Historie 2013

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás pozvat na celostátní studentskou vědeckou konferenci Historie 2013, která se koná ve dnech 3. - 4. dubna 2014 v Pardubicích. Jejím pořadatelem je tentokrát Ústav historických věd Fakulty filozofické Univerzity Pardubice. Zároveň vyhlašujeme i speciální cenu, určenou pro práce týkající se dějin dlouhého 19. století.
Důležité informace pro účastníky, pravidla vyhlašovaných soutěží a kontakty na organizátory najdete v přiloženém statutu konference.

Těšíme se na Vaši účast
 
doc. PhDr. Tomáš Jiránek, Ph.D.
vedoucí ÚHV FF UPa
 

Mgr. Kateřina Čadková, Ph.D.
garantka CSVK

V Pardubicích dne 10. října 2013

 

Program konference naleznete zde
  (verze 20. 3. 2014)

 

 

Výsledky konference


 

A) Odborná komise vybrala z 32 příspěvků deset, které budou otištěny ve sborníku z konference. Jedná se o tyto příspěvky:


1. místo

Bc. Ladislav FUTTERA, Kontakty s Lužickými Srby na Mladoboleslavsku v letech 1918–1938 (UK)
Bc. Jan PEZDA, K vybraným aspektům poutnictví a cestování ve druhé polovině 19. století na příkladu chalupníka Josefa Stříže (OU)

2. místo:
Bc. Pavel MÁŠA, Poslední věci vlastence. Smrt a pohřeb Františka Palackého (MU)
Bc. Marie PULTAROVÁ, Pardubičtí kati – lidé na okraji společnosti? (UK)

3. místo:
Jan PALKOVIČ, Mysterium Hoericense. Proměny místa paměti v 19. a 20. století (JU)
Bc. Vojtěch POJAR, Kartelizace předlitavského pojišťovnictví: příčiny, průběh, výsledky (UK)

4. místo:
Bc. Michal JÁROŠ, Hybská lesná železnica – príbeh víchrice (UPOL)
Bc. Matouš VANČA, Dvě hlavy jedné říše. Dvojí volby panovníka a jejich význam pro státoprávní vývoj Svaté říše římské (UK)

5. místo:
Bc. Anežka HREBIKOVÁ, Z pramenů ke vztahu českých spisovatelů k Rusku v druhé polovině 19. století: Příklad Julia Zeyera a Josefa Holečka (UK)
Bc. Klára KOŠAŘOVÁ, Ludvík Hlavačka. Duchovní otec elektrických bot a elektrifikace drátěných zátarasů na hranicích (MU)


 

B) Tradiční Cena Josefa Šusty - vyhlašuje Sdružení historiků ČR

 
Letošním laureátem se stal Bc. Pavel MÁŠA, Poslední věci vlastence. Smrt a pohřeb Františka Palackého (MU).

Komise dále ocenila práce
Bc. Martina MUSILOVÁ, Romány v dopisech kněžny Alexandry z Ditrichštějna, příspěvek ke studiu frankofonní šlechtické kultury doby romantismu (JU) a Bc. Tomáš HUNČOVSKÝ, Spory mezi lhenickými měšťany v 18. století (JU)


C) Cena za nejlepší příspěvek k dějinám "dlouhého" 19. století


Letos byla vyhlášena nově ještě tato cena s finanční prémií od sponzora. Rozdělili si ji dva účastníci, a to Bc. Dana MAREŠOVÁ, Památník slečny Zimmerové z let 1818-1837 (JU) a Bc. Jan PEZDA, K vybraným aspektům poutnictví a cestování ve druhé polovině 19. století na příkladu chalupníka Josefa Stříže (OU)

 

 Zpráva o konferenci

Písně žáků darebáků, aneb Celostátní studentská vědecká konference Historie 2013


Být studentem bakalářského či magisterského studia oboru historie a mít možnost představit výsledky svého dosavadního odborného výzkumu početné komisi akademiků a vědců a ještě početnějšímu posluchačstvu studentů, to patří mezi nevšední a výborné zkušenosti, které může mladý historik a historička během svého studia získat.
V prostorách pernštýnského zámku letos představilo 32 studentů z různých koutů ČR své příspěvky 15členné odborné komisi a dalším akademickým hostům, scházejícím se rovněž z různých historických ústavů. Témata zahrnovala jak starší, tak i moderní dějiny, jediné stmelující téma bylo právě téma historie. Za každým příspěvkem následovala diskuze, při které studenti dostávali od odborníků zpětnou vazbu a podněty pro další práci, rovněž také měli možnost hájit výsledky své práce. V závěru pak byli vyhlášeni vítězové soutěže, u kterých byly hodnoceny jak dovednosti vládnout perem, tak i schopnosti věcně a dobře argumentovat při diskuzi. Vítězné příspěvky budou shromážděny ve sborníku z konference, jehož vydání bude opět v režii Ústavu historických věd a projektu ESF (BRAVO). Touto cestou se úspěšné studentské práce stanou přístupné širšímu okruhu badatelů.
V rámci konference byly uděleny ještě dvě ceny, o kterých rozhodovaly dvě nezávislé komise. První z nich je tradiční ocenění, pojmenované podle slavného historika Josefa Šusty. Jej zorganizovala a jeho předání se ujala doc. Marie Ryantová z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Druhou cenu pak představuje ocenění netradiční, jež bylo vyhlášeno pouze v tomto roce, a to zásluhou doc. Marie Mackové z Univerzity Pardubice. Tato speciální cena se soustředila na práce tématicky zaměřené na „dlouhé 19. století“ a představovala finanční odměnu pro vybrané soutěžící.
Ať už však účastníci z řad studentů byli či nebyli vybráni mezi vítěze a držitele ocenění, přesto si všichni z Pardubic odvezli důležité zkušenosti z rozpravy nad vlastním výzkumem, podněty pro další práci ale také – a to nikoli v poslední řadě – mnoho příjemných setkání s kolegy a vědci, ať už při odborné diskusi tak i při neformálních večerních setkáních nad středověkou žákovskou poezií. Přátelské atmosféře velmi napomohlo zázemí a péče pedagogů a studentů ÚHV (kterým touto cestou ještě jednou děkuji), kteří realizovali dvoudenní konferenci s podporou evropského projektu BRAVO.

Mgr. Kateřina Čadková, Ph.D., Ústav historických věd FF UPa