Historický proseminář

Historický proseminář (pro KD, 1/2, z LS)

Anotace:

Cílem kurzu je seznámit posluchače se základy historikova „řemesla“, tj. teoreticky i prakticky je připravit na samostatnou vědeckou práci. Studenti se seznámí se specifiky historie jako společenské vědy, se zasazením historie do kontextu příbuzných disciplín a pomocných věd historických, s organizací vědecké práce ve specializovaných institucích (muzea, archivy, univerzity atp.). Budou jim zprostředkovány základní přístupy k pramenům a literatuře a metody práce s nimi, jakým způsobem historik studuje a „vytváří“ minulost, etapy historické práce, práce s textem jako s výslednou formou historického výzkumu. Stranou nezůstanou ani informační zdroje historikovy práce, a to jak „tradiční“, tak „nové“, především internet.

 

Požadavky k zápočtu:

 • zpráva o literatuře
 • písemná recenze na libovolnou vybranou odbornou knihu
 • tři konspekty nebo excerpta (2+1) z vybrané odborné literatury
 • zápočtový test v kvalitě min. 70%

 

Okruhy probírané látky:

 1. Co je historie? Je vůbec historie?
 2. Historik a čas, čas a historie (různé koncepce vztahu času a historie, periodizace dějin)
 3. Zákonné normy historikovy práce (archivní zákon, autorský zákon, citační norma atd.)
 4. Pramenná základna a její možné klasifikace (prameny písemné i hmotné povahy)
 5. Práce s prameny (heuristika, vnější a vnitřní kritika, interpretace)
 6. Edice a ediční technika
 7. Přehled a poslání badatelských pracovišť (archivy, knihovny, univerzity, vědecké ústavy)
 8. Historik a internet
 9. Literatura jako historický pramen
 10. Tištěné informační zdroje a práce s nimi (odborná literatura, lexikony, encyklopedie, syntézy, monografie, sborníky, odborná periodika; anotace, zpráva, recenze, referát)
 11. Metody historikovy práce
 12. Historik a text (text jako cíl práce historika, historik jako kritik, zásady vypracování vědecké práce, citační zásady, bibliografické záznamy, koncepce bakalářské či diplomové práce)
 13. Formální úprava textu, korektury, redakční práce
 14. Archivní exkurze

 

Doporučená literatura:

Základní:
BARTOŠ, Josef: Úvod do metodiky a techniky historické práce. Olomouc 1992.
BARTOŠ, Josef: Úvod do problematiky historického bádání a nauky o pramenech. Olomouc 1999.
BLOCH, Marc: Obrana historie aneb historik a jeho řemeslo. Praha 1967.
BŮŽEK, Václav: Úvod do studia dějepisu. České Budějovice 1994.
ECO, Umberto: Jak napsat diplomovou práci. Olomouc 1997.
EDER – BERGER, H. – CASUTT-SCHNEEBERGER, J. – TANTNER, A.: Geschichte On-line. Einführung in des wissenschaftliche Arbeiten. Wien – Köln – Weimar 2006.
HROCH, Miroslav a kol.: Úvod do studia dějepisu IV. Metody historikovy práce. Praha 1983.
ŠANDEROVÁ, Jadwiga: Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha 2005.

Rozšiřující:
BARTLOVÁ, Milena (ed.): Pop History. O historické věrohodnosti románů, filmů, komiksů a počítačových her. Praha 2003.
BURKE, Peter: Francouzská revoluce v dějepisectví. Škola Annales (1929-1989). Praha 2004.
CARR, Edward H.: Co je historie? Praha 1967.
CROCE, Benedetto: Historie jako myšlení a jako čin. Brno 2006.
IGGERS, Georg G.: Dějepisectví ve 20. století. Od vědecké objektivity k postmoderní výzvě. Praha 2002.
HAVELKA, Miloš (ed).: Spor o smysl českých dějin 1895 – 1938. Praha 1995.
KALISTA, Zdeněk: Cesty historikova myšlení. Praha 2002.
LEDUC, Jean: Historici a čas. Koncepcie, otázky, diela. Bratislava 2005.
MAREK, Jiří: O historismu a dějepisectví. Praha 1992.
NODL, Martin - TINKOVÁ, Daniela (edd.): Antropologické přístupy v historickém bádání. Praha 2007
STORCHOVÁ, Lucie - HORSKÝ, Jan a kol.: Paralely, průsečíky, mimoběžky. Teorie, koncepty a pojmy v české a světové historiografii 20. století. Ústí nad Labem 2009.
TŘEŠTÍK, Dušan: Mysliti dějiny. Praha – Litomyšl 1999.