (možnost komparace s dalšími genocidami 20. století: genocida Arménů). Historiografie, základní trendy v bádání.
 2. Kontinuita antisemitismu v Německu po roce 1918. Výmarská republika a Židé. Nástup nacistů k moci. Role antisemitismu v nacistické ideologii. Zdroje antisemitismu v meziválečném období v dalších evropských zemích.
 3. Židé v Německu v letech 1933-1939. Ztráta občanských práv, arizace, emigrace.
 4. Geneze „konečného řešení židovské otázky“. Září 1939 - červen 1941.
 5. Průběh genocidy: červen 1941 - květen 1945. Chronologie událostí, základní fakta.
 6. Genocida jako součást válečných operací. Vyhlazovací podoba bojů na východní frontě. Masakry v Pobaltí, Bělorusku a na Ukrajině. Spoluúčast místního obyvatelstva na genocidě.
 7. Systematizace masového vraždění. Vyhlazovací tábory v Polsku; jejich typologie, vnitřní struktura a mechanismy. Hlavní příklady: Osvětim, Belzec, Sobibor, Treblinka, Chelmno, Majdanek.
 8. Genocida Židů a německé satelity: Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Chorvatsko, vichistická Francie.
 9. Oběti. Pokusy o ozbrojený odpor (varšavské povstání, povstání v táborech).
 10. Pachatelé. Pokus o sociální profil. Soudní procesy po válce.
 11. Pokusy o záchranu Židů. Postoj Spojenců, organizací, jednotlivců.
 

Prameny (osobní, úřední):

 
FRANKOVÁ, Anne, Deník. Praha 2004.
Ghetto Litzmannstadt 1941-1944: dokumenty a výpovědi o životě českých židů v lodžském ghettu. Red. Richard Seemann, Praha 2000.
GLAZAR, Richard, Treblinka, slovo jak z dětské říkanky. Praha 1994.
HÖß, Rudolf, Velitelem v Osvětimi: autobiografické zápisky. Praha 2006.
KLEMPERER, Victor, Deníky 1933-1945. Chci vydat svědectví. 2 vols. Praha – Litomyšl 2002, 2004.
LEWIN, Abraham, Pohár slz: deník varšavského ghetta, Praha 2008.
Prominenti v ghettu Terezín (1942-1945): edice dokumentů. Red. Anna Hyndráková, Helena Krejčová, Jana Svobodová. Praha 1996.
SEBASTIAN, Mihail, Deník, 1935-1944, Praha 2003.
VRBA, Rudolf, Utekl jsem z Osvětimi. Praha 1998.
Židé v protektorátu. Hlášení Židovské náboženské obce v roce 1942: dokumenty. Red. Anna Hyndráková, Helena Krejčová, Jana Svobodová. Praha 1997.
 

Literatura:

 
ADLER, H. G., Terezín 1941-1945. Tvář nuceného společenství. 3 sv. Praha 2007.
ALY,Götz, „Konečné řešení“. Přesun národů a vyhlazení evropských Židů. Praha 2006.
ARAD, Jicchak, Sobibór, Belzec, Treblinka: vyhlazovací tábory akce Reinhard. Praha 2006.
ARENDTOVÁ, Hannah, Eichmann v Jeruzalémě: zpráva o banalitě zla. Praha 1995.
BAUER,Yehuda, Úvahy o holocaustu, Praha 2009.
BAUMAN, Zygmunt, Modernita a holocaust. Praha 2003.
BONDYOVÁ, Ruth, Jakob Edelstein. Praha 2001.
BREITMAN, Richard, Architekt „konečného řešení“. Praha 2004.
BROWNING, Christopher R., Obyčejní muži. 101. záložní policejní prapor a „konečné řešení“ v Polsku. Praha 2002.
CESARANI, David, Eichmann: jeho život a zločiny, Praha 2008.
DWORK, Deborah – VAN DER PELT, Robert, Osvětim. 1270 až současnost, Praha 2006.
GILBERT, Martin, Křišťálová noc. Předehra záhuby, Praha 2007.
GOLDHAGEN, Daniel J., Hitlerovi ochotní katani. Obyčejní Němci a holocaust. Praha 1997.
HILBERG, Raul, Die Vernichtung der europäischen Juden. 3 vols. Frankfurt am Main 1990.
HILBERG, Raul, Pachatelé, oběti, diváci. Židovská katastrofa 1933-1945. Praha 2002.
JÄCKEL, Eberhard, Německé století: historická bilance. Praha 2004.
KÁRNÝ, Miroslav, „Konečné řešení“. Genocida českých židů v německé protektorátní politice. Praha 2001.
KERSHAW, Ian, Hitler: 1889-1936. Hybris. Praha 2004.
KERSHAW, Ian, Hitler: 1936-1945. Nemesis. Praha 2005.
LIPSTADT, Deborah, Popírání holocaustu: sílící útok na pravdu a paměť. Praha – Litomyšl 2001.
POPRZECZNY, Joseph, Hitlerův kat na východě: Odilo Globocnik, Praha 2009.
ROSEMAN, Mark, Setkání ve vile u jezera. Konference ve Wannsee a „konečné řešení židovské otázky“. Praha 2003.
SOFSKY, Wolfgang, Řád teroru: koncentrační tábory. Praha 2006.
Stín šoa nad Evropou. Red. Miloš Pojar. Praha 2001.
Terezínská pamětní kniha: židovské oběti nacistických deportací z Čech a Moravy 1941-1945. Red. Miroslav Kárný a kol. Praha 1995.
WETTE,Wolfram, Wehrmacht: obrazy nepřítele, vyhlazovací válka a legendy. Praha 2006.
WISTRICH, Robert S., Hitler a holocaust: okolnosti a příčiny holocaustu. Praha 2008.